Gå til hovedindhold
Du er her:

2023-09-20: Høring om nedlæggelse af vejareal langs Taarbæk Strandvej 69A-F

Den 31.08.2023 godkendte Kommunalbestyrelsen, at forvaltningen bemyndiges til at nedlægge et mindre vejareal på kommunevejen Taarbæk Strandvej (litra 7000a).

Baggrund

Ejerne af Taarbæk Strandvej 69A-B ønsker at købe det vejareal, der kan blive i overskud, hvis fortovet flyttes tættere på ejendommene og der anlægges en lille offentlig parkeringsbane mellem fortov og kørebane.

Forvaltningen påtænker, at det tiloversblevne areal kan sælges og arealoverføres til de tilgrænsende grundejere (matr.nr. 27a mfl.).

Tidligere har vejarealet været anvendt til parkering, men på nuværende tidspunkt er det ikke fysisk muligt at parkere på arealet pga. indretningen af arealet.

Høring om nedlæggelse af vejareal langs Taarbæk Strandvej 69A-F
Billede: Det skraverede areal illustrerer det areal, der kan blive i overskud, hvis fortovet flyttes og der anlægges en parkeringsbane.

Overskudsarealet vil starte ca. 50 cm fra fortovets bagkant og vurderes at være ca. 54 m2. Overskudsarealets eksakte størrelse vil blive fastlagt, såfremt vejarealet nedlægges.

En del af overskudsarealet skal også fremadrettet anvendes som en del af den private fællesvej og den private fællessti, der giver adgang til rækkehusene på Taarbæk Strandvej 69A-F. Den private fællesvej og fællessti udgør samlet ca. 19 m2 ud af de ca. 54 m2.

Påtænkt afgørelse

Kommunen påtænker, at træffe beslutning om at nedlægge ca. 54 m2 af det offentlige vejareal på Taarbæk Strandvej (litra 7000a).

Begrundelse

Forvaltningen vurderer ikke, at der er en trafikal begrundelse for at opretholde overskudsarealet som et vejareal.

Forvaltningen har overvejet, om arealet kan indrettes på andre måder, så der opnås flere parkeringspladser på vejarealet foran Taarbæk Strandvej 69. Men vejmatriklen er ikke bredt nok til skråparkering eller vinkelretparkering, og derfor vurderer forvaltningen, at der kun er plads til en lille parkeringsbane.

Forvaltningen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at anlægge parkeringsbanen mellem fortov og kørebane, så bilerne ikke skal køre ind over fortovet og forringe trafiksikkerheden. Desuden ligger parkeringsarealet også mellem fortov og kørebane andre steder på Taarbæk Strandvej, fx foran Taarbæk Strandvej 57-59.

Høring

Har du bemærkninger til den påtænkte afgørelse, så kan du sende dine bemærkninger til os senest den 17.11.2023 på E-mail: trafikmobilitet@ltk.dk.

Lovgrundlag

Nedlæggelsen af vejarealet følger bestemmelserne i Lov om offentlige veje mv. §§ 124-128.