Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:
Grafik: Mange menneske-silhuetter og en kæmpe lyspære

Spørgsmål fra KMB

Spørgsmål fra KMB

Se hvilke spørgsmål vores kommunalbestyrelse stiller og læs svarene fra forvaltningen.

År

Spørgsmål

Emne: Budget til nye initiativer på skole- og dagtilbudsområdet siden 2018

Hvad har der været afsat af budget til nye initiativer (anlæg og drift) på skole- og dagtilbudsområdet i perioden siden 2018?

Der forventes svar i uge 39.

Spørgsmål

Emne: Hundeklubben Lyngbys adgang til arealer til hundetræning

Hundeklubben Lyngby, der tidligere benyttede arealer til hundetræning ved Frilandsmuseet, har nu adgang til at benytte en af kommunens folde i Lundtofte til hundetræning. Jeg vil gerne have oplyst, om Hundeklubben kan få adgang til også at benytte den bagerste af kommunens folde mod Lundtofteparken, indtil at den eventuelt skal anvendes til andre formål?

Der forventes svar i uge 38.

Spørgsmål

Emne: Støjforhold fra Nærumbanen
  1. Skinnernes alder og beskaffenhed på Nærumbanen?
  2. Plan for eventuel udskiftning af skinner i forbindelse med udskiftning af tog og svar på om, der er taget højde for evt. forsinkelse i projekt som følge af krav om vvm fra miljøstyrelsen i lighed med Østbanen.
  3. Overholdes den tilladte støjgrænse på 58 db i dag fra Nærumbanen både fra skinner og tog? Og hvis ikke hvad er planerne for at sikre overholdelse af miljølovgivningen omkring støjgrænser?
  4. Hvad er lov grænsen for vibrationer fra Nærumbanen mod omgivelserne, herunder i naboers huse?

Der forventes svar i uge 38.

Spørgsmål

Emne: Ny forskning omkring støj og demens
  1. Hvordan ser Lyngby-Taarbæk Kommunes støjkort ud pt., hvor og hvor stor er støjen (db)?
  2. Hvordan agter Lyngby-Taarbæk Kommune, en kommune, der er i rivende udvikling også hvad angår stigende støj, at forholde sig til den nyeste forskning omkring støj og udvikling af demens?
  3. Hvilke indsatsplaner har Lyngby-Taarbæk Kommune i forhold til at nedbringe støjforhold for eksisterende og nye beboere i kommunen, således at risikoen for udvikling af demens nedbringes?
  4. Hvordan agter Lyngby-Taarbæk Kommune at forholde sig til at støjgrænsen bør ligge under 55 db, for at sikre borgerne sundhedsmæssigt og bæredygtigt i forhold til demens og støj og i øvrigt også andre sundhedsskadelige sygdomme som kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme og hormonelle påvirkninger Miljøministeriet - trafikstøj og sundhed ?
  5. Hvornår vil Lyngby-Taarbæk Kommune iværksætte indsatser og konkret hvor?

Der forventes svar i uge 38

Spørgsmål

Emne: El-ladestandere - Almene boliger/Boligforeninger

Forvaltningen bedes belyse følgende problemstilling og gerne hvad løsningerne kunne være:

I forbindelse med det stigende antal el-biler hvad kan Almene boliger/boligforeninger gøre i forbindelse med opsætning af el-ladestandere, når de ikke selv har deres egne parkeringspladser, men skal bruge offentlig vej til opsætning af el-ladestandere. Der vil i 2021 og 2022 være mulighed for Boligforeninger at søge om tilskud til opsætning af el-ladestandere, hvilket sandsynligvis vil aktualisere problemstillingen yderligere.

a) Hvordan vil kommunen håndtere tilladelse til opsætning af el-ladestandere på offentlig vej?
En af problemstillingerne er jo så at disse pladser jo ikke kan forbeholdes den pågældende boligforening selvom de har finansieret opsætning af el-ladestanderne?

