Gå til hovedindhold
Du er her:
Grafik: Mange menneske-silhuetter og en kæmpe lyspære

Spørgsmål fra KMB

Se hvilke spørgsmål vores kommunalbestyrelse stiller og læs svarene fra forvaltningen.

Viser 1 - 15 af 39

Spørgsmål

Emne: Vejbrønde
 1. Efter hvilken praksis oprenser kommunen vejbrønde på offentlige vej og ved offentlige bygninger? Der ønskes en status på arbejdet, herunder et overordnet bud på hvilken status de offentlige vejbrønde er i.
 2. Desuden ønskes det oplyst, om oggaven med fordel kan udføres af Forsyningen?

Se svar

Der forventes svar fra forvaltningen i uge 35.

Spørgsmål

Emne: Reducering af klubtilbud efter skolereformen samt nedsættelse af skoleugens længde

1.Hvor mange timer blev klubtilbud reduceret med efter skolereformen og hvad blev taksten nedsat med? (Mener det var 80 kr.) 
2.Hvor mange timer har vi nedsat mellemtrin med nu, og hvad svarer de 800.000 kr. til i takststigning? (Her er blevet nævnt 200 kr.)

Se svar

1) 
Klubtaksten blev reduceret til 1.059 kr. fra 1.295 kr. - et fald på 236 kr. (i den ny takst indgår dog også et mindre beløb vedr. lektiecafe, som kom til). Dette blev godkendt i KMB, juni 2014. 

Timerne på klubtilbud blev reduceret med samlet 400 timer, idet åbningstiden i "normal" ugerne (40 uger om året) gik fra kl. 12-17 til 14:30-17:30. De 80 kr. i takstreduktion, som nævnes, drejer sig formentlig om SFO-betalingen, som ved samme lejlighed reduceredes med 83 kr. 

2) 
Med beslutningen om at afkorte skoleugens længde med to timer på 4.-9. klassetrin i skoleåret 2019/20, er fritidsklubbernes åbningstid øget tilsvarende, uden kompensation eller forhøjelse af forældrebetalingen. 

Jf. effektiviseringsforslaget svarer de 800.000 kr. til en takststigning på 200 kr. pr. måned.

Spørgsmål

Emne: Krydset i Lundtofteparken/Lundtoftegårdsvej

John Tefke har den 02-12-2018, 06-03-2019 og 14-07-2019 forespurgt forvaltningen om trafiksikkerheden i krydset i Lundtofteparken/Lundtoftegårdsvej, idet John Tefke gentagende gange har observeret, at cyklister kører over for rødt når de kommer fra øst og over krydset ved Lundtoftegårdsvej/Lundtofteparken/E55 afkørselsrampen.

Som det kan ses på vedlagte fotos, sidder trykknappen akavet i forhold til cyklisternes brug.

Foto 1 viser, at cyklister kører op på fortovet for at trykke på knappen, der sidder på den forkerte side af standeren for cykler, men selvfølgelig perfekt for gående.

Foto 2 viser, at når man kommer retur fra Lundtofte, så er trykknapperne helt henne til venstre på masten i fodgænger overgangen - der får man så aldrig trykket, og kører igen over for rødt.

Se svar

Du har henvendt dig til forvaltningen, da du gentagende gange har observeret, at cyklister kører over for rødt når de kommer fra øst og over krydset ved Lundtoftegårdsvej/Lundtofteparken/E55 afkørselsrampen. Dette skyldes formentlig at der mangler spoler til registrering af cyklister og de således skal bruge trykknappen til fodgængerovergangen før de får grønt. Den farlige situation, du har observeret, opstår når bilister således får grønt til at køre ud i krydset, mens cyklister fortsat har rødt. Dog er der mange cykellister, der ignorerer dette og kører over alligevel. 

Krydset hører under Vejdirektoratets myndighed. Jeg har derfor videresendt din henvendelse til dem for at de kan tage sig af den videre behandling. Det er op til Vejdirektoratet om der skal foretages ændringer i krydset på nuværende tidspunkt. 

LTK har i forbindelse med letbaneprojektet planlagt en større ombygning af Lundtoftegårdsvej. Heri er der også planlagt at der skal ske ændringer i det omtalte kryds. Dette grundet den nye letbanestation ved Lundtofte. 

Der vil derfor ske en ombygning af krydset således, at der kan ske en sikker krydsning for fodgængere og cyklister inden Letbanen åbner.

