Gå til hovedindhold
Du er her:

Nyheder om anlægsarbejdet på Firskovvej

Læs seneste nyt om anlægsarbejdet på Firskovvej

Læs nyhederne her:

 • 28.08.2019: Opdateret plan for aftenarbejde og støjende arbejder på Jægersborgvej ifm. asfaltering

  Det har vist sig nødvendigt at ændre på arbejdsprocessen for udførelsen af asfaltarbejdet, som beskrevet i nyhed den 23.08.2019.

  Arbejdet med fræsning af og udlægning af ny asfalt vil ske:

  • Torsdag d. 29. august 2019 kl. 18.00- 01.00, fræsning og udlægning af asfalt
  • Fredag d. 30. august 2019 ca. kl. 03.00-06.00, udlægning af vejstriber
 • 23.08.2019: Aftenarbejde og støjende arbejder på Jægersborgvej ifm. asfaltering

  Vi er desværre nød til at arbejde om aftenen fordi, der skal udføres asfaltarbejde på Jægersborgvej mellem motorvejsramperne til Helsingørmotorveje og krydset Jægersborgvej/Firskovvej. Mens vi arbejder, kan vi desværre ikke undgå at forstyrre naboerne; der vil blandt andet være støj i forbindelse med fræsning af asfalt og striber på vejen samt udlægning af nyt asfalt og nye striber. Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne for jer.

  Arbejdet med fræsning af og udlægning af ny asfalt vil ske:

  • Torsdag d. 29. august 2019 kl. 18.00- 01.00, skæring og fræsning af asfalt
  • Fredag d. 30. august 2019 kl. 18.00-06.00, udlægning af asfalt og vejstriber

  Der vil være åbent for trafik i begge retninger, men vejarbejdet kan kun passeres i ét spor og afkørselsramperne til Jægersborgvej (afkørsel 17 Helsingørmotorvejen) vil blive afspærret. Det er derfor, vi er nødt til at udføre arbejdet om aftenen, hvor der er mindre trafik og vi genere hverdagstrafikken mindst muligt.

  Der kan i forbindelse med arbejdet være mindre forsinkelser i forbind­else med ind- og udkørsel til ejendommene langs den berørte strækning.

 • 09.07.2019: Indkøring af nyt lyskryds Jægersborgvej/Firskovvej

  Adgangsvejen til Jægersborgvej nr. 53-55 og cykelstien langs motorvejen, er flyttet til Firskovvejs forlængelse, for at kunne færdiggøre arbejderne på Jægersborgvej.

  For at sikre cyklisterne, når de skal krydse Jægersborgvej, har vi derfor tændt for det nye lyskryds Jægersborgvej/Firskovvej.

  Det har desværre vist sig, at der er nogle indkøringsvanskeligheder med, at cyklisterne ikke får grønt. Vi arbejder sammen med leverandøren på at få justeret de elektroniske målere, der skal registrere cyklisterne, så de også kan få grønt lys.

  Vi har desværre nogle udfordringer med omlægning af ledninger i den eksisterende del af Firskovvej og ved den kommende rundkørsel, som betyder, at vi er lidt forsinkede med åbningen for gennemkørende trafik på Firskovvej.

  Vi har på denne baggrund valgt at få indbygget et signalprogram, som tager højde for, at der i øjeblikket ikke kører så mange biler til og fra Firskovvej. Programmet bliver indbygget i løbet af sommerferien.

  Vi er i dialog med Vejdirektoratet om ændring af deres lyskryds ved motorvejen, så de to lyskryds kommer til at passe bedre sammen. Det forventer vi ligeledes bliver udført i løbet af sommerferien.

  Vi takker for de input vi modtager, så vi kan få lyskrydset til at virke bedre og for jeres tålmodighed.