Almene boliger/boligforeninger kan søge om kommunens tilladelse til at trække lade-kabler over/under fortov for at muliggøre opladning på vejareal fra en el-ladestander på privat grund.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i februar 2020 redegør forvaltningen for lovgrundlaget ifm. ansøgninger om opsætning af private el-ladestandere på eller ved vejareal. Siden den politiske behandling i 2020 har forvaltningen udstedt tilladelser til at trække kablet fra en privat el-ladestander på privat grund til vejareal. Det har imidlertid vist sig, at de udformninger, som forvaltningen hidtil har givet tilladelse til, har givet tilgængeligheds- og trafiksikkerhedsproblemer. Derfor har forvaltningen været i gang med at undersøge hvordan andre kommuner og politiet forholder sig til opladning på vejareal fra en el-ladestander på privat grund. Der er fordele og ulemper ved de forskellige løsninger, som forvaltningen har fundet. På Teknik- og Miljøudvalgets møde i november 2021 vil forvaltningen forelægge nogle principper for at håndtere ansøgningerne om at trække lade-kabler fra privat grund til kørebanen.

I henhold til Færdselsloven er det ikke muligt at reservere en parkeringsplads på vejareal, og derfor kan private el-ladestandere ikke placeres på vejareal. Derimod kan offentligt tilgængelige el-ladestandere placeres på vejareal. Kommunen er i gang med at give ladestanderudbydere mulighed for at placere el-ladestandere på offentligt tilgængelige parkeringspladser spredt over hele kommunen. Desuden har kommunen kendskab til flere virksomheder, der stiller el-ladestandere til rådighed for offentligheden, og at der er flere el-ladestandere på vej ved fx tankstationer.

En boligforening kan søge om tilladelse til at placere en offentligt tilgængelig el-ladestander på vejareal, hvor alle el-bilejere kan benytte den mod betaling.

Spørgsmål

Emne: Titler mv. på kendte personer på vejskilte

Hvad er mulighederne for at få titler og eventuelt andre oplysninger på kendte personer på vejskilte i vores kommune, herunder også finansiering af sådanne? 

Når en vej er opkaldt efter en historisk eller kendt person, er det muligt at placere en plade på vejnavnskiltet med information om personen.

I Lyngby-Taarbæk Kommune ses flere vejnavnskilte, hvorpå der sidder en lille plade med information om personen, der har givet navn til vejen. Når vejnavnsskiltet udskiftes i forbindelse med kommunens drift og vedligeholdelse, så udskifter kommunen også pladen med informationen. Dette ses eksempelvis på Biskop Monrads Vej.

Det vil være Kultur- og Fritidsudvalget, der tager stilling til, om et vejnavnskilt bør forsynes med en informationsplade.

Kommunen betaler for opsætning og indkøb af vejnavnskilte og pladerne med informationer på offentlige veje. På private fællesveje er det vejejerne, der skal sørge for opsætning og betaling.

Spørgsmål

Emne: Serviceniveau for glukosemålere

Social- og Sundhedsudvalget har på udvalgsmøde den 17. august 2021 i forbindelse med sag nr. 6 om serviceniveau for glukosemålere stillet følgende spørgsmål:

Hvor stor en andel får tilkendt glukosemåler? Og kan forvaltningen oplyse om serviceniveauet for glukosemålere i Ballerup Kommune?

Forvaltningen kan oplyse, at antallet af ansøgninger om diabeteshjælpemidler, herunder ansøgninger om automatiske glukosemålere, ikke registreres i en form, så det er muligt at trække data herom ud af kommunens digitale omsorgssystem.

For så vidt angår serviceniveauet for glukosemålere i Ballerup Kommune har forvaltningen fortsat ikke kunnet få kontakt til relevante i Ballerup Kommune. Når forvaltningen har fået svar fra Ballerup, vil svaret blive opdateret.