Spørgsmål

Emne: Vedligeholdelse af vejbede forskellige steder i kommunen

Jeg følger med glæde, at der sker lidt til den gode side i kommunen mht. Beplantning.

Billede 1 + 2 fra Sorgenfrigårdsvej - flotte blomster. I vejkanten. 

Billede 34 + 5 rundkørsel Rævhhøjvej og Novozymes - slet ikke pæn eller vedligeholdt. Der var sporadisk en smule løgblomster i foråret, men man skulle næsten lede efter dem. 

Billede 6 rundkørsel i Holte med lavendler det kan lade sig gøre. 

Billede 7 kantbede/vandbede ved Stadion

Hvordan for vi opmærksomhed på dette sted ?? Er det gledet ud af et skema? 

Følger også Ulrikkenborg Plads, hvor der skiftes beplantning flere gange årligt? 

Håber også "yderområdet" kan tiltrække vedligehold.

Se svar

Billede 1 og 2 er taget ved Sorgenfrigårdsvej.
Vejbedene er tilplantet og vedligeholdes af Arealdrift.

Billede 3 og 4 (billede 5 er udeladt) er taget ved rundkørslen Rævehøjvej og Novozymes.
Denne rundkørsel er nyligt anlagt og udformet i forbindelse med anlægsprojektet og anlægsbevillingen.
I forbindelse med overdragelsen fra anlæg til drift er desværre sket en fejl i forhold til overlevering til Arealdrift fra den eksterne entreprenør, hvorfor rundkørslen ikke har været passet fra den 1. januar 2019.
Arealdrift varetager nu driften og forsøger at indhente efterslæbet og er påbegyndt regelmæssig vanding af de nyplantede træer.

Billede 6 er taget af en rundkørsel i Rudersdal Kommune.

Billede 7 viser et vejbed ved Lyngby Stadion, som er etableret og bliver vedligeholdt af Lyngby-Taarbæk Forsyning som en del af et skybrudsprojekt.
 

Arealdrift plejer og vedligeholder alle kommunens offentlige arealer, på en så ensartet måde, som muligt med skyldig hensyntagen til den indretning/tilplantning af f.eks. rundkørsler og bede, som typisk er begrundet i det oprindelige anlægsprojekt. Arealdrift anvender som hovedregel ikke driftsbevillingen til ændring af beplantning på eksisterende arealer.

Arealdrift ønsker, at opmærksomhedspunkter (indrapportering af skader, mangler og driftsforstyrrelser) indrapporteres via appen Tip Lyngby-Taarbæk. Brugen af denne app letter videreformidling, administrative procedurer og opgaveløsning betydeligt.

Se nedenstående link for yderligere informationer:
https://www.ltk.dk/borger/trafik-og-veje/tip-lyngby-taarbaek
 

Spørgsmål

Emne: Budgetspørgsmål - Danmarks Statistiks seneste befolkningsfremskrivning fra maj 2019

Hvad er betydningen for Lyngby-Taarbæk Kommune af Danmarks Statistiks seneste befolkningsfremskrivning fra maj 2019?

Se svar

Spørgsmål

Emne: Tilskud til Lyngby-Tennis Klub og Virum-Sorgenfri Tennisklubs haller 2020-2022

I forbindelse med den udskudte sag vedr. ”Tilskud til Lyngby-Tennis Klub og Virum-Sorgenfri Tennisklubs haller 2020-2022” ønskes følgende uddybet:
 

 1. Hvilken tilskudsmodel ydes de øvrige tennisklubber i Lyngby-Taarbæk Kommune tilskud efter?
 2. Holder model 2 sig som model 1 inden for det eksisterende budget?
 3. Hvordan registreres aktivitetstimer, og udregnes aktivitetstimer ens ligegyldigt, hvor mange spillere, der er på banen?
 4. Hvordan er kapacitetsudnyttelsen i henholdsvis Virum-Sorgenfri og Lyngby Tennisklub? Er der ledige banetimer?

Se svar

 1. Lyngby Tennis Klub og Virum-Sorgenfri Tennisklub er de eneste tennisklubber, der modtager driftstilskud til egne privatejede haller. De øvrige tre mindre tennisklubber spiller i vinterhalvåret indendørs tennis i kommunens tennishal i Lyngby Idrætsby, som de deler. I sommerhalvåret spiller begge klubber udendørs på baner i tilknytning til deres tennishaller (maj-august).
  Herudover modtager alle kommunens fem tennisklubber medlemstilskud til medlemmer under 25 år samt tilskud til klargøring og pasning af udendørs rødgrusbaner for udendørssæsonen.
   
