Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:
Grafik: Mange menneske-silhuetter og en kæmpe lyspære

Spørgsmål fra KMB

Spørgsmål fra KMB

Se hvilke spørgsmål vores kommunalbestyrelse stiller og læs svarene fra forvaltningen.

Viser 1 - 15 af 65

Spørgsmål

Emne: Lugt og røggener i Lyngby-Taarbæk Kommune

Hvilke muligheder er der for kommunen for at mindske de gener, der kommer fra lugt og røg fra private brændeovne i Lyngby-Taarbæk Kommune?

Se svar

Der forventes svar i uge 40.

Spørgsmål

Emne: Trafiksikkerhed på Skovbrynet
 1. Det ønskes belyst hvad det koster at lave en sikret overgang mellem Sorgenfri slotspark og Mølleådalen på Skovbrynet?
  Overgangens primære mål er at dæmpe hastigheden på vejen og skabe en tryg overgang ved krydsning mellem de 2 rekreative områder. Indsnævring eller hævet krydsningsflade gerne med markeret fodgængerfelt kunne være løsninger.
   
 2. Det ønskes belyst hvad det koster at etablere fortov på Skovbrynet fra Nærumbanen hen til indgangen ved Slotsparken?
   
 3. Der ønskes tal bagud tilbage til 2000, således at øgningen i trafikken kan belyses.
   
 4. Der mangler i dag fortov, således at borgerne nu går på cykelstien hen til parken. Der køres med stor hast ned ad bakken og det er derved særligt farligt at gå på cykelstien.

Der køres ofte for stærkt på strækningen, og der kører i nærheden af 8000 biler i dag på strækningen dagligt. Børn bruger strækningen som skolevej og der krydses mellem de 2 rekreative områder. En sikring herimellem vil dæmpe trafikken og gøre krydsning sikker. Gennemsnitshastigheden på strækningen er målt til 55 km/t, og desværre giver mange den ekstra gas ned ad bakken. Faktisk også den anden vej.

Beregnet trafikprognoser

Strækning

1. Skovbrynet; mellem Kongevejen og Skovbrynet ned til Fuglevadsvej  2018: 6907-7411 / 2024: 8335-8815 / 2030: 7976-8459

 

Se svar

Estimeret omkostninger ved etablering af fortov og hastighedsdæmpende foranstaltninger på Skovbrynet

Lyngby-Taarbæk Kommune har udført trafiktællinger ca. midt på strækningen 3 gange, i 2008, i 2014 og senest i 2018. Hvis der ikke er sket væsentlige ændringer i trafikken, kan en tælling være gyldig i op til 5 år.

Alle de ovenstående tællinger viser, at der sker en overskridelse af hastighedsbegrænsningen på 50 km/t. Nedenstående tager udgangspunkt i den seneste måling, der stadig er  gældende. Gennemsnitshastigheden ligger på 54,4 km/t og 15 % kører over 62,5 km/t (85% fraktilen). Der er således tale om, at der sker en større hastighedsoverskridelse på denne vejstrækning.

For at gøre Skovbrynet mere trygt at krydse for fodgængere samt sørge for, at bilisterne bliver mere opmærksomme på hastigheden, vurderer forvaltningen, at der kan etableres 2-3 hævede flader i asfalt på Skovbrynet. Det er vigtigt at pointere, at hvis der ikke etableres fodgængerfelt eller støttehelle, kan de hævet flader medføre en falsk tryghed for krydsende fodgængere, hvis fodgængerne tror, de har fortrinsret til at passere.

Etablering af hævede flader på Skovbrynet vurderes at koste ca. 25.000-50.000 kr. pr. stk.

Strækningen fra Nærumbanen frem til indgangen ved slotsparken umiddelbart vest for søen er ca. 100 meter.

Det er vurderet, at det ikke er muligt at indsnævre kørebane eller cykelstiareal for at få plads til etablering af fortov/gangareal. Der skal således sikres det nødvendige areal til etablering af fortov/gangareal ved aftale eller ekspropriation. Omkostninger forbundet hermed er på nuværende tidspunkt ikke estimeret og indgår ikke i nedenstående overslag.

Ligeledes vil etableringen af fortov/gangareal medføre tab af beplantning. Dette indgår ligeledes ikke i nedenstående overslag. De mulige miljømæssige konsekvenser ved etablering af fortov/gangareal er på nuværende tidspunkt ikke undersøgt nærmere, hvorfor der tages forbehold herfor.