Spørgsmål

Emne: Antal vakante stillinger på ældreområdet

Hvor mange ubesatte stillinger er der pt. i hjemmeplejen såvel som på vores plejecentre?

Pr. 7. september 2021 er der samlet set 62 vakante stillinger i henholdsvis hjemmeplejen og på plejecentrene.

Hjemmeplejen: 40, heraf 19 i aftenhjemmeplejen og inkl. 1 afdelingslederstilling

Baunehøj: 4

Virumgaard: 5, inkl. 1 kontorlederstilling

Bredebo: 2, inkl. 1 afdelingslederstilling

Solgården: 11

De vakante stillinger er hovedsagelig SSH og SSA-stillinger.

Spørgsmål

Emne: Belysning i Bondebyen

Er der en status for en ny og ensartet belysning i Bondebyen?

Forvaltningen har lavet en meddelelse om belysningen i Bondebyen på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 18. august 2021.

"
1. Modernisering af belysningsanlæg – Borgerhenvendelse
Forvaltningen arbejder på en kommende sag om modernisering af belysningsanlægget i Bondebyen. Det er et forældet anlæg på mere end 40 år, der i dag står med blandede armaturer, lyskilder og master.

Bondebyen har rettet henvendelse til borgmesteren med ønsket om dialog om modernisering af belysningsanlægget i Bondebyen.

Forvaltningen har nu undersøgt de juridiske forhold i vedligeholdelseskontrakten med SEAS-NVE i samarbejde med Juridisk kontor. I henhold til aftalen har SEAS-NVE forpligtelsen til at gennemføre almindeligt vedligehold, men ikke til at foretage en udskiftning eller modernisering til et ensartet anlæg. Plan for modernisering af belysningsanlægget i Bondebyen påtænkes indarbejdet i den senere plan for evt. tilbagekøb af belysningsanlægget, og der vil derfor ikke komme en udvalgssag for Bondebyen i den kommende tid.
"

Derudover har Bondebylauget også kontaktet os, og vi har måttet give dem samme svar som i meddelelsen. Da der er en efterfølgende forhandling med SEAS-NVE kan forvaltningen endnu ikke oplyse en forventet tidsplan.

Vi har allerede udarbejdet en borgerinddragelsesproces, hvori Bondebylauget også indgår. Bondebylauget vil derfor blive inddraget, når forvaltningen er klar til at gå videre med projektet.

Spørgsmål

Emne: Antal elbiler i Lyngby-Taarbæk Kommune

Hvor mange elbiler har Lyngby-Taarbæk kommune?

Kommunen har i dag 9 elbiler og 1 hybrid, svarende til 9% af kommunens personbiler.

Spørgsmål

Emne: Kommunens driftsoverenskomster - krav til brug af systemer til dokumentation

Stiller Lyngby-Taarbæk Kommune i vores driftsoverenskomster, eksempelvis med OK-Fonden, krav til brug af systemer til dokumentation? 

Forvaltningen kan bekræfte, at der stilles krav til hvilket system, der dokumenteres i. Der er i driftsoverenskomsten med OK-Fonden om Plejecenter Lystoftebakken således stillet krav om, at der dokumenteres i kommunens elektroniske omsorgssystem. Det samme gør sig gældende i samarbejdsmaterialet med fx leverandører af hjemmepleje, indkøbsordning, madservice og vasketøjsordning. Alle leverandører er således forpligtet til at dokumentere i samme elektroniske omsorgssystem som kommunen.

 

Spørgsmål

Emne: Assistens Kirkegård, status

Vedr. Assistens Kirkegård, status:

Der er vel ikke aktuelle planer om stenflytninger eller andet? Kan ikke huske om området er medtaget i Parallelopdraget?

Assistens Kirkegårdens omdannelse til lokalhistorisk park behandledes senest af Økonomiudvalget den 25. februar 2021 via sagen ”Afgrænsning af Assistens Kirkegaard til fremtidigt parkområde”.