 2. Ja, model 2 følger samme principper som model 1 og beregnes inden for det afsatte budgetbeløb til driftstilskud til de to tennisklubber. Forskellen mellem model 1 og 2 er alene, at driftstilskuddet i model 2 beregnes hvert år og ikke ved aftaleperiodens start, dvs. hvert tredje år. 
   
 3. En aktivitetstime svarer til en banetime uanset om der er to, fire eller flere spillere på banen. 
  Både Lyngby og Virum-Sorgenfri tennisklub har meldt tilbage, at de har mellem 2-6 ungdomsspillere på en bane ad gangen. Det kommer blandt andet an på, om det er elite- eller breddetræning, spiltræning, servetræning eller minitennis. 
   
 4. Virum-Sorgenfri Tennisklub har oplyst, at klubben for sæson 18/19 havde en fast udnyttelsesgrad på 86 %, idet nogle ydertimer morgen og aften samt nogle få formiddagstimer har været ledige. Sidstnævnte formiddagstimer udlejes i vidt omfang på timebasis - uge for uge. 
  Lyngby Tennis Klub har oplyst, at de for sæson 18/19 havde en fast udnyttelsesgrad på ca. 80 %. De ledige timer ligger tidligt om morgenen samt fra 22 til 23 om aftenen. Klubben udlejer i lighed med Virum-Sorgenfri Tennisklub ledig tid på timebasis – uge for uge. Udlejning af overkapacitet sker via Wannasport, som også er den portal, kommunen anvender til udlejning af ledig tid på kommunale anlæg. 

Spørgsmål

Emne: Voksen handicap takster

Af BDO rapporten 'Analyse af det specialiserede voksenområde' fra juni 2018 fremgår det, at Lyngby-Taarbæk kommunes enhedsomkostninger til aktivitets og botilbud §104, § 107 og § 108 er høje, og det anbefales at arbejde for at få dem ned ved at forhandle takster og særtakster og fokusere på den juridiske styring af området.
 
I notat (ikke navngivet og dateret, men vedlagt sag 5 på SSU dagsordenen 11/6 2019) i forbindelse med behandling af ændrede Kvalitetsstandarder fremgår det konkret, at kommunen betaler fuld 365 dages takst for borgere, der benytter et § 104 tilbud mindre end 5 dage/uge. 
Er det undersøgt, om de takster kan forhandles ned?
 
Hvad har kommunen konkret gjort for at forhandle takster og særtakster med vores samarbejdskommuner; og hvilke resultater har vi opnået indtil nu?
 

Se svar

I forhold til takster på kommunale og regionale tilbud er disse i vidt omfang reguleret og fastsat af KKR. Det er således kun på sær-og tillægstakster, der kan forhandles. For private tilbud kan taksterne forhandles.

Der er alene 3 borgere der er på deres § 104 ydelse, hvor der betales for en 365 dages takst, men som ikke benytter tilbuddet 5 gange om ugen.

Der er i hver enkel sag foretaget en individuel og konkret vurdering af borgerens støttebehov og herunder også, hvem som bedst og billigst kan levere en ydelse, der møder borgerens behov. Ligesom på de øvrige områder sker der en vurdering af det samlede støttebehov en gang årligt mhp., at vurdere om der skal ske en ændring i støttebehovet og derved en ændring i taksten.

Forvaltningen er løbende i dialog med samarbejdskommunerne i forhold til at tilrettelægge et tilbud til den enkelte borger, som imødekommer borgerens behov, og som samtidig er omkostningseffektiv. Forvaltninger ønsker dog at styrke denne indsats jf. notatet på SSU og derfor har forvaltningen pr. 1 juli ansat en forhandlingskonsulent, der skal forhandle takster. Opgaver vil bl.a. være;

 • Forhandling af takster bredt på det specialiserede børne- og voksenområde på baggrund af et tæt samarbejde med visitationsudvalg, sagsbehandlere, konsulenter og afdelingsledere
 • Rådgivning af sagsbehandlerne og sparring om "bedste valg" i forhold til faglig kvalitet og økonomi
 • Løbende dialog med vore samarbejdspartnere, eksempelvis med tilbud i andre kommuner med fokus på den faglige kvalitet og den økonomiske ramme
 • Besøg på stederne enten individuelt eller sammen med sagsbehandleren
 • Sikre løbende opmærksomhed på sektoransvar

