Gå til hovedindhold
Du er her:

Støtte til kunst og kultur

På denne side kan du søge midler til Ungekulturfonden, som er en pulje, der er målrettet ungekulturelle aktiviteter i kommunen samt Kulturfonden, som støtter kunst- og kulturoplevelser i kommunen.

Lyngby-Taarbæk Kommune støtter kulturlivet og det frivillige kulturelle engagement ved uddeling af støtte til kulturelle aktiviteter.

Ungekulturfonden

 • Om Ungekulturfonden

  Om Ungekulturfonden

  Er du mellem 13 og 25 år? Har du en god idé til et kulturarrangement, et kulturevent eller anden aktivitet, som styrker kulturlivet blandt unge i Lyngby-Taarbæk? Og har du lyst til at prøve kræfter med at planlægge og afvikle egne arrangementer.

  Så kan du med Ungekulturfonden få hjælp og støtte til at føre den ud i livet. Du behøver ikke have tidligere erfaringer med at igangsætte en idé eller et projekt. Er du i tvivl om, hvordan du skal bære dig ad, tager du blot fat i os. Vi står klar til at hjælpe dig med at få din idé bedst muligt ud over rampen.

  Vi glæder os til at høre fra dig!

  Hvad støtter ungekulturfonden? 

  Ungekulturfonden støtter ungdomskulturelle aktiviteter og initiativer i Lyngby-Taarbæk Kommune, som skabes af unge, for unge, med unge i alderen 13-25 år, herunder: 

  • Kulturelle arrangementer inden for fx musik, kunst, graffiti, tekst og litteratur
  • Konkrete events som fx streetevents, bootcamps, workshops, koncerter mv.
  • Ungdomsdemokratiske og debatskabende arrangementer, foredrag mv.

  Det er en forudsætning, at der er offentlig adgang til arrangementet, som skal kommunikeres og annonceres på relevante medier.

  Der støttes typisk med beløb, der ligger mellem 1.000 kr. og 25.000 kr., alt afhængig af behov og ansøgning.

  Puljen uddeles af Lyngby-Taarbæk Kommune i tæt dialog med relevante ungeaktører fx Templet og Ungdomsskolen.

  Hvad støtter Ungekulturfonden ikke?

  Der gives ikke støtte til:

  • Allerede afholdte aktiviteter
  • Driftsudgifter, såsom lønninger og husleje
  • Private arrangementer og støttearrangementer, hvor overskuddet går til velgørenheden og driften i en organisation
  • Aktiviteter, hvor personer udelukkes på baggrund af politiske eller religiøse overbevisninger
  • Aktiviteter, der ikke har base i Lyngby-Taarbæk Kommune.
 • Sådan ansøger du Ungekulturfonden

  Hvem kan søge? 

  Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper og foreningsmedlemmer med en god idé, der opfylder formålet. Du skal være mellem 13 og 25 år og have bopæl eller tilknytning til Lyngby-Taarbæk Kommune.

  Hvordan søger man? 

  Du kan søge om midler til din gode idé ved at sende en e-mail til fritid@ltk.dk med følgende oplysninger:

  • Titel på aktivitet
  • Hvem er kontaktperson (for- og efternavn, telefonnummer, mailadresse). Angiv gerne om I helst vil kontaktes på telefon eller mail.
  • En kort beskrivelse af formålet med og indhold i aktiviteten
  • Hvor og hvornår skal aktiviteten afholdes?
  • Hvem og hvor mange forventer I deltager i aktiviteten?
  • Hvilket beløb søger I om?
  • Et realistisk budget med angivelse af forventede indtægter og udgifter

  Send din ansøgning afsted i god tid, så vi kan nå at bevilge midler inden I begynder at have udgifter.

  Du kan få hjælp og vejledning til din ansøgning ved at henvende dig til os, se vores kontaktoplysninger under "Om Ungekulturfonden".

  Svar på din ansøgning

  Ansøgninger til Ungekulturfonden modtages og behandles løbende. Indeholder din ansøgning alle relevante oplysninger vil du inden for 14 hverdage efter, at vi har modtaget din ansøgning høre fra os, dog undtaget ferieperioder. Har vi yderligere spørgsmål til din ansøgning tager vi fat på dig på telefon eller på mail.

  Tilbagemelding

  Alle ansøgere, der modtage støtte fra puljen, skal indsende en kort afrapportering senest 1 måned efter, at aktiviteten er afsluttet. Afrapporteringen skal indeholde en kort beskrivelse af aktivitetens afvikling, antal deltagere, omtale, regnskab mv.

Kulturfonden

 • Om Kulturfonden

  Kulturfondens formål

  Kulturfonden skal støtte Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturstrategi (webtilgængelig PDF).