 • 15.5.2019: Aftenarbejde, flytning af adgangsvej til Stenrødgaard og HF Skovmosen og nyt lyskryds ved Jægersborgvej/Firskovvej

  Aftenarbejde og støjende arbejder

  Vi er desværre nød til at arbejde om aftenen fordi, der skal udføres asfaltarbejde omkring det nye helleanlæg ved krydset Jægersborgvej/Firskovvej og ved indkørslen til Jægersborgvej 64-66. Mens vi arbejder, kan vi desværre ikke undgå at forstyrre naboerne; der vil blandt andet være støj i forbindelse med fræsning af asfalt og striber på vejen samt udlægning af nyt asfalt og nye striber. Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne for jer.

  Arbejdet med fræsning af og udlægning af ny asfalt vil ske mandag den 20. og tirsdag den 21. maj fra kl. 18.00-24.00. Hvis det bliver regn, kan arbejdet blive udskudt til onsdag den 22. maj i samme tidsrum.

  Tirsdag den 28. og onsdag den 29. maj fra kl. 18.00-24.00 vil vi nedlægge fodgængerfeltet på tværs af Jægersborgvej nr. 70 og etablere fodgængerfelt og afstribning i forbindelse med det nye kryds. Når vi senere udlægger ny asfalt på Jægersborgvej mellem motorvejsrampen og det nye kryds, vil vi udlægge den endelige striber, pile mv. på Jægersborgvej.

  Der vil være åbent for trafik i begge retninger, men vejarbejdet kan kun passeres i ét spor. Det er derfor, vi er nødt til at udføre arbejdet om aftenen, hvor der er mindre trafik og vi genere hverdagstrafikken mindst muligt.

  Vi flytter adgangsvejen til Stenrødgaard og HF Skovmosen
  Mandag den 3/6 afspærres den nuværende adgangsvej for alle trafikanter. Vores entreprenør skal sætte kantsten og etablere fortov på dette stykke.

  Alle trafikanter til Stenrødgaard og HF Skovmosen får derfor adgang via den nye tilslutning. Adgangen vil kun være åben frem til den lille stikvej ind til Stenrødgaard og HF Skovmosen. Arbejdet med etablering af rundkørsel og omlægning af ledninger er stadig i gang, så forbindelsen frem til den eksisterende Firskovvej åbner som planlagt til efteråret. Yderligere information om dette følger.

  Nyt lyskryds ved Jægersborgvej/Firskovvej
  Mandag den 3/6 vil det nye lyskryds ved Jægersborgvej/Firskovvej blive tændt, så alle bedes være opmærksomme på de nye trafikforhold.

 • 03.05.2019: status på den midlertidige ombygning af vejen

  Vi arbejder i øjeblikket på strækningen ud for Firskovvej 25-33, hvor vi har afspærret parkeringsarealerne mod nord. Her fjerner vi chausséstenene for at etablere cykelsti og parkeringsbane.

  Desuden udfører vi nogle pladebelastningsforsøg, for at sikre os den korrekte bæreevne af vejkassen.

  Vi forventer, at arbejdet i nordsiden vil vare indtil uge 22. Herefter fortsætter arbejdet i midterarealet, hvor vi også etablerer cykelsti og parkering.

  I området, hvor den kommende rundkørsel skal være, er vi ved at omlægge ledninger i jorden. Radius har netop afsluttet deres ledningsomlægning, og fjernvarmen v/Vestforbrænding forventer at være færdige på Firskovvej længst mod øst herunder etablering af stik til nr. 33 og 36 i indeværende uge.

  Kommende arbejder:

  Fra uge 19 begynder omlægningen af gasledningen og etableringen af rundkørslen fortsætter. Det vil medføre ændrede adgangsforhold til kommunens Driftsplads, hvor der alene vil være adgang fra den midlertidige indkørsel i nordsiden ved siden af BMW.

  Fjernvarmen fortsætter etablering af hovedledning og stikledninger på strækningen ud for Johannes Fog (nr. 16-20). Dette arbejde forventes afsluttet medio juni.

