Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Offentliggørelse af Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2014-2018

Kommunalbestyrelsen har den 2. september 2021 godkendt tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2014-2018, Beregning af serviceniveau efter serviceniveaubekendtgørelsen.

Tillægget pålægger spildevandsselskabet at beregne forhøjet serviceniveau efter serviceniveaubekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse af tillægget kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Efter offentliggørelse kan kommunalbestyrelsens afgørelse efter miljøvurderingsloven påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om hvorvidt afgørelsen opfylder lovens krav til indhold og procedure. Der kan derimod ikke klages over, at kommunalbestyrelsen har vedtaget en plan, man ikke er enig i.

Klage efter miljøvurderingslovens § 48, stk. 4 skal indgives skriftligt inden fire uger efter offentliggørelse af det vedtagne tillæg til spildevandsplan. En klage har ikke opsættende virkning med mindre at klagenævnet bestemmer andet. 

Søgsmål til prøvelse af kommunens vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen kan indbringes for domstolene jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101 inden 6 måneder fra offentliggørelsens dato, d. 17. september 2021.

Klagevejledning