Gå til hovedindhold
MENU
MENU

Coronavirus i Lyngby-Taarbæk Kommune

Få svar på spørgsmål om Coronavirus/COVID-19, om isolationshold i kommunen, hvad du skal gøre, hvis du har symptomer eller har været i nær kontakt med en smittet.

Du er her:

2019-12-19: Annoncering: Flytning af kolonihaver i Ermelundskilen vedtaget.

Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 9. marts 2017 givet tilladelse til en flytning af Haveforeningen Ermelund i Ermelundskilen.

Du kan finde kommunalbestyrelsens behandling af sagen her: https://dagsordener.ltk.dk

Hvis du ønsker at klage

• Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages til Planklagenævnet, som du finder her, hvor du også finder en vejledning:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

• Klageberettiget er erhvervsministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald.

• Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af, 
1) at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og
2) at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

• Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen om tilladelse er offentliggjort.

• Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb.

• Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af kolonihaveloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.