  Fra uge 19 til uge 34 forventes Nørgaardsvej lukket for trafik, da fjernvarmen skal etablere en ledning under Nærumbanen. Samtidig forventer vi at Radius foretager sikring af et 50 kV kabel, der går på tværs af Nørgaardsvej, mens fjernvarmen har lukket vejen. El-kablet skal sikres, da krydset skal udvides i forbindelse med etablering af et lyskryds ved Firskovvej.

 • 27.03.2019: Ledningsomlægninger og forberedelse af rundkørsel

  Vi er begyndt at foretage ledningsomlægninger og forberedelser til etablering af rundkørslen, der skal binde den eksisterende Firskovvej og den nye Firskovvej sammen. Arbejdet skal udføres på den eksisterende Firskovvej på strækningen øst for FDM og ned mod den kommende rundkørsel. Arbejdet varer til og med maj og betyder, at der er nedlagt parkeringspladser på den del af strækningen. Der vil også være ændringer i adgangsforholdene for de nærmeste matrikler. Vi sætter skilte op, der viser de ændrede adgangsforhold. I slutningen af april 2019 begynder anlægsarbejdet på resten af den eksisterende Firskovvej. 

 • 25.03.2019 Ændring af parkeringsforhold for lastbiler

  På grund af anlægsarbejdet på Firskovvej fjernes muligheden for langtidsparkering af lastbiler på vejen. Anlægsarbejdet vil reducere antallet af parkeringspladser og ændre trafikmønstret. Der arbejdes i øjeblikket på at finde alternative muligheder for parkering af tunge kørekøjer og langtidsparkering. 

 • 22.03.2019 Tilslutning af stikvej

  I løbet af den kommende uge - uge 13 – begynder arbejdet med at tilslutte den nye stikvej til den eksisterende adgangsvej til rideskolen/Stenrødgaard og HF Skovmosen.

  Der, hvor den eksisterende adgangsvej skal nedlægges (mellem Jægersborgvej og ny stikvej) vil gangstien blive fjernet og der bliver lagt muld på arealet inkl. mulddepot, som skal anvendes, når selve kørebanen fjernes. Kørslen med muld vil foregå fra arbejdspladsen ved vejforlængelsen, ad den nye stikvej til adgangsvejen til rideskolen/HF Skovmosen

  Af sikkerhedsmæssige grunde bliver stien afspærret mod kørebanen, og der opsættes advarselstavler om vejarbejder og fodgængere på kørebanen. Det forventes, at hastigheden nedsættes til 30 km/t, hvilket understøttes af bump i begge ender af vejstrækningen, dog i en afkortet bredde så barnevogne, cykler med videre kan passere i siderne.

 • 30.01.2019 Anlægsarbejdet på Firskovvej begynder snart

  I slutningen af denne måned starter anlægsarbejdet på den eksisterende Firskovvej, når Vestforbrændingen lægger ny fjernvarmeledning i den vestlige del af Firskovvej. Selve omdannelsen af den eksisterende Firskovvej (Etape 2) begynder efter planen i marts. I denne etape ændrer vi den eksisterende Firskovvej fra en lukket vej til en trafikvej, så den er klar til at blive sammenkoblet med den nye vej. Etape 2 af projektet er blevet sendt i udbud i januar 2019. I løbet af februar 2019 vælger og indgår vi aftale med en entreprenør. Når entreprenøren er valgt, kan vi informere mere om, hvordan og hvornår anlægsarbejdet vil foregå.

