Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

2021-01-27: Vedtaget - Lokalplan 302 for Kongevejen 79 og Kongevejen 83-85A

Kommunalbestyrelsen vedtog endeligt lokalplan 302 med tilhørende kommuneplantillæg 11/2017 og udbygningsaftale den 27. januar 2021

Ny lokalplan for Kongevejen 79 og 83-85A

Her kan du læse lokalplan 302.

Her kan du læse kommuneplantillæg 11/2017.

Offentliggjort den 15. februar 2021

Læs kommunalbestyrelsens behandling af sagen her - under pkt. 16.

I forbindelse med den endelige vedtagelse har kommunalbestyrelsen foretaget enkelte ændringer, jf. planlovens § 27 stk. 2. Ændringerne er: 

  • Festlokaler flyttes til ny bygning i delområde C, Virumgård. 
  • Første sal på det tidligere landbrugsmuseum forbeholdes til udstillingsformål. Tagetagen indrettes til kontorer og mødelokaler. 
  • Værksteder flyttes til delområde D, lagerbygningerne/bilhotellet.
  • De nye bygninger i delområde E langs sydskellet ændres til udstillings- og mødelokaler.
  • Antallet af etagemeter ændres således, at der indenfor delområde D, bilhotellet kan bygges flere m2, mens der i delområde C og delområde E kan bygges færre m2. Den samlede bebyggelse forbliver på 15.000 m2, inklusive de to bevaringsværdige bygninger.
  • Der gives mulighed for valmede tage i delområde B, bilsalg og delområde E, og større glaspartier/vinduer inden for delområde B og delområde E.
  • Der tilføjes et punkt til § 14, retsvirkninger. Kommunen har under visse omstændigheder pligt til at overtage bygninger, der udpeges som bevaringsværdige mod erstatning, jf. planlovens § 49.
  • Der tilføjes et punkt til § 12, forudsætninger for ibrugtagning. Før ny bebyggelse eller anvendelsesændret bebyggelse påbegyndes etableret, skal der udarbejdes støjberegninger, som godtgør, at erhvervsaktiviteter i området ikke påvirker boliger mere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj.
  • § 8.1 tilføjes taks, bjergfyr, rødgran og sitkagran.
  • § 6.5 tilføjes, at der kun må isættes vinduer/glaspartier i stueetagen.

Vedtagelsen af lokalplanen betyder, at der ikke retligt eller faktisk må etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre kommunalbestyrelsen meddeler dispensation efter reglerne i planlovens § 19.

Vedtagelsen af kommuneplantillægget betyder, at kommunalbestyrelsen kan forhindre forhold, der er i strid med rammerne eller kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12 stk. 2 og 3.

Miljøvurdering

Der er lavet en miljørapport i forbindelse med lokalplanen/planerne. Miljørapportens sammenfattende redegørelse er indarbejdet i lokalplanen.

Udbygningsaftale

I forbindelse med lokalplanen er der indgået en udbygningsaftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og grundejeren, jf. planlovens § 21 b. Læs mere om udbygningsaftalen i lokalplanens redegørelse.
 

Hvis du ønsker at klage

Læs en vejledning til klagemulighederne her.