Gå til hovedindhold
Du er her:

Seniorrådet

Seniorrådet skal medvirke til at udbygge kontakten mellem kommunens ældre borgere og kommunalbestyrelsen samt rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål

Seniorrådet skal medvirke til at udbygge kontakten mellem kommunens ældre borgere og kommunalbestyrelsen samt rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål.

Kommunalbestyrelsen har en forpligtelse til at høre Seniorrådets mening i alle forslag, der vedrører ældre borgere. Seniorrådet kan også selv tage spørgsmål op og fremsætte forslag over for kommunalbestyrelsen.

Alle forhold, der har betydning for personer på 60 år og derover kan tages op i Seniorrådet hvilket betyder, at borgere også kan komme med forslag til forbedringer i dagligdagen for ældre. Seniorrådet vil gerne inspireres og formidle forslag videre til kommunalbestyrelsen.

Vedtægt for Seniorrådet i Lyngby-Taarbæk Kommune

 • Indledning

  Seniorrådet er nedsat i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, §§ 30-33.

 • Kapitel 1 - Formål og virke

  § 1.

  Seniorrådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål af enhver art og bidrager herigennem til at understøtte kontakten mellem ældre borgere , de politiske udvalg og forvaltningen. Kommunalbestyrelsen/de politiske udvalg hører Seniorrådet, før der træffes beslutninger og tages initiativer, der væsentligt vedrører kommunens indsatser over for ældre borgere. Det indgår heri, at Seniorrådet høres om de årlige budgetter og alle andre forslag af væsentlig betydning.

  § 2. 

  Seniorrådet kan på eget initiativ rejse og drøfte spørgsmål, som Seniorrådet mener, er af væsentlig betydning inden for ældreområdet, ligesom Seniorrådet kan videregive idéer og forslag til kommunalbestyrelsen/de politiske udvalg og forvaltningen. Seniorrådet kan ikke drøfte sager om enkeltpersoner.

  § 3.

  Seniorrådet er underlagt forvaltningslovens regler om indhentelse af og videregivelse af oplysninger samt tavshedspligt m.v. Seniorrådet og/eller medlemmer af Seniorrådet kan herudover fremføre synspunkter offentligt.

  § 4.

  Seniorrådets kontakt til forvaltningen sker gennem sekretariatsstøtte, der understøtter rådets virksomhed.

 • Kapitel 2 - Valg og Valgbarhed

  § 5.

  Valg til Seniorrådet finder sted hvert 4. år og følger den kommunale valgperiode. Seniorrådet består af ni medlemmer. Der vælges ved direkte valg. Såfremt der er opstillet tilstrækkelige kandidater hertil, vælges samtidigt stedfortrædere for hvert medlem. Stedfortræderne er de opstillede kandidater, der får hhv. det 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17 og 18. største stemmetal og er personlige stedfortrædere for de medlemmer i den rækkefølge, hvormed de tilsvarende er valgt med største stemmetal. Stedfortræderen indtræder kun, hvis et medlem udtræder af Seniorrådet. Valget afvikles som brevstemmevalg eller fremmødevalg efter Seniorrådets ønske. Tidspunkt og tilrettelæggelse m.v. fastsættes af forvaltningen, jf. herved i øvrigt § 7.

  § 6. 

  Forvaltningen forestår gennemførelsen af valghandlingen, der gennemføres i valgåret efter drøftelse i Seniorrådet m.h.t. informationsmateriale, stemmeseddel og afstemningsperiodens længde m.v. Tvivlsspørgsmål i forbindelse med valgets afvikling, valgret og valgbarhed afgøres af forvaltningen. Til valget kan der kun foretages personlig opstilling. Der kan ikke anvendes listeopstilling eller indgås valgforbund. Det er muligt at opstille til såvel valg til Seniorråd som til valg til kommunalbestyrelsen.

  § 7.

  For at være valgbar til Seniorrådet skal personer være fyldt 60 år inden udgangen af valgåret samt på valgtidspunktet have bopæl i kommunen. Personer, der er fyldt 60 år inden udgangen af valgåret, og som på valgtidspunktet har bopæl i kommunen, har valgret. Medlemskab af Seniorrådet er et frivilligt og ulønnet hverv.

  § 8.

  Der informeres om valget gennem den lokale presse samt ved udsendelse af brevstemmemateriale til de stemmeberettigede. Efter valget arrangerer forvaltningen et introduktionsseminar for medlemmerne af rådet. 

 • Kapitel 3 - Seniorrådets funktionsperiode, konstituering og arbejdsform m.v.

  § 9. 

  Seniorrådets funktionsperiode begynder 1. januar efter nyvalg. Seniorrådet konstituerer sig med formand og næstformand på første møde umiddelbart efter funktionsperiodens indtræden.

  § 10.

  Seniorrådet fastsætter selv sin forretningsorden, hvori angives mødehyppighed, regler for dagsorden, regler for indkaldelses til møder samt øvrige regler for Seniorrådets forhold. Mødereferat udsendes efter hvert møde til Seniorrådets medlemmer samt gøres tilgængeligt via kommunens hjemmeside. Kommunen afholder udgifter til Seniorrådets mødevirksomhed og stiller lokaler til rådighed for mødeafholdelse.

 • Kapitel 4 - Ikrafttræden og ændringer af vedtægter

  § 11.

  Nærværende vedtægt træder i kraft med virkning fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse og erstatter da hidtidig vedtægt fra 2011. Vedtægtsændring besluttes af Kommunalbestyrelsen efter forudgående forelæggelse for Seniorrådet.

   

  Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 6. april 2017.