Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Høring af Tillæg 6 til Spildevandsplan 2014-2018

Forslag til Tillæg 6 til Lyngby-Taarbæk Kommunes Spildevandsplan 2014-2018 sendes i offentlig høring. Tillægget vedrører pålæg til spildevandsselskabet om at beregne forhøjet serviceniveau efter Serviceniveaubekendtgørelsen.

Pålæg til Lyngby-Taarbæk Forsyning efter Serviceniveaubekendtgørelsen

Serviceniveauet i spildevandsplanen skal fastsættes i overensstemmelse med den samfundsøkonomiske metode, der er udlagt i serviceniveaubekendtgørelsen, hvis niveauet er højere end en 5-års regnhændelse i separatkloakerede områder og en 10-års regnhændelse i fælleskloakerede områder. Den samfundsøkonomiske beregningsmetode er reguleret i bilag 1 til serviceniveaubekendtgørelsen. Beregningen sker på baggrund af en risikokortlægning i de relevante vandoplande for at kortlægge skadesomkostningerne ved forskellige regnhændelser. Skadesomkostningerne holdes op imod mulige omkostningerne til løsningstiltag for at afgøre, hvilket serviceniveau, der giver den største samfundsøkonomiske gevinst.

Ifølge bekendtgørelsen kan kommunen varetage beregningerne jf. §3 eller pålægge spildevandsselskabet at varetage beregningerne jf. §4. En delegation til Lyngby-Taarbæk Forsyning skal indføres i spildevandsplanen, jf. spildevandsbekendtgørelsens § 6, nr. 2. Herefter kan spildevandsselskabet takstfinansiere sine udgifter til beregningen af forhøjet serviceniveau efter serviceniveaubekendtgørelsen, da det bliver en opgave, som selskabet er forpligtet til at udføre – og dermed er der tale om nødvendige udgifter for spildevandsselskabet, jf. betalingslovens § 1, stk. 4.

Forvaltningen vurderer at Lyngby-Taarbæk Forsyning har bedre forudsætninger for både at finansiere og opbygge kompetencer omkring samfundsøkonomiske beregninger efter serviceniveaubekendtgørelsen end den kommunale forvaltning.

Tillæg 6 til spildevandsplanen

Tillæg 6 pålægger Lyngby-Taarbæk Forsyning at beregne forhøjet serviceniveau efter serviceniveaubekendtgørelsen. Indtil der udkommer en vejledning til serviceniveaubekendtgørelsen, eller vedtages en spildevandsplan, der tilsiger noget andet, vil det være aftalebaseret mellem forsyning og kommune i det enkelte projekt, om der skal gennemføres beregninger efter serviceniveaubekendtgørelsen. Der vil som regel skulle laves en indledende teknisk screening af behovet for at håndtere skadevoldende oversvømmelser, som aftalen kan baseres på.

Ingen miljørapport til Tillæg 6

Kommunen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport til Tillæg 6 efter miljøvurderingslovens § 10, da der udelukkende er tale om en ændret administrativ opgavefordeling, der ikke forventes at have potentiel påvirkning af miljøet, jf punkterne i miljøvurderingslovens bilag 3. Kommunen vurderer, at der ikke er berørte myndigheder, der skal høres, inden afgørelsen kan træffes.

Høring

Tillæg 6 sendes i otte ugers offentlig høring, og forventes fremlagt i august til endelig politisk behandling. Lyngby-Taarbæk Forsyning er blevet partshørt i forhold til Tillæg 6 og havde ingen bemærkninger, idet de ønsker at varetage beregningerne efter serviceniveaubekendtgørelsen.

Forslaget til tillægget kan ses nedenfor.

Høringssvar kan sendes til vand@ltk.dk med angivelse af ”Høringssvar, TILLÆG NR. 6”.