 • 30.01.2019: Vestforbrænding lægger ny fjernvarmeledning på Firskovvej fra midten af januar 2019

  I slutningen af januar 2019 begynder Vestforbrænding at lægge ny fjernvarmeledning i Firskovvej. Vestforbrænding begynder arbejdet mellem Klampenborgvej og Nørgaardsvej. Den nye fjernvarmeledning skal lægges samtidig med, at den midlertidige omdannelse af Firskovvej er i gang. Vi koordinerer derfor arbejdet med Vestforbrænding, så entreprenørerne ikke skal gå i vejen for hinanden, og vi kan reducere generne for de erhvervsdrivende og deres kunder mest muligt. Læs mere om anlægget af den nye fjernvarmeledning på Firskovvej på Vestforbrændings hjemmeside.

 • 09.01.2019: Regnvandsbassin etableres under den nye Firskovvej

  Fra den 14. til den 17. januar bliver elementerne til regnvandsbassinet under den nye Firskovvej leveret. Elementerne vejer op til 35 ton og skal derfor løftes med en mobilkran ned i hullet til regnvandsbassinet, hvor de skal samles. Kranen vejer 220 ton og er 33 meter høj. Den vil være placeret på byggepladsen. Elementerne bliver leveret på 17 lastbiler, som kører ind via Firskovvej. Arbejdet kommer til at foregå inden for normal arbejdstid mellem kl. 7 og 18.

 • 09.01.2019 Dialog med erhvervsgrundejerne på Firskovvej i november og december 2018

  Den midlertidige omdannelse af den eksisterende Firskovvej (Etape 2) vil give ændringer i adgangsforhold og parkering for grundejere og lejere. Derfor har vi siden midt november 2018 været i dialog med erhvervsgrundejerne på Firskovvej. Det har givet flere justeringer af projektet, som bliver sendt i udbud i januar 2019. Når entreprenøren er valgt i februar, kan vi informere mere konkret om omdannelsen af den eksisterende Firskovvej.

 • 04.01.2019 Beplantning langs den nye Firskovvej udskudt

  Vi har desværre været nødt til at udskyde beplantningen langs den nye Firskovvej til begyndelsen af 2019. Det skyldes, at der stadig arbejdes tæt på de arealer, hvor vi skal plante nye træer og buske. Terrænet skal desuden reguleres, og der skal indbygges råjord, grus og muld i områderne, hvor vi skal plante for at give buske og træer de bedste forudsætninger for at få fat. Samtidig har Lokalbanen vurdereret, at det er nødvendigt at fælde yderligere langs banestrækningen af hensyn til sikkerheden på banen. Vi har derfor udskudt beplantningen til januar/februar 2019 og april 2019. Vi planlægger at gå i gang, så snart vejret tillader det, og arbejdsarealerne bliver tilgængelige for vores anlægsgartner. 

  Du kan se mere præcist, hvor og hvornår der plantes i Beplantningsplanen for Firskovvej.

 • 19.11.2018 Weekendarbejde på Jægersborgvej d. 24-25.11.2018

  Vi er desværre nødt til at arbejde i weekenden den 24. – 25. november 2018 på Jægersborgvej i forbindelse med forlængelsen af Firskovvej. Vi skal arbejde mellem kl. 7 og 18 begge dage på Jægersborgvej ud for privathospitalet Jægersborgvej 64-66, hvor Jægersborgvej skal omdannes, så den kan kobles sammen med den nye Firskovvej i et lyskryds.

  I weekenden den 24. – 25. november skal vi blandt andet sænke en del af den eksisterende cykelsti på nordsiden og lægge kabler på tværs af Jægersborgvej til det nye lyskryds. Der vil være åbent for trafik i begge retninger, men vejarbejdet kan kun passeres i ét spor. Det er derfor, vi er nødt til at udføre arbejdet i weekenden, så vi generer hverdagstrafikken mindst muligt.

  Mens vi arbejder, kan vi desværre ikke undgå at forstyrre naboerne; der vil blandt andet være støj fra skære- og gravearbejde. Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne for jer.

