Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

2020-10-06: Dispensation - Furesøvej 161 - Naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 17 (sø og skov) til en ny rørmast

Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget en ansøgning om at erstatte en eksisterende 16 m høj mast med en 21 m høj rørmast

Afgørelsen vedrører rørmast med dertil hørende teknikskab. Den nuværende mast er en sirenemast og den fremtidige vil tilsvarende være en sirenemast, som også har udstyr til telekommunikation.

Efter lov om Naturbeskyttelse § 65 stk. 2 har Lyngby-Taarbæk Kommune meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1 (søbeskyttelselinje) og § 17, stk. 1 (skovbyggelinje).

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning i afgørelsen.

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb, og rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Afgørelsen kan ses ovenfor og sagens øvrige akter (sags nr. 02.34.02-P19-453-19) kan rekvireres hos Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Udvikling, Plan og Byggesag via mail byggesag@ltk.dk.