Umiddelbart vurderes det mest hensigtsmæssigt at undersøge de nedenfor oplistede to løsningsmodeller nærmere. Der er derfor estimeret overslag over anlægsomkostningerne baseret på disse to forslag under forbehold for det ovenfor anførte.

 1. Nyanlæg af fortov langs med eksisterende cykelsti. Nyanlæg af fortov estimeres overordnet til ca. 200.000-300.000 kr. Der tages forbehold for yderligere omkostninger forbundet med mulig opfyldning af søområdet.
   
 2. Anlæg af brokonstruktion på ydersiden af eksisterende cykelsti. Afhængig af design estimeres omkostningerne for denne løsning overordnet til ca. 2.5-3.0 mio. kr.

Såfremt mulighederne skal undersøges nærmere, skal der afsættes midler til forundersøgelse m.v.

Spørgsmål

Emne: Vejoverdragelse
 1. Jeg kan af svar d.25. Maj læse, at det er grundejerne, der har pligten til at vedligeholde afvandingsystemet på de private fællesveje fra og med brønd til hovedledning. Hovedledningerne er Lyngby-Taarbæk Forsynings ansvar. Er ansvaret for en evt. reparation af brønd eller stikledning frem til hovedledning et fælles ansvar for hele vejen? Hvad hvis vejen ikke selv tager initiativ til en udbedring af en skade? Hvem vil så udføre det og hvordan vil regningen blive fordelt mellem grundejerne på vejen?
   
 2. Hvad vil det i grove tal koste at få repareret lunker, revner samt lagt helt ny asfalt på en vej, der er 350 meter lang og 8 meter bred? Giv evt. en pris pr. kvm.
   
 3. Hvad skal grundejerne påregne af fremtidige udgifter ifm. med det nye ansvar for vedligeholdelse af vej, brønde, stikledning etc.?
   
 4. Hvor meget er der fra kommunens side de seneste ti år gjort for at vedligeholde brøndene i Furesøkvarteret?
   
 5. Hvorfor er der i forbindelse med exitstrategien for de private fællesveje ikke vurderet tilstanden af brønde samt stikledninger? (jf. svar til fra forvaltningen á 25. maj 2020.)
   
 6. Har kommunens tekniske forvaltning læst COWIs besigtigelsesnotat om reparationerne af vejene i Furesøkvarteret pr. 11.6.2020 ( http://furesoekvarteret.dk/wp-content/uploads/2020/06/cowi-opf%c3%b8lgende-notat-vedr.-reparationer-af-veje-i-fures%c3%b8kvarteret-ver.3.0.pdf )? Hvis ja, har kommunen på den baggrund taget initiativ til yderligere reparationer?
 7. I svar på Dorthe la Cours spørgsmål til forvaltningen pr. 16. juli 2020 svarer forvaltningen følgende: "LTK er alene forpligtiget til at undersøge brøndenes tilstand nærmere, hvor der er konstateret et problem med stillestående overfladevand, hvilket kan skyldes en defekt afvandingskonstruktion." Hvis dette er tilfældet, kan der således blive tale om en eventuel opretning heraf." Hvem skal i givet fald betale for opretningen? Og hvilket beløb kan der være tale om?
   
 8. Hvordan/hvornår får boligejerne besked om overdragelse af vejen? Og hvornår mister man klageretten over standen den er overleveret i?

Se svar

Ad 1)
Udgangspunktet for grundejerforpligtigelsen, jf. privatvejsloven, er, at det er ejerne af de ejendomme, der grænser til den private fællesvej, der har ansvaret for at vedligeholde denne, som udgangspunkt ud for ejendommen til vejmidten.

Brønde og stikledninger frem til hovedledningen betjener typisk mere end en ejendom og kan derfor gøres til et fælles ansvar mellem de, der har gavn heraf/benytter brønd m.v.
 

Ad 2)
Lunker og revner kan have meget forskellig karakter. Der vil være situationer, hvor der ikke kan oprettes lunker uden, at der skal laves en helt ny vej. Et eksempel herpå kan være, at vejen er konstrueret på en sådan måde, at der ikke er et naturligt fald. En reparation af lunken vil i denne situation blot flytte vandet til en ny lunke.

Ønsker man en ny asfalt, kræves det, at man opbygger en ny vejkasse. Et estimat er ca. 35.000 kr./m2 ekskl. moms.

I forbindelse med kommunens opsigelse af vedligeholdelsesaftalen tilbydes de veje, der overdrages i oktober, en ny overfladebehandling. Dette koster overslagsmæssigt 40-50 kr./m2 ekskl. moms.

