Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:
Pressemeddelelse

Alle vedligeholdelsesordninger på private fællesveje ophører

Kommunen afleverer vejene i god og forsvarlig stand. 

   

Kommunen er blevet opmærksom på, at vedligeholdelsesordningerne i deres nuværende form ikke følger gældende lovgivning. Kommunalbestyrelsen har derfor, den 29. august 2019, set sig nødsaget til at træffe beslutning om ophør af ordningerne.

Partshøringer

Kommunen har partshørt alle grundejere, der bor på en privat fællesvej og med baggrund i de svar, der er kommet ind, er der truffet en afgørelse.

Vejene skal afleveres i "god og forsvarlig stand"

Kommunen har med bistand fra rådgiver gennemgået og vurderet samtlige 158 veje med vedligeholdelsesordning - i alt 53 km - for at sikre sig, at alle veje kan afleveres til grundejerne i en god og forsvarlig stand efter privatvejslovens § 44.

Mulighed for en ny ordning

Kommunen ønsker at tilbyde grundejerne en ny vedligeholdelsesordning. Hensigten er, at kommunen kan tilbyde grundejerne på private fællesveje en ny ordning, når de nuværende vedligeholdelsesordninger ophører.

Borgmester Sofia Osmani og formand for Teknik- og Miljøudvalget Sigurd Agersnap har i begyndelsen af september holdt møde med transportminister Benny Engelbrecht, hvor de gjorde ministeren opmærksom på de problematikker, der ligger i den nuværende lovgivning på området.

"De gældende regler er meget firkantede og efterlader både kommune og grundejere i en ufleksibel situation, men stort set uden mulighed for at tilbyde grundejerne en egenfinansieret service. Det vil vi meget gerne have ministeren til at hjælpe med at få ændret", siger Sofia Osmani.

Sigurd Agersnap, formand for Teknik- og Miljøudvalget, fortsætter: "Som reglerne er nu, giver de ikke mulighed for at vedligeholde de private fællesveje på den bedste måde. Kommunen må ikke indgå en aftale med grundejerne, om at vejen holdes i ordentlig stand. I stedet skal kommunen give et påbud, når vejen kommer i for dårlig stand. For borgerne betyder det, at de vil opleve store engangsudgifter til istandsættelsen af vejene i stedet for en fast årlig pris. Det er altså uhensigtsmæssigt."

Grundejers forpligtelser

Som grundejer med en ejendom der grænser op til en privat fællesvej, skal man holde vejen i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, som det er nærmere beskrevet på kommunens hjemmeside:  www.ltk.dk/borger/trafik-og-veje/vejnettet-og-brug-af-vejarealer/private-faellesveje

Vedligeholdelse er som udgangspunkt en pligt, der påhviler hver enkelt grundejer, der grænser op til den private fællesvej eller har ret til vejen, såkaldt vejret. Pligten kan fx varetages ved, at grundejeren sammen med de andre grundejere - typisk gennem en grundejerforening - indgår en aftale med en ekstern entreprenør om udførelse af dette arbejde, og desuden aftaler en udgiftsfordeling grundejerne imellem. Alternativt skal grundejerne selv udføre arbejdet.

Fakta

  • Private fællesveje er veje, som fungerer som færdselsareal for en anden ejendom end den ejendom, vejen ligger på. De er som udgangspunkt åbne for offentlig trafik. Det er grundejerne langs vejen, der har ansvaret for at holde vejen i god og forsvarlig stand.
  • Vedligeholdelsesordningerne på private fællesveje drejer sig om vedligeholdelse af belægning på kørebane og evt. cykelsti.
  • Vedligeholdelse indebærer ikke snerydning, glatførebekæmpelse og renhold, såsom fejning og sugning af vejbrønde.
  • Varslet om ophør af vedligeholdelsesordningen er mindst 6 måneder til tidligst den 1. april 2020. For nogle veje vil den faktiske overdragelse af vedligeholdelsespligten til grundejerne først ske efter den 1. april 2020.
  Kontaktinformation

Lyngby-Taarbæk Kommune på mail pfv@ltk.dk

 Social media icon Social media icon Social media icon