Gå til hovedindhold
Du er her:

Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning i Rammeaftale 2019-2020 er nu fastlagt og politisk godkendt i kommunerne i hovedstadsregionen samt i Region Hovedstaden

Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning

 • Indledning

  Omkring to promille af de 1,8 mio. mennesker, der bor i hovedstadsregionen får i løbet af deres liv behov for et højt specialiseret tilbud på social- og specialundervisningsområdet.

  Behovet for højt specialiserede tilbud på social- og specialundervisningsområdet kan opstå på grund af sygdom eller handicap. Det kan også skyldes misbrug, kriminalitet eller lignende.

  På det højt specialiserede socialområde kan hver enkelt kommune ikke løse opgaven alene. Derfor køber og sælger vi pladser af og til hinanden. Vores fælles ansvar indebærer også et forsyningsansvar for, at vi samlet set har de tilbud, der skal til for målgruppen.

  Når kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden leverer ydelser på et højt specialiseret niveau er de altid baseret på højt specialiserede kompetencer, faglig viden, vidensbaserede metoder, særligt avancerede velfærdsteknologier og særlige fysiske rammer.

  Samarbejdet mellem kommunerne reguleres i denne rammeaftale, der består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale.

  Det er kommunernes ansvar at koordinere det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet på såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet. Som følge heraf har kommunerne ansvaret for at udarbejde en rammeaftale for det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde. Rammeaftalen skal indgås senest d. 15. oktober.

  • Rammeaftalen for 2019-2020 er for første gang toårig.
  • Rammeaftalen 2019-2020 er godkendt af alle kommuner i hovedstadsregionen og af Region Hovedstaden. 
  • Rammeaftale 2019-2020 er gældende for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2020.
 • Fælles mål

  De fælles mål er godkendt i KKR Hovedstaden, de 29 kommuner og Region Hovedstaden. Målene udgør rammen for samarbejdet i regi af Rammeaftalen i perioden 2018-2021. I Rammeaftalen 2019-2020 er de fælles mål en central del af fokusområdet, som omhandler en relevant og aktuel tilbudsvifte.

  De fælles mål skal styrke og fokusere det eksisterende samarbejde på tværs af kommuner og mellem kommuner og region i regi af Rammeaftalen. Ønsket er at fokusere på få områder, hvor vi yder en betydelig fælles indsats, som fx tilbudsviften.

  Formålet med de fælles mål er, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden sætter en fælles dagsorden på det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde, der understøtter kommunernes ansvar for det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde, herunder forsyningsansvaret for de højt specialiserede indsatser.

  De fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde:

  • Vi vil styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højt specialiserede behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer.
  • Vi vil forpligte hinanden på at samarbejde, både fagligt og økonomisk, om de tværgående højt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen.
  • Vi vil arbejde målrettet med, at alle højt specialiserede tilbud har et fast fokus på at anvende og udvikle ‘bedste praksis’ med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet.
 • Udviklingsstrategi

  Udviklingsstrategi 2019-2020

  Denne udviklingsstrategi tager afsæt i de tendenser, bevægelser og udfordringer, som kommunerne og Region Hovedstaden oplever omkring det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde.

  Det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde er fortsat præget af kommunernes justeringer af tilbudsviften på området, der særligt ses ved, at længerevarende botilbud (Servicelovens § 108) omlægges til midlertidige botilbud (Servicelovens § 107) og til almene ældre og handicapboliger efter Almenboliglovens § 105 med socialpædagogisk bistand (Servicelovens § 85).

  Tilbudsviften i hovedstadsregionen skal understøtte kommunernes fokus på indsatser i nærmiljøet og rehabiliterende indsatser, mens den på samme tid skal sikre, at der er de botilbud m.v., som kommunerne efterspøger. Dette ud fra en recovery-tankegang, der handler om at opnå mest mulig effekt af indsatserne for at skabe mestring af eget liv.

  En analyse af tilbudsviften er valgt som fokusområde for 2019-2020.

  Læs mere om udviklingsstrategien i det tekniske bilag 2.