Størstedelen af de private fællesveje er såkaldte makadamveje. Disse veje er ikke konstrueret med henblik på tung trafik. De vil derfor ofte revne og danne lunker, da udfordringerne ligger i vejens opbygning.
 

Ad 3)
Den fremadrettede vedligeholdelse af en private fællesvej med alt inkl. er vanskeligt at opgøre uden et nærmere kendskab til vejens stand.
Så afhængig af vejens stand vil grundejerne skulle vurdere, hvilket beløb der skal afsættes årligt, herunder til uforudsete reparationsarbejder, ligesom der skal tages højde for, at udgifterne ikke nødvendigvis falder med et ensartet omkostningsniveau hvert år.
 

Ad 4)
Brøndene i Furesøkvarteret har været omfattet af den tidligere vedligeholdelsesordning og er således blevet efterset og repareret i det omfang, der er konstateret fejl på disse.
 

Ad 5)
I forbindelse med opsigelse af vedligeholdelsesordningerne leveres vejene tilbage til grundejerne i god og forsvarlig stand under hensyn til færdslen på vejen. Såfremt der ikke er konstateret fejl på afvandingen, foretager forvaltningen sig ikke yderligere. I de tilfælde, hvor der konstateres skader på brønde/afvanding udbedres disse, jf. vedligeholdelsesordningen, såfremt der er tale om skader af betydning for trafiksikkerheden på vejen.

Efter udførelse af reparationsarbejder har forvaltningen udført kontrol af de udførte arbejder. Hvor der er tvist om det udførte arbejde og vejens stand, har vejmyndigheden efterfølgende vurderet, om vejen efter de udførte arbejder er i god og forsvarlig stand. Se det under punkt 7 anførte om eventuel påklage af afgørelsen.
 

Ad 6)
Fsva. COWI’s notat skal forvaltningen henlede opmærksomheden på, at notatet ikke forholder sig nærmere til, at mange af vejene er makadamveje, hvor der ikke kan udføres fræsning og ske bassinopbygning.

Makadamvejes opbygning består primært af større granitskærver og grus med et tyndere lag asfalt som overliggende slidlag. Denne måde er en ældre måde at opbygge veje på som ikke er foreneligt med at fræse det øverste lag af da man således rammer vejens bærelag, hvilket medfører større reparationer af vejens opbygning.
 

Ad 7)
Såfremt der konstateres fejl på brønde og stikledninger før overdragelsen, jf. det under punkt 5 anførte, er det kommunen, der afholder omkostningerne forbundet hermed. Er vejen overdraget, er det grundejerne, der har vedligeholdelsesforpligtigelsen, jf. privatvejslovens bestemmelser.

Beløbets størrelse vil afhænge af typen af skade og kan derfor ikke estimeres nærmere.
 

Ad 8)
Grundejerne har fået modtaget brev om beslutningen om opsigelsen af vedligeholdelsesordningerne i oktober 2019. Kommunen har på baggrund heraf overdraget en række veje pr. 1. april 2020 og overdrager den resterende del den 1. oktober 2020.

Borgerne har mulighed for at påklage vejen stand til vejmyndigheden. Når der er truffet afgørelse i sagen, kan denne påklages til Vejdirektoratet. Herefter kan sagen i givet fald indbringes for domstolene.

Spørgsmål

Emne: Udviklingen af haven bag Friboeshvile

Hvad er status med hensyn til udviklingen af haven bag Friboeshvile (den tidligere planteskole)?

Se svar

Der forventes svar uge 38.

Spørgsmål

Emne: Forhindre oversvømmelse ifm. skybrud mm.

Ved skybruddet i august blev viadukten ved Virum station oversvømmet. Hvad kan vi gøre for at forhindre lignende episoder fremadrettet?

Se svar

Der forventes svar i uge 38.

Spørgsmål

Emne: Cykelparkeringen under Lyngby Station
 • I hvilket omfang er Cykelparkeringen under Lyngby station plaget af tyverier og ødelagte cykler? 
 • Er det lykkes at forhindre uhensigtsmæssig brug af kælderen? 
 • Hvem har ansvaret for cykelparkeringen? 
 • Er der gennemført en evaluering af brugen af cykelparkeringen, herunder om overvågningen virker?

Se svar

Der forventes svar i uge 38.

