Lyngby Taarbæk Kommune

Mølleåen mangler vand – OPDATERING

Frederiksdal Sluse lukkes.

OPDATERING den 23.7.2018 - Frederiksdal Sluse er nu lukket.

Mølleåen får det meste af sit vand fra Furesøen. I løbet af efteråret og vinteren samles regnvand i Furesøen, indtil vandspejlet når en bestemt højde. Vandet ledes ud gennem stemmeværket ved Frederiksdal i løbet af forårs- og sommermånederne, hvor nedbøren oftest er mindre end i efterårs- og vintermånederne. På den måde sikres en god vandgennemstrømning i Mølleåen det meste af året. 

Siden midten af maj har Furesøens vandspejl næsten konstant bevæget sig nedad på grund af for lidt nedbør. I dag er vandspejlet i Furesøen ca. 30 cm under vandspejlet om vinteren. Dermed er vandspejlet i søen på et niveau, hvor driftsbestemmelserne for Frederiksdal stemmeværk  i regulativet for Mølleåen siger, at stemmeværket skal lukkes. Vandstanden er lav i Mølleåen og alle søer i Mølleåesystemet, da vandtilførslen fra Furesø har været så lav. Vandstanden i Lyngby Sø er 10 cm under normal vandstand.

Lukningen af Stemmeværket ved Frederiksdal betyder, at gennemstrømningen i Mølleåen ophører. Vandstanden i alle søerne og damme langs Mølleåen vil falde. Det kan betyde, at sejlads i Lyngby Sø vil blive påvirket. Det kan også blive svært at passere nogle strækninger på Mølleåen, når man kommer fra Lyngby sø i kano.

På grund af en faldende vandstand i Mølleåen, kan der visse steder blive blotlagt forekomster af slam, som i varmt vejr måske kan give lokale lugtgener. Der vil muligvis også kunne forekomme døde fisk.

Generne ved en lukning af stemmeværket kan undgås, hvis der meget snart kommer nedbør i rigelige mængder. Kommunen følger situationen og sikrer, at Møllejerne regulerer gennemstrømningen i åen efter vandforholdene.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til  Anja Hansen på anh@ltk.dk.

Kontakt

Center for Miljø & Plan - Administration

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
45 97 35 02