Lyngby Taarbæk Kommune

Vedtaget - lokalplan 267 og kommuneplantillæg 20/2013 for Fæstningskanalen

Kommunalbestyrelsen vedtog endeligt lokalplan 267 for Fæstningskanalen med tilhørende kommuneplantillæg 20/2013 den 21. december 2017.

Offentliggjort den 22. december 2017.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at anlægge en kanal i den historiske Fæstningskanals tracé, gennem Lyngby by, samt indrette byrum i tilknytning hertil.

Du kan finde kommunalbestyrelsens behandling af sagen her.

I forbindelse med den endelige vedtagelse har kommunalbestyrelsen, jf. planlovens § 27 stk. 2, foretaget enkelte ændringer. Ændringerne er foretaget for at imødekomme indkomne udtalelser i høringsperioden samt at gøre lokalplanen mere præcis. Ændringerne er:

► Tilføjelse af tekstafsnit til lokalplanens side 46 - Arkæologi:

"Kroppedal Museum har i sommeren 2016 foretaget arkæologiske undersøgelse inden for delområde 1.
 Fæstningskanalens kronekant blev lokaliseret fem forskellige steder samt en trappenedgang på den nordøstlige side af stemmeværket samt dennes midtervange. Bevaringstilstanden var overvejende god."

► Ny formulering af § 6.13 (sikrer, at det kun er overdækkede terrasser, der begrænses i størrelse, samt at størrelser på skuret, som er vist på bilag i lokalplanen, kommer med i bestemmelserne):

Aktuel formulering af § 6.13:
"Kolonihavehusene placeres med en afstand af 2 m fra hæk mod øst og nord, jf. principtegning Bilag 11. Kolonihavehusene må have en størrelse på ca. 15 m² (4,6 x 3,3 m) og med en terrasse på max. 8,25 m² (2,5 x 3,3 m) evt. med overdækning. Overdækning må kun placeres på sydgavl ud for dør til hytten. Husene må have en max-højde på 3,5 m."

Ændres til:
"Kolonihavehusene placeres med en afstand af 2 m fra hæk mod øst og nord, jf. principtegning Bilag 11. Kolonihavehusene må have en størrelse på 4,6 x 3,3 m (ca. 15 m²). Der må etableres en overdækket terrasse på max. 2,5 x 3,3 m (8,25 m²) placeret på sydgavl ud for dør til huset. Husene må have en max-højde på 3,5 m. Der må etableres ét skur på max. 0,5 x 1,5 m."

► Teksten "Formidlingscenter" fjernes fra illustrationerne figur 13 og 14 samt på Bilag 5. Teksten var kun til illustrationsformål. Der knyttede sig ingen bestemmelser til teksten.

Vedtagelsen af lokalplanen betyder, at der ikke retligt eller faktisk må etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre kommunalbestyrelsen meddeler dispensation efter reglerne i planlovens § 19.

Formålet med kommuneplantillægget er at muliggøre tekniske anlæg og rekreative formål (park).

Kommunalbestyrelsen kan forhindre forhold, der er i strid med kommuneplantillægget efter reglerne i planlovens § 12.

Miljøvurdering

I forbindelse med forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg er der udarbejdet en samlet miljørapport og VVM-redegørelse for projektet (Jf. de to regelsæt i bekendtgørelse nr. 764 af 23/06/2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) og lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer med senere ændringer). Miljørapportens sammenfattende redegørelse, jf. § 9 i lov om miljøvurdering af planer og programmer, er indarbejdet i lokalplanen.

Hvis du ønsker at klage

Læs en vejledning til klagemulighederne her.

Kontakt

Center for Miljø & Plan - Plan og Erhverv

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Siden er sidst opdateret den 08.02.2018