Spørgsmål

Emne: Ansøgninger - lærlinge - lønniveau - ledighed
 1. Der ønskes oplysning om, hvor mange ansøgninger der er kommet til de seneste (fx 3) stillinger som henholdsvis pædagog og social- og sundhedshjælper.
   
 2. Der ønskes oplysninger om, hvor mange elever/lærlinge den samlede organisation har taget ind de seneste år (fx 5 år). 
   
 3. Der ønskes oplysninger om lønniveauet for ledere under centerchef-niveau på ældreområdet. I tilknytning hertil ønskes tillige oplyst lønniveauet for skoleledere. 
   
 4. Der ønskes – såfremt det kan lade sig gøre – en opgørelse af stigningen i ledigheden opgjort på henholdsvis privat og offentlig ansættelse siden 1. april 2020.
   

Se svar

Spørgsmål

Emne: Minimumsnormeringer

Hvordan fordeler puljen til minimumsnormeringer sig over de enkelte år i budgettet, og hvordan ville udgiften se ud over budgetperioden, hvis man indfasede det fulde tilskud til minimumsnormeringer (14,5 mio. i år 2024) allerede i 2021?

Se svar

Som følge af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 er der afsat 500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 2021, 800 mio. kr. i 2022, 1.200 mio. kr. i 2023, 1.400 mio. kr. i 2024 og 1.600 mio. kr. i 2025 som reserve til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.

Lyngby-Taarbæks Kommunes andel i 2020 er 4,5 mio. kr. Lyngby-Taarbæks Kommunes andel af puljen er udregnet på baggrund af kommunes andel af det samlede antal 0-5årige børn i hele landet.

Indtil videre er der kun udmeldt midler til kommunen for 2020 og ikke for 2021 og frem. De indgår derfor ikke i budgettet. 

Hvis puljen fremadrettet fordeles til kommunerne efter samme principper, og der tages udgangspunkt i en uændret andel af 0-5årige set i forhold til hele landet vil Lyngby-Taarbæk Kommune modtage 5,4 mio. kr. i 2021, 7,2 mio. kr. i 2022, 10,9 mio. kr. i 2023, 12,7 mio. kr. i 2024 og 14,5. mio. kr. i 2025.

Hvis Lyngby-Taarbæk Kommunes budget til bedre normering i daginstitutionerne allerede i budgetperioden 2021-24 skal opskrives til niveauet på 14,5 mio. kr. i 2025 – og hvis tilskuddet fra staten kan modregnes - ville udgiften for Lyngby-Taarbæk Kommune være 9,1 mio. kr. i 2021, 7,3 mio. kr. i 2022, 3,6 mio. kr. i 2023 og 1,8 mio. kr. i 2024 – i alt 21,8 mio.kr i budgetperioden. Lyngby-Taarbæk Kommunes udgifter er ligeledes udregnet under forudsætning af at puljen fordeles efter samme principper, og der tages udgangspunkt i en uændret andel af 0-5årige børn set i forhold til hele landet.

Pulje til bedre normeringer i daginstitutioner
 

Spørgsmål

Emne: Kommunens strategi af undervisningsmuligheder i tilfælde af lukning mv.

For at sikre en bred vifte af undervisningsmuligheder i tilfælde af lukning af folkeskolerne eller for de elever som er i karantæne bedes forvaltningen oplyse om strategien for anvendelse af forskellige Grundskole portaler indenfor fagområder som:

 • matematik
 • dansk
 • diverse sprog
 • historie
 • naturfaglige fag.

Endvidere ønskes oplyst hvilke grundskole portaler kommunen abonnerer på for at få klarhed over beredskabet for den digitale undervisning i vores grundskole samt generelle priser for abonnement på grundskoleportaler

Se svar

Børne- og Undervisningsministeriet har den 24. august 2020 udstedt en ny bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af COVID-19 foranstaltninger. Af bekendtgørelsen fremgår det, at nødundervisning i videst muligt omfang skal svare til den almindelige undervisning og så vidt muligt kompensere for afbruddet i den almindelige undervisning. Nødundervisningen skal gives i så kort en periode som muligt og i første omgang højst i fire kalenderuger.

Børne- og Ungdomsudvalget tog den 31. august stilling til de overordnede rammer for nødundervisning på folkeskolerne i tilfælde af smitteudbrud med COVID-19.

