Gå til hovedindhold
Du er her:

Ungerådet

Ungerådet består af unge mellem 14 og 25 år bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune

Ungerådet kommer med ideer til udvikling af ungdomskulturområdet og andre områder med betydning for børn og unge.

Ungerådet består af 11 medlemmer, der kan komme med ideer til ungdomskulturområdet eller støtte andre unges ideer og projekter igennem ungdomskulturfonden.

Se mere på Ungerådets hjemmeside.

Der er valg til ungerådet hvert år. Ønsker du selv at være en del af ungerådet, kan du kontakte Ungdomsskolen.

Ungerådets vedtægter

 • § 1 Ungerådet og dets formål

  Stk. 1,1. Rådets navn er Ungerådet og har hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune.

  Stk. 1,2. Ungerådet vælges blandt unge i alderen 14-25 med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune.

  Stk. 1,3 Ungerådets formål er at

  • komme med ideer til udvikling af ungdomskulturområdet og andre områder med betydning for børn og unges liv
  • af egen drift at komme med bemærkninger til sager med konsekvenser for unge, for derigennem at fremme de unges ønsker og meninger samt forbedre kommunikationen mellem kommunalpolitikere og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune, således at de unge høres og inddrages i kommunens planlægning og beslutningsprocesser, der vedrører unge. Ungerådet kan derfor ved relevante sager søge om foretræde for de politiske udvalg 
  • uddele støtte fra Ungdomskulturfonden
  • tage egne initiativer.

  Stk 1,4 Ungerådet kan gennemføre både faglige og sociale arrangementer, aktiviteter og kurser, som opfylder unges behov og interesser.

  Stk 1,4 Ungerådet arbejder uafhængigt af partipolitiske og religiøse interesse.

 • § 2 Valg og organisering

  Stk. 2,1 Ungerådet består af 11 medlemmer samt 2 suppleanter herfor i alderen 14-25 år på valgtidspunktet.

  Stk. 2,2 Ved valg til Ungerådet skal det tilstræbes, at der vælges et så repræsentativt Ungeråd som muligt, hvad angår alder, køn og geografisk spredning.

  Stk. 2,3 Alle medlemmer af Ungerådet og suppleanter for medlemmerne vælges for 1 år ad gangen og kan genvælges.

  Stk. 2,4 Valg til Ungerådet skal ske inden udgangen af november måned for det pågældende år. Ungerådet arrangerer og indkalder til valget. Hvis ikke alle pladser besættes i Ungerådet ved valget, kan Ungerådet optage nye medlemmer løbende igennem et valgår.

  Stk. 2,5 Ungerådet vælger på det første møde en formand og næstformand blandt de valgte. Det er formanden, der i samarbejde med sekretær/konsulent, fører al korrespondance fra Ungerådet til Lyngby-Taarbæk Kommune og udadtil. Side 2 af 3

  Stk. 2,6 Ungerådet træffer beslutning ved simpelt flertal og er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af rådets medlemmer er til stede.

  Stk. 2,7 Lyngby-Taarbæk Kommune stiller lokaler til rådighed, og sekretær/konsulent tilknyttes Ungerådet som forvaltningens repræsentant og varetager opgaver som sekretær for rådet.

  Stk. 2,8 Ungerådet kan, hvis det ønsker det, nedsætte udvalg ud over det i § 4, stk. 4,2 nævnte udvalg. Samtidig med nedsættelsen af et udvalg, kan Ungerådet udarbejde et arbejdsprogram for, hvad udvalget skal arbejde med. Der vælges/udpeges en udvalgsformand for hvert udvalg.

 • § 3 Ungerådsmøder

  Stk. 3,1 Ungerådsmøder afholdes mindst 1 gang pr. kvartal og indkaldes af formanden i samarbejde med sekretær/konsulent.

  Stk. 3,2 Alle årets møder og evt. arbejdsdage fastlægges af formanden og sekretær/konsulent i samarbejde med rådets medlemmer ved årets start.

  Stk. 3,3 Punkter til dagsordnen skal være formanden og sekretær/konsulent i hænde senest 14 dage før Ungerådet mødes. Dagsorden udsendes senest 7 dage før mødet afholdes.

  Følgende punkter skal altid være på dagsordenen:

  • Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
  • Meddelelser fra formanden
  • Politiske sager
  • Unge initiativer, tiltag m.m.
  • Nyt der vedrører Ungdomskulturfonden
  • Eventuelt

  Stk. 3,4 Ungerådets dagsordner og referater skal være tilgængelig på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside senest 14 dage efter afholdelse af et Ungerådsmøde.

 • § 4 Ansøgning om økonomisk støtte via Ungdomskulturfonden

  Stk. 4,1 Ungerådet administrerer og uddeler støtte til aktiviteter for unge via Lyngby-Taarbæk Kommunens Ungdomskulturfond.

  Stk. 4,2 For at sikre en hurtigt sagsbehandling af ansøgninger til Ungdomskulturfonden nedsættes der et udvalg blandt medlemmerne af Ungerådet, der kan behandle en ansøgning, når den modtages. Udvalget består af minimum 5 personer og konsulent der varetager sekretærfunktion for udvalget.

  Stk. 4,3 Ansøgning til Ungdomskulturfonden kan ske på alle tidspunkter af året. Svar på en ansøgning skal almindeligvis ske senest 2 uger efter modtagelsen af ansøgningen.

  Ansøgningen skal som minimum indeholde:

  • Hvad der søges til
  • Egen økonomi
  • Budget for aktiviteten
  • Underskrift fra ansøgeren/ansøgerne.

  Stk. 4,4 Alle bevillinger gives ved simpelt flertal.

  Stk. 4,5 For bevilligede tilskud skal der afleveres regnskab med bilag til Ungerådet.

 • § 5 Økonomi

  Stk. 5,1 Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

  Stk. 5,2 Ungerådet varetager den økonomiske administration i samarbejde med sekretær/konsulent, som står for den daglige administration af de økonomiske midler.

  Stk. 5,3 Driftsomkostningerne for Ungerådet finansieres via Vandværkets budgetområde.

  Stk. 5,4 Såfremt Ungerådet ved aktiviteter, legater eller på anden måde skulle få en indtægt, indsættes beløbet på Ungerådets konto i forvaltningen. Der påhviler ikke medlemmerne af Ungerådet nogen personlig hæftelse for Ungerådets økonomiske forpligtelser.

  Stk. 5,5 I tilfælde af Ungerådets opløsning, tilfalder de resterende penge Lyngby-Taarbæk Kommune. En opløsning af Ungerådet skal godkendes af Lyngby-Taarbæk Kommune.

 • § 6 Vedtægtsændringer

  Stk.6,1 Vedtægtsændringer kan kun ske på Ungerådsmøderne. Vedtægtsændringer skal efterfølgende godkendes af Lyngby-Taarbæk Kommune.

  Stk. 6,2 Vedtægtsændringer kan kun vedtages når over halvdelen af Ungerådet er til stede og ved et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

  Stk. 6,3 Vedtægtsændringer træder i kraft straks efter, at de er blevet godkendt i kommunalbestyrelsen.

Hent Ungerådets vedtægter som pdf her. Bemærk, at den desværre ikke er digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.