Gå til hovedindhold

Vi har fejl på telefonerne ...

og vi beder dig have tålmodig og eventuelt ringe igen eller prøve på anden måde.

Du er her:

2022-08-03: Høring vedr. nedlæggelse af vejareal på parkeringsplads Engelsborgvej/Lehwaldsvej

Kommunen ønsker at optimere antal parkeringspladser på eksisterende offentlig p-plads Engelsborgvej/Lehwaldsvej.

Nedlæggelse af offentligt vejareal

Der kan anlægges 5 ekstra parkeringspladser ved en berigtigelse af de eksisterende forhold ved magelæg på ca. 75 m2 mellem kommunen og ejerforeningen Lehwaldsvej 3. Magelæg skal ske ved at nedlægge ca. 75 m2 vejareal som del af offentlige vejareal matr.nr. 7000an, Kgs. Lyngby By, Christians.

De ca. 75 m2 vejareal der nedlægges er i dag inddraget i have hos ejerforeningen og de ca. 75 m2 af ejerforeningens areal indgår i parkeringspladsen.

For ejerforeningen vil der således ikke ske fysiske ændringer ved nedlæggelse af vejarealet og efterfølgende magelæg, men de eksisterende forhold vil blive berigtiget.

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 31.3.2022 truffet beslutning om at der kan anlægges ekstra parkeringspladser på kommunes eksisterende parkeringspladser, herunder 5 stk.  på Engelsborgvej/Lehwaldsvej ved Lyngby station, som kræver magelæg med naboejendom. I forbindelse med magelæg skal der nedlægges vejareal på 75 m2, hvor arealet skal udgå som færdselsareal.

Det vurderes, at det kun er ejendommen Lehwaldsvej 3 matr. 22a, Kgs. Lyngby By, Christians der vil blive berørt af beslutningen om nedlæggelse af vejareal.

Det er vurderet, at nedlæggelse af offentligt vejareal ikke får færdselsmæssig betydning for trafikanterne, da der er tale om en berigtigelse af eksisterende forhold.

Arealet, der er berørt af beslutningen, er del af 7000an, Kgs. Lyngby By, Christians. Oversigtstegning med eksisterende forhold inkl. areal der skal nedlægges kan ses her. Endvidere vedlægges oversigtskort, der viser arealer til magelæg.

Da arealet skal udgå som færdselsareal, skal der gives mulighed for at stille krav over for kommunen om, at vejen bør opretholdes jf. nedenstående uddrag af Lov om offentlige veje:

§ 124, stk. 2: Vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkort er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen skal endvidere helt eller delvis opretholdes som vej, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

§ 124, stk.7: Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medfør af stk. 2. Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Ønsker du, at vejen eller dele af denne skal opretholdes som privat skal din begæring herom være Lyngby-Taarbæk Kommune i hænde senest den 29.9.2022.

Din henvendelse skal sendes til E-mail: trafikmobilitet@ltk.dk og skal markeres med ”Engelsborgvej/Lehwaldsvej - nedlæggelse af offentlig vej”