Udvalget godkendte, at nødundervisningen iværksættes inden for følgende ramme:

 • Nødundervisning af enkelte elever, der af sundhedsmæssige grunde ikke skal møde frem på skolen, gives i form af fjernundervisning og virtuel undervisning. Undervisningen kan under hensyntagen til elevens alder suppleres med hjemmeopgaver til digital aflevering og efterfølgende evaluering af læreren.
 • Nødundervisning af hele klasser eller hold gives for elever på 0.-5. årgang i et omfang svarende til fire lektioner dagligt, og for elever på 6.- 9. årgang i et omfang svarende til fem lektioner dagligt.
 • Nødundervisningen gives i de fag, det er praktisk muligt at gennemføre.
 • For alle hjemsendte elever, der modtager nødundervisning, gælder det, at der skal være løbende kontakt mellem skolens ansatte og den enkelte elev.

Folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune kan anvende følgende undervisnings-, trænings- og/eller prøveportaler til nedenstående fag:

Generelle priser for abonnement på grundskoleportaler

Der er i 2019 foretaget et udbud af portalerne i samarbejde med Gentofte Kommune og Frederiksberg Kommune. Struktureringen af udbuddet betyder, at prisen i sidste ende afhænger af, hvor mange skoler i de enkelte kommuner, der anvender portaler fra de enkelte leverandører, da leverandørerne har tilbudt omsætningsrabatter. Der er således ikke en generel pris.

Spørgsmål

Emne: Budgetspørgsmål: Serviceudgifter pr. indbygger og scenarier for udmøntning af skattepuljen

Udviklingen i serviceudgifter pr. indbygger 
I slides om budgetsituationen som forelagt Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020 er der vist en figur over udviklingen i serviceudgifterne pr. indbygger. 

 • Hvor kommer tallene fra, og kan der oplyses de konkrete tal bag figuren? 
 • Er de viste udgifter opgjort pr. år og pr. indbygger? 
 • Hvilke serviceudgifter dækker tallene over, og er det muligt at nedbryde tallene på områder – f.eks. skoler, ældre osv. sammenlignet med de andre kommuner og landsgennemsnittet? 

Scenarier for udmøntning af skattepuljen 
I slides om budgetsituationen som forelagt Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020 er der vist scenarier for udmøntningen af skattepuljen på 45,9 mio. kr. 

 1. Hvornår får vi besked, om vi bliver sanktioneret på de 34,1 mio. kr. 
 2. De viste scenarier, går jeg ud fra, er beregnet på en skattestigningspulje på 45,9 mio. kr.? 
 3. Hvordan vil det se ud, hvis vi “kun” hæver skatten med 2,8 mio. kr. + 34,1 mio. kr. = 36,9 mio. kr., som reelt er de penge, vi har mistet i udligningsreformen? Og hvad vil skattestigningen så være i et worst/best case scenarie (i procent samt meget gerne eksempelberegning, som de andre 2 scenarier)?” 

Se svar

Spørgsmål

Emne: Parkeringsforholdene for erhvervslejere på Ulrikkenborg Plads

Det ønskes oplyst, om der er mulighed for at erhvervsvirksomheder, som drives i lejede lokaler, kan få en erhvervs parkeringslicens eller dispensation fra parkeringsrestriktionerne i randzonen.

 

Se svar

Der er i beslutningen fra 5. marts 2020 (Trafikomlægning i forbindelse med Forsyningens ledningsomlægning) i Teknik- og Miljøudvalget eksplicit taget stilling til erhvervslicenser i randzonerne.

Her blev det besluttet, at alle, der gives mulighed for at søge parkeringslicens i randzonen, kan opnå én parkeringslicens/erhvervslicens pr. husstand/firma. Det er desuden besluttet, at ordningen skal evalueres inden udgangen af 2020 (Kommunalbestyrelsesmødet den 6. februar 2020 - Midlertidig etablering af randzone for Ulrikkenborgkvarteret samt etablering af randzone på private fællesveje).

Ud fra Teknik- og Miljøudvalgets beslutning er der mulighed for, hvis virksomheden er registreret indenfor randzonen, at søge en erhvervslicens, men ikke muligheder for dispensationer. Det er ikke afgørende at virksomheden er i lejede lokaler.

