Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:
Nyhed

Se, hvad der sker i Lundtofte

En række plan- og anlægsaktiviteter er i gang i Lundtofte. Få et overblik her

Lundtofte - dronefoto set mod syd,
Dronebillede af Lundtofte set mod syd, ©Lyngby-Taarbæk Kommune

Planerne om daginstitution i Lundtofte

Lyngby-Taarbæk Kommune har i foråret 2021 undersøgt mulighederne nærmere for placeringen af daginstitutionen på hjørnet af Lundtoftevej og Lundtoftegårdsvej. På baggrund af en samlet vurdering af hensyn til lokalområdet, bygningsomfang og vejtrafikstøj opgives placeringen.

I stedet for arbejdes der videre med en alternativ placering i området for at imødekomme behovet for flere institutionspladser til børn.

Lundtofte Skole

Byggeriet på Lundtofte Skole har nu været i gang i snart et år. Alle skoleelever er genhuset på forskellige lokationer i kommunen:

 • Elever fra 0.-3. klasse undervises i indskolingsbygningen. 
 • Pavillonerne på skolens boldbane til 4.-6. klasserne fungerer optimalt.
 • De store elever fra 7.-9. klassetrin holder til i ejendommen på Carlshøjvej 10A.
 • Faglokaler lånes på andre skoler for at sikre, at faciliteterne til de forskellige fag er til stede.
 • Medborgerhuset på Nøjsomhedsvej er sat i stand til Maj-børnene, som er fordelt på 2 klasseværelser.    

Byggeriet er nået langt. Al nedrivning og genopbygning med de store konstruktioner er gennemført. 

Lundtofte Skole - under ombygning
Lundtofte Skole - under ombygning, ©Lyngby-Taarbæk Kommune

Trafiktiltag i forbindelse med ombygning af Lundtofte Skole

Under ombygningen:

Inden skoleombygningen gik i gang, blev der i sommeren 2020 gennemført en række trafikale ændringer, så eleverne kan komme sikkert til og fra skole under ombygningen: 

 • Det eksisterende busstoppested på Nøjsomhedsvej er flyttet midlertidigt mod vest.
 • Den eksisterende afsætningsbane på Nøjsomhedsvej ud for skolen er nedlagt, og der er etableret en ny afsætningsbane på Lundtoftevej.
 • Stiforbindelsen fra Nøjsomhedsvej til indskolingsbygning og pavilloner er forbedret, og der etableres overdækkede cykelstativer ved indskolingen. Elever, der kommer cyklende og gående fra vest, kan således komme til skolen uden at skulle krydse byggepladsvejen. 
  Forældrene er blevet informeret om gang- og cykelruten til Lundtofte Skole.

Efter ombygningen:

Der er udarbejdet en trafikanalyse for at vurdere, hvilke trafiktiltag der er behov for på Nøjsomhedsvej, Lundtoftevej og skolens areal, efter at skolen er ombygget. 
Kommunalbestyrelsen har på et møde den 25.6.2020 drøftet trafikanalysen og godkendt en række løsninger til forbedring af bilparkering og afsætning ved skolen, cykelparkering og stiadgang til skolen samt til forbedring af trafiksikkerheden:

 • Afsætningsbanen langs Nøjsomhedsvej forlænges med 3 pladser, busstoppestedet flyttes permanent, og afsætningsbanen på Lundtoftevej forlænges med 2 pladser. 
 • Parkeringspladsen ved S. Willumsens Vej afmærkes, så pladsen kan udnyttes bedre. 
 • Den afmærkede afsætningsbane på Lundtoftevej forlænges til Danmarksvej med yderligere ca. 25 pladser, som også kan benyttes ved store kulturarrangementer. 
 • For at gøre det attraktivt at cykle etableres flere cykelstativer i eksisterende cykelskure ved Nøjsomhedsvej, belysningen forbedres, og der opsættes cykelstativer ved den sydlige indgang med overdækning og belysning. 
 • Den sydlige og mest benyttede indgang til skolen fra Lundtoftevej er en trappe, der nu omdannes til en niveaufri rampe.
 • Forbedring af krydsningspunkt ved skolen.

Det forventes, at trafiktiltagene skal udføres i 2022, således at de er færdiggjort, når skolen tages i brug igen.

Planarbejder i Lundtofte

Lundtofte Landsby

I efteråret 2020 blev gennemført en forhøring i forbindelse med nyt plangrundlag for Lundtofte Landsby. De indkomne høringssvar var på Byplanudvalget i maj 2021.

Næste skridt er, at der udarbejdes et forslag til lokalplan og et forslag til kommuneplantillæg, som forventes at blive sendt i offentlig i høring 2022.

Letbane

Letbanen forventes at blive taget i brug i 2025.

Der kommer til at være syv letbanestationer i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder i tracéet overfor Lundtofteparken.

I tilknytning til stationerne kan der på forskellig vis etableres stationsforpladser. Et af de mere synlige elementer på letbanens stationsforpladser vil være cykelparkeringen. Øvrigt byinventar er bl.a. bænke, belysning, beplantning. Der forventes udarbejdet et skitseprojekt i 2022.

Anlæg til bassin og rensning af regnvand 

Lyngby-Taarbæk Forsyning er i gang med planlægningen af et anlæg med bassin og rensning af regnvand i den nordlige del af tracéet vest for Helsingørmotorvejen. 

Det færdige anlæg forventes at være klar ultimo 2023.

Træer langs Lundtoftegårdsvej 

Forvaltningen har indgået aftaler med DTU, Hempel og Tryg Ejendomme om, at der genplantes ca. 40 egetræer ud for de tre ejendomme. Det sker, efter at der i sommeren 2020 blev fældet ca. 65 egetræer på den vestlige side af Lundtoftegårdsvej som led i ombygningen/udvidelsen af vejen. 

 • Langs DTUs ejendom er der medio marts 2021 plantet 20 stilkeg med en stammeomkreds på 18-20 cm, dvs. ca. 3-4 meter høje. 
 • Langs Tryg Ejendomme er der medio marts 2021 plantet 11 vintereg med en stammeomkreds på ca. 20-25 cm, dvs. ca. 4-5 meter høje. På arealet under træerne/skråningen er der sået græs.
 • Langs Hempels ejendom på Lundtoftegårdsvej 91 plantes der ultimo 2021/primo 2022 ca. 10 egetræer.  

Med genplantningen af egetræerne genskabes og forynges det grønne udtryk langs den vestlige side af Lundtoftegårdsvej.
 

Træer langs Lundtoftegårdsvej i Lundtofte
Nyplantede vintereg på Lundtoftegårdsvej, ©Lyngby-Taarbæk Kommune