Gå til hovedindhold
Du er her:

Tilsyn inden for ældre- og sundhedsområdet

Lyngby-Taarbæk kommune har som bestiller af ydelser og indsatser inden for ældre- og sundhedsområdet tilsynsforpligtigelsen med kommunes hjemmepleje, plejecentre, trænings- og rehabiliteringsenhed samt bosteder

Styrelsen for Patientsikkerhed har til opgave at føre tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet. Tilsynet skal bidrage til at sikre patientsikkerheden og patienternes rettigheder. Derudover skal tilsynet understøtte læring på behandlingsstederne. Styrelsen udfører planlagte og reaktive tilsyn samt ældretilsynet.

Planlagt tilsyn

Behandlingssteder udvælges på baggrund af en risikovurdering eller som stikprøver. Besøgene varsles mindst seks uger i forvejen og gennemføres med udgangspunkt i målepunkterne.

Reaktive tilsyn 

Tilsyn igangsættes ved bekymringshenvendelser til styrelsen, pressefokus eller utilstrækkelig patientsikkerhed identificeret ved styrelsens planlagte sundhedsfaglige tilsyn. Reaktive tilsyn varsles som hovedregel to uger i forvejen. Er patientsikkerheden truet, kan styrelsen gennemføre tilsyn med kortere varsel eller helt uvarslet.

Ældretilsyn

Tilsyn skal hjælpe kommunerne med at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre. Der et uvildigt tilsyn, der skal bidrage til læring og udvikling af de social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet efter servicelovens §§ 83 – 87.

Du kan finde mere information om de sundhedsfaglige tilsyn på www.stps.dk/tilsyn

Derudover gennemføres ligeledes uvildigt tilsyn af personale fra BDO Kommunernes Revision A/S, i Hjemmeplejen og på plejecentrene. Tilsynet tager udgangspunkt i Servicelovens bestemmelser.

Det videre arbejde med tilsyn

Efter hvert tilsyn bliver der udarbejdet en tilsynsrapport. Rapporten bliver fulgt op af ledelsen og bliver forelagt Seniorrådet, samt Ældre og Omsorgsudvalget. 

Hvert år bliver der udarbejdet en redegørelse for den samlede tilsynsindsats. Redegørelsen bliver forelagt Ældre og Omsorgsudvalget, samt Kommunalbestyrelsen.

Tilsyn Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunalt tilsyn på plejecentre

Kommunal tilsyn på midlertidige pladser

Kommunalt tilsyn i Hjemmeplejen