Gå til hovedindhold
Du er her:

Høring af forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2018

Forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2018 gældende for Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen er i høring til den 10. maj 2019

Læs forslag til tillæg 4
Læs den tilhørende miljørapport

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 13. marts 2019 vedtaget at udsende forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2018 i offentlig høring.

Forslag til tillægget er gældende for byudviklingsområderne på Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen, og vil – når forslaget er endeligt vedtaget - erstatte eksisterende tillæg nr. 1 til Lyngby-Taarbæk Kommune Spildevandsplan 2014-2018 for disse områder.

Tillæg nr. 4 fastlægger revideret rammer for, hvorledes regn- og spildevand fra disse byudviklingsområder skal håndteres og afledes.

Der er desuden udarbejdet miljøvurderingsrapport i hen hold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Offentlig høring

  • Den offentlige høring løber fra den 15. marts til den 10. maj 2019
  • Alle har ret til at komme med høringssvar til forslag til spildevandsplantillægget
  • Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling
  • Kommunen gør opmærksom på, at indholdet af alle høringssvar bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside med indsigers navn, adresse og resumé af høringssvaret

Såfremt du har bemærkninger eller indsigelser til tillægget, kan du sende en mail til miljoplan@ltk.dk. Husk at angive navn og adresse, da anonyme høringssvar ikke behandles.

Høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 10. maj 2019.