Lyngby Taarbæk Kommune

Istandsættelse af private fællesvej 2014

Som boligejer er det svært at have det fulde overblik over de rettigheder og pligter, der følger med, når man bor langs en privat fællesvej.

En kørebanens levetid kan forlænges ved en løbende vedligeholdelse. Men ikke alle borgere kan være eksperter indenfor asfaltbelægninger, vejafvandingen mv. og derfor opstår der løbende situationer, hvor private fællesveje i Lyngby-Taarbæk Kommune har brug for en større eller mindre istandsættelse.

Det er ofte svært at finde fælles ståsted med naboer om at gå i gang med en istandsættelse af en vej. For hvad skal man som grundejer stille op med en hullet og revnet asfaltvej?

Der er ca. 90 km privat fællevej i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvoraf grundejerne langs ca. 50 km har en vedligeholdelseskontrakt med kommunen. For de resterende ca. 40 km privat fællesvej har grundejerne ikke tegnet kontrakt med kommunen om vedligeholdelse af vejene, og derfor er det grundejernes eget ansvar løbende at vurdere vejens stand og foretage nødvendige reparationer.

Det vurderes, at der i Lyngby-Taarbæk Kommune er ca. 130 private fællesveje, som er i en dårlig vedligeholdelsesstand.

Ifølge reglerne i privatvejsloven kan kommunen gribe ind og give påbud om istandsættelse af en privat fællesvej, hvis kommunen vurderer at vejen ikke er i god og forsvarlig stand.

Lyngby-Taarbæk Kommune har haft tradition for at besigtige kommunens private fællesveje hvert år i april måned og gøre sig bemærkninger om vejens tilstand. Bemærkningerne har været en anbefaling til grundejerne om at få foretaget de nævnte arbejder for at vedligeholde vejen på den mest optimale økonomiske måde.

Kommunen har måtte konstatere, at ikke alle grundejere har fulgt den årlige anbefaling og har derfor iværksat en strategi, der skal få de private fællesveje tilbage i en god og forsvarlig stand. Strategien tager i første omgang fat i de 31 veje, som er vurderet til at have det største behov for istandsættelse.

Kommunalbestyrelsen har bestemt, at følgende 31 veje skal påbydes istandsat i løbet af 2014:

Arnevej, Bisp Peders Vej, Boulevarden, Brovænget, Carl Lunds Vænge, Danmarksvej sidevej nr. 55B til C, 57B, Dannebrogs Alle, Ellevænget, Frem nr. 1, 1A, 2, 56, Gadevangen nr. 1 - 37, nr. 2 – 36, Havegærdet, Helsingevej, Hjortekærbakken, Hjortholmsvej, Holmelinsvej, Højskolevej, Klintevej, Kløvervej, Kollemosevej sidevej nr. 37 A til nr. 41 B, Kærmindevej, Langs Hegnet fra Dannebrogs Allé til nr. 81, Maglebjergvej, Malmmosevej, Prøvekæret, Snerlevej, Søndervej sidevej nr. 15 A-B, 17 A-B, Vangeledet, Ved Smedebakken, Virumgade sidevej nr. 1- nr. 11, Virumvej sidevej ved nr. 4, Windfeldvej

Regnskab

I 2014 blev 9 veje istandsat, og i 2015 blev yderligere 21 veje sat i stand.

Kommunen afslutter regnskab for de 30 veje i november 2015, og de berørte grundejere kan forvente, at opkrævningen vil ske via ejendomsskattebillettens 1 rate for 2016.

Der vil blive udsendt en informationsskrivelse til alle berørte grundejere i november/december måned 2015.  Af brevet vil det fremgå, hvad udgiften for hver enkelt ejendom er opgjort til.

Fejl og mangler

Flere af vejene er afleveret med mindre fejl og mangler, som entreprenøren vil udbedre, så snart vejrforholdene gør det muligt. Der er konstateret en række større fejl og mangler bl.a. i forhold til afvandingen, som kommunen er i gang med at indgå aftale med entreprenøren om udførsel af. Kommunen arbejder på at alle fejl og mangler i forhold til det rekvirerede arbejde bliver bragt i orden så hurtigt som muligt.

