Gå til hovedindhold
Du er her:

Folketingsvalg tirsdag den 1. november 2022

Læs her hvordan du til valget kan brevstemme, ansøge om skift af afstemningssted og om dine muligheder for kørsel til afstemningsstederne på valgdagen.

Valgkort
Valgkort sendes til de personer, der er optaget på valglisten for Lyngby-Taarbæk Kommune. Valgkortet bedes medbragt og afleveret ved stemmeafgivningen

  • Afstemning skal ske på det afstemningssted, der står på valgkortet
  • Er valgkortet ikke modtaget senest torsdag den 27. oktober 2022, eller er det forkert udfyldt, bedes det meddelt Borgerservice via telefon 45 97 30 00
  • Evt. klage vedrørende valgkort rettes via e-mail til juridisk@ltk.dk.

Afstemningssted og -tid
Afstemningsstedet fremgår af det tilsendte valgkort. Afstemningen foregår fra kl. 8.00 til 20.00.

På alle afstemningssteder og på brevstemmestedet er der opstillet et stemmerum med særlig adgang til kørestol/rollator. Stemmerummet indeholder herudover hæve-sænkebord, en ikke-håndholdt lup, en ikke-håndholdt LED-lampe og en sort pen til afkrydsning.

På afstemningssted 02 Lyngby Idrætsby, Lundtoftevej 53 A, 2800 Kgs. Lyngby er der mulighed for at benytte et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV. Dette hjælpemiddel er ligeledes tilgængeligt ved brevstemmeafgivning i Borgerservice.

Skift af afstemningssted som følge af handicap
En vælger med handicap eller nedsat førlighed, kan af tilgængelighedsmæssige årsager ønske at skifte til et andet afstemningssted i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Ønske om overførsel til andet valgsted grundet hjælpemiddel
Hvis en vælger ønsker at gøre brug af det særlige forstørrelsesapparat på afstemningssted 02 Lyngby Idrætsby, skal der ligeledes ansøges om overførsel hertil, såfremt den pågældende tilhører et andet afstemningssted.

Ansøgning om skift af afstemningssted til Folketingsvalget 1. november 2022
Fra onsdag den 5. oktober og frem til mandag den 24. oktober 2022 kl. 12.00 kan vælgere med handicap eller nedsat førlighed indgive ansøgning i sin bopælskommune om at afgive stemme på et andet afstemningssted i kommunen end det, der ellers vil være opført på valgkortet.

Ansøgningsskema kan udleveres ved henvendelse til Borgerservice eller på tlf. 45 97 30 00.

Brevstemmeafgivelse
Vælgere, der f.eks. er forhindret i at møde på afstemningsstedet på valgdagen, kan afgive brevstemme ved personligt fremmøde i enhver Borgerservice her i landet senest fredag den 28. oktober 2022. Valgkort og/eller anden legitimation (sygesikringsbevis, pas, kørekort) skal medbringes. Det er ikke nødvendigt at have modtaget valgkort for at kunne brevstemme.

I Lyngby-Taarbæk Kommune finder brevstemmeafgivelse sted ved henvendelse til:
Borgerservice, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby

Brevafstemningen foregår i den almindelige åbningstid for Borgerservice, som er:
Mandag - onsdag kl. 09.30 – 15.00
Torsdag kl. 09.30 – 17.30
Fredag kl. 09.00 – 13.30

I forbindelse med folketingsvalget den 1. november 2022 har Borgerservice derudover ekstraordinært åbent for brevafstemning:
Lørdag den 15. oktober kl.   10.00 - 14.00
Lørdag den 22. oktober kl.   10.00 - 14.00
Fredag den 28. oktober kl.   09.00 - 16.00

Brevstemmeafgivelse på plejecentre m.v.
Vælgere, der bor på plejecentre, særlige plejehjem, beskyttede boliger og ældreboliger der drives efter reglerne i lov om social service og boliglovgivningen, kan brevstemme i institutionerne enten mandag den 24. oktober eller tirsdag den 25. oktober 2022. Der henvises til opslag om tid og sted på de enkelte plejecentre/plejehjem m.v.

Vælgere der er indlagt på et sygehus, kan afgive brevstemme på sygehuset.

Brevafstemning i eget hjem
Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet, kan brevstemme i hjemmet.

Vælgere, der har mulighed for at brevstemme på sygehuse eller under dagophold på plejehjem, kan ikke brevstemme i eget hjem.

Vælgere, der er i stand til at møde frem på afstemningsstedet, men som på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende ikke kan bevæge sig ind i valglokalet eller stemmerummet, kan foretage stemmeafgivning umiddelbart uden for stemmelokalet. Disse vælgere vil derfor ikke i almindelighed kunne brevstemme i hjemmet.

Vælgere, der ønsker at brevstemme i hjemmet, skal indsende et særligt ansøgningsskema til opholdskommunen.

Skemaet kan fås ved at kontakte Borgerservice eller hjemmehjælpen.

Skemaet kan også hentes på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside www.ltk.dk/valg.

Ansøgningsskemaet vedrørende afgivelse af stemme i eget hjem skal indsendes til Borgerservice senest torsdag den 20. oktober kl. 18.00.

Vælgere, der rettidigt indsender skema om at brevstemme i hjemmet, vil modtage meddelelse om, at de kan stemme i hjemmet tirsdag den 25. oktober 2022.

Afstemning i hjemmet foregår ved, at to valgtilforordnede møder frem på adressen hos vælgeren, hvor vælgeren da får mulighed for at afgive brevstemme. De to tilforordnede kan også hjælpe vælgeren med at afgive stemme, såfremt vælgeren udtrykker ønske herom.

Kørsel af folke- og førtidspensionister til afstemningsstederne
Vælgere, der modtager pension i henhold til den sociale pensionslov, og som er gangbesværede eller svagelige, kan på valgdagen vederlagsfrit blive transporteret til og fra afstemningsstedet. Kørslen vil fortrinsvis ske om formiddagen.

Henvendelse om kørsel rettes til Center for Sundhed og Omsorg, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby, telefon 24 91 50 89 mellem kl. 09.00 – 12.00.

Beboere på områdecentre, i beskyttede boliger og ældreboliger, som er tilknyttet områdecentre, bedes snarest rette henvendelse til lederen af centret om sådan kørsel.

Fortegnelser over opstillede partier og kandidater

  • Fortegnelser over de opstillede partier og kandidater til valget vil blive opslået:
  • i Borgerservice, Toftebæksvej 12
  • på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28.