Lyngby Taarbæk Kommune

Regel om 50 cm ren jord

Ved nybyggeri af bolig på arealer som ikke tidligere har været anvendt til følsomme formål (f.eks. bolig eller børneinstitution), er det et krav for ubebyggede områder, at de øverste 0,5 meter jord er uforurenede, eller at der er "varig fast belægning", f.eks. fliser (§ 72 b i Lov om forurenet jord).

Skal du bygge bolig eller daginstitution ?

Hvis du er ejer eller bruger af en ejendom, skal du sikre, at de øverste 50 cm overjord består af ren jord (50 cm reglen). Jorden kan i stedet være dækket af fast belægning som for eksempel fliser, asfalt eller tilsvarende, hvor kontakten til jorden er afskåret.

Hvilke arealer er omfattet?

50 cm reglen gælder, når anvendelsen af et areal ændres til:

  • bolig, daginstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus

eller der bliver udført bygge- og anlægsarbejde på en ubebygget del af et areal, som allerede bliver anvendt til:

  • bolig (bortset fra en- og tofamiliehuse), daginstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus

Hvornår er reglen opfyldt?

Reglen gælder overalt. Er jorden på det berørte areal ikke forurenet, er reglen automatisk opfyldt. Er jorden forurenet, skal du etablere et lag på mindst 50 cm ren jord, enten ved at det øverste lag forurenet jord udskiftes eller overdækkes med en tilsvarende mængde ren jord. Alternativt kan du etablere en fast belægning. Det afgørende er, at belægningen effektivt hindrer kontakt med den underliggende jord.

Hvem er forpligtet?

Reglen er udformet som en pligtregel. Det betyder, at reglen forpligter den til enhver tid værende ejer eller bruger at sørge for, at reglen er opfyldt. I sin udformning minder reglen om mange af reglerne i Bygningsreglementet, som også skal følges af den, der bygger.

Dokumentation for, at jorden er ren

For at dokumentere om de øverste 50 cm jord er ren, undersøges jorden ved udtagning af jordprøver. Der vil ikke være krav om undersøgelse, hvis jorden stammer fra områder, hvor der ikke er mistanke til forurening.

For at undersøge om de øverste 50 cm jord er ren på en ejendom på et områdeklassificeret areal samt på en V1 kortlagt grund, hvor der kan være mistanke om jordforurening, udtages én blandingsprøve pr. 150 m2, når anvendelsen af ejendommen ændres fra erhverv til følsom anvendelse som bolig.

For at dokumentere, at de øverste 50 cm jord er ren på en forurenet / V2 kortlagt ejendom, udtages en blandingsprøve pr. 30 tons.

En blandingsprøve består af fem nedstik til 50 cm dybde, jævnt fordelt over arealet. Blandingsprøven analyseres for tungmetaller (cadmium, kobber, bly, zink, nikkel og chrom), PAH, benz(a)pyren og total kulbrinter.

Lovgrundlag

Formålet med jordforureningslovens § 72 b er at sikre, at der ikke etableres en følsom arealanvendelse direkte på forurenende arealer samt for fremadrettet at sikre mennesker mod sundhedsskadelig påvirkning fra eventuel forurening på arealer, hvor jorden er ubefæstet. Alle skal kunne opholde sig på arealet, og jorden skal kunne dyrkes uden risiko for kontakt til jordforurening.

 

 

 

Siden er sidst opdateret den 07.08.2014