Spørgsmål

Emne: Fritidsbrugernes mulighed for anvendelse af Lundtofte Skole og Kulturcenter

Mange borgere i Lundtofte har den opfattelse, at Lundtofte Skole og Kulturcenter på klassisk vis bliver en skole, der låner lokaler ud om aftenen til fritidsaktiviteter. Dette indtryk har de blandt andet fået på et møde i marts 2019, hvor kommunen havde inviteret fritidsbrugerne til en orientering om dispositionsforslaget for Lundtofte Skole og Kulturcenter.

Kan forvaltningen oplyse hvad, der er besluttet om fritidsbrugernes mulighed for anvendelse af Lundtofte Skole og Kulturcenter?

Se svar

Den seneste politiske behandling af Lundtofte Skole og Kulturcenter fandt sted i Økonomiudvalget den 24. januar 2019. På anbefaling af Kultur- og Fritidsudvalget, Byplanudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget godkendte Økonomiudvalget dispositionsforslaget for projektet.

Dispositionsforslaget omfatter faciliteter, der kan benyttes til kultur- og fritidsaktiviteter. Det gælder såvel faglokaler, herunder eksempelvis madkundskab, gymnastiksale, håndværk og design (billedkunst, syning, træarbejde, keramik), som kulturcenter med indgang til kombibibliotek.

Konkret vil skolens bibliotek/pædagogiske læringscenter indrettes til kombibibliotek. Der etableres således ikke et mikrobibliotek med adgang for borgere til at låne og aflevere bøger i alle dag- og aftentimer som oprindeligt forudsat. Dette fordi der ikke var tilstrækkeligt areal og økonomi til etablering af et mikrobibliotek inden for projektets rammer.

Som det fremgår af den politiske sag, så vil kombibiblioteket i den normale undervisningstid 8-15 være forbeholdt skolen, mens det fra kl. 15 til 22 og i weekender vil være tilgængeligt for alle borgere. Det er endnu ikke fastlagt, om skolen fremadrettet vil have brug for at skemalægge tidsrummet 8-15 fuldt ud i alle ugens fem hverdage. Muligheder for andre borgeres eventuelle anvendelse af kombibiblioteket på udvalgte tider i tidsrummet 8-15 på hverdage kan således ikke udelukkes, men må afvente en nærmere planlægning, der også vil afhænge af antallet af klasser/spor på skolen.

For så vidt angår faglokalerne, så vil de først og fremmest være tilgængelige for fritidsbrugerne efter 15 på hverdage og i weekender. I undervisningstiden 8-15 på hverdage vil faglokalerne være forbeholdt skolen. Som for andre borgeres  adgang til kombibiblioteket vil fritidsbrugerens eventuelle muligheder for at få adgang til faglokalerne mellem 8-15 på hverdage være afhængig af skolens konkrete behov.

De fremadrettede muligheder for anvendelse af faciliteterne til kultur- og fritidsaktiviteter vil ske i dialog med fritidsbrugerne. I sammenhæng hermed kan oplyses, at den sædvanlige praksis er, at forvaltningen finder lokaler til og aftaler tider med aftenskoler og foreninger. Lokaler kan være på skoler, men også andre kommunalt ejede lokaler.

Spørgsmål

Emne: Planerne for kirkegårdsparken efter nedlæggelse af Assistens Kirkegård

Assistens Kirkegård nedlægges som begravelsesplads og overgår til at være en park i 2020. Hvad er planerne for kirkegårdsparken?

Se svar

Forvaltningen påtænker i løbet af 2019/2020 at gå i gang med en nærmere planlægning af fremtiden for Assistens Kirkegård. Lokale interessenter vil blive inddraget heri.

 

Spørgsmål

Emne: Takstberegning for servicepakke på plejecentre og midlertidigt døgnophold i træningsenheden

I forlængelse af sag om Takstberegning for servicepakke på plejecentre og midlertidigt døgnophold i træningsenheden (KMB 4. oktober 2018)  ønsker jeg følgende oplyst:  

 1. Kan for høje opkrævninger i 2018 tilbagebetales til borgerne på anden vis end med en takstnedsættelse i 2020?
 2. Er der konkret mulighed for, at kommunen betaler direkte tilbage til de berørte borgere?
 3. Er det muligt at opgøre og tilbagebetale for tidligere år end 2018?

