Lyngby Taarbæk Kommune

NYHEDSBREV Juli 2016 - Hvad sker der på Dyrehavegårds Jorder og Tracéet?

Lyngby-Taarbæk Kommune vil gerne benytte lejligheden - inden vi alle går på sommerferie - til at orientere om, hvad der pt. foregår på og omkring Dyrehavegårds Jorder og Tracéet.

Kommunen har arbejdet videre med projektet på flere fronter. Nedenfor kan l læse en kort status for, hvor langt vi er kommet og lidt om den videre proces. På kortet nedenfor ses de forskellige delområder, der omtales nedenfor.

Dyrehavegårds Jorder

Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2016 godkendt lokalplan 264, som omfatter erhvervsområdet for Novozymes.

I forbindelse med lokalplanen er der indgået en udbygningsaftale med Novozymes, om at virksomheden bidrager til udviklingen af de omkringliggende områder over en længere årrække; blandt andet med en vej, gang- og cykelstier og rekreative funktioner i de grønne områder.

Frem til den 13. juli 2016 er VVM-redegørelsen (vurderinger af virkninger på miljøet) i offentlig høring. Den foreløbige tidsplan er, at Kommunalbestyrelsen behandler redegørelsen og høringssvarene den 20. september 2016. Når VVM-redegørelsen er godkendt, og ansøgning om byggetilladelse er behandlet, kan Novozymes forventeligt tage første spadestik i det sene efterår 2016.

Trongårdens Byområde

En del af den sydligste del af Dyrehavegårds Jorder – Trongårdens Byområde - forventes at blive udbudt til salg i efteråret/vinteren 2016. Såfremt arealet sælges, skal der efterfølgende udarbejdes en lokalplan. Som led i forberedelserne af udbuddet og salget, vil der i løbet af juni måned blive foretaget en række jordbundsundersøgelser i støjvolden. Gravearbejdet vil foregå over 2-4 dage.

Tracéet langs Helsingørmotorvejen

På mødet den 20. juni 2016 godkendte kommunalbestyrelsen også lokalplan 265, som omfatter et erhvervsområdet for Formula Automobile.

I forbindelse med lokalplanen er der indgået en udbygningsaftale med grundejer om at bidrage til infrastrukturen i det omkringliggende område.

Næste skridt er bl.a. en ansøgning om byggetilladelse fra grundejer. Kommunen forventer, at Formula Automobile kan tage første spadestik i den sene efterår 2016.

Hvad angår den sydligste del af Tracéet - fra det areal, der er omfattet af lokalplan 265 og ned til Klampenborgvej - er kommunen begyndt at overveje mulighederne for at udbyde hele eller dele af dette areal til salg. Det er endnu ikke fastlagt, hvornår et evt. udbud skal gennemføres, men efter den foreløbige tidsplan ligger et udbud i efteråret/vinteren 2016. Når arealet er solgt, skal der efterfølgende udarbejdes en lokalplan. Som led i forberedelserne af udbuddet, vil der i løbet af juni måned blive foretaget en række geotekniske undersøgelser i det sydlige Tracée. Borearbejdet forventes at tage ca. 1 uge.

Kommunalbestyrelsen har desuden valgt at annullere udbuddet af et areal på 4.272 m2, lige syd for Akademivej, i en del af Tracéet langs Helsingørmotorvejen. Baggrunden for at aflyse udbuddet er, at udtrykket i de indkomne bud ikke i tilstrækkelig grad matcher de forestillinger, kommunalbestyrelsen har for området.

Trafikforbedrende tiltag på kommunale veje

Kommunalbestyrelsen har besluttet at iværksætte en række projekter på kommunale veje og statsveje i Hjortekær, både på kortere og længere sigt, som følge af byudviklingen.

Forvaltningen har forberedt rådgiverudbud af en række projekter på kommunale veje. Rådgiverudbuddet består af en række projekter, der udføres i to etaper:

1. etape består af følgende anlægsprojekter, som skal anlægges i perioden forår 2017 – efterår 2017:

  • Ombygning af vigepligtsreguleret kryds ved Klampenborgvej/­Hjortekærsvej
  • Fartdæmpende tiltag og midterheller på den resterende del af Hjortekærsvej
  • Etablering af signalanlæg på Rævehøjvej ved ny forbindelsesvej til Novozymes Innovation Campus.

2. etape består af følgende anlægsprojekter, som forventeligt skal anlægges i perioden forår 2018 – efterår 2018:

  • Etablering af signalreguleret kryds/rundkørsel ved Hvidegårdsparken og trafiksikkerhedsmæssige tiltag i Trongårdsområdet
  • Trafiksikkerhedsmæssige forbedringer af eksisterende ”overgange” over/under Helsingørmotorvejen samt forbedring af stiforbindelser til Dyrehavegårds Jorde.
  • Adgangsvej til den sydlige del af Tracéet

Det forventes, at rådgiver har udarbejdet skitseprojekter på de første tre projekter sidst på året.

Samarbejde med Vejdirektoratet om trafikforbedrende tiltag på statsvejnettet

Kommunen har desuden i samarbejde med Vejdirektoratet igangsat trafikanalyse af kryds på stats- og kommuneveje. Formålet med analysen er at udpege de væsentligste trængselspletter omkring Lyngby som følge af den planlagte byudvikling og de kommende infrastrukturprojekter i forbindelse med letbane.

Vi vil afslutningsvist henlede opmærksomheden på vores hjemmeside www.ltk.dk/dyrehavegaard, hvor vi løbende informerer om udviklingen på og omkring Dyrehavegårds Jorder og Traceet. Herunder om aktuelle arbejder på arealerne og om arbejdet med de trafikforbedrende foranstaltninger.

Venlig hilsen og rigtig god sommer

Sofia Osmani

Borgmester