Gå til hovedindhold
Du er her:

Fornyet høring af forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2014-2018

Forslag til tillæg nr. 4 til Lyngby-Taarbæk Kommunes Spildevandsplan 2014-2018 gældende for Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen, sendes i fornyet høring i 8 uger i perioden den 17. juli 2019 til den 11. september 2019.

Om ny høring

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 27. juni 2019 vedtaget at sende forslag til tillæg nr. 4 til Lyngby-Taarbæk Kommune Spildevandsplan 2014-2018 i en fornyet offentlig høring i 8 uger grundet usikkerhed omkring forrige høringsprocedure.

Forslag til tillæg nr. 4 har samme indhold som forslag, der blev sendt i høring den 15. marts 2019. Dvs. heri er en arealreservationen til regnvandsbassin ved boldbaner i Lundtofte inden for hvilke, der kan udpeges et op til 4.000 m2 areal til regnvandsbassin. Arealudpegningen er fuldt indskrevet i forslag og miljøvurdering, modsat i første høringsperiode (15. marts - 31.maj 2019), hvor udvidelsen af planlagte arealreservation ved boldbanerne i Lundtofte alene fremgik af retteblad til forslag og miljøvurdering.

Miljørapport med miljøvurdering af tillægget er tilsvarende tilrettet iht. ovennævnte samt uddybet med afsnit om lavbundsarealer under ”Eksisterende miljøforhold” og ”Miljøvurdering” i afsnit 5.1 (s.28) og afsnit 6.1 (s. 36).  

På baggrund af høringssvar fra forrige høringsperiode, har Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune fortsat overvejelser om at fjerne ovennævnte arealreservationen til regnvandsbassin. Endelig beslutning tages efter høringsperiodens afslutning i forbindelse med vedtagelse af tillægget bl.a. med afsæt i indkomne bemærkninger fra begge høringsperioder.

De høringssvar, som er indkommet i første høringsperiode (15. marts - 31. maj 2019) medtages i høringsnotat til den endelige vurdering sammen med høringssvar, som måtte indkomme i nærværende høringsperiode. Det er derfor ikke nødvendigt at sende de samme høringssvar igen.

Om forslaget

Forslag til tillægget vil gælde for byudviklingsområderne på Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen, og vil – når forslaget er endeligt vedtaget - erstatte eksisterende tillæg nr. 1 til Lyngby-Taarbæk Kommune Spildevandsplan 2014-2018 gældende for disse områder.

Tillæg nr. 4 fastlægger revideret rammer for, hvorledes regn- og spildevand fra disse byudviklingsområder skal håndteres og afledes. Tilblivelsen af forslag til tillæg nr. 4 har taget udgangspunkt i de eksisterende rammer i tillæg nr. 1.

Der er desuden udarbejdet en miljøvurdering af planen i hen hold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Offentlig høring

  • Den fornyede offentlige høring løber fra den 17. juli 2019 til den 11. september 2019
  • Høringssvar, som er indkommet i første høringsperiode (15. marts 2019 -31. maj 2019), medtages til den endelige vurdering v/ Kommunalbestyrelsen, og behøver derfor ikke at blive sendt igen
  • Alle har ret til at komme med høringssvar til forslag til spildevandsplantillægget
  • Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling
  • Kommunen gør opmærksom på, at indholdet af alle høringssvar bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside med indsigers navn, adresse og resumé af høringssvaret

Såfremt du har bemærkninger eller indsigelser til tillægget, kan du sende en mail til trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk. Husk at angive navn og adresse, da anonyme høringssvar ikke behandles.

Høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 11. september 2019