Se svar

Ad 1 og 2)
Som det fremgår af sagen i Kommunalbestyrelsen den 4. oktober 2018, er området reguleret af en bekendtgørelse, hvor det fremgår, at "…Et eventuelt overskud skal indregnes som en reduktion af taksten senest to år efter det år, hvor overskuddet er opstået". Baggrunden for dette er bl.a., at det først i foråret efter regnskabsårets afslutning er muligt at opgøre eventuelt overskud for opkrævning af servicepakke og midlertidigt døgnophold.

Det er på den baggrund forvaltningens juridiske fortolkning, at de årlige over- og underskud indgår i fremtidige takster, og at der ikke er hjemmel til at betale overskuddet direkte tilbage til de enkelte berørte borgere.

En pårørende til borgere på to forskellige plejecentre har henvendt sig til forvaltningen, fordi den pårørende i første omgang undrede sig over priser og kvalitet på vaskeordningerne på to forskellige plejecentre. Den pårørende blev af forvaltningen orienteret om, at taksterne i servicepakken på baggrund af de nye beregninger er nedsat i 2019, men at der ikke var datagrundlag for at kunne beregne, hvad taksterne rettelig skulle have været i 2017 og tidligere. Den pårørende blev også orienteret om, at der i overensstemmelse med betalingsbekendtgørelsen ville ske takstnedsættelse i år 2020 på baggrund af et overskud i 2018. Den pårørende var imidlertid uforstående over for, at der ikke kunne ske tilbagebetaling for 2017 og tidligere og anmodede om aktindsigt i sagens dokumenter herunder i kommunens beregningsgrundlag. Da den pårørende fortsat var utilfreds, blev der truffet en forvaltningsretlig afgørelse for at give klagemulighed. Begrundelsen i afgørelsen er, at overskud på ydelser efter servicelovens § 83 ifølge betalingsbekendtgørelsen skal indregnes som reduktion af taksten senest to år efter det år, hvor overskuddet er opstået. Den pårørende har påklaget afgørelsen, som er under behandling i Ankestyrelsen. Det skal bemærkes, at den pårørende har fremsendt fuldmagt fra den borger, pågældende repræsenterer. Den pårørende fungerer derfor som partsrepræsentant.

Forvaltningen finder, at kommunen afventer Ankestyrelsens afgørelse, før der evt. foretages yderligere i spørgsmålet om tilbageførsel af overskydende midler fra 2018 på anden vis end takstnedsættelse i 2020.

Ad 3)
Som det fremgår af sagen til Kommunalbestyrelsen den 4. oktober 2018, er det ikke muligt i økonomisystemet at udtrække, hvad omkostningerne for de specifikke ydelser i servicepakken har været før 2018. Der er gennemført en større analyse af området herunder oprettet detaljerede kontoplaner på plejecentre og i træningsenheden med virkning fra 1. januar 2018. Med udgangspunkt heri blev der i sommeren 2018 beregnet de nye takster for 2019, jf. sagen til Kommunalbestyrelsen den 4. oktober 2018. Det kan ikke udelukkes, at taksterne for vask har været for høje i 2017 og tidligere år, men som nævnt er der imidlertid ikke et datagrundlag for bagudrettet (i 2017 og tidligere) at opgøre, hvad taksterne retteligt kunne have været og dermed opgøre størrelsen af en eventuel tilbagebetaling. Det er også på denne baggrund den juridiske vurdering, at der ikke er grundlag for at foretage en tilbagebetaling vedrørende 2017 og tidligere.

Spørgsmål

Emne: Kommunens udbud på rengøringsområdet
 1. Hvornår var kommunen sidst i udbud på rengøringsområde?
 2. Hvad blev der særligt lagt vægt på i forbindelse med udbuddet?
 3. Hvilken betydning fik udbuddet på rengøringstilgangen, kvaliteten og prisen?

Spørgsmålene bedes besvaret med særligt fokus på dagtilbud, skoler og plejecentre.

Se svar

1) Kommunen udbød rengøringskontrakten i marts 2016. Kontrakten trådte i kraft 1. september 2016 og løber til og med 31. august 2019 med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder. 

2) Ved evalueringen af de indkomne tilbud blev der lagt vægt på følgende:

 • Højt tidsforbrug pr. institution
 • Opfølgning og selvkontrol der er egnet til at lokalisere problemer
 • Hurtig og effektiv afhjælpning af fejl, samt
 • At kommunens controller har let adgang til ledende medarbejdere
 • Lav pris

    Vægtningen af underkriterier var 50% pris og 50% kvalitet.

