Lyngby Taarbæk Kommune

Midlertidige retsvirkninger - lokalplaner

Lokalplanens høring sætter en række byggesager i bero.

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Det betyder bl.a., at der ikke må etableres eller ændres på forhold, som kan tænkes at være reguleret af den endelige plan. Det kan f.eks. dreje sig om udstykning, bebyggelse eller ændring af anvendelse. Hvis du er i tvivl, kontakt da kommunen.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når høringsperioden til lokalplanforslaget er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til, at en ejendom bebygges og udnyttes i overensstemmelse med planen. Der er fastsat nærmere regler for, hvornår sådan en tilladelse kan gives.

Alle disse ovennævnte forhold kaldes for de midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget og er beskrevet i planlovens § 17. De gælder kun i den periode, hvor lokalplanen er offentliggjort som et forslag og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, og højst i et år efter forslagets offentliggørelse.

Du finder planloven her.

Kontakt

Center for Miljø & Plan - Plan og Erhverv

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Siden er sidst opdateret den 08.02.2018