Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus/COVID-19

Få information om isolationsophold i kommunen, vaccinationer og kørsel, teststeder med mere.

Du er her:

Retningslinjer for indhentelse af straffeattester

 • 1. Indledning

  I forbindelse med en lang række ansættelser anvender Lyngby-Taarbæk Kommune straffeattester som et af flere værktøjer i det samlede beslutningsgrundlag før en ansættelse.

  Disse retningslinjer indeholder oplysninger om de forskellige typer af attester, en oversigt over, hvilke typer attester, der anvendes indenfor de forskellige områder, procedurer for indhentelse af de forskellige attester og hvorledes, der sker afklaring ved tvivlsspørgsmål.

 • 2. Definition af de forskellige typer af attester

  2.1. Den offentlige straffeattest med samtykke (§ 22)

  Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer bestille en offentlig straffeattest på en privatperson, hvis personen har givet samtykke til det. Attesten kan kun udstedes, hvis det fremgår af reglerne, at der må udstedes en offentlig straffeattest i den konkrete situation. Den offentlige myndighed, der bestiller attesten, har ansvaret for, at myndigheden må indhente attesten i den konkrete situation.

  En offentlig straffeattest med samtykke kan bestilles enten digitalt eller skriftligt hos Rigspolitiet.

  For at kunne bestille digitalt, skal medarbejderen, der bestiller, have en medarbejdersignatur eller en virksomheds-NemID og adgang til myndighedens digitale postkasse. Navn og cpr.nr. for den person, der bestilles straffeattest på, skal fremgå af bestillingen.

  Anmodning om samtykke sendes automatisk til personens digitale postkasse og kræver derfor, at personen har NemID, adgang til sin digitale postkasse og har accepteret at modtage post fra det offentlige i sin digitale postkasse. 

  Hvis bestillingen sker ved skriftlig henvendelse til Rigspolitiet, skal personen, for hvem der bestilles straffeattest for, have givet sit samtykke.  

  Den offentlige straffeattest indeholder oplysninger om

  • domme, bøder og tiltalefrafald med vilkår for overtrædelse af straffeloven

  • domme, tiltalefrafald med vilkår og frakendelser for overtrædelser af andre love end straffeloven, herunder lov om euforiserende stoffer og færdselsloven

  Vilkår kan fx være om ikke at begå nyt strafbart forhold, at betale en bøde, at tage ophold og følge undervisning et bestemt sted eller at følge en behandling.

  Oplysningerne om begået lovovertrædelse fremgår af den offentlige straffeattest i mindst 10 år, regnet fra fx dommen, løsladelsen eller frakendelsens udløb.

  2.2. Børneattest (§ 36)

  En børneattest er en straffeattest, som indeholder oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Personen selv kan ikke indhente en børneattest.

  Virksomheder, myndigheder og foreninger kan bestille børneattester på medarbejdere og frivillige m.v., der har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år. Det kan fx være skolelærere, pædagoger, fodboldtrænere, spejderledere, dagplejedagplejere, livreddere i en svømmehal, pedeller på skoler. Medarbejderen eller den frivillige skal give samtykke til udstedelse af attesten.

  Der kan også indhentes en børneattest på familiemedlemmer m.v. over 15 år med en relation til den ansatte eller beskæftigede, der indebærer, at også de har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år. Det kan fx være tilfældet for personer med bopæl sammen med en dagplejer.

  En børneattest kan bestilles digitalt eller ved skriftlig henvendelse til Rigspolitiet.

  For at bestille digitalt, skal medarbejderen, der bestiller, have en medarbejdersignatur eller en virksomheds-NemID og adgang til virksomhedens, myndighedens eller foreningens digitale postkasse. Navn og cpr.nr. for den person, der bestilles børneattest på, skal fremgå af bestillingen.

  En børneattest indeholder oplysninger om

  • domme, bøder m.v. for overtrædelse af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år og børnepornografi, herunder

  • incest, samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år

  • blufærdighedskrænkelse af et barn under 15 år

  • udbredelse eller besiddelse af børnepornografi

  Børneattesten adskiller sig bl.a. fra en traditionel straffeattest ved, at oplysningerne på en børneattest ofte fremgår i længere tid. Hvor længe, oplysningerne fremgår, afhænger af den begåede lovovertrædelse og straffen herfor. Oplysningerne om en begået lovovertrædelse vil fremgå af børneattesten i mindst 10 år regnet fra fx dommen, løsladelsen eller bødens betaling.

  Domme for visse sædelighedsforbrydelser slettes tidligst efter 20 år regnet fra fx dommen eller løsladelsen, mens domme for grove sædelighedsforbrydelser vil fremgå mindst til den registrerede fylder 80 år, i nogle tilfælde til den registrerede dør.

  2.3. Den private straffeattest (§ 11)

  Den private straffeattest skal indhentes af personen selv – enten digitalt eller ved personligt fremmøde på en politistation. Hvis digitalt kræver det, at personen har NemID, adgang til digital postkasse og har accepteret at modtage post fra det offentlige i den digitale postkasse.