3) Økonomiudvalget besluttede overordnet at fastholde kvalitets- og serviceniveauet fra den tidligere gældende kontrakt om rengøring. Økonomiudvalget ønskede i tillæg til det eksisterende kvalitets- og serviceniveau at hæve serviceniveauet på følgende særskilte områder:

 • Ekstra vinterrengøring af udvalgte gulvarealer på skoler, SFO'er, Administrationsbygningen, Rådhuset og Stadsbiblioteket årligt fra 1. november til 31. marts
 • Ekstra ugentlig rengøring af omklædningsrum på skoler
 • Ugentlig støvsugning i vuggestuer
 • Mere hyppig rengøring af beskyttede boliger på grund af sekreter, kropsvæsker og andet slid
 • Ekstra rengøring af toiletter på skoler i tidsrummet 11.00 - 13.00.

Det er forvaltningens vurdering, at det højere kvalitets- og serviceniveau på ovenstående områder har haft den ønskede effekt på den oplevede rengøringskvalitet og brugertilfredshed. Dog skal den oplevede rengøringskvalitet ses i sammenhæng med lokalernes vedligeholdsniveau og brugeradfærd. Dette gælder især for skoletoiletter, hvor den pædagogiske tilgang til børnenes brug af toiletterne har lige så stor betydning for den oplevede rengøringskvalitet, som toiletternes vedligeholdelses- og rengøringsniveau.
 
Tilbuddene - der var seks tilbud i alt - lå beløbsmæssigt mellem ca. 17,2 og 24,3 mio. kr. pr. år, og antallet af rengøringstimer lå mellem 71.369 og 105.148 timer pr. år. Det vindende tilbud lød på ca. 21,2 mio. pr. år, og var det tilbud, der indeholdt flest rengøringstimer.
 
Effekten i forhold til tidligere aftale beløb sig til ca. 0,9 mio. kr. pr. år, hvoraf ca. 0,5 mio. kr. pr. år er anvendt til de nævnte forbedringer.
 
Plejecentre, sports- og svømmehaller, Kulturhuset og Sophienholm indgik ikke i udbuddet, jf. Økonomiudvalgets beslutning herom.
 

Spørgsmål

Emne: Antal personale på kommunens plejehjem

Der ønskes oplysning om hvor meget personale, der er på vores plejehjem pr. beboer på henholdsvis dag- og aftenvagt?

Se svar

Tabellerne viser, hvor mange beboere, der gennemsnitligt er pr. ansat inden for henholdsvis sygeplejersker og social- og sundhedshjælpere og -assistenter.

Forvaltningen monitorerer ikke normeringen i henholdsvis dag- og aftenvagt løbende. Data stammer derfor fra Ældre- og Sundhedsanalysen 2017, hvor de enkelte plejecentre har opgjort deres normering fordelt på de forskellige vagtskifte, hverdag/weekend samt faggrupper.

Det planlagte fremmøde på hvert af de fem kommunale plejecentre i 2017 fordeler sig således:

Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole

Normering:

Beboere

pr. ansat,

SPL og

SSH+SSA

Stilling

Hverdag

Weekend

Dag

Aften

Nat

Dag

Aften

Nat

SPL

15,0

30,0

-

60,0

60,0

-

SSA+SSH

3,8

6,0

15,0

4,3

7,5

15,0

Plejecenter Bredebo

Normering:

Beboere

pr. ansat,

SPL og

SSH+SSA

Stilling

Hverdag

Weekend

Dag

Aften

Nat

Dag

Aften

Nat

SPL

25,0

100,0

-

100,0

100,0

-

SSA+SSH

3,6

6,3

25,0

4,2

6,3

25,0

Plejecenter Baunehøj

Normering:

Beboere

pr. ansat,

SPL og

SSH+SSA

Stilling

Dag

Weekend

Dag

Aften

Nat

Dag

Aften

Nat

SPL

22,2

55,5

-

111,0

111,0

-

SSA+SSH

3,3

7,4

22,2

3,7

7,4

22,2

Plejecenter Solgården

Normering:

