Gå til hovedindhold
Du er her:

Retningslinje for ansattes rygning i Lyngby- Taarbæk Kommune

Retningslinjer for rygepolitik i Lyngby-Taarbæk Kommune pr. 01.01.2019

Retningslinje for ansattes rygning

Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 1.4.2007 været er en røgfri arbejdsplads. 

Formålet med den røgfrie arbejdsplads er at sikre, at alle ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø uden de umiddelbare gener og den sundhedsfare der er ved passiv rygning. 

Retningslinjerne omfatter tillige et generelt forbud mod at anvende E-cigaretter (elektroniske cigaretter) på kommunens arbejdspladser. 

Den røgfri arbejdsplads omfatter alle ansatte på kommunens arbejdspladser. Ved arbejdspladser forstås såvel bygninger som køretøjer.

Som eksempler på områder hvor der ikke må ryges eller anvendes E-cigaretter med henvisning til gældende lovgivning om røgfri miljøer, kan bl.a. nævnes: 

  • Der må ikke ryges på de kommunale arbejdspladser.

  • På børneinstitutioner, skoler og lignende må der ikke ryges hverken indendørs eller udendørs på institutionens område. Det gælder både for børn og unge, men også for lærere, pædagoger, forældre og lign.

  • Arbejdsplads i hjemmet med ekstern arbejdskraft tilknyttet reguleres via hovedreglen, hvorefter der ikke må ryges i arbejdslokalerne. Hvis disse tillige tjener private boligformål, må der ikke ryges, når den eksterne arbejdskraft opholder sig dér, f.eks. hjemmehjælp hos ældre eller når plejepersonale kommer ind i en ældrebolig på et plejehjem/områdecenter.

  • I den kommunale dagpleje og puljelignende dagplejer må der i dagplejens åbningstid ikke ryges i dagplejehjemmet. Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet.

  • Der må ikke ryges i kommunale køretøjer.

Vedr. rygning i det fri

Det skal være muligt at ryge i det fri, med mindre loven om røgfri miljøer tilsiger noget andet. Rygning i det fri kan finde sted på steder, der giver mindst gener for kommunens ansatte, brugere, borgerne m.fl. 

Inden for skole-, fritids- og daginstitutionsområdet må rygning ikke finde sted på institutionens område, d.v.s. det må lokalt aftales, hvor der så i givet fald kan ryges.

På øvrige områder i den kommunale virksomhed må det tillige lokalt aftales, hvor der må ryges med respekt for lovgivningen på området. 

Det skal bemærkes, at rygning i det fri kun er tilladt, hvor dette kan ske uden påvirkning af det indendørs arbejdsmiljø. Rygning må således ikke finde sted foran åbne vinduer, døre m.v. og skal i øvrigt foregå hensynsfuldt overfor andre ansatte eller borgere.

Rygning i det fri skal begrænses mest muligt, og accepteres kun, hvis det kan foregå i et omfang og på tidspunkter, hvor det ikke er til gene for udførelsen af det daglige arbejde. Vurderingen af dette forhold påhviler den enkelte leder.

Ryge-stop-kurser

Kommunen er positiv indstillet på at afholde Ryge-stop-kurser for kommunens ansatte, hvis behov derfor.  

Sanktioner

Det er kommunens forventning, at ovennævnte regler vil blive overholdt. 

Såfremt pålæg om efterlevelse af de gældende retningslinjer ikke respekteres, kan sag om påtænkt advarsel og/eller påtænkt opsigelse og/eller bortvisning blive iværksat.

Valg af reaktion og evt. sanktion afhænger af den opståede situation og vil have hjemmel i de til enhver tid gældende ansættelsesretlige regler. 

Godkendt i Hovedudvalget 23-08-2016