Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

2020-01-06: Høring - Forslag til lokalplan 291 for villakvarter ved Folkeparken og kommuneplantillæg 7/2017

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 19. december 2019 at fremlægge forslag til lokalplan 291 for villakvarteret ved Folkeparken og kommuneplantillæg 7/2017 i offentlig høring. Der afholdes borgermøde d. 3. februar 2020 kl. 19-21.

Villakvarteret ved Folkeparken
Villakvarteret ved Folkeparken

Offentliggjort den 6. januar 2020

Lokalplanforslaget omfatter et område i Ulrikkenborg. Lokalplanforslaget giver mulighed for at bygge i to etager i området. Lokalplanen fastsætter mindstegrundstørrelser, bebyggelsesprocent, udpeger bevaringsværdige bygninger og beplantning samt fastlægger byggelinjer mod vej og sø.

Formålet med forslaget til kommuneplantillægget er at hæve etagearealet til to etager, så der er overensstemmelse mellem lokalplanens bestemmelser og kommuneplanens rammer.

Offentlig høring

Den offentlige høring løber fra d. 6. januar 2020 til d. 9. marts 2020.

Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslagene. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling. Kommunen gør opmærksom på, at indholdet af alle høringssvar bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside med afsenders navn, adresse og resumé af høringssvaret. Send en mail til lokalplan291@ltk.dk eller skriv til kommunalbestyrelsen, Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby.

Borgermøde

Vi inviterer beboere og grundejere i nærområdet til borgermøde om lokalplanforslaget på Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17, udvalgsværelse 1, 1. sal, mandag d. 3. februar 2020 kl. 19 – 21. På mødet kan du høre mere og stille uddybende spørgsmål til forslaget.

Retsvirkninger

Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, gælder de midlertidige retsvirkninger. De midlertidige retsvirkninger kan dog højst gælde et år fra denne offentliggørelse.

Hvis kommuneplantillægget vedtages endeligt, kan kommunalbestyrelsen hindre forhold, der er i strid med rammerne eller kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12 stk. 2 og 3.

Miljøvurdering

Kommunalbestyrelsen vurderer i henhold til miljøvurderingsloven § 10, at en gennemførelse af planerne ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning. Der udarbejdes derfor ikke en miljørapport.

Du kan læse mere om lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) her.

Hvis du ønsker at klage

Læs en vejledning til klagemulighederne her.

Supplerende materiale til planforslaget