  Ved personligt fremmøde skal der fremvises legitimation udstedt af en offentlig myndighed med cpr.nr. og gerne med billedlegitimation.

  Den private straffeattest indeholder oplysninger om

  • Straffeloven – domme, bøder, frakendelser og tiltalefrafald med vilkår

  • Lov om euforiserende stoffer – domme og tiltalefrafald med vilkår

  • Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning – domme og tiltalefrafald med vilkår (fra den 15.12.2013)

  Oplysningerne om en begået lovovertrædelse fremgår af den private straffeattest i to til fem år regnet fra fx bødens betaling, dommen eller løsladelsen.    

  2.4. Politiets oversigtsskema   

  Her er gengivet oversigtsskema fra www.politi.dk.

  Notatet indeholder ikke samtlige oplysninger vedr. straffeattester og børneattester. For flere oplysninger henvises til www.politi.dk.

 • 3. Indhentelse af straffeattester i Lyngby-Taarbæk Kommune

  3.1. Indhentelse af den offentlige straffeattest (§ 22) samt børneattest (§ 36)

  Ansættelse i Lyngby-Taarbæk Kommune indenfor nedenfor nævnte områder er betinget af, at der er indhentet en offentlig straffeattest § 22 med tilfredsstillende indhold samt børneattest (§ 36) uden bemærkninger.

  Det drejer sig bl.a. om ansættelse i:

  • Daginstitutioner

  • Dagplejen

  • SFO´ere/klubber

  • Folkeskole

  • Tandplejen

  • Sundhedsplejen

  • Musikskolen

  • Familieplejen

  Den offentlige straffeattest kan kun indhentes af en offentlig myndighed. Forinden den offentlige straffeattest indhentes skal vedkommende, der ønskes ansat have givet skriftlig samtykke hertil. Se afsnit 2.1. ovenfor.
   

  Børneattesten, § 36 skal indhentes for alle, der som led i deres ansættelse beskæftiger sig med børn og unge under 15 år og for personer, der som led i deres ansættelse har direkte kontakt med børn og unge 15 år.

  Børneattesten skal endvidere indhentes inden ansættelse/beskæftigelse af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år, og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn.

  Endelig skal der indhentes børneattester for ovennævnte personers ægtefælle, samlever, hjemmeboende børn og andre, såfremt de pågældende som følge af beskæftigelsesforhold har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år.

  Børneattesten kan kun indhentes af en offentlig myndighed. Forinden børneattesten indhentes skal vedkommende, der ønskes ansat have givet skriftligt samtykke hertil. Se afsnit 2.2. ovenfor.

  For personer, der i Borgerservice arbejder med udstedelse af pas og kørekort, skal der indhentes den offentlige straffeattest (§ 22). Proceduren beskrevet nedenfor gælder således også for denne gruppe af administrative medarbejdere – men naturligvis kun procedurerne for så vidt angår selve straffeattesten (§ 22).

  3.1.2. Procedure for indhentelse og svar på den offentlige straffeattest § 22 og børneattest § 36

  1. Ved ansættelsessamtalen gøres opmærksom på,

  • at der skal indhentes straffeattest og børneattest ved nyansættelser på ovennævnte områder

  • at straffeattest og børneattest er en generel politik/lovbestemt og derfor ikke er rettet imod den enkelte ansøger

  • at indhentelse af straffeattest og børneattest er en betingelse for at opnå ansættelse og

  • at ansættelse sker efter en konkret vurdering, og at straffeattesten samt børneattesten indgår i vurderingen

  2. Den ansøger, der påtænkes ansat i stillingen, anmodes om skriftlig tilladelse til, at ansættelsesstedet indhenter attesterne. Ansøgeren skal gøres opmærksom på, at centerledelsen samt afdeling for Løn- og Økonomiservice og afdeling for Personalejura og Arbejdsmiljø (i Center for Økonomi og Personale) kan få kendskab til alle relevante informationer i ansøgningsprocessen, herunder informationer om strafbare forhold.

  3. Når den skriftlige tilladelse er modtaget fra ansøgeren, sørger ansættelsesstedet for at der indhentes straffeattester hos rigspolitiet. Den rekvisition ansættelsesstedet sender til rigspolitiet, skal være korrekt udfyldt i alle felter.

  4. Rigspolitiet sender herefter svar på rekvisitionen til ansættelsesstedet. Hvis strafbare forhold vedlægges en straffeattest.

  5. Hvis straffeattesterne er uden bemærkninger, journaliserer ansættelsesstedet i personalesagen, at relevante attester er indhentet uden bemærkninger m.v. Det gælder for månedslønnede og for timelønnede.

  6. Herefter makulerer ansættelsesstedet rekvisitionen.

  Hvis ansættelsesstedet modtager en straffeattest fra Rigspolitiet med oplysninger om, at ansøgeren er tidligere straffet, skal følgende procedure følges:

  1. Ansættelsesstedet fremsender straffeattesten til centerledelsen, der skal vurdere, om det/de strafbare forhold hindrer ansættelse af ansøgeren.