Beboere

pr. ansat,

SPL og

SSH+SSA

Stilling

Hverdag

Weekend

Dag

Aften

Nat

Dag

Aften

Nat

SPL

25,5

102,0

-

102,0

102,0

-

SSA+SSH

3,0

6,4

25,5

3,8

6,4

25,5

Plejecenter Virumgård

Normering:

Beboere

pr. ansat,

SPL og

SSH+SSA

Stilling

Hverdag

Weekend

Dag

Aften

Nat

Dag

Aften

Nat

SPL

24,4

122,0

-

122,0

122,0

-

SSA+SSH

3,3

8,7

24,4

5,0

8,7

24,4

Kilde: Ældre- og Sundhedsanalysen 2017, SPL: sygeplejersker, SSH: social- og sundhedshjælper & SSA: social- og sundhedsassistent.

Spørgsmål

Emne: Servicerammen - udregning

Hvordan udregnes præcist Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af servicerammen?

Se svar

Der fastsættes en samlet serviceramme for kommunerne under ét i den årlige økonomiaftale mellem regeringen og KL.

Af uddrag fra budgetbogen 2019-2022 kan man se, at der i økonomiaftalen tages udgangspunkt i sidste års aftalte ramme for kommunerne under ét som tillægges og fratrækkes en række poster.

Sidste års ramme for kommunerne under ét tillagt disse ændringer giver næste års ramme for kommunerne under ét.

Når økonomiaftalen er på plads udmelder KL endvidere en vejledende ramme for serviceudgifterne for hver enkelt kommune. Rammen er serviceudgifterne i det vedtagne budget plus minus de aftale ændringer i økonomiaftalen, jævnfør uddrag af budget 2019-2022.

Rammen er vejledende, og det betyder, at nogle kommuner godt kan overskride KL's vejledende rammer, hvis andre kommuner ligger under deres rammer. Konsekvensen for de kommuner, der overskrider de vejledende rammer fra KL, er, at der for disse kommuner tages udgangspunkt i denne noget større ramme ved næste års beregning af en vejledende ramme. Det forholder sig modsat for de kommuner, der bruger mindre end den vejledende ramme fra KL.

Se tabel med grundlaget for beregning af LTK's (og andre kommuners) serviceramme for 2019. For god ordens skyld skal det nævnes, at LTK's serviceramme for 2019 er fastsat ud fra den vejledende serviceramme i KL's regneark tillagt 11,581 mio. kr. - svarende til LTK's andel af løft på 1,2 mia. kr. som følge af ændringer i demografi og folketal fra 2018 til 2019. KL undlod nemlig sidste år i deres beregning af den vejledende serviceramme for kommunerne at indarbejde de enkelte kommunernes andel af løftet på 1,2 mia. kr. - ud fa en betragtning om, at udgifterne var ulige (bl.a. det demografiske træk) fordelt blandt kommunerne, og at kommunerne som konsekvens heraf selv måtte skønne konsekvenserne for egen kommune.

Spørgsmål

Emne: Dagplejen

BUUs beslutning den 11. april 2019: Anbefalede indstillingen, dog således at pladser svarer til efterspørgslen, og således at de forældre, der ønsker dagpleje fortsat tilbydes en plads i dagplejen. Dersom efterspørgslen ændrer sig, ønskes sagen forelagt igen med henblik på ny vurdering.

1. Det er oplyst, at der lige nu er 92 pladser i dagplejen. 
Det er ligeledes oplyst, at der er besat 76 pladser pt.
Det vil sige, at 8 børn skal flytte fra dagplejen ved reduktion af pladser til 68?

2. Hvor mange dagplejere er pt. ansat?

3. Hvor mange af disse dagplejere har alle pladser besat?

4. Hvor mange har ledige pladser? Hvilke områder?

5. Hvor mange er bevidst ikke tildelt børn fordi de skal på pension snart?

6. Hvor mange er langtidssygemeldte og kan derfor ikke tage børn?

7. I  sagen er oplyst, at der ønskes en reduktion til 68 pladser.
I sagens protokolat fra BUU mødet står der, at “antallet af pladser svarer til efterspørgslen”. Tages der her udgangspunkt i de nuværende 76, der pt. er i dagplejen - eller de 68, som er det forventede årlige gennemsnit?

8. Alt efter om det er 76 eller 68, hvor mange dagplejere er så ansat?

9. Hvor mange dagplejere forventes at gå på pension i år?

10. Hvor mange dagplejere forventes at gå på pension de kommende år?

11. Hvor mange skal afskediges for at nå målet om 68 pladser?
 

Se svar

Ad 1) Aktuelt opererer vi med 72 pladser, således at der kun er 4 børn, der skal flyttes til tomme pladser hos andre dagplejere.