Økonomiudvalget besluttede en afgrænsning af projektets område således: Selve Assistenskirkegårdens areal, Sophus Berghs Blomsterhave, Toftebæksvej 9 (Værestedet ”Paradiset”), Toftebæksvej 11 (der tidligere blev benyttet til dagpleje, og nu benyttes af Musikskolen som led i dennes genhusning) samt et cykelskur, som benyttes af personalet på Toftebæksvej 12.

Bygningen Toftebæksvej 11 har bevaringsværdi, og er historisk set det tidligere "Landvaskeri Frydendal". Området v. Toftebæksvej 11 anvendes endvidere til bilparkering, herunder af kommunens personale på Toftebæksvej 12 m.fl. adresser.

Vedr. Assistens kirkegårds-projektets lokalhistoriske perspektiv: I forbindelse med anlæggelse af parken indgår gravminder som et element i den fremtidige kulturhistoriske formidling, idet forvaltningen agter i et omfang at bevare de registrerede gravminder på Assistens kirkegård på en måde, hvor de kan indgå som en del af den lokalhistoriske fortælling.

I sagen fremgår bl.a. beskrivelse af, at ”For så vidt angår de kulturhistoriske værdier, der er knyttet til kirkegården, vedlægges Stadsarkivet notat af 02. FEB 2021, der detaljeret peger på, hvilke værdier der agtes/bør videreføres, og som forvaltningen agter at lægge til grund i det videre arbejde…. I 1991 blev kirkegården gennemgået af Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv med henblik på en registrering af bevaringsværdige gravminder, som følge af lov herom fra 1986. Der blev registreret 29 gravminder med udførlig opmåling, afskrift og fotografering. Flere af de eksisterende gravsteder samt lapidariet på Assistens Kirkegård indeholder bevaringsværdige gravminder, som bør bevares og formidles.”

Assistens Kirkegården som aspekt i relation til parallelopdraget: Assistens Kirkegården indgår perspektivmæssigt som et delelement i program for udviklingen af Kongens Lyngby Centrum og i parallelopdraget vedr. programmet herom med heraf følgende mulighed for beskrivelse af parkområdets rolle i det overordnede byrumshierarki samt mulighed for beskrivelse af ”forbindelsespunkter” i relation til den omkringliggende bystruktur. Se evt. bilagsmateriale i parallelopdragssagen behandlet af kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

Projektet vedr. Assistens Kirkegårdens omdannelse til lokalhistorisk park fortsætter i relation til afklaring blandt andet plan-, frednings-, juridiske og ejermæssige forhold, som vil indgå i den konkrete projektering, inklusive budget (anlæg + drift) og tidsplan som baggrund for den endelige politiske beslutning i 2022 eller senere som grundlag for realiseringen af den ønskede lokalhistoriske park.

Blandt de aktuelle, vanskelige afklaringsspørgsmål, indgår navnlig som forudsætningsskabende parameter afklaring af ejerforholdene vedr. kirkegårdsarealet i kontakt til Kirkeministeriet.

Spørgsmål

Emne: Udviklingen og antallet af almene boliger

Jeg vil gerne have oplyst om udviklingen og antallet af almene boliger opdelt på ungdoms-, studie-, ældre- og seniorboliger samt familieboliger i LTK siden 1990 og til nu. Desuden ønskes opgjort det samlede antal boliger i LTK i samme periode.

I perioden (1990-2021) er antallet af almene boliger steget med 13 pct., mens antallet af boliger i alt i LTK er steget med 15,5 pct.

De almene boliger udgjorde i 1990 20,5 pct. af samtlige boliger i LTK. I 2021 er andelen næsten uændret - faldet til 20,1 pct.

