Gå til hovedindhold
Du er her:

Høring af forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2018

Forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2018 gældende for Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen er i høring til den 31. maj 2019 (den 16. maj blev høringsperioden forlænget)

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 13. marts 2019 vedtaget at udsende forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2018 i offentlig høring.

Forslag til tillægget er gældende for byudviklingsområderne på Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen, og vil – når forslaget er endeligt vedtaget - erstatte eksisterende tillæg nr. 1 til Lyngby-Taarbæk Kommune Spildevandsplan 2014-2018 for disse områder.

Tillæg nr. 4 fastlægger revideret rammer for, hvorledes regn- og spildevand fra disse byudviklingsområder skal håndteres og afledes.

Der er desuden udarbejdet miljøvurderingsrapport i hen hold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Ændring i forslag i høringsperioden

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 15. maj 2019 vedtaget, at forslaget til tillæg skal medtage et alternativ til arealreservationen til regnvandsbassin ved boldbaner i Lundtofte (matr.nr. 9ei mfl. Lundtofte by, Lundtofte). Dette er indskrevet 16. maj 2019. 

Ændring pr. 16. maj 2019:

(indskrevet i forslag til tillæg og miljørapport ovenfor)

Forslaget indeholder to alternativer ift. en arealreservation til regnvandsbassin nord for tracéet:

  • Alternativ A: Medtager en arealreservation ved boldbaner i Lundtofte.
  • Alternativ B: Medtager ikke en arealreservation ved boldbaner i Lundtofte.  

Kommunalbestyrelsen vil i forbindelse med den endelige godkendelse af tillæg nr. 4 beslutte, om tillægget og tilhørende miljørapport skal medtage alternativ A eller alternativ B.

Tillægget planlægges forelagt kommunebestyrelsen til endelig godkendelse ultimo juni 2019.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. maj 2019 at forlænge høringsperioden frem til og med 31. maj 2019, samt at afholde et borgermøde i løbet af høringsperioden. 

Borgermøde

Borgermøde om forslag til tillæg nr. 4 til kommunens spildevandsplan afholdes:

Tirsdag den 28. maj 2019 kl.19.30-21.00

Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17

I Kantinen (5. sal)

Offentlig høring
 

  • Den offentlige høring løber fra den 15. marts til den 31. maj 2019
  • Alle har ret til at komme med høringssvar til forslag til spildevandsplantillægget
  • Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling
  • Kommunen gør opmærksom på, at indholdet af alle høringssvar bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside med indsigers navn, adresse og resumé af høringssvaret

Såfremt du har bemærkninger eller indsigelser til tillægget, kan du sende en mail til trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk. Husk at angive navn og adresse, da anonyme høringssvar ikke behandles.

Høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 31. maj 2019 (fristen er 15. maj 2019 ændret fra den 20. maj til 31. maj 2019).