  2. Hvis centerledelsen på baggrund af straffeattesten vurderer, at den pågældende kan tilbydes ansættelse, fremsender ansættelsesstedet sædvanlig indberetning/oplysning til afdeling for Løn- og Økonomiservice. Straffeattesten og centerledelsens godkendelse vedlægges. 

  3. Straffeattesten må ikke kopieres eller udleveres til ansøgeren.

  4. Ansættelsesstedet journaliserer centerledelsens godkendelse i personalesagen og makulerer straffeattesten.

  5. Hvis centerledelsen vurderer, at den pågældende ikke skal tilbydes ansættelse, orienterer centerledelsen skriftligt den pågældende om dette. Centret anmoder samtidig den pågældende om eventuelle bemærkninger i henhold til høringsbestemmelsen i forvaltningslovens § 19 (svarfrist 1 uge). Fastholder centerledelsen på baggrund af høringen beslutningen om, at den pågældende ikke skal ansættes, orienterer centret den pågældende og ansættelsesstedet derom.       

  3.2. Forevisning af en privat straffeattest (§ 11)

  Lyngby-Taarbæk Kommune har ikke en generel regel om, at der skal fremvises privat straffeattest med tilfredsstillende indhold i forbindelse med alle ansættelser, hvor der ikke i forvejen indhentes den offentlige straffeattest (§ 22) og børneattest (§ 36).

  Der er enkelte områder, hvor kommunen finder det både sagligt og proportionalt at anmode om fremvisning af den private straffeattest, hvorfor det er en forudsætning for ansættelse, at attesten kan fremvises med et tilfredsstillende indhold.

  Det drejer sig om følgende områder:

  • Ansatte under Center for Sundhed og Omsorg, som er beskæftiget indenfor den kommunale ældreomsorg/hjemmeplejen og som kommer i – eller har mulighed for at komme i – borgeres hjem 

  • Ansatte under Center for Social Indsats, som er beskæftiget med at yde socialpædagogisk bistand i borgeres hjem i henhold til Servicelovens § 85

  • Ansatte under Center for Social Indsats, der er beskæftiget som rådgivere/sagsbehandlere og som i medfør af deres jobfunktion kommer i – eller har mulighed for at komme i – borgeres hjem

  Indenfor andre områder gælder det, at ledelsen i den konkrete situation kan vurdere, om der er saglige og proportionale grunde til at anmode om fremvisning af en privat straffeattest med et tilfredsstillende indhold som en forudsætning for ansættelse.  

  Den private straffeattest skal indhentes af personen selv. Se afsnit 2.3. ovenfor.

  Den private straffeattest må ikke opbevares hos arbejdsgiver, og den skal derfor udleveres til jobansøgeren igen efter gennemsyn og vurdering.

  Giver indholdet af den private straffeattest anledning til, at ansættelse evt. ikke kan finde sted – skal ansøgeren partshøres i henhold til forvaltningslovens bestemmelser derom.

 • 4. Særlige forhold omkring ophør, genansættelser m.v.

  Der indhentes nye attester, når medarbejdere skifter arbejdssted eller stilling indenfor Lyngby-Taarbæk Kommune, når det er til stillinger eller arbejdsområder, hvor der enten er krav herom eller hvor det skønnes nødvendigt som en del af beslutningsgrundlaget inden indgåelse af aftale om den nye ansættelse.

  Der skal også indhentes nye attester,

  • hvis en medarbejder fratræder og genansættes efter mere end 3 måneder uden ansættelse i kommunen eller

  • hvis en medarbejder har tjenestefri/orlov uden løn og genindtræder efter mere end 3 måneder og fraværet ikke har årsag i aftalen om fravær af familiemæssige årsager.

  Hvis medarbejderen overgår direkte til en anden tilsvarende stilling eller arbejdsområde (fx omplacering, forflyttelse og lign.) i Lyngby-Taarbæk Kommune uden en periode uden ansættelse, skal der ikke rekvireres nye attester. 

  Lyngby-Taarbæk Kommune har ikke en generel regel om ”rene/blanke” straffeattester. De eventuelle lovovertrædelser og oplysninger, der fremgår af attesten, skal altid vurderes af ledelsen i det konkrete tilfælde i forhold til stillingen og arbejdsområdet og skal være vurderet inden der træffes beslutning om ansættelse kan ske eller ikke kan ske.  

  Retningslinjerne for indhentning af attesterne gælder for alle jobansøgere – også vikarer, timelønnede, lønnede praktikanter og personer i jobtræning m.v.

  Hvis ansøgeren ikke vil give samtykke til indhentelse af straffeattest til offentlige myndigheder og/eller børneattesten eller ansøgeren på anmodning derom ikke vil fremvise en privat straffeattest, vil det som udgangspunkt medføre, at vedkommende ikke kan tilbydes ansættelse. I disse tilfælde har vedkommende ret til at blive partshørt i forhold til forvaltningslovens bestemmelser derom.

 Retningslinjerne er godkendt af Hovedudvalget den 11. november 2016.