 • 09.11.2018 Møde for erhvervsgrundejere på Firskovvej d. 27.11.2018

  Den midlertidige omdannelse af den eksisterende Firskovvej nærmer sig: Projektforslaget er færdigt, og anlægsarbejdet går efter planen i gang i februar 2019. Omdannelsen betyder ændringer for grundejere og deres eventuelle lejere, herunder adgangsforhold og parkering. Derfor vil erhvervsgrundejere på Firskovvej i uge 46 modtage en invitation til et møde d. 27.11.2018. Her er det muligt at spørge ind til forholdene ved de enkelte grunde. Hvis du ikke er grundejer, men alligevel har spørgsmål om forholdene eller parkering, kan du sende os en mail på miljoplan@ltk.dk. Er du lejer i en af matriklerne på Firskovvej og ønsker at deltage, skal du kontakte din udlejer.

 • 07.11.2018 Fremtidens beplantning på den nye Firskovvej

  Se hvordan beplantning ved den nye Firskovvej bliver

  Den nye Firskovvej får med tiden et grønt udtryk: Der plantes træer i midterrabatten på den nye vej. Mod Lokalbanen og boligkvarteret beholdes den tætte, grønne bevoksning og på den anden side af Firskovvej, ud mod motorvejen, vil der fortsat være åbent til de grønne græsningsenge. Der går dog et par år, før træer, buske og andre planter er fuldt udvoksede og groede til. 

  Vi er nødt til at beskære og fælde under anlægsarbejdet

  For at få plads til den nye vej langs med lokalbanen har vi været nødt til fælde træer og tynde ud i den resterende beplantning. Det giver både gamle og nye planter de bedste forhold til at vokse sig tætte og frodige. Vi har desuden været nødt til at fælde og beskære større træer, som har fået beskadiget deres rødder under anlægsarbejdet, da de ellers risikerer at vælte under fremtidige storme.

  Nye træer og buske i slutningen af 2018 

  I slutningen af 2018 planter vi nye træer og buske langs med lokalbanen for hurtigst muligt at lukke hullerne i beplantningen og sikre et tæt, levende hegn. De nye buske og træer vil have en højde på 1-1,75 meter for at skærme mod bilernes lyskegler.

  Der plantes både løvfældende og stedsegrønne arter for at sikre en tæt bevoksning – også om vinteren. Buske og anden beplantning sættes i mindst to rækker.

  Flere nye træer og buske i 2019

  På det midterste stykke af den nye Firskovvej plantes der først nyt mod banen i foråret 2019, da arbejdet med regnvandsbassinet og en ny støttemur langs med banen først skal være færdigt, før vi kan plante.

  Når vejen er anlagt, planter vi nye træer i midterrabatten og i rundkørslen. De nye træer plantes i efteråret 2019, da det er den bedste årstid at plante nye træer på.

 • 18.09.2018 Fældning af flere træer langs banen

  Vejentreprenøren Arkil har nu lavet den helt præcise opmåling til den nye Firskovvej. Vi kan derfor nu se, at vi desværre er nødt til at fælde endnu en række træer langs med banen. Det er især træer i den sydlige ende ud mod Jægersborgvej, men også enkelte træer lidt længere mod nord. De fleste træer skal fældes, fordi de står i det kommende fortov. Enkelte træer skal fældes, fordi deres rødder vil blive skåret over under anlægsarbejdet. Uden et solidt rodnet risikerer træerne at vælte ind over banen i efterårets storme. Vores landskabsarkitekt arbejder på en beplantningsplan, så de mest tomme huller kan plantes til allerede her i efteråret. Vi vender tilbage med mere information, når planen er færdig.

 • 12.09.2018 Busstop og parkeringspladser nedlægges på Jægersborgvej

  I starten af oktober går vi i gang med arbejdet på Jægersborgvej. Der skal arbejdes på strækningen fra ramperne til/fra Motorring 3 og til Nærumbanen, hvor vejen skal udvides for at gøre plads til højresvingsbaner til det nye kryds, hvor Firskovvej tilsluttes til Jægersborgvej. Det betyder også, at busstoppestedet ”Lyngholmsvej” permanent nedlægges fra mandag den 24. september 2018. Man skal derfor i fremtiden bruge stoppestederne ”Jægersborgvej Station/Ibstrupvej” eller ”Tjørnebakken” (se kort nedenfor). Der bliver desuden nedlagt fire parkeringspladser på Jægersborgvej.

