Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Integrationsrådet

Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling

Integrationsrådet kan af egen drift eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen.

Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål.

Det er frivilligt for kommunalbestyrelsen, om der skal nedsættes et Integrationsråd. I Lyngby-Taarbæk Kommune er medlemmerne valgt for en 4-årig periode, der følger kommunalbestyrelsens valgperiode.

Integrationsrådet består af 23 medlemmer som repræsenterer foreninger og brugerorganisationer i Lyngby-Taarbæk Kommune. Heriblandt er der 8 medlemmer som repræsenterer Lyngby-Taarbæk Kommunes flygtninge og indvandrere.

Yderligere om Integrationsrådet

 • Integrationsrådets medlemmer

  Medlemmer af Integrationsrådet I Lyngby-Taarbæk Kommune 2018-2021:

 • Visioner og målsætninger for integrationsindsatsen

  Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune har i december 2015 godkendt ”Visioner og målsætninger for integrationsindsatsen for flygtninge og indvandrere i Lyngby-Taarbæk Kommune”, som gælder indsatsen i både administrationen, Integrationsrådet og de politiske udvalg.

  Målgruppen for Lyngby-Taarbæk Kommunes visioner og målsætninger for integrationsområdet, er primært flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Andre nyankomne borgere, herunder udlændinge fra vestlige og ikke-vestlige lande som eksempelvis indvandrere, andre familiesammenførte, udenlandske studerende, expats m.fl. er omfattet af de mere overordnede visioner og målsætninger.

  Vision for integrationen i Lyngby-Taarbæk Kommune

  ”At adgang til og deltagelse på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet, skal være det væsentligste element i alle flygtninges integrationsforløb, for derved at sikre vellykket integration bredt set. At alle nyankomne borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune deltager som aktive medborgere på lige fod med andre borgere i det politiske, økonomiske, arbejdsmæssige. sociale og kulturelle liv med respekt for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer.”

  Målsætninger for integrationen i Lyngby-Taarbæk Kommune

  Integration betragtes som et fælles ansvar, og indsatsen bør derfor udøves i et koordineret og helhedsorienteret samarbejde på tværs af den offentlige og private sektor samt civilsamfundet.

  Disse tre sektorer skal bidrage til opnåelse af følgende målsætninger:

  • At integration på arbejdsmarkedet eller i uddannelsestilbud prioriteres som det væsentligste element i den kommunale indsats, for at sikre en vellykket integration samlet set.
  • At nyankomne borgere har forståelse for og accepterer samfundets grundlæggende værdier og normer.
  • At nyankomne borgere gøres bekendt med pligter i samfundet samt sikres de samme rettigheder og muligheder som andre borgere, ud fra pågældendes ressourcer og forudsætninger.
  • At nyankomne borgere behandles ligeværdigt og med respekt for forskellighed.
  • At nyankomne borgere føler sig velkomne, har lyst til at engagere sig og samtidig har mulighed for at bevare egen oprindelse. • At nyankomne borgere lærer det danske samfund at kende og det danske sprog, så de kan fungere i samfundet på lige fod med øvrige borgere, i demokratiske, sociale og arbejdsmæssige sammenhænge.
  • At der skabes kontakt og netværk mellem nyankomne borgere og danskere.
  • At skabe kulturforståelse og bevidsthed om, at effektiv integration fordrer gensidig indsats blandt både de borgere, som skal være en del af samfundet, og de borgere, som skal åbne op for de nye borgere i samfundet.
  • At skabe en positiv indstilling til mangfoldighed, og den dynamik, læring, udvikling og nye veje i vores samfund, som forskelligheden kan bidrage til.
  • At såvel nyankomne borgere som danskere accepterer og inkluderer hinanden som en del af og som medborgere i samfundet.
 • Ansøgning om støtte fra Integrationsrådets pulje

  Integrationsrådet i Lyngby-Taarbæk Kommune har en årlig pulje på 59.800 kr. (niveau 2015) til integrationsfremmende initiativer.