  Kulturstrategien har tre fokusområder:

  1. Enestående kulturoplevelser
  2. Aktive kulturdeltagere
  3. Inspirerende kulturomgivelser

  Kulturfonden støtter kunst- og kulturoplevelser, som beriger det lokale kulturliv for borgerne og kan danne fællesskab og lokal sammenhængskraft i Lyngby-Taarbæk Kommune.

  Du kan søge Kulturfonden om støtte til kulturelle aktiviteter indenfor alle kunstarter, når blot der er tale om åbne aktiviteter, som er tilgængelige for alle borgere.

  Hvad støtter Kulturfonden?

  Ud over at aktiviteten skal understøtte et eller flere af kulturstrategiens fokusområder, skal alle nedenstående betingelser være opfyldt:

  • Kulturelle aktiviteter, som finder sted i Lyngby-Taarbæk Kommune.
  • Aktiviteter, som er åbne for alle borgere i kommunen.
  • Enkeltarrangementer eller en aktivitetsrække.
  • Aktiviteter, hvis indhold er særligt rettet mod kunst og kultur.
  • Aktiviteter, hvor andre støttemuligheder så vidt muligt er søgt og benyttet.

  Der kan maksimalt opnås støtte på op til 50.000 kr. Støtten til finansiering af aktiviteter kan gives enten helt eller delvist.

  Kulturfonden støtter ikke

  Kulturfonden støtter ikke indkøb af kunstværker, arbejdslegater, underskudsgarantier, idræts- og sportsaktiviteter, udgivelser af bøger eller film, forskning og undervisning samt almindelige drifts- og anlægsudgifter. Der ydes ikke støtte til aktiviteter, der har til formål at generere indtægter.

  Institutioner og foreninger, der enten får faste driftstilskud fra Lyngby-Taarbæk Kommune eller tilskud via en indgået kulturaftale kan som udgangspunkt ikke søge om tilskud fra Kulturfonden i Lyngby-Taarbæk Kommune.

 • Sådan ansøger du Kulturfonden

  Hvem kan søge?

  Støtte fra Kulturfonden kan søges af enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner.

  Hvad bliver der lagt vægt på?

  I vurderingen af ansøgningen om støtte lægges der vægt på at støtte:

  • Aktiviteter, som understøtter Kulturstrategiens målsætninger (se kommunens hjemmeside).
  • Kulturelle aktiviteter i alle områder af kommunen, for alle målgrupper, og som understøtter et løbende udbud af kulturaktiviteter hen over året.
  • Aktiviteter med forskelligt kulturelt indhold. Med kulturelt indhold tænkes i denne sammenhæng primært på et kunstnerisk indhold så som musik, billedkunst, litteratur, teater eller lignende.
  • Nye ideer og afprøvning af nye samarbejdsformer.

  Det samme projekt kan som udgangspunkt højst forvente at opnå tilskud to gange.

  Hvornår skal ansøgningen indsendes?

  Ansøgninger skal være forvaltningen i hænde senest otte uger før aktiviteten afholdes. Der ydes ikke tilskud til allerede igangsatte eller afholdte aktiviteter.

  Ansøgninger til Kulturfonden behandles løbende.

  Hvordan søger du?

  Ansøgning skal sendes elektronisk til: kulturfonden@ltk.dk

  Læs mere om krav til ansøgningen i retningslinjerne for Kulturfonden.

Ansøgningsrunde for Kulturaftaler 2024-25

 • Info om ansøgning af kulturaftaler

  Lyngby-Taarbæk Kommune inviterer frivillige lokale kulturaktører/foreninger til en åben ansøgningsrunde, hvor der kan søges om at komme i betragtning til en kulturaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune i perioden 2024-2025.

  Ansøgningsfristen er onsdag den 31. maj 2023.

  Du kan få tilsendt et ansøgningsskema elektronisk, ved at skrive til kulturaftaler2024@ltk.dk

  Udfyldt ansøgningsskema med bilag skal sendes retur til kulturaftaler2024@ltk.dk

  Vi skal have din ansøgning senest 31. maj 2023

  Kontakt

  Spørgsmål til ansøgning om en kulturaftale kan rettes til Administrationschef Tina Gleerup på mail TINAG@ltk.dk eller mobil 2399 2241

 • Retningslinjer for ansøgning om kulturaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune

  Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at støtte et bredt og alsidigt udbud af kulturaktiviteter og -arrangementer i kommunen. Derfor afsættes der årligt midler til at indgå kulturaftaler, som støtter forskellige kulturelle aktiviteter og arrangementer, som er udbudt, planlagt og afviklet af lokale, frivillige kulturaktører og som tiltrækker og engagerer et lokalt publikum.

  Kulturaftaler indgås for en 2-årig periode, næste gang for 2024-2025 med ansøgningsfrist den 31. maj 2023. Tilskuddet udbetales en gang årligt.

