Lyngby Taarbæk Kommune

Bred enighed om budgettet

Alle kommunalbestyrelsens partier er enige om budgettet for 2019-22. De store borgernære serviceområder løftes, mens en række mindre aktiviteter omlægges, reduceres eller bortfalder.

Børne- og ungeområdet løftes med cirka 32 mio. kr. over 4 år. I skolerne prioriteres IT-udstyr til eleverne, oprettelse af en ekstra gruppeordning for elever med særlige behov, og en analyse af dagtilbuddenes fysiske rammer. Puljen til at oprette en ny legeplads i Lyngby centrum ændres, således at pengene i stedet går til renovering af eksisterende legepladser, samtidig med at puljen øges. Herudover afsættes cirka 24 mio. kr. i perioden til udbygnings- og renoveringsprojekter, særligt med henblik på at håndtere presset på skolekapaciteten i Lyngby Vest i distriktet omkring Engelsborgskolen.

Social- og ældreområdet løftes med cirka 15 mio. kr. over den næste 4 år. Der gives et økonomisk løft til sygepleje samt personlig og praktisk hjælp. Klippekortordningen bortfalder og erstattes af en pulje til individuelle aktiviteter på plejehjemmene. Herudover afsættes midler til ældrestrategien og en fortsættelse af ældreugen.

På arbejdsmarkedsområdet afsættes midler til en særlig indsats for borgere ramt af stress. På teknik- og miljøområdet, kultur- og fritidsområdet samt administrations- og ejendomsrådet foretages en række mindre budgetmæssige omprioriteringer. På teknik- og miljøområdet afsættes bl.a. midler til en analyse af rammerne for private fællesveje og serviceaftaler.

Kommunalbestyrelsen er også enige om, at fremtidige salgsindtægter skal bruges til renovering af skoler, modernisering af Stadsbiblioteket samt gennemførsel af projekter indenfor støjhandlingsplanen og skolevejsanalysen.

Endelig tilslutter kommunalbestyrelsen sig FNs Verdensmål, ligesom der fremover skal holdes regnskab med kommunens træer, når de fældes, således at træbalancen kan opretholdes gennem genplantning.

Såvel personskatten som grundskylden holdes i ro i 2019.

Budgettet skal vedtages den 4. oktober på kommunalbestyrelsesmødet kl. 17.

Citater fra politikerne:

Borgmester Sofia Osmani (C)

"Budgetforliget er udtryk for et bredt samarbejde og en stabil økonomi. Det er ikke et sparebudget, men der er heller ikke de helt store armbevægelser. Når det alligevel er lykkedes at samle alle partier, skyldes det, at alle har anerkendt, at vi har haft en bunden opgave med en stram statslig styring. Samtlige partier er gået til opgaven med mådehold og forhandlingsvilje - og det vil jeg gerne kvittere for. Resultatet er et ansvarligt budget, hvor skatten holdes i ro, men vi må samtidig være realistiske og understrege, at vi ikke på den lange bane kan opretholde det nuværende skattetryk og serviceniveau, hvis folketinget sender os en yderligere regning til udligning." 

Gruppeformand Richard Sandbæk (C)

"Hos De konservative er vi glade for hele budgettet, der også demonstrerer at kommunen har en sund økonomi, men specielt skal det bemærkes at vores borgmester har forstået at samle samtlige partier til et forlig for den kommende budgetperiode, hvilket er godt for det videre politiske arbejde og ikke mindst godt for vore borgere. Mere specifikt omkring budgettet er vi glade for den store investering i IT til vore elever i skolerne og at der er afsat penge til en analyse vedr. løsninger til snerydning på private fællesveje, som er en sag der optager både politikere og borgere. Vi har også lyttet til grundejer-og beboerforeningerne, idet der er afsat penge til at foreningerne får mulighed for at anvende kommunens lokaler til generalforsamlinger på lige fod med de frivillige foreninger. Tak til borgere, foreninger og institutioner som på trods af de korte høringsfrister har indsendt høringssvar hvilket er med til at fremme den politiske debat og lige så stor tak til de andre politiske partier for en god debat under de mange møder."

Gruppeformand Simon Pihl Sørensen (A)

"Der er tale om et budget, der giver et lille løft til børne og ældreområdet, og som samtidig sikrer en fortsat sikker styring om økonomien. Vi skal i de kommende år løfte velfærden yderligere. For som høringerne viste er der pres på mange steder på børne- og ældreområdet. Det er der nu taget hul på. Men der er et stykke vej igen. Socialdemokratiets vurdering er, at vi ikke kommer uden om at hæve en skatten for at kunne levere bedre omsorg og service i de kommende år."

Bodil Kornbek (A) formand for Social- og Sundhedsudvalget

"Vi har taget de første skridt til et vigtigt løft af kernevelfærden, så vi kan fastholde en værdig ældrepleje. Pleje og omsorg af de ældre bliver prioriteret med flere sygeplejersker og hjemmehjælpere i hjemmeplejen. Det har også været vigtigt at finde midler til individuelle aktiviteter til de mest sårbare ældre på vores plejecentre. Desuden er det lykkedes at fastholde den årlige ældreuge for kommunens seniorer. Endelig glæder jeg mig over, at vi er enige i at styrke træningsområdet."