  Formålet med Integrationsrådet er at bidrage til at sikre, at beslutninger og tiltag, der gennemføres i kommunen, tager tilstrækkelig højde for - og afhjælper - de særlige udfordringer som borgere med anden etnisk baggrund end dansk konfronteres med i hverdagen. Rådet fungerer som igangsætter og støtte af tiltag, der fremmer integration samt forbedrer hverdagen og livsgrundlaget for målgruppen. Herunder har rådet fokus på at integration går begge veje, for at kunne lykkes.

  Således skal uddelingen af Integrationsrådets midler støtte initiativer, der i praksis kan være med til at underbygge Lyngby-Taarbæk Kommunes visioner for integrationen i kommunen:

  ”At alle etniske minoriteter i Lyngby-Taarbæk Kommune deltager som aktive medborgere på lige fod med andre borgere i det politiske, økonomiske, arbejdsmæssige. sociale og kulturelle liv med respekt for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer.”

  Samt visionen for Lyngby-Taarbæk Kommunes Integrationsråd:

  ”At integrationsrådet i Lyngby-Taarbæk Kommune fremmer samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige integrationsindsats med henblik på at skabe en helhedsorienteret integration af alle borgere med anden etnisk baggrund." 

  Integrationsrådets målgruppe

  ’Integration’ forstås som en proces, hvor en borger gennem deltagelse og interaktion i det samfund, som borgeren bor i, får muligheder for at skabe og leve et godt liv og have et aktivt medborgerskab. Rådet definerer målgruppen bredt som integration af alle etniske minoriteter, herunder udlændinge fra både andre vestlige og ikke-vestlige lande, to-sprogede, udenlandske studerende, Expats, mv.

  Krav til projekter der søger om støtte fra Integrationsrådets pulje

  Projekter, der ønsker at få del i Integrationsrådets midler, skal leve op til målgruppen og formålet. Alle kan søge om støtte, men privatpersoner, foreninger og private virksomheder vil blive foretrukket frem for offentlige institutioner (og herunder kommunen selv). Begrundelsen for denne prioritering er, at det er Integrationsrådets ønske at fremme initiativer fra det civile samfund. Integrationsrådet lægger vægt på at være fællesskabsorienteret. Derfor støtter rådet ikke projekter, der kun tilgodeser enkeltpersoner.

  Eksempler på hvad rådet tidligere har tidligere bevilget midler til:

  • En årlig kulturfestival i samarbejde med Stadsbiblioteket, som tiltrækker ca. 2000 mennesker hvert år. Tema: at se forskellighed og mangfoldighed som en styrke. Midler givet til oplæg, underholdning, mad fra hele verden (lavet af frivillige), mv.
  • Debatmøder (forplejning, vingaver eller honorar til oplægsholdere m.m.)
  • Besøg og foredrag på museer, skoler, kulturinstitutioner, arbejdspladser, mv.
  • Støtte til lokale frivillige foreningers initiativer, som f.eks. Lyngbyguiderne og Frivillignet.
  • Etablering af dansk-udenlandske netværk
  • Boligsocial indsats, så som initiativer der gavner sammenhold i boligsociale områder (eks. tur til Lalandia for Lundtofteparkens beboere).
  • Oprettelse af et mentorkorps for flygtninge i samarbejde med kommunen (midler til oplægsholder, møder og forplejning på disse).
  • Kanoture, bowlingture, mv. for flygtninge.
  • Støtte til at børn med anden etnisk baggrund kan deltage i sports- og fritidsaktiviteter.
  • Støtte af gadesport som Game og Idrætsambassadørerne.

  Ansøgning om midler og behandling af ansøgningerne Det er Integrationsrådet, der behandler ansøgninger om midler til projekter. Der kan løbende ansøges om midler ved indsendelse af en ansøgning, der som minimum indeholder følgende:

  • Projektbeskrivelse med angivelse af, hvem målgruppen for projektet er og hvor mange, der får gavn af projektet.
  • Angivelse af projektleder og eventuelt andre involverede i projektet.
  • Tidsplan / dato for afvikling af projektet.
  • Budget, hvoraf det fremgår, hvilket beløb, der ansøges om, samt supplerende finansiering.

  Det er et krav, at modtageren af midler giver Integrationsrådet en skriftlig eller mundtlig tilbagemelding på projektet umiddelbart efter dets afvikling. Det er ligeledes et krav, at udgifter godtgøres i form af kvitteringer eller anden form for dokumentation. Bemærk, at Integrationsrådet kun holder 4 møder om året, og at det således er vigtigt at ansøge om bevilling i god tid.