Betingelserne er:

 • Virksomheden skal have adresse og virksomhedsdrift i området.
 • Virksomheden skal stå som ejer eller bruger af køretøjet.
 • Virksomheder kan søge om erhvervslicens til lejet/leaset bil, hvis bilen er registreret i virksomhedens navn. Der skal fremvises leje- eller leasingkontrakt.
 • Leje-/ leasingkontrakt skal uploades ved køb af licens online.
 • Ordningen gælder kun for køretøjer, der ifølge registreringsbekendtgørelsen kun må anvendes til erhverv. Det vil sige køretøjer på gule nummerplader, der ikke må bruges til privat kørsel men kun til vare- og godstransport samt køretøjer på hvide og gule nummerplader, der ikke må bruges til privat kørsel, og som kun lovligt må bruges til erhvervsmæssig persontransport som fx taxi og sygetransport 

Spørgsmål

Emne: Budgetter og regnskaber ifbm kommunens lokale råd

Der uddeles i kommunen en række priser til borgere, der har udmærket sig på den ene eller anden måde. De fleste priser er på kr. 10.000, men ikke alle.

I den forbindelse ønsker jeg en sammenstilling af budgetter og regnskaber (et par år tilbage) ifbm kommunens lokale råd: Seniorrådet, Handicaprådet, Integrationsrådet, Folkeoplysningsudvalget mv.
Hvad har de forskellige råd at drive rådsarbejde for; hvad har de til priser og hvad til studieture/kurser og andet?

Se svar

Der forventes svar i uge 36.

Spørgsmål

Emne: Aftale om gratis uddeling af mundbind til socialt udsatte mellem KL og regeringen

Hvordan udmøntes aftalen om gratis uddeling af mundbind til socialt udsatte personer i Lyngby Taarbæk Kommune?

Se svar

Gratis uddeling af mundbind til brug i offentlig transport for socialt udsatte, som er økonomisk trængte, sker via kommunens sociale tilbud og funktioner. Således vil Kvindehuset, Akuttilbuddet, væresteder, aktivitetstilbud, opsøgende funktioner og boligsociale medarbejdere have mundbind til udlevering til denne gruppe af borgere.

Derudover kan hver socialrådgiver også udlevere mundbind efter henvendelse fra borgere - som borgerne kan afhente i Borgerservice.

Spørgsmål

Emne: Budgetomplacering på fritvalgspuljen

I sag om 2. budgetopfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets møde fremgår af tabel på side 19 i bilaget, at vedtaget budget til ”Fritvalg øvrig” er på 103,8 mio. kr., mens korrigeret budget til ”Frit valg øvrig” er 14,5 mio. kr. Ændringen er således på 89,3 mio. kr. 73,9 mio. kr. af ændringen skyldes, at budgetmidlerne er flyttet til posten ”Fritvalgspuljen”, hvor vedtaget budget er 0 og korrigeret budget er 73,9 mio. kr. Det er imidlertid ikke tydeligt, hvor de resterende ca. 15,4 kr. (89,3 mio. kr. minus 73,9 mio. kr.) er budgetomplaceret til. Udvalget ønsker dette oplyst.

Se svar

Nedenstående tabeller viser de tekniske omflytninger i budgettet som følge af ny organisering.

På ”Fritvalg øvrig” er vedtaget budget 103,8 mio. kr. mens korrigeret budget er 14,5 mio. kr. Dette skyldes primært tekniske omflytninger som følge af ny organisering af FV-puljen, som er rykket til ”Aktivitetsstyrede puljer” (78,6 mio. kr.).
Der er endvidere sket ændringer på området som følge af flytningen af ”BPA §95 og personløft” (2,3 mio. kr.) og ”Afregning af Lystoftebakken” (7,8 mio. kr.). Desuden er der mindre tilpasninger af budgettet som følge af pris- og lønjustering og implementering af røgfri arbejdstid.

Tabel: Fritvalg øvrig

Fritvalgspuljen er oprindeligt tilført 78,6 mio. kr. fra ”Fritvalg øvrig” jf. ovenstående. Hertil kommer en finansiering af den nye organisering i hjemmeplejen på 4,7 mio. kr. jf. BO1, og nogle småbevægelser jf. nedenstående (demografi og værdighedsmia.).

Tabel: Fritvalgspuljen

Spørgsmål

Emne: Tidspunkt for trafiktælling - Henvendelse fra Kollelevbakken

Borgere på Kollelevbakken har henvendt sig, idet de ikke kan få nærmere klarhed over tidspunkt for trafiktælling. Forvaltningen skulle have skrevet forår eller efterår!

Se svar

Der er bestilt en tælling på Kollelevbakken til udførelse i efteråret 2020. Det er i øjeblikket usikkert, i hvilket omfang trafikken er påvirket af Covid-19 situationen. Forvaltningen følger situationen, og bestillingen kan derfor blive udskudt som følge heraf eller, at tællefirmaet vurderer, at der ikke kan opnås valide data ved en tælling i efteråret.