  Firskovvej - Nyheder - busstoppesteder

 • 05.09.2018: Arkil valgt til vejentreprenør

  Entreprenørvirksomheden Arkil er blevet valgt til at stå for arbejdet med forlængelsen af Firskovvej. Arkil starter i slutningen af uge 36 med at etablere byggeplads og skurby tæt på Jægersborgvej. Det vil give flere lastbiler i området. I løbet af de kommende uger bliver arbejdet mere synligt i området, fordi udgravning til den nye vej begynder, og der skal køres jord og materialer til og fra byggepladsen. Når det kommende arbejde er planlagt mere i detaljer, vil siden her blive opdateret med ny information.

  Firskovvej - Nyheder - skurby

 • 02.08.2018: Ny midlertidig ind- og udkørsel til Driftspladsen på Firskovvej

  Som en del af forberedelserne til den nye Firskovvej er vi ved at nedrive flere bygninger på kommunens driftsplads for enden af Firskovvej. Vi etablerer en ny, midlertidig ind- og udkørsel til Driftspladsen. Du kan se placeringen på kortet nedenfor. Ind- og udkørslen bliver etableret snarest muligt og skal herefter anvendes af driftens køretøjer indtil udgangen af 2018. For at gøre plads til ind- og udkørslen fælder vi to træer på Firskovvej. Vi nedlægger 3-4 parkeringspladser på Firskovvej, for at lastbiler og andre store køretøjer kan komme ind og ud.

  Firskovvej - Nyheder - overkørsel

 • 02.08.2018: Ingen arkæologiske fund ved Firskovvej

  Kroppedal Museum har nu afsluttet de arkæologiske undersøgelser på de grønne arealer ved Firskovvej. Arkæologerne fandt ikke noget materiale af arkæologisk eller historisk interesse, så anlægget af Firskovvej kan fortsætte.

 • 18.07.2018: Fældning af træer

  I øjeblikket fælder vi træer og rydder beplantning på det grønne areal syd for lokalbanen for at gøre plads til den nye vej. Vi har blandt andet ryddet den lave beplantning, og da Lokalbanen i foråret også har fjernet beplantning fra deres arealer, gav det risiko for, at de højeste træer ville vælte ind over banen i efterårets storme. Vi har derfor desværre været nødt til at fælde flere af de høje træer, end vi oprindeligt havde planlagt. Derfor ser området mere bart ud lige nu, end vi tidligere har udmeldt. Vi har derfor besluttet, at vi allerede til efteråret 2018 planter ny, lav stedsegrøn beplantning for at fylde ud de steder, hvor der er mest bart. På grund af det tørre vejr, kan vi desværre ikke plante allerede nu. Når vi er helt færdige med projektet næste sommer, planter vi flere træer og buskads igen.

 • 13.07.2018: Lastbiltrafik på Firskovvej

  Der skal gøres plads til den nye vejforbindelse på kommunens driftsplads for enden af Firskovvej. Fra midten af juli river vi derfor 3 bygninger ned på driftspladsen. Nedrivningsarbejdet sker i etaper, da der også skal omlægges forsyningsledninger. Frem til midten af november 2018 vil der derfor være perioder, hvor op til 4-5 lastbiler dagligt kører byggeaffald fra byggepladsen. Det kan støve og støje ved Driftspladsen, når bygningerne rives ned. Al kørsel og nedrivning vil foregå inden for tidsrummet fra kl. 7 til 18. Det er nedrivningsfirmaet J. Jensen står for nedrivningsarbejdet.