Ad 2) 27 dagplejere og 3 vikarer i alt 30.

Ad 3) 
2 dagplejere ud af 7 i Lundtofte 
3 dagplejere ud af 10 i Lyngby
9 dagplejere ud af 10 i Virum
har alle pladser besat.

Ad 4)
Lundtofte: 7 ledige pladser
Lyngby: 17 ledige pladser
Virum: 2 ledige pladser.

Ad 5) Ingen.

Ad 6) 
1 langtidssyg
1 på uddannelse er opsagt 12.7.2019.

Ad 7) 
Aktuelt arbejder vi med at reducere antallet til 72 pladser, således at vi lever op til BUUs beslutning. 68 er det forventede gennemsnit.
Af logistiske årsager, vil der altid være ledige pladser i dagplejen, men vi forsøger selvfølgelige at det er så få som muligt.

Ad 8) 
68 pladser = 17 dagplejere + 2 vikarer i alt 19
72 pladser = 18 dagplejere + 2 vikarer i alt 20
76 pladser = 19 dagplejere + 2 vikarer i alt 21

Ad 9) 3 dagplejere.

Ad 10) Det konkrete tal vides ikke, men anslået 2.

Ad 11) Efter BUUs beslutning er i gang med en proces hvor der gennemføres samtaler med alle dagplejere, for at finde ud af hvem der ønsker pensionering eller andet, så det konkrete tal på hvor mange, der skal afskediges kendes pt ikke.

Spørgsmål

Emne: Årlige merudgifter i daginstitutioner

De årlige merudgifter for at leve op til flg normeringer i daginstitutioner ønskes oplyst:

 • 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuen
 • 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehaven

Se svar

Ifølge KL’s publikation ”Kend din Kommune” fra 2019, og ECO Nøgletal fra VIVE baseret på tal fra Danmarks statistik viser en opgørelse af Lyngby-Taarbæk Kommunes normering følgende:

Normering i dagtilbud opgjort af VIVE (2017)

Normering i dagtilbud opgjort af VIVE (2017)

0-2-årige

3,0

3-5-årige

5,9

Kilde: ECO-Nøgletal (VIVE) Tabel 5.18 og Danmarks Statistik.
Note: LTK anvender lønsumsstyring og ikke normeringsstyring, men VIVE har opgjort LTKs normering. Der foreligger ikke VIVE normeringsnøgletal vedr. Lyngby-Taarbæk Kommune fra før 2017.               
                            

Herudfra vil der således ikke være merudgifter.

BUPL har imidlertid offentliggjort en anden opgørelse, der også baserer sig på data fra Danmarks Statistik.

Normering i dagtilbud opgjort af BUPL (2017)

Normering i dagtilbud opgjort af BUPL (2017)

0-2-årige

3,2

3-5-årige

6,4

BUPL har valgt at regne daginstitutionslederne ud af normeringstallet med en metode anvist af Danmarks Statistik.  BUPL henviser til at daginstitutionslederne generelt set (på landsplan) har meget lidt – eller ingen – tid overhovedet til at være sammen med børnene.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der mange små institutioner, hvor dagtilbudslederne har relativt mange pædagogtimer og ikke kun ledelsesmæssige og administrative opgaver. Antagelsen om at dagtilbudslederne har lidt eller ingen tid sammen med børnene er derfor ikke retvisende i forhold til en opgørelse af normeringen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Tog man udgangspunkt i BUPL’s opgørelse ville den samlede årlige merudgift for Lyngby-Taarbæk kommune være (bruttoudgiften) ca. 12,9 mio.kr. Såfremt forældrebetalingsandelen på 25% af bruttoudgiften bibeholdes opkræves en indtægt fra forældrene på ca. -3,2 mio.kr. dvs. kommunen får en nettoudgift på ca. 9,7 mio.kr. Dertil kommer 0,7 mio. kr. i fripladstilskud dvs. samlet nettoudgift på 10,4 mio. kr. 

Forældrebetalingen stiger hermed 1.650 kr. pr. vuggestuebarn pr. år (150 kr. pr. måned ved 11 betalingsmåneder pr. år) og 990 kr. pr. børnehavebarn pr. år. (90 kr. pr. måned ved 11 betalingsmåneder pr. år)