Gruppeformand Søren P. Rasmussen (V)

"I Venstre er vi meget tilfredse med, at vi har fået sat fokus på renovering af skoler og daginstitutioner, herunder også fokus på køkkener, så vi kan tilbyde børnene bedre madordninger. 
Lavere klassekvotienter ved klassedannelse er også blevet prioriteret at sætte fokus på. Desuden er der afsat penge til renovering af legepladser i dette års budget. Stress er en stor udfordring for de borgere, der rammes af dette. Nu afsættes der midler til en øget indsats for både at forebygge stress og hjælpe de borgere, der bliver ramt. Det glæder os meget. Ligeså er akuttilbuddet sikret. Med den ændrede udligning mellem kommunerne er der pres på kommunens økonomi fremover, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at det ikke bliver dyrere at være borger i Lyngby-Taarbæk."

Gruppeformand Gitte Kjær Westermann (B)

"I RV havde vi i sidste års budget særligt fokus på miljø og bæredygtighed. Dette år er vores budgetudgangspunkt et andet. Vi har derfor valgt at gå ind i budgettet med få ønsker i stedet for mange, og vi har fået det med, der var vigtigst for os: En opprioritering af børneområdet, særligt det specialiserede børneområde og skoler, som trænger gevaldigt til økonomisk fokus. Udover øremærkede ressourcer til renovering af legepladser, gruppeordning, udvidelse på Sorgenfriskolen, udbygning af Engelsborgsskolen, sikrere skoleveje og IT i skolerne, har vi fået lavet flere hensigtserklæringer på det specialiserede børneområde og skoler. Endelig er der sat penge af til at gennemgå vedligeholdelsesmangler på vores daginstitutioner, herunder køkkenmuligheder. Også kulturen har vi i RV ønsket opprioriteret, og vi glæder os over at kultur og oplevelse i byrum, såvel som modernisering af Stadsbiblioteket, er tænkt ind. Vi skylder borgerne tak for gode høringssvar, trods korte tidsfrister. De har direkte været med til at kvalificere, fjerne eller justere flere af vores forslag. Fx har det sikret, at opkrævning ved afbud til kørsel til aktivitetscentre ikke gælder akut opstået sygdom, og mulighed for beredskabsplan i forhold til Furesøen. Der er naturligvis også ønsker, i høringssvar og blandt politikere, som der ikke blev plads til. Nogle af disse tager vi alligevel med os i det videre udvalgsarbejde. Vi synes også det er på sin plads at takke forvaltningen for knokkelarbejde, borgmesteren for evnen til at bygge bro, og partierne for konstruktiv tilgang."

Gruppeformand Sigurd Agersnap (F)

"I SF er vi glade for, at denne budgetaftale prioriterer velfærden i Lyngby-Taarbæk og bryder med regeringens stramme rammer for kommunernes økonomi. Kommunen har haft for mange penge, som samlede støv i en bankboks, og vi får nu lidt flere af de penge ud og arbejde til gavn for kommunens borgere. Det mener vi, er det eneste ansvarlige at gøre.
Med budgettet kommer der et lille, men tiltrængt, løft til børn og ældre, og vi får sikret bedre økonomiske vilkår for personer på kontanthjælp og integrationsydelse. Samtidig så afsætter vi i budgettet penge til støjskærme, skoleveje og får lavet et grønt træregnskab, så vi kan sørge for at få plantet lige så mange træer, som der fældes. Budgettet indeholder således både røde og grønne aftryk, og det er vi i SF godt tilfredse med."

Henrik Bang (Ø)

"Enhedslisten er for første gang med i budgettet i Lyngby-Taarbæk kommune. Efter i hele den foregående periode at være udenfor pga. af besparelser og skattelettelser, er vi denne gang med fordi vi opfatter retningen som rigtig. Budgettet bryder med regeringens og KLs snævre serviceramme (der overskrides med 18.7 mio. kr.) og prioriterer vigtige opgaver omkring børn, syge og ældre. Det er for os et vigtigt signal til regering og Folketing. Der er et stort behov for at øge kommunens råderum til at løse vigtige velfærdsopgaver. Der er mindre besparelser og omlægninger i budgettet som vi vil følge nøje. Det gælder bl.a. afskaffelsen klippekortordningen, der gav muligheder for individuelle aktiviteter for ældre på plejehjem, og som nu erstattes af et reduceret tilskud. Vi opfordrer seniorrådet og personale til at følge den nye ordning og se om den dækker behovet. Selvom dette års budget peger i en rigtig retning vokser træerne ikke ind i himlen. Mange af de udfordringer vi ser på børne- og ungeområdet hænger sammen med personalenormeringer i vores institutioner og skoler og med personalets muligheder for at støtte om børnenes udvikling. Tilsvarende vil udfordringer på ældreområdet også kræve mere personale. Det vil været et fokus for Enhedslisten i det kommende år. Vi vil også have fokus på en større indsats for grøn omstilling og for at kommunen har mulighed for at være en aktiv spiller i udviklingen i det centrale Lyngby."

Kontakt

Center for Politik, Kultur og Strategi

Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
45 97 30 00