Gå til hovedindhold
Du er her:

Persondata i skolerne

 • Persondata i skolerne

  Lyngby-Taarbæk Kommune er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i vores skoler.

  Kommunen har efter folkeskoleloven pligt til at sikre folkeskoleundervisning af alle børn og unge i kommunen, der er i den skolepligtige alder. For at varetage denne opgave behandler vi personoplysninger om eleverne og elevernes forældre/værge/samboende.

  Afhængig af de konkrete omstændigheder mv. behandler vi også oplysninger med følgende formål:

  • Tilmelding mv. i forbindelse med SFO/klub, herunder fx også sommerferiepasning
  • Afklaring, indsats mv. i forbindelse med PPR
  • Tandpleje
  • Skolesundhedspleje
  • Skolebuskort
  • Specialbefordring
  • Sygebefordring
  • Hjemmeundervisning
  • Sygeundervisning i hjemmet/hospital
  • Særlige hjælpemidler /ombygninger pga. handicap
  • Socialpædagogiske fripladser til SFO
  • Dispensationsansøgning ved skoleskift
  • Modtagerklasser m.m.
  • Efterskoleophold
  • Skolegang på privatskoler
  • Valgfag og fritidsundervisning på Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole
  • SSP-samarbejde
  • Sommerferieaktiviteter
  • Refusion fra andre kommuner

  Diverse oplysninger indgår i overordnet ledelsesinformation og anvendes i anonymiseret form til statistik og forskning. 

 • Retsgrundlaget for behandlingen

  Vi behandler dine/elevens personoplysninger efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lov på området.

  Vores lovhjemmel er art. 6, stk. 1, litra e i Databeskyttelsesforordningen for så vidt angår de opgaver, som kommunen er forpligtet til at varetage ved lov, fx selve folkeskolens undervisning.

  For behandling af cpr. nr. oplysninger er vores hjemmel databeskyttelsesloven §11.

  For så vidt angår behandling af særlig følsomme data, er vores hjemmel til behandlingen artikel 9, stk. 2, litra f i Databeskyttelsesforordningen.

 • Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler disse kategorier af personoplysninger om eleven og/eller dig:

  • Almindelige oplysninger, fx kontaktoplysninger, cpr. nr., familierelationer og pårørende, relationer og samarbejde.
  • Følsomme oplysninger, fx i forbindelse med tandplejen og sundhedsplejen, helbredsoplysninger af fysisk og psykisk karakter, motoriske og faglige færdigheder, trosretning.
 • Hvor har vi dine og elevens oplysninger fra?

  Vi henter personoplysninger fra folkeregistret, forældre/værge/samboende, fagligt personale tilknyttet skolen, samt eleven selv.

 • Hvem modtager elevens/dine oplysninger?

  Vi videregiver forskellige af elevens / dine oplysninger til:

  • Kommunens sundhedspleje og tandpleje.
  • Styrelsen for IT og Læring
  • Danmarks Statistik
  • Den lokale folkekirke
  • Samarbejdspartnere i forbindelse med eksterne klassearrangementer eller arrangementer på skolen
  • Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne
  • Undervisningsministeriet

  Elevernes/dine informationer gemmes i forskellige administrative og pædagogiske it-systemer og digitale tjenester hos eksterne leverandører, som Lyngby-Taarbæk Kommune har indgået en databehandleraftale med.

  Elevens elevproduktioner, læringsplaner og indhold på Skoleintra slettes senest 12 måneder efter eleven har forladt skolen.

  Data om eleven i Aula (fra august 2019), slettes efter senest 5 år efter at eleven har forladt folkeskolen.

  Dokumenter der relaterer til skolens notat- og journalpligt gemmes i fem år efter eleven har afsluttet skoleforløb i Lyngby-Taarbæk Kommune. Visse sagsdokumenter overføres herefter til Rigsarkivet jf. arkivloven.

  Eksamensbeviser slettes ikke.

 • Dine rettigheder i følge Databeskyttelsesloven Ret til indsigt

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Lyngby-Taarbæk Kommune behandler om dig.

  Du kan anmode om indsigt via Digital Post eller telefonisk. Der er ingen formkrav til din henvendelse. 

  Kommunen skal besvare din henvendelsen inden for en frist af 30 dage. Hvis din sag er kompliceret, kan der dog tillægges en yderligere tidsfrist på 2 måneder til behandling af din ansøgning vedrørende indsigtsret.

 • Ret til berigtigelse

  Du har ret til at få berigtiget dine personoplysninger, hvis du mener, at Lyngby-Taarbæk Kommune har oplysninger om dig, som ikke er rigtige.

  Da kommunen er underlagt journal- og notatpligt på en lang række områder, må vi ikke slette oplysninger, som er skrevet ind i en journal. Men vi skal tydeligt gøre opmærksom på, at oplysninger er blevet berigtiget.

 • Ret til sletning

  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, oplysningerne ellers ville blive slettet. Du skal dog være opmærksom på, at vi – som en offentlig myndighed – kun i meget begrænset omfang kan imødekomme en anmodning fra dig om at få slettet dine oplysninger, da vi er underlagt strenge dokumentationskrav.

 • Ret til begrænsning af behandlingen

  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må Lyngby-Taarbæk Kommune fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til indsigelse

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Lyngby-Taarbæk Kommunes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 • Ret til at trække samtykke tilbage

  Hvis du har givet samtykke efter databeskyttelseslovgivningen, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 • Ret til at klage

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Lyngby-Taarbæk Kommune behandler dine og/eller elevens oplysninger på. Du kan finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.