Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:
Grafik: Mange menneske-silhuetter og en kæmpe lyspære

Spørgsmål fra KMB

Spørgsmål fra KMB

Se hvilke spørgsmål vores kommunalbestyrelse stiller og læs svarene fra forvaltningen.

År

Spørgsmål

Emne: Parkeringsplads ved Trongårdsskolen

Parkeringspladsen skulle rømmes Per 31.12.21 - er ikke helt sikker, men den er ikke helt klar endnu? (se billede under svaret)

Skolen bruger jo parkeringspladsen flittigt også til forældrene selvom den ikke tilhører skolen såvidt jeg ved?

Forvaltningen har været i kontakt med projektchefen for byggepladsen ved Trongårdsskolen.

Status er som følger:

 • Selve Skurbyen med mandskabsskure blev demonteret og ryddet i ugen op til jul. I uge 1 er der blevet fjernet materiel samt materialecontainere.
 • Der udestår fjernelse af de sidste materialecontainere samt den sidste rengøring af arealet, som forventes udført inden onsdag den 19. januar 2022.
 • Det kan i øvrigt oplyses at, parkeringspladsen er beliggende på matrikel 8b, der er ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune.
Parkeringsplads fyldt med byggematerialer ved Trongårdsskolen december 2021-januar 2022
Parkeringsplads ved Trongårdsskolen december 2021-januar 2022

Spørgsmål

Emne: Støjgener fra parkerede lastbiler på Storkereden

Jeg har fået en henvendelse fra en borger på Prebens Vænge, der har observeret og som også selv er natligt generet af støjen fra parkerede lastbiler på Storkereden, der står i tomgang i flere timer, ofte hele natten.

Jeg forstår, at vi har regler imod dette i kommunen, men jeg har ikke kunnet se noget skiltning om det på området ved de to rastepladser. Jeg har brug for at høre, hvordan vi håndhæver forbuddet, herunder sikrer, at der ikke parkeres lastbiler i tomgang på Storkereden.

På stedet er der skiltning fra formentlig Vejdirektoratet, der omtaler en Max p-tid på 25 timer, og noget omkring affald, men der fremgår intet om kommunens tomgangsregulativ.

Det er korrekt, at kommunen har vedtaget et tomgangsregulativ. Regulativet fastsætter, at et køretøjs motor ikke må være i gang længere tid end højst nødvendigt og højst et minut.

Det fremgår af §2 i regulativet, at sagerne behandles af politiet. Kommunen må derfor henvise til politiet for håndhævelse af regulativet.

Til orientering indeholder regulativet en undtagelse fra tomgangsreglen, for eksempel hvis motoren bruges til af- og pålæsning, komprimering af affald, tilvejebringelse af lufttryk eller lignende tilfælde. Hvis lastbilerne ved Storkereden holder i tomgang på grund af køling af madvarer, må de forventes at være omfattet af undtagelsen. Alternativt vil det risikere at fordærve varerne.

Det er Vejdirektoratets plads, hvorfor det er korrekt, at Vejdirektoratet er ansvarlig for evt. skilte. Men som nævnt er der næppe udsigt til, at Vejdirektoratet vil skilte, hvis forholdene og adfærden på stedet er inden for de gældende regler. Forvaltningen vil dog kontakte Vejdirektoratet og gøre dem opmærksomme på problematikken.

Spørgsmål

Emne: Vedligeholdelse af den grønne sti mellem Kaplevej og Virum Stationsvej

Følgende spørgsmål finder jeg relevante til besvarelse ifm. LTKs pludselige "overdragelse" af græsslåning og vedligehold af området op til Grundejerforeningen Stenvænget.

