Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

2020-04-15: Høring - Forslag til kommuneplantillæg 13/2017 for retningslinjer for detailhandel i lokalcentre

Kommunalbestyrelsen vedtog den 2. april 2020 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 13/2017 i offentlig høring

Offentliggjort den 15. april 2020.

Forslaget indebærer, at det maksimale bruttoetageareal til dagligvarebutikker i lokalcentrene ændres fra 1.000 m² med mulighed for yderligere op til 200 m² personalefaciliteter til maks. 1.200 m² bruttoetagemeter inklusiv eventuelle personalefaciliteter.

Offentlig høring

Den offentlige høring løber fra den 15. april 2020 til den 10. juni 2020.

Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling. Kommunen gør opmærksom på, at indholdet af alle høringssvar bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside med afsenders navn, adresse og resume af høringssvaret. Send en mail til tillaeg13@ltk.dk eller skriv til kommunalbestyrelsen, Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby.

Retsvirkninger

Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget, kan kommunalbestyrelsen hindre forhold, der er i strid med rammerne eller kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12 stk. 2 og 3.

Miljøvurdering

Kommunalbestyrelsen vurderer i henhold til miljøvurderingsloven § 10, at en gennemførelse af planen ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning. Der udarbejdes derfor ikke en miljørapport. Du kan læse mere om lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) her.

Hvis du ønsker at klage

Læs en vejledning til klagemulighederne her.