Lyngby Taarbæk Kommune

Medlemstilskud til børn og unge under 25 år

I henhold til Folkeoplysningsloven yder kommunerne tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger med medlemmer under 25 år.

Nedennævnte retningslinjer gælder for alle foreninger - uanset aktivitetstype - der er godkendt af kommunen som frivillig folkeoplysende forening i henhold til Folkeoplysningslovens § 4 stk. 2.

I Lyngby-Taarbæk Kommune ydes tilskuddet som et medlemstilskud, efter nedenstående retningslinjer.
 

Medlemstilskud
Én gang årligt søges om medlemstilskud, der beregnes på grundlag af alle foreningers ansøgninger med angivelse af medlemstal for 0-25 årige medlemmer.

Tilskuddet beregnes ud fra følgende forholdsberegning:
 

    Kommunens budgetramme for tilskud til de frivillige
         folkeoplysende foreninger
    -----------------------------------------------------------------* Foreningsmedlemstal under 25 år = Tilskud
            Total medlemstal under 25 år i LTK

 

Med denne model modtager alle foreninger uanset aktivitetstype samme beløb per medlem, dog vil tilskuddet for de 0-5 årige kun udgøre ¼ af tilskuddet til de 6-25 årige.

Der indføres et tilskudsloft, således at en forening ikke kan modtage et tilskud, der er større end foreningens samlede medlemskontingent for børn og unge under 25 år.

For at være berettiget til tilskuddet, skal foreningen udover, at være godkendt af kommunen i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser;

  •     have mindst 1. månedlig aktivitet for tilskudsberettigede medlemmer
  •     indberette foreningens medlemstal i forbindelse med den årlige indberetning til CFR – det Centrale foreningsregister
  •     kunne dokumentere betaling af medlemskontingent

 


Ansøgning om medlemstilskud
Alle godkendte foreninger skal hvert år ansøge om medlemstilskud gennem det til formålet udarbejdede ansøgningsskema. Medlemstilskud beregnes med udgangspunkt i det af foreningen indberettede medlemstal til CFR.
Ansøgningsfristen er 1. marts.
 

 

Årsregnskab
Regnskabet skal følge kalenderåret, for at foreningen er tilskudsberettiget. Hvis foreningens regnskabsår af særlige årsager ikke følger kalenderåret, skal der udarbejdes et særskilt regnskab, i forhold til kontingentindtægter, der følger kalenderåret.

 


Regnskabsskema
Alle foreninger, der modtager tilskud efter Folkeoplysningsloven, skal dokumentere at de modtagne tilskud er brugt efter retningslinjerne, samt at foreningen har opkrævet og modtaget medlemskontingent. Dokumentation sker ved indsendelse af det til formålet udfyldte regnskabsskema, hvor oplysninger om de udbetalte tilskud, som den enkelte forening har modtaget i året, er påført. Det gælder for tilskud både fra denne tilskudsordning og øvrige tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, som fx lokaletilskud.

Regnskabsskemaet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og ligeledes være revideret og underskrevet af den af foreningen valgte revisor. Foreninger, der har modtaget mere end 500.000 kr. i tilskud i alt fra kommunen, skal være opmærksomme på, at foreningens regnskab skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

 Stikprøvekontrol
Forvaltningen udtager hvert år enkelte foreninger til stikprøvekontrol


Retningslinjerne træder i kraft den 1. januar 2016.

 

Kontakt

Center for Politik, Kultur og Strategi - Fritid

Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
45 97 30 00
Siden er sidst opdateret den 11.01.2016