 1. Med hvilken ret og begrundelse kan kommunen overdrage eks. græsslåning til grundejerforeningen og hvorfor er den enkelte grundejer ikke orienteret om dette i E-boks?
 2. Hvordan kan kommunen mene at denne slags meddelelser skal tilgå grundejerforeningen og ikke den enkelte grundejer (i lighed med info mm. om private fællesveje)?
 3. På hvis foranledning sker dette pludseligt? der foreligger en årtier gammel "aftale" som har fungeret rimeligt godt.
 4. Er det forvaltningen der har foreslået dette? Eller er det KMB? jeg ser dette "pålæg" som værende en skjult skatteforhøjelse, som ikke kan accepteres.
 5. Hvordan forholder den juridiske ret/ begrundelse for pludselig at gøre dette? det skal vel varsles, så der er plads til indsigelser mm.?
 6. Hvor er beslutningen truffet? KMB eller forvaltningen og hvor finder jeg den politiske beslutning? og hvorfor har det ikke været genstand for debat i kommunen?
 7. Kommunen har for nylig plantet træer og buske på græsarealerne. Hvem mener LTK skal vedligeholde dette?
 1. Renholdelse af ”det grønne areal” langs ”Den grønne sti” er tidligere blevet varetaget af Lyngby-Taarbæk Kommune som en del af vedligeholdelsesaftalerne med de private fællesveje.
  • Overdragelsen af græsslåningen med mere på ”Det grønne areal” er sket som en følge af opsigelsen af vedligeholdelsesordningen som f.eks. Grundejerforeningen Stenvænget havde indgået med Lyngby-Taarbæk Kommunen om vedligeholdelse af de private fællesveje.
   I forbindelse med opsigelsen af vedligeholdelsesordningen blev både grundejere og formænd for grundejerforeningerne partshørt om dette via e-boks i september 2019.
   Opsigelsen af vedligeholdelsesordningerne blev sendt til såvel private grundejere som formænd for grundejerforeningerne.
 2. Meddelelsen om opsigelsen af ordningen er kommunikeret via e-boks til såvel grundejere som Grundejerforeningens formand.
 3. Opsigelsen af vedligeholdelsesordningerne for de private fællesveje er sket på baggrund af en udtalelse fra Ankestyrelsen, hvor Kommunens vinterordninger er fundet ulovlige. På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen at opsige vedligeholdelsesordningerne for at rette op på et forhold, som blev vurderet at være ulovligt. På Kommunalbestyrelsens møde den 29. maj 2019 pkt. 17 blev det besluttet at de eksisterende vedligeholdelsesordninger skulle opsiges.
  Denne beslutning blev fulgt op af Kommunalbestyrelsens beslutning den 29. august 2019, hvor forvaltningen blandt andet blev bemyndiget til at igangsætte arbejdet med at opsige vedligeholdelsesordningerne.
 4. Beslutningen om at opsige vedligeholdelsesordningerne er truffet i Kommunalbestyrelsen i 2019 med baggrund i Ankestyrelsens udtalelse. På baggrund af de nu opsagte ordninger udførte kommunen arbejder, som grundejerne ellers selv skulle udføre. Arbejdet blev udført mod betaling, hvorved overgangen til egen drift derfor som udgangspunkt ikke medføre væsentligt forhøjede driftsudgifter for grundejerne.
 5. Forvaltningen gennemførte en partshøring i perioden 5. september – 19. september 2019, hvor grundejerne blev inddraget med henblik på at opsige ordningerne. Det fremgår af sagen, at der indkom ca. 180 partshøringsbemærkninger. Efter partshøringen blev der truffet afgørelse den 30. september 2019.
 6. Kommunalbestyrelsen har behandlet emnet den 29. maj 2019 og den 29. august 2019.
 7. Kommunen har driftet ”Det grønne areal” frem til ordningens opsigelse. Efterfølgende er driften ophørt. Kommunen har ydet en videregående service end den var forpligtiget til for så vidt angår ”Det grønne areal”, som Grundejerforeningen Stenvænget ejer. Da det er grundejerforeningen, der ejer arealet, er det grundejerforeningen, der har ansvaret for, at de træer og buske, der står på arealet bliver vedligeholdt.

I den forbindelse skal det nævnes, at kommunen ikke kan pålægge grundejerforeningerne at holde græsset lavt eller klippe beplantningen i øvrigt, med mindre græsset er til gene for færdslen på den tilgrænsende cykelsti.

Spørgsmål

Emne: Antal ansatte på ældreområdet og hvor mange af dem, der har fysisk kontakt til de ældre
 1. Hvor mange er der ansat samlet set på ældreområdet - forvaltning, konsulenter, koordinatorer, ledere, medarbejdere, undervisere, ergoterapeuter, jurister etc.?
 2. Hvor stor en andel procentuelt af den samlede mængde af ansatte har direkte fysisk kontakt ift. pleje og omsorg med de ældre? Herunder hvordan den samlede økonomi fordeler sig ud fra det forespurgte?

Antal ansatte

Der var samlet set ansat 1.010 årsværk i Center for Sundhed og Omsorg i 2020, heraf var 95 årsværk sosu-elever, jf. Tabel 1 og Note [1] nederst i svaret. I bilaget er opgjort antallet af årsværk fordelt efter overenskomst og efterfølgende stilling.

