Gå til hovedindhold

Vi har fejl på telefonerne ...

og vi beder dig have tålmodig og eventuelt ringe igen eller prøve på anden måde.

Du er her:

2022-04-20: Høring – Nedlæggelse af vejareal i Taarbæk

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at et mindre vejareal på kommunevejen Havnevej (litra 7000a) sælges og arealoverføres til matr.nr. 2lt Taarbæk By, Taarbæk.

Se den politiske behandling af sagen her.

Se arealoverførslen på dette kort.

På Havnevejs nordlige fortovs inderste 30 cm gror beplantning langs den eksisterende bebyggelse. Justeringen af skellet på Havnevej betyder, at fortovet bliver 30 cm smallere på en ca. 26 m lang strækning, og arealet med beplantningen lægges til ejendommen nord for Havnevej. Ved efterisoleringen fjernes denne beplantning, så fortovsbredden vil ikke opleves væsentlig forskellig fra i dag.

Langs vejen er der i dag en række træer, og derfor betyder skeljusteringen, at fortovsbredden enkelte steder vil blive lidt under 1,5 m (den vejledende minimumsbredde for fortov). Den lidt mindre bredde vil være ud for enkelte træer. Det er derfor et krav fra vejmyndigheden, at der ikke genplantes op ad bebyggelsen for at sikre, at fortovsbredden ikke reduceres yderligere.

Havnevej er en lukket vej, og er således ikke en tilgængelighedsrute. Det vurderes, at der ikke er/vil blive trafiksikkerhedsmæssige problemer, hvis fodgængere med fx dobbelt barnevogn eller ladcykler benytter Havnevej.

Nedlæggelsen af vejarealet følger bestemmelserne i Lov om offentlige veje mv. §§ 124-128.

Har du bemærkninger til arealoverførslen, bedes du sende dem til trafikmobilitet@ltk.dk inden den 16.06.2022.