Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Offentliggørelse af tillæg nr. 5 Virumgård til Spildevandsplan 2014-2018

Kommunalbestyrelsen har den 27. januar 2021 godkendt tillæg nr. 5 Virumgård til spildevandsplan 2014-2018.

Tillægget fastlægger rammerne for, hvorledes spildevand samt tag- og overfladevand fra ny benyttelse af Kongevejen 79-85 med publikumsorienteret virksomhed, museum, udstillinger mv. jævnfør lokalplan 302 samt etablering af en fremtidig afkørselsrampe fra Omfartsvejen skal håndteres og bortledes.

Her kan du læse tillæg nr. 5 Virumgård samt den tilhørende miljørapport og sammenfattende redegørelse:

Kommunalbestyrelsens vedtagelse af tillægget kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Efter offentliggørelse kan kommunalbestyrelsens afgørelse efter miljøvurderingsloven påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om hvorvidt afgørelsen opfylder lovens krav til indhold og procedure. Der kan derimod ikke klages over, at kommunalbestyrelsen har vedtaget en plan, man ikke er enig i. Klage efter miljøvurderingslovens § 48, stk.4 skal indgives skriftligt inden fire uger efter offentliggørelse af det vedtagne tillæg til spildevandsplan. En klage har ikke opsættende virkning med mindre at klagenævnet bestemmer andet. 

Læs klagevejledning.

Søgsmål til prøvelse af kommunens vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen kan indbringes for domstolene jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101 inden 6 måneder fra offentliggørelsens dato.