Vejene er blevet afleveret i tørvejr, og der kan derfor være forhold, som ikke var mulige at identificere ved gennemgangen af vejen, men som nu er synlige for grundejerne. Det er derfor vigtigt, at enhver grundejer, der oplever fejl og mangler ved det udførte arbejde, sender en mail herom.

Mailen skal sendes til miljoplan@ltk.dk og skal indeholde et eller flere billeder samt en beskrivelse af, hvor og hvornår fejlen er konstateret. Hvis der er tale om fejl ved afvandingen, skal billedet gerne tages 1-2 timer efter, det er holdt op med at regne.      

Kommunen er bygherre i forhold til de udførte istandsættelsesarbejde. På baggrund af de henvendelser, der er modtaget om fejl og mangler, har Kommunen derfor fremført krav overfor entreprenøren om, at fejlene udbedres.

Der er kommet mange henvendelser på kort tid, formentlig pga. de udsendte regnskaber samt ejendomsskatteopkrævningen, der blev tilgængelig onsdag den 2. december 2015. Kommunen samler op på sagerne og vender tilbage til hver enkelt borger, der måtte have henvendt sig. Alle henvendelser om fejl og mangler er vigtige. Alligevel er det nødvendigt at prioritere udbedringen af enkelte sager før andre.

Der vil blive udført en 1-års gennemgang af det udførte arbejde. Efter 3 år og 5 år, vil der blive fulgt op på arbejdet, såfremt der opstår yderligere skader i den mellemliggende periode.

1. års eftersyn - indberetningsfrist 1/7-2016

Der er nu udsendt brev via digital post til grundejerne langs de istandsatte veje, med information om 1. års eftersyn samt muligheden for at indberette fejl og mangler ved det påbudte istandsættelsearbejde. Uddrag af brevet se nedenfor: 

"Nu er det ved at være tid til, at der skal udføres 1. års gennemgang på de påbudte istandsatte veje. 

Baggrund
Vi er blevet gjort opmærksomme på, at vi ikke har gjort det klart for grundejerne langs vejen, hvilke rettigheder I, som grundejere langs vejen har i forbindelse med en påbudt istandsættelse. Dette forsøger vi at rette op på i dette infobrev. 

Det er kommunen, som står for udbud, kontrol og kvalitetssikring af det påbudte arbejde. Det er ligeledes kommunen, som har vurderet, hvad der skal påbydes og hvor stor del af vejen, som skal istandsættes (god og forsvarlig stand i forhold til den trafik, som kører på vejen). 
Kommunen har således ”påtaget” sig forpligtelsen til at føre vejen i god og forsvarlig stand (jf. påbuddet), og når det arbejde er færdiggjort, er forpligtelsen og ansvaret for at vedligeholde vejen igen grundejernes (jf. privatvejsloven). Entreprenøren har altid et ansvar for det udførte arbejde. 

Grundejerne må gerne kontakte kommunen, såfremt I oplever fejl og mangler ved det arbejde, som kommunen har påbudt udført.

Aflevering
Der kan have været konstateret nogle fejl og mangler på vejen i forbindelse med afleveringen af arbejdet til kommunen. De fejl og mangler skal laves om af entreprenøren. Arbejdet har afventet vinteren og vil blive udført snarest. 

1. års eftersyn
Kommunen planlægger at igangsætte 1. års eftersyn på alle de påbudte istandsatte veje i løbet af sommeren. Vi vil derfor meget gerne bede om, at grundejerne indberetninger om fejl og mangler inden eftersynet. 

Fejl og mangler
Såfremt I har fundet fejl/ mangler ved det påbudte arbejde (som I ikke har gjort kommunen opmærksom på før) bedes I sende en mail til: miljoplan@ltk.dk inden 1/7 2016. Påfør gerne ”istandsættelse af samt vejnavn”. 
 
I mailen må I gerne beskrive, hvor og hvad problemet er, og evt. vedlægge et foto. Så vurderer og behandler vi dem sammen med vores rådgiver, inden vejen bliver gennemgået ved 1 års eftersyn." 

Hvis du er i tvivl om reglerne, der gælder for private fællesveje eller har spørgsmål i øvrigt, kan du kontakte Center for Miljø og Plan på miljoplan@ltk.dk og mærke din henvendelse ”istandsættelse af privat fællesvej”.

Kontakt

Center for Miljø & Plan - Vej

Team Vej
Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Siden er sidst opdateret den 11.01.2017