Andel ansatte med fysisk kontakt ift. pleje og omsorg

For at give et billede af, hvor stor en andel af medarbejderne der har fysisk kontakt ift. pleje og omsorg med de ældre, tages afsæt i kommunens kontoplan. I kontoplanen, der er listen over alle de konti, som kommunen anvender til bogføring, omfatter den såkaldte ’Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration mv.’  bl.a. kommunens centrale administration samt myndighedsarbejde, jf. Indenrigs- og boligministeriets kontoplan for kommuner.

Af de 1.010 årsværk ansat i Center for Sundhed og Omsorg i 2020 var 47 årsværk indplaceret under Hovedkonto 6, Fællesudgifter og administration, jf. tabel 1.

Af de 47 årsværk under Hovedkonto 6 beskæftiger knap 55 pct. sig med opgaver, der omfatter borgerkontakt. Det drejer sig om 25 årsværk i Visitation og Hjælpemidler, der kortlægger borgers behov enten telefonisk eller ved hjemmebesøg samt koordinerer borgers udskrivelse fra hospital.

Derudover er 20 pct. svarende til 10 årsværk ansat i den kommunale administrations kantine, der organisatorisk er placeret under Center for Sundhed og Omsorg, men som servicerer alt administrativt personale i Lyngby-Taarbæk Kommune.

De resterende godt 25 pct. årsværk under Hovedkonto 6 har ingen borgerkontakt i deres gængse opgaveløsning. De 12 årsværk er enten centrale ledere eller medarbejdere, der understøtter drift af it-systemer, projektimplementering, varetager politisk betjening, sekretariatsbetjening, analyse- og dataarbejde og udøver juridisk bistand. Selvom de 12 årsværk ikke har borgerkontakt, beskæftiger de sig i høj grad med at understøtte driften, bl.a. i form af at varetage drift af telefoni og it-systemer og der igennem sikre mulighed for dokumentation samt besvarelse af borgerklager og -henvendelser. Derudover beskæftiger de sig også med at indfri politiske målsætninger vedtaget enten kommunalt eller nationalt.  

Størstedelen af personalet i Center for Sundhed og Omsorg er således plejepersonale og udgør 963 årsværk, jf. tabel 1. Foruden plejepersonale omfatter de 963 årsværk også personale, der understøtter plejen af borgerne, såsom køkken- og rengøringspersonale. En mindre del af de 963 årsværk udgør decentrale ledere og administrativt personale, der i mindre grad har borgerkontakt.

Økonomien

For at vurdere, hvordan økonomien fordeler sig mellem ansatte, som har direkte fysisk kontakt ift. pleje og omsorg med de ældre, og ansatte der ikke har, tages igen afsæt i kontoplanen og lønudgifter under henholdsvis Hovedkonto 6 og de resterende hovedkonti på området.

De 47 årsværk, der var tilknyttet Hovedkonto 6 i 2020, havde en estimeret lønudgift på 25 mio. kr., jf. tabel 1. For medarbejdere uden borgerkontakt, som ikke er kantinemedarbejdere, er den samlede estimerede lønudgift 7 mio. kr. Den estimerede lønudgift er beregnet som antallet af årsværk ganget med en gennemsnitsløn for medarbejdere under Hovedkonto 6. Tilsvarende er den estimerede lønudgift i 2020 for årsværk, der ikke er tilknyttet Hovedkonto 6 opgjort til 427 mio. kr.

Note [1] til tabellen

Tallet opgøres i årsværk, fordi medarbejderne er ansat på meget forskellige timeantal, og det vil derfor give et skævt billede at opgøre tallet i antal medarbejdere. Der anvendes 2020-tal, da 2021-tallene ikke er endelige.

Tabel 1. Antal årsværk samt estimeret lønudgift, 2020

Årsværk (antal)

Lønudgift* (mio. kr)

Hovedkonto 6 - Fællesudgifter og administration mv.

47

25

Heraf myndighedsarbejde (Visitation og Hjælpemidler)

25

14

Heraf kantinemedarbejdere for administrativt personale i hele kommunen

10

4

Heraf medarbejdere uden borgerkontakt

12

7

Resterende hovedkonti

963

427

I alt

1.010

452

Tabelnote:

 • Anm.: *Estimeret lønudgift er beregnet ud fra en gennemsnitsløn, og dermed ikke udtryk for regnskabstal. Afrundede tal.
 • Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL)

Spørgsmål

Emne: Hjemfaldspligt i forhold til kollegier i kommunen
 1. Hvor mange kollegier er underlagt hjemfaldspligt fra Lyngby-Taarbæk Kommune?
 2. Hvornår falder hjemfaldspligten og hvilket beløb drejer det sig om?
 3. Har vi eksempler på kollegier, der har frikøbt sig hjemfaldspligten?
 4. Kan det passe at man kan omgå hjemfaldspligten ved at gå over til almene studieboliger?
 5. I tilfælde af det er en mulighed, har vi eksempler på kollegier, der har gjort det?