  Hvem kan søge

  Kulturforeninger, som er medlemsbaserede og frivilligt drevet, og som har en tilknytning og forankring til Lyngby-Taarbæk Kommune har mulighed for at ansøge om en 2-årig kulturaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune.

  Hvad kan der søges støtte til

  Der kan søges om økonomisk støtte til en eller flere enkeltstående kulturaktiviteter og -arrangementer eller en række aktiviteter med indbyrdes sammenhæng f.eks. en udstillingsrække eller en koncertrække.

  Støtten gives til aktiviteter inden for alle genrer af kultur f.eks. kulturhistorie, musik og kunsthåndværk. Det er et krav, at aktiviteterne er offentligt tilgængelige og kommunikeres og målrettes borgere og/eller gæster i Lyngby-Taarbæk Kommune. Læs mere om kommunens prioriteringer for indgåelse af kulturaftaler i ”Principper for indgåelse af kulturaftaler med frivillige foreninger i Lyngby-Taarbæk Kommune” nedenfor.

  De kommunalt støttede aktiviteter skal afholdes i Lyngby-Taarbæk Kommune. Til disse aktiviteter stiller kommunen egnede og tilgængelige (kommunale) lokaler vederlagsfrit til rådighed i det omfang, det er muligt. For hver af de borgerrettede kulturelle aktiviteter, der søges tilskud til, skal påtænkte lokation så vidt muligt fremgå af ansøgningen.

  Såfremt der ikke findes egnede kommunale lokaler og der ønskes andet lokale i forbindelse med afviklingen af en aktivitet skal det fremgå og begrundes i ansøgningen, herunder også evt. forventede meromkostninger, jf. punkt 5. i ansøgningsskema. Det kan f.eks. være i forbindelse med store koncerter.

  Hvad støttes ikke

  Der gives ikke støtte til kommercielle aktiviteter eller til aktiviteter, som er omfattet af en driftsaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune.

  Hvor meget kan der opnås i tilskud

  Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om, hvilke tilskudsaftaler, der skal indgås for perioden, herunder hvilke konkrete aktiviteter, der støttes og med hvor meget, jf. principper. I tildelingen af støtte kan der desuden lægges vægt på generelle prioriteringer såsom forskellighed i kunstneriske genrer, geografisk spredning i kommunen, den enkelte forenings formue osv.

  Der er ikke garanti for opnåelse af støtte, selvom ansøgningen lever op til udvalgte principper.

  Sådan ansøger I om en kulturaftale

  Ansøgningsskema kan rekvireres ved at sende en mail til kulturaftaler2024@ltk.dk. Der må forventes en ekspeditionstid på op til 24 timer. Ansøgningen returneres sammen med foreningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget 2023 til samme mail kulturaftaler2024@ltk.dk senest 31. maj 2023.

  Hvad skal ansøgningen indeholde:

  • Oplysning om foreningens formål
  • Beskrivelse af påtænkte aktiviteter, herunder formål og kobling til relevante principper for kommunens indgåelse af kulturaftaler. Læs evt. mere under principperne.
  • Beskrivelse af påtænkte tidspunkter og lokation for afvikling af aktiviteter
  • Angivelse af primære målgrupper og forventede antal deltagere
  • Oplysning om årligt medlemskontingent og foreningens formue

  Behandling af Kulturaftaler

  Kultur- og Fritidsudvalget behandler alle ansøgninger og forventer at træffe beslutning om tilskud på møde i august. Alle ansøgere vil få en skriftlig tilbagemelding på afgørelse. Aftaler indgås og underskrives straks derefter med virkning fra kommende år.

  Opfølgning på kulturaftaler

  Alle ansøgere, som kommunen indgår en kulturaftale med skal indsende en kort afrapportering og regnskab for de bevilligede aktiviteter senest 1. maj året efter. Hvis ansøger ikke lever op til aktivitetsmålene i kulturaftalen bortfalder tilskuddet helt eller delvist det kommende år. Spørgsmål til ansøgning om en kulturaftale kan rettes til Administrationschef Tina Gleerup på mail TINAG@ltk.dk eller mobil 2399 2241.

 • Principper for indgåelse af kulturaftaler med frivillige foreninger i Lyngby-Taarbæk Kommune

  Principperne er af forskellig karakter fordi det er med til at sikre bredde i de kulturaftaler som der kan indgås. Men samtidig giver det en mulighed for at udstikke en retning gennem prioriteringen af principperne. Herudover er der nogen generelle principper som muliggør forskellige kulturpolitiske prioriteringer i indgåelsen af nye kulturaftaler.