  Ansøgninger behandles på førstkommende møde i Integrationsrådet.

  Ansøgere får direkte besked umiddelbart efter mødet.

  Ansøgningsskemaet skal sendes til Integrationsrådets sekretariat, se venligst kontaktoplysninger på denne side.

 • Integrationspris

  Integrationsrådet har taget initiativ til en Integrationspris, der uddeles årligt i forbindelse med afvikling af Kulturfestivalen.

  Lyngby-Taarbæk’s Integrationspris er indstiftet af Integrationsrådet i Lyngby-Taarbæk. Den tildeles for at udtrykke offentlig anerkendelse overfor enkeltpersoner, arbejdspladser eller foreninger, der har igangsat og etableret særlige initiativer og indsatser med det formål at fremme integration og mangfoldighed, og som derigennem kan være rollemodel for andre.

  Uddeling af prisen

  Integrationsprisen i Lyngby-Taarbæk Kommune uddeles én gang om året i forbindelse med den årlige Kulturfestival.

  Prisen består af 5.000,- kr. Med prisen følger et diplom med beskrivelse og begrundelse for tildelingen.

  Hvem kan modtage Integrationsprisen

  Foreninger, virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner kan komme i betragtning til Integrationsprisen, hvis de har gjort en særlig indsats på integrationsområdet i LyngbyTaarbæk Kommune. Den kan også deles mellem flere personer.

  Integrationsprisen i Lyngby-Taarbæk kan almindeligvis ikke tildeles samme modtager mere end én gang.

  Kriterier

  Integrationsprisen i Lyngby-Taarbæk uddeles for at udtrykke offentlig anerkendelse af modtagerens enestående, nytænkende og værdifulde indsats, som har medvirket til at forbedre integrationen i Lyngby-Taarbæk. Endvidere lægges der vægt på, at modtageren af prisen bidrager til at opfylde nogle af nedenstående kriterier:

  At modtageren har været med til:

  • At udvise mod, stort personligt engagement og nytænkning i indsatsen for integration og mangfoldighed i Lyngby-Taarbæk • At bidrage til en solid og velkendt integrationsindsats, som fortjener belønning .
  • At finde og fastholde gode initiativer i den løbende indsats for integration og mangfoldighed i Lyngby-Taarbæk.
  • At skabe ligeværdighed og lige muligheder for alle borgere uanset etnisk baggrund • At deltage aktivt i lokalsamfundet.
  • At inspirere og inddrage borgere fra minoritetsgrupper i mangfoldighedsarbejdet og dermed øget engagementet i området.
  • At fremme samarbejde og netværk mellem borgere, organisationer og andre aktører omkring en helhedsorienteret integrationsindsats.

  Indstilling og udvælgelse af kandidater

  Integrationsrådet indkalder gennem pressen kandidater til Integrationsprisen i Lyngby-Taarbæk kommune

  Alle borgere kan indstille en kandidat. Kandidater kan indstilles via et skema på kommunens hjemmeside: http://www.ltk.dk/integrationsraadet

  Indstillingen til prisen skal være ledsaget af fyldestgørende oplysninger om den/de indstillede kandidater samt en klar motivering for indstillingen.

  Integrationsrådet modtager alle indkomne forslag og udpeger den endelige vinder af Integrationsprisen.

  Evaluering

  Integrationsprisen skal evalueres ved udgangen af indeværende valgperiode.

  Borgere, foreninger, virksomheder eller andre kan indstille kandidater til prisen, ved at benytte indstillingsskemaet.

  Skemaet skal sendes til Integrationsrådet sekretariat, se venligst kontaktoplysninger på denne side.

  Indstillingsskema

Projekt “Lykkens Gave”

Politiken har hen over efteråret 2016 arbejdet på projekt “Lykkens Gave”. Altamar TV har frigivet filmen.

"Lykkens Gave" er sendt til festivals og bruges som pilotprojekt på andre projekter.

"Lykkens Gave" er blevet udvalgt af Social Impact Media Awards i USA til at deltage i deres "Social Impact Media Classroom Program", som stiller filmene til rådighed for undervisere og lærere over hele verden.