Lyngby Taarbæk Kommune

Vedtaget - Lokalplan 279 for nye boliger og kommuneplantillæg 27/2013

Kommunalbestyrelsen vedtog endeligt Lokalplan 279 for nye boliger ved Akademivej og Kommuneplantillæg 27/2013 for Lundtoftegårdsvej på deres møde den 21. december 2017.

Offentliggjort den 22. december 2017

Formålet med lokalplanen er, at

  • muliggøre en udbygning af området til boligformål
  • sikre at ny bebyggelse fremtræder med høj arkitektonisk kvalitet
  • sikre, at der etableres en offentligt tilgængelig plads og at den udføres med varieret opholds- og aktivitetsmuligheder i en høj landskabelig kvalitet.
  • sikre stiforbindelser over den nye plads og langs bebyggelsens facade mod nord og nordøst
  • give mulighed for anlæg til håndtering af regnvand og klimatilpasning, samt
  • give mulighed for nedrivning af eksisterende bebyggelse.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget planen uden ændringer

Vi gør opmærksom på, at der ikke retligt eller faktisk må etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre kommunalbestyrelsen giver dispensation efter reglerne i Planlovens § 19.

Formålet med kommuneplantillægget er, at opdele det eksisterende rammeområde 1.4.69 Lundtoftegårdsvej i 2 rammeområder og fastsætte følgende for det nye rammeområde 1.4.68 Akademivej:

  • at fastlægge områdets anvendelse til boligformål, etageboliger
  • at muliggøre at bebyggelsens stueetage kan anvendes til undervisning, café og kontor
  • at fastsætte bebyggelsesprocenten til 115 %, samt
  • at nedsætte det maksimale antal etager fra maks. 13 etager til maks. 8 etager.

Kommunalbestyrelsen kan forhindre forhold, der strider mod rammerne i kommuenplantillægget efter reglerne i Planlovens § 12.

Her kan du læse Lokalplanlokalplan 279 for boliger ved Akademivej.

Her kan du læse Kommuneplantillæg 27/2013 for Lundtoftegårdsvej

Miljøvurdering

Der er lavet en miljørapport i forbindelse med planerne. Miljørapportens sammenfattende redegørelse er indsat som bilag i lokalplanen.

Supplerende materiale

Hvis du ønsker at klage

Læs en vejledning til klagemulighederne her.

Kontakt

Center for Miljø & Plan - Plan og Erhverv

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Siden er sidst opdateret den 23.04.2018