  Princippernes forskellighed er som følger:

  • Børn og unge er en målgruppe.
  • Nytænkning har fokus på metoden der anvendes i aktiviteten og/eller i effekten af aktiviteten.
  • Frivillige og lokalt ejerskab og branding af Lyngby-Taarbæk Kommune har fokus på effekten af aktiviteten.
  • Formidling af vores fælles kulturarv er emnebaseret.

  Principper

  Børn og unge

  Kultur- og Fritidsudvalget ønsker i fremtiden at prioritere tilskud og indgåelse af aftaler med foreninger, som prioriterer børn og unge. Det betyder, at foreninger som har aktiviteter, der inddrager børn og unge i afviklingen af aktiviteten og/eller har børn og unge som målgruppe for aktiviteterne, eller som arbejder med vækstlaget (eksempelvis i samarbejde med kommunale kulturinstitutioner, såsom billed- og musikskolen og andre) vil blive prioriteret højt.

  Nytænkning

  Kultur- og Fritidsudvalget ønsker i fremtiden at prioritere tilskud og indgåelse af aftaler med foreninger, som er nyskabende. Det betyder, at foreninger som fremmer nye aktiviteter, indsatser rettet mod nye målgrupper og nye vinkler i eksisterende tiltag vil blive prioriteret højt.

  Frivillige og lokalt ejerskab

  Kultur- og Fritidsudvalget ønsker i fremtiden at prioritere tilskud og indgåelse af aftaler med foreninger, som aktiverer mange frivillige og som har mange medlemmer fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Det betyder, at der i tildelingen ikke kun kigges på antallet af medlemmer, men at det også vil blive prioriteret højt, hvor mange frivillige der er engageret i foreningens aktiviteter.

  Branding af Lyngby-Taarbæk Kommune

  Kultur- og Fritidsudvalget ønsker i fremtiden at støtte foreninger som er med til, at markedsføre Lyngby-Taarbæk kommune udover kommunens egne grænser. Det kan enten være ved at prioritere foreninger, som tiltrækker besøgende fra andre kommuner og/eller prioritere foreninger, som laver aktiviteter udenfor kommunen som hermed er med til at skabe opmærksomhed omkring Lyngby-Taarbæk Kommune.

  Formidling af vores fælles kulturarv

  Kultur- og Fritidsudvalget ønsker i fremtiden at sikre formidlingen af vores fælles kulturarv. Derfor vil foreninger som er med til, at udbrede kendskabet om Lyngby-Taarbæk kommunes historie blive prioriteret højt.

  Generelle principper

  Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at sikre muligheden for at nye foreninger kan komme til. Det kan betyde, at nogle foreninger vil opleve at miste støtten eller få et mindre beløb i en årrække; hvorimod andre kan opleve at få et større beløb eller andre helt nye foreninger kan komme til.

  I tildelingen af tilskud kan Kultur- og Fritidsudvalget også se på de enkelte foreningers formue og lade det indgå i vurderingen af behovet for støtte.

  Der kan også blive lagt vægt på at sikre geografisk spredning i hele Lyngby-Taarbæk Kommune, således at kulturaftalerne er med til at sikre frivillige kulturelle fællesskaber i hele kommunen, samtidig med at der skabes aktiviteter for borgerne flere forskellige steder.

  Der kan også blive lagt vægt på forskellighed i de kunstneriske genrer. Lyngby-Taarbæk Kommune driver selv 4 forskellige typer af kulturinstitutioner: biblioteker, billede- og musikskole, kunsthal og stadsarkiv. Derfor kan udvalget vælge at prioritere foreninger og aktiviteter indenfor kunstneriske genrer, som ikke på samme måde løftes af de kommunale institutioner.

  Periode 

  Aftaler om støtte løber i årene 2024 og 2025.

  Former for støtte

  Kultur- og Fritidsudvalget kan indgå aftaler med foreninger om støtte på to forskellige måder.

  • Økonomisk støtte: Der tildeles et økonomisk tilskud hvert år til den enkelte forening.
  • Lokaler: Støtte kan også gives i form af adgang til lokaler.

  Det er muligt for foreninger at modtage begge former for støtte.

  Ansøgning 

  Alle lokal forankret og frivillige foreninger kan komme i betragtning til at indgå en kulturaftale.

  Af ansøgningen skal det fremgå, hvilke aktiviteter der søges midler til og hvor mange midler, der ansøges om. I så fald, der indgås en kulturaftale med ansøger, vil den være betinget af forskellige krav om aktiviteter.

  Ligeledes skal det fremgå af ansøgningen, hvilke behov ansøger evt. har til lokaler, både ift. afviklingen af aktivitetsmålene (eksempelvis udstillinger, koncerter etc.) og ifm. udøvelse af kulturel aktivitet (eksempelvis øve-faciliteter for kor og orkestre).

  Hvis ansøger ikke lever op til aktivitetsmålene i kulturaftalen bortfalder tilskuddet helt eller delvis det kommende år.