Spørgsmålene skal ses i lyset af diskussionen vedr. renovering af Ostenfeldt kollegiet. 

 1. Hvor mange kollegier er underlagt hjemfaldspligt fra Lyngby-Taarbæk Kommune?
  • Der er kun et Ostenfeldt Kollegiet, der er underlagt hjemfald fra LTK
 2. Hvornår falder hjemfaldspligten og hvilket beløb drejer det sig om?
  • Tilbagekøbsklausulen er i 2040. Frigørelsesvederlaget for ejendomme med tilbagekøbsklausul år 2040 er i 2021 på 47,4642 % af den ejendomsvurdering, der er kendt på indbetalingstidspunktet. Vederlaget skal således beregnes af den senest offentliggjorte vurdering. Da den senest offentliggjorte vurdering for Rævehøjvej 36 (Professor Ostenfeld Kollegiet ) er 57.000.000 kr., udgør frigørelsesvederlaget således 27.054.594 kr. dags dato og indtil den nye vurdering foreligger.
 3. Har vi eksempler på kollegier, der har frikøbt sig hjemfaldspligten?
  • Nej, der er ikke eksempler på kollegier, der har frikøbt sig.
 4. Kan det passe at man kan omgå hjemfaldspligten ved at gå over til almene studieboliger?
  • Det følger af lov om almene boliger § 26, stk. 2, at boligorganisationer ikke kan erhverve en ejendom eller opfører byggeri på en ejendom med tilbagekøbsklausul. Et salg til en almen boligorganisation vil således kræve, at tilbagekøbsdeklarationen forinden bliver aflyst gennem betaling til kommunerne. Det bemærkes, at Københavns Kommune oppebærer 30 % af tilbagekøbssummen.
 5. I tilfælde af det er en mulighed, har vi eksempler på kollegier, der har gjort det?
  • Nej – jf. svar på spørgsmål 4.

Det bemærkes, at Københavns Kommune ved brev af 8. februar 2014 afviste at medvirke til, at give nedslag i tilbagekøbssummen (PDF ikke webtilgængelig).

Spørgsmål

Emne: 225-timers-reglen og uretmæssig træk i kontanthjælp

På baggrund af afdækningen i pressen, af at en række borgere i landets kommuner er blevet trukket uretmæssigt i kontanthjælp, ønskes svar på følgende:

 1. Har Lyngby-Taarbæk kommune modtaget en henvendelse fra STAR med en opfordring til at gennemgå sagerne?
 2. Hvordan har kommunen reageret på henvendelsen fra STAR?

Der henvises til artiklen på DR.dk

 1. Lyngby-Taarbæk har modtaget henvendelse fra STAR den 15. december 2020, hvori STAR har anmodet Lyngby-Taarbæk kommune om at gennemgå 21 sager, hvor der var uoverensstemmelse i data vedr. 225-timers reglen.
 2. De 21 sager blev gennemgået og der blev fundet fejl i en sag. Ydelsen til denne borger blev reguleret og der blev etableret skærpet opmærksomhed på området. Henvendelsen fra STAR er besvaret pr. mail den 23. februar 2021.

Lyngby-Taarbæk kommune modtager sammen med alle landets andre kommuner en rykker fra STAR den 5. december 2021, hvori det fremgår, at kommunerne skal benytte et særskilt Excel-ark til besvarelsen. Excel-arket er ifølge STAR sendt til kommunerne den 29. november 2021, men forvaltningen kan ikke se, at det er modtaget. Ved henvendelse til STAR den 14. december 2021 modtager Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked ovennævnte Excel-ark, hvoraf det fremgår, at STAR ønsker en række oplysninger på cpr-nummer niveau.

Status den 6. januar 2022 er, at alle landets kommuner er overgået til Kommunernes Ydelsessystem og derfor ikke længere har adgang til de oplysninger i KMD Aktiv, som STAR ønsker noteret i Excel-arket. STAR er i dialog med KOMBIT og Netcompany om en løsning, så kommunerne kan trække oplysningerne i Kommunernes ydelsessystem. STAR oplyser endvidere, at Lyngby-Taarbæk Kommune i første omgang har løst opgaven.

Spørgsmål

Emne: Ansøgt ekstern fundraising 2018-2021

Formandskabet for Kultur- og Fritidsudvalget, Casper Strunge (C) og Bodil Kornbek (A), har stillet følgende spørgsmål:

Hvor meget – og til hvilke projekter – er der i perioden 2018 til og med 2021 søgt ekstern fundraising til med bistand fra den centrale ressource, der organisatorisk er placeret i Center for Kultur, IT, Politik og Organisation?

