Gå til hovedindhold
Du er her:

Lån til betaling af ejendomsskatter

Her kan du læse om lån til betaling af ejendomsskatter 

Hvem kan ansøge om lån?

For at kunne få lån til betaling af ejendomsskat, skal du opfylde en række betingelser.

Betingelserne for at søge er, at du enten:

 • har nået folkepensionsalderen
 • får udbetalt pension efter lov om social pension, førtidspension eller delpension
 • er efterlønsmodtager

Derudover skal du anvende ejendommen til beboelse.

Ansøgningsfrist 

Lånet kan kun bevilliges med virkning fra den 1. januar eller den 1. juli, hvor ejendomsskatterne forfalder til betaling.

Ansøgningsfristerne for 2023 er:

 • den 1. maj 2023 for bevilling fra og med den 1. juli 2023
 • den 18. oktober 2023 for bevilling fra og med den 1. januar 2024

Modtages ansøgningen efter ansøgningsfristen, kan lånet først bevilges med virkning fra næstkommende forfaldsdato.

Ejendomsskatten skal betales, indtil lånet er bevilliget.

9. januar 2023 - Har du ikke længere NemID?

Så skal du benytte "Manuel login" når du har trykket på knappen for at ansøge om lån til betaling af ejendomsskatter.

Det er en generel fejl ved alle selvbetjeningsløsninger hos vores leverandør, der gør, at man indtil videre kun kan signere/afslutte sin ansøgning med NemID. De forventer at have det løst i løbet af januar 2023.

Ofte stillede spørgsmål om ejendomsskattelån

 • Hvad omfatter lånet?

  Lånet omfatter grundskylden og rottebekæmpelse.

 • Hvilke krav stilles til ejendommen?

  Der stilles krav om at ejendommen skal indeholde beboelseslejlighed, der fortrinsvis anvendes af ejeren eller dennes husstand.

  For to- eller flerfamiliehuse og landbrugsejendomme kan du kun få lån til betaling af den del af skatterne, der vedrører din bolig - det vil sige den del af ejendommen, som du eller din husstand bor i.

  Det er også muligt at ansøge om ansøge om lån til betaling af ejendomsskat for sommerhuse.

  Såfremt at du er ejer af flere ejendomme, skal der gøres opmærksom på at der kun kan bevilliges lån, til en af ejendommene. Også selvom ejendommene ikke er beliggende i sammen kommune.

 • Hvordan sikres lånet?

  Kommunen skal have sikkerhed for lånet i din ejendom. Derfor skal der tinglyses et skadesløsbrev eller ejerpantebrev.

  For at der kan bevilliges lån til betaling af ejendomsskat, er det en betingelse at der er friværdi i boligen, i forhold til den seneste offentlige ejendomsvurdering.

  Du kan låne, indtil lånebeløbet inklusive renter udgør 95 % af skadesløsbrevets pålydende.

  Når denne grænse er nået, kan der tinglyses et nyt skadesløsbrev i ejendommen, såfremt de samlede tinglyste lån i ejendommen, ikke overstiger den seneste offentlige ejendomsvurdering.

  Kan der ikke tinglyses et nyt skadesløsbrev, vil lånet blive berostillet og du skal fremover selv betale ejendomsskatten. Vær opmærksom på, at der dagligt løber renter på lånet, selvom lånet er stillet i bero.

   

 • Hvornår skal lånet indfries?

  Lånet med tilskrevne renter, skal indfries når ejendommen skifter ejer, fraflyttes eller udlejes.

  Du skal være opmærksom på, at hvis du udlejer din ejendom uden selv at være bosiddende på den, så forfalder dit lån til betaling af ejendomsskatter til betaling med det samme.

  I tilfælde af, at ejeren af ejendommen dør og dens ægtefælle overtager ejendommen og bliver siddende i uskiftet bo, kan lånet fortsætte under forudsætning af, at ægtefællen opfylder kravene for lån til betaling af ejendomsskatter i henhold til § 1 i lov om lån til betaling af ejendomsskatter

 • Renter

  I 2023 udgør renten 1,53 %.

  Renten er fastsat på baggrund af Folketingets lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, der blev vedtaget den 21. december 2010.

  Lov nr. L47 (lov om lån til betaling af ejendomsskat)

  "Lånebeløbene forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år".

  Ved opkrævning af et lånebeløb, der er forfaldet til betaling ifølge loven, giver kommunen et nedslag i de renter, der er løbet på lånet efter 1. januar 2011. Nedslaget reduceres årligt med et procentpoint, indtil nedslaget i 2019 udgør 25 %.

  Du skal være opmærksom på, at renterne ikke kan trækkes fra ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

 • Årsopgørelse

  Hvert år inden den 1. marts vil du modtage en årsopgørelse fra kommunen med oversigt over kommunens tilgodehavende pr. 1. januar med angivelse af tilskrevne renter, i det foregående kalenderår.

 • Forespørgsel om rykning

  For at Lyngby-Taarbæk Kommune kan behandle en forespørgsel om rykning, skal vi have tilsendt oplysninger om det lån der skal indfries, samt lånetilbuddet for det nye lån.

  Dette er nødvendigt, for at kommunen kan afgøre om det nye lån overstiger restgælden på det hidtidige lån med tillæg af omkostninger ved låneomlægningen, og om det nye låns løbetid og afdragsprofil er uændret i forhold til hidtidige lån.

  Oplysninger om lånene skal sendes pr. e-mail til adressen ejendomslaan@ltk.dk

  Ved forespørgsler om rykning henholder Lyngby-Taarbæk Kommune sig til lov om lån til betaling af ejendomsskatter, § 4.