Gå til hovedindhold
Du er her:

Danskuddannelse til voksne

Lyngby-Taarbæk Kommune tilbyder danskundervisning til voksne udlændinge, der har folkeregisteradresse i kommunen. 

Lyngby-Taarbæk Municipality offers Danish lessons to adult foreigners who have a registered address in the municipality.

Værd at vide om danskuddannelse for voksne

 • Flygtninge og familiesammenførte

  Er du flygtning eller har du ophold som familiesammenført indgår danskundervisningen som et led i dit integrationsprogram.

  Som flygtning eller familiesammenført betegnes du som integrationskursist (I-kursist). 

  Danskuddannelse kan gennemsnitligt maksimalt udgøre 15 timer pr. uge beregnet inden for det igangværende modul. 

  Den samlede uddannelsesperiode for I-kursister kan maksimalt vare op til 5 år.  

  If you are a refugee or have a family reunification residence, Danish lessons are part of your integration programme. As a refugee or family reunified, you are referred to as an integration course student (I-course student). Danish education can average a maximum of 15 hours per week calculated within the current module. The total training period for I-course students can last up to a maximum of 5 years. 

 • Andre udlændinge

  Som selvforsørgerkursist (S-kursist) henvises du til danskuddannelse som led i et introduktionsforløb. 

  Er du EU borger, eller har du ophold i Danmark på grund af studie eller arbejde, indgår danskundervisning i et introduktionsforløb. 

  Danskuddannelse for S-kursister, kan gennemsnitligt maksimalt udgøre 15 timer pr. uge beregnet inden for det igangværende modul. 

  For S-kursister kan den samlede uddannelsesperiode maksimalt vare 3,5 år inden for en periode på 5 år. 

  As a self-supporting student (S-course student), you are referred to Danish education, as part of an introductory course. If you are an EU citizen, or if you reside in Denmark due to study or work, Danish teaching is part of an introductory course. Danish education for S-course students can average a maximum of 15 hours per week calculated within the current module. For S-course students, the total education period can last a maximum of 3.5 years within a period of 5 years.

 • Valg af sprogcenter

   

  Hvis du modtager forsørgelse (økonomisk hjælp) fra kommunen, er det kommunen, der beslutter hvilket sprogcenter, du kan gå på. Lyngby-Taarbæk Kommune har driftsaftale med Speak – School of Danish, som har lokaler centralt i kommunen. SPEAK vil efter en visitationssamtale med dig, indplacere dig på en danskuddannelse og give besked til jobcentret. Du har pligt til at deltage i sprogundervisning. Hvis du udebliver uden grund, kan det få konsekvenser for din forsørgelse.

  If you receive financial aid from the municipality, it is the municipality that decides which language center you can attend. Lyngby-Taarbæk Municipality has an operating agreement with Speak – School of Danish, which has teaching premises centrally in the municipality. SPEAK will, after a visitation interview with you, place you on a Danish course and notify the job centre. If you receive finiaciel help from the municipality you have a duty to participate in language lessons. If you are absent without reason, this may have consequences for your allowance. If you want to change the time of education from daytime to eveningtime, you have to contact your jobcenter. A change will only be approved if the change is due to employment in the daytime.

  You can read more about Speak on there homepage www.speakspeak.dk

   

 • Økonomi

  Danskuddannelse er som udgangspunkt gratis, dog skal S-kursister selv betale en andel på 2.000 kr. pr. modul (au-pair personer der kommer fra et land udenfor EU og EØS er undtaget). Beløbet refunderes ikke. Derudover gælder for S-kursister, at der skal betales et depositum på 1.250 kr., som refunderes når:

  • du har bestået modultesten for det modul, du er henvist til 
  • du har bestået den afsluttende prøve for danskuddannelse 
  • du ikke længere er berettiget til danskuddannelse eller
  • du ønsker at ophøre med danskuddannelsen - eller holde pause efter endt modul

  Du skal selv anmode sprogskolen om udbetaling af depositum. 

  Danish education is basically free, however, S-course students  must pay a share of DKK 2,000 per module (au-pair persons coming from a country outside the EU and EØS are excluded). The amount is not refunded. In addition, for S-course students, a deposit of DKK 1,250 must be paid, which is refunded when:

  • you have passed the module test for the module you are referred to
  • you have passed the final exam for Danish education)
  • you are no longer eligible for Danish education, or
  • you want to take a break after completing the module

  You must request the language school to pay you the deposit