  Formålet med udviklingsstrategien er:

  • At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i hovedstadsregionen, så alle driftsherrer til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer.
  • At skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet og behov for pladser.
  • At sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt.

  Fokusområde i 2019-2020

  Med afsæt i at flere kommuner i hovedstadsregionen oplever, at det til tider kan være udfordrende at finde det rette tilbud til en gruppe borgere med behov for højt specialiserede tilbud på social- og specialundervisningsområdet, er der for Rammeaftalen 2019-2020 udvalgt ét fokusområde.

  Fokusområdet i Rammeaftalen 2019-2020 vil være, om hovedstadsregionen har en relevant og aktuel tilbudsvifte, som lever op til kommunernes behov på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Fokus på tilbudsviften vil dermed præge det udviklingsarbejde, der bliver sat i værk i Rammeaftale-regi over de kommende to år.

  Det overordnede mål med fokusområdet er at sikre, at kommunerne har adgang til en både relevant og aktuel tilbudsvifte. Dermed skal kommunerne i større grad opleve, at det er muligt at finde de rette tilbud til borgerne.

  Fokusområdet om en relevant og aktuel tilbudsvifte vil blive genstand for en undersøgelse af tilbudsviften i hovedstadsregionen samt af kommunernes behov. Undersøgelserne vil gå på tværs af kommuner og region og skal danne grundlag for en økonomimodel med incitamenter for oprettelse af tilbud.

  Fokusområdet i Rammeaftalen for 2019- 2020 er:
  Sammenhæng mellem tilbudsviften på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet og udviklingstendenser ift. målgrupperne inden for det specialiserede socialområde.

 • Styringsaftale

  Styringsaftale 2019-2020

  I hovedstadsregionen driver nogle kommuner og Region Hovedstaden tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde, som andre kommuner kan benytte til mennesker med særlige behov. Som udgangspunkt for køb og salg af pladser på disse tilbud er der en dialog mellem kommuner og driftsherrer om de konkrete forløb. Styringsaftalen i Rammeaftalen understøtter denne dialog og er med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen på de sociale tilbud.

  Styringsaftalen består af en aftale mellem kommuner og driftsherrer om udviklingen i udgifter per dag og en række procedurer m.v. til brug ved konkrete forløb ved køb og salg af pladser.

  Takstaftalen mellem kommunerne og regionen lyder: At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 procent årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.
  Der samles op på takstaftalen med en årlig takstanalyse.

  Læs mere om styringsaftalen i det tekniske bilag 1.

  Formålet med styringsaftalen:

  • Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen.
  • Styringsaftalen omfatter:
  1. En aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud.
  2. Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser.

  Aftale om udvikling i udgifter per dag, aftaler, takstmodel og procedurer er beskrevet i det tekniske bilag om styringsaftalen.

  Aftale om udvikling i udgifter per dag 2019- 2020

  Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har indgået en flerårig aftale, gældende for 2019 og 2020 om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet:

  At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 procent årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.

  Formålet med aftalen er at skabe rum og stabilitet til den nødvendige udvikling af de tværkommunale tilbud for at imødegå udviklingstendenserne på området, samtidig med at der skabes incitament til at optimere driftsomkostningerne i en stram kommunal økonomi. Derudover tager aftalen højde for kommunernes og Region Hovedstadens eventuelle reduktioner i aftaleperioden 2014-2018.

  Kommunerne i hovedstadsregionen har desuden aftalt, at der fra den nuværende aftalte vejledende norm for beregning af de indirekte omkostninger for kommunale tilbud (overheadprocent), arbejdes hen imod seks procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét. Region Hovedstaden deltager ikke i denne aftale, da regionen beregner de indirekte omkostninger konkret.

 • Liste over tekniske bilag

  Hent bilag på : www.rammeaftale-h.dk 

  Bilag 1: Teknisk bilag til Styringsaftale 2019-2020

  Bilag 2: Teknisk bilag til Udviklingsstrategi 2019-2020

De tilhørende bilag kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk, hvor du også kan finde selve udviklingsstrategien for 2019-2020 som pdf.