Lyngby Taarbæk Kommune

Midlertidige retsvirkninger - lokalplaner

Lokalplanens høring sætter en række byggesager i bero.

Når lokalplanen er offentliggjort og indtil den er endeligt vedtaget gælder de midlertidige retsvirkninger, som er beskrevet i Planlovens § 17.

De midlertidige retsvirkninger gælder højst ét år efter et lokalplanforslag er offentligt bekendtgjort. Ejendomme omfattet af et lokalplanforslag må ikke udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. F.eks. ved udstykning, bebyggelse eller ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsættes som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til lokalplanforslaget er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give sin tilladelse til, at en ejendom bebygges og udnyttes i overensstemmelse med planen. Der er fastsat nærmere regler for, hvornår sådan en tilladelse kan gives.

Kontakt

Center for Miljø & Plan - Plan og Erhverv

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Siden er sidst opdateret den 21.09.2016