I administrationen er der afsat op til ½ årsværk til at bistå med fundraising for organisationen hos en af udviklingskonsulenterne, der bl.a. arbejder med borger- og brugerinddragelse. Denne konsulent har således mulighed for at bistå den samlede organisation med sparring og rådgivning i forhold til at udarbejde ansøgninger om diverse fundraising. Mange fagområder søger også selv diverse fonde uden bistand fra den centrale ressource (bl.a. ved hjælp af de vejledninger m.m., som vedligeholdes centralt og er tilgængelige via kommunens intranet).

I oversigten (PDF) ses, hvilke projekter, den centrale ressource har været en del af, samt hvilke der har medført bevilling. Arbejdet har i 2020 og 2021 naturligvis været præget af Corona.

Spørgsmål

Emne: Trafik ved Virum Skole

Jeg taler jævnligt med “Trafik Aage” fra Virum skole, og han er rigtig glad for, at I nu tage fat på nogle trafikprojekter ved skolen, men han peger på to ting, som I også godt må tænke over.

 1. Der er tilsyneladende nogle temmelig ulogiske fartgrænser i hele kvarteret omkring Skolebakken - nogle steder 40 km/t - andre steder 50 km/t, og det er meget svært at se en logik i sammenhængen. Derudover er selve Skolebakken uden nogen som helst praktik-dæmpende tiltag.
 2. Derudover tror jeg, at det vil være klogt at inddrage Aage (og andre med lokalt kendskab ved andre skoler) når der skal lave ny skiltning ved skolerne. Der har været nogle eksempler på, at nogle nye skilte på Parcelvej (på den anden side af skolen) skulle laves om, da man ikke først havde talt med skolen (Aage).

Forvaltningen kan oplyse, at Kommunalbestyrelsen har på mødet 25. november 2021 besluttet at give anlægsbevilling til de første 4 projekter i ”Skolevejsprojekt 2017-2022”, hvor 2 af disse er ved Virum Skole, henholdsvis projekt nr. 1 (Furesø Parkvej/Frederiksdalsvej/Parcelvej- Anlæg af cykelsti og cykelboks) og projekt nr. 2 (Parcelvej syd for Frederiksdalsvej - forsøg med indkørselsforbud ved skolestart). Projekterne vil blive igangsat i 2022 med involvering af skolen.

 1. Der er i området anvendt ”Blå hastighedstavler med 40 km/t”, som angiver område, som er fartdæmpet til en vejledende hastighed på 40 km/t. Der er derfor en sammenhæng med fartdæmpende lokaliteter eller strækninger og den skiltede hastighed.

  Skolebakken er ikke fartdæmpet og der indgår heller ikke umiddelbart projekt herfor i prioriteringslisten i ”Skolevejsprojekt 2017 – 2022”.

  Da prioriteringslisten er fra 2017 kan der været sket ændringer i trafikforholdene, så listen skal ændres. Kommunalbestyrelsen har senest på mødet den 27. maj 2021 besluttet, at der udarbejdes en revideret handlingsplan for trafiksikkerhed inkl. forslag til 40 km/t hastighedszoner og opdatering af skolevejsprojekterne, for at kunne målrette og prioritere indsatsen i forhold til uheld og utryghed. Forvaltningen forventer, at der forelægger ny trafiksikkerhedsplan i efteråret 2022 med revideret liste for skolevejsprojekterne.

  Forvaltningen er i gang med at udarbejde proces for Trafiksikkerhedsplanen herunder proces for revideret liste med skolevejsprojekter. Vi forventer, at det skal ske i samarbejde med skolerne.

  Der er således på nuværende tidspunkt ikke konkrete projekter for Skolebakken, men vi forventer, at vejen vil blive vurderet igen i forbindelse med revideret liste med skolevejsprojekter.

 2. Forvaltningen har en god kontakt til skolen og ”Trafik Aage” i forhold samarbejdet med færdselskontaktlærerne om trafikkampagner både lokale og nationale kampagner, ligesom der er en god kontakt til skolen i forhold til de igangværende byggerier på Parcelvej.

  I forhold til konkrete sag om skiltning på Parcelvej var det aftalt med skolen, at parkeringsrestriktionerne på Parcelvej skulle forlænges til kl. 17.00, som følge af en længere skoledag. Skiltene blev dog opsat forkert, hvilket heldigvis blev opdaget af Aage, så det kunne blive rettet.

Dagsordener og referater

Følg med i sagerne, der behandles på vores udvalg