Lyngby Taarbæk Kommune

VVM-tilladelse til Fæstningskanalen

Kommunalbestyrelsen har d. 21. december 2017 truffet afgørelse om at meddele VVM-tilladelse til projektet Åbning af Fæstningskanalen i Kongens Lyngby.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 2, stk. 2, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 764 af 23. juni 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Baggrund for afgørelsen

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S, Hjortekærbakken 12, 2800 Kgs. Lyngby har den 4. juni 2014 anmeldt et projekt om åbning af Fæstningskanalen i Kongens Lyngby efter VVM-bekendtgørelsens Bilag 2, punkt 11. Infrastrukturanlæg: f) Anlæg af vandveje og kanalbygning uden for søterritoriet samt regulering af vandløb. g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand.

Kommunens vurdering

På baggrund af den udarbejdede samlede miljørapport og VVM-redegørelse vurderer Kommunalbestyrelsen, at det anmeldte anlæg kan anlægges, som det fremgår af den samlede miljørapport og VVM-redegørelse og med varetagelse af de vilkår, der er knyttet til nærværende tilladelse, uden at anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at have væsentlig indvirkning på miljøet.

Afværgende foranstaltninger

For at forebygge væsentlige påvirkninger af det omkringliggende miljø i henholdsvis anlægs- og driftsfase indgår en række vilkår i VVM-tilladelsen, som bygherre skal overholde. Blandt de vigtigste af disse er:

Vandkvalitet

Fæstningskanalen skal overordnet rense vandet svarende til BAT (best available techniques, bedste tilgængelige teknik).

Kanalens vedligehold

Der skal udføres almindeligt vedligehold af kanalen, dvs. ugentlig rensning for affald. Der skal udarbejdes en plan for drift og vedligeholdelse, hvor der bl.a. gives retningslinjer for:

• Fjernelse af affald.

• Klipning af brinker.

• Oprensning af kanalen for slam, alger, mv.

Grundvandssænkning i anlægsfasen

Der skal i forbindelse med det videre projekteringsarbejde udføres en vurdering af risikoen for, at en midlertidig grundvandsoppumpning evt. kan påvirke nærtliggende bygningskonstruktioner. Inden grundvandssænkning igangsættes, skal risikoen for spredning fra nærliggende forureninger kortlægges, og nødvendige afværgetiltag planlægges (disse er yderligere beskrevet i VVM-tilladelsen).

Beplantning

Der skal udarbejdes en "rydnings- og beplantningsplan". Planen skal godkendes af Lyngby-Taarbæk Kommune inden anlægsarbejdet påbegyndes.

De fire popler ved krydset Klampenborgvej/Kanalvej skal søges bevaret, og der skal fortsat i det videre arbejde afsøges metoder til at anlægge projektet uden at beskadige træerne. Den anlægstekniske løsning omkring poplerne skal godkendes af Lyngby-Taarbæk Kommune inden anlægsarbejdet påbegyndes. Hvis poplerne svækkes eller beskadiges under anlægsarbejdet og inden 10 år efter endt anlæg viser tegn på udfald eller død skal bygherre sikre en genplantning af tilsvarende træer, der indpasses i det nye byrum.

Afgørelsen om at meddele VVM-tilladelse er d. 22. december 2017 meddelt bygherre.

Bilag som links til hjemmesiden:

Klagevejledning:

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 14 i bekendtgørelse nr. 764 af 23. juni 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Klagefristen er 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse.

Klageberettigede er ministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klagen har ikke opsættende virkning, men Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at en meddelt tilladelse ikke må udnyttes samt at et iværksat bygge- og anlægsarbejde skal standses.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link og vejledning til på

http://naevneneshus.dk/

under Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Hvis du klager som privatperson, er gebyret på 900 kr. Hvis du klager som virksomhed eller organisation, er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Vær opmærksom på, at du som klager bærer risikoen for, om klagen er korrekt indgivet inden klagefristens udløb. En klage anses for at være indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen for Lyngby-Taarbæk Kommune. ”Tilgængelig” betyder, at du som klager har godkendt klagen og betalt gebyret/bestilt en faktura i Klageportalen, så kommunen har mulighed for at gøre sig bekendt med klagen. Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Miljø og Plan, Rådhuset, 2800 Kgs. Lyngby eller på mail: miljoplan@ltk.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelser efter planloven kan indbringes for domstolene.

Hvis du ønsker at indbringe en afgørelse truffet af klagenævnet for domstolene, er du forpligtet til at rette dig efter klagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Efter planlovens § 62, stk. 1, skal sagen være anlagt inden 6 måneder. Fristen regnes fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsen.

Kontakt

Center for Miljø & Plan - Plan og Erhverv

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Siden er sidst opdateret den 08.02.2018