Spørgsmål

Emne: Opholdsrum for borgere plaget af støj fra anlægsarbejder på Buddingevej

Teknik- og miljøudvalget ønsker at få belyst kommunens muligheder for at stille et dedikeret lokale til rådighed som et “opholdsrum” for borgere i kommunen, som er støjramte pba. anlægsarbejder. Lokalet skal være et sted, hvor borgerne kan søge hen for at få ro og en kop kaffe samt et beskedent traktement, og det kunne eksempelvis være Stadsbiblioteket eller en anden kommunal lokation.

Udvalget ønsker dertil et overslag over prisen for en sådan ordning.

Generelt tilbud
Forvaltningen har undersøgt de lovgivningsmæssige rammer for at etablere en sådan ordning. Kommunen har ikke den fornødne hjemmel til at etablere en ordning, der afgrænses til de berørte borgere langs Buddingevej. En aflastningsordning for støjramte borgere langs Buddingevel vil således skulle etableres som et generelt tilbud om et opholdssted til borgerne i kommunen. I så fald vil der være tale om en midlertidig forhøjelse af kommunens serviceniveau, hvilket kommunen har hjemmel til.

Kommunale tilbud m.v. der eventuelt ville kunne anvendes som opholdsrum
Antallet af relevante tilbud er, i lyset af kravet om almen adgang til tilbuddet, begrænset. Som udgangspunkt vil der være tale om tilbud, der allerede i dag har offentlig adgang. Tillige skal der fortsat være tale om tilbud, der kan tilbyde ro, og være tilgængeligt i perioden kl. 7.00 – 22.00 på hverdage. For alle tilbud vedkommende gælder det, at en forudsætning for anvendelsen som opholdssted vil være at stedet er bemandet.

De kommunale tilbud, der umiddelbart vil være relevante er især Stadsarkivet og Stadsbiblioteket. Forvaltningen har desuden været i kontakt med Rustenborg, Christians kirken / Menighedsrådshuset og Spejderhuset Isflagen, men disse er ikke umiddelbart relevante. Kommunale institutioner som skoler og børnehaver er ikke taget i betragtning.

Stadsbiblioteket
Stadsbiblioteket har åbent for almindelige biblioteksbrugere mandag – torsdag kl. 8.00- 20.00, fredag kl. 8.00 – 18.00. Biblioteket benyttes tillige til en lang række aktiviteter (musik, foredrag m.v.) udenfor almindelig åbningstid. Brugen af biblioteket som opholdssted ville indebære, at denne funktion vil skulle indpasses i forhold til stedets øvrige aktiviteter.

Med den lange åbningstid og en placering relativt tæt på Buddingevej er Stadsbiblioteket det eksisterende tilbud, der under de eksisterende rammer tilbyder den mest relevante opholdsmulighed, og forvaltningen har derfor undersøgt omkostningen ved en udvidelse af bibliotekets åbningstid til kl. 22.00 på hverdage.

Der er i dag udelukkende bemandet åbningstid på biblioteket, så der er taget udgangspunkt i at de to ekstra timers åbning i hverdagene ligeledes er bemandede (der er ikke etableret teknisk udstyr til selvbetjent åbningstid, og bygningen er ikke umiddelbart egnet til dette setup). Et opholdsrum på biblioteket vil indebære en generel udvidelse af bibliotekets normale åbningstid frem til kl. 22.00 på hverdage.

En sådan udvidelse, hvor aftentimerne sættes i vagtskema, er en væsentlig vilkårsændring for personalet. Derfor vil udvidelsen som udgangspunkt kræve en varsling til de berørte medarbejdere og en høring i MED-systemet på biblioteket. Et normalt varsel vil være på 3 måneder.

Med en absolut minimumsbemanding på en biblioteksbetjent og en biblioteksfaglig medarbejder vil lønudgiften beløbe sig til ca. 40.000 kr. om måneden. Hertil kommer udgifter til forbrug, rengøring mv. Da Stadsbiblioteket allerede bruges til genhusning af kommunens politiske møder og af musikskolen, kan man i udgangspunktet ikke forvente, at der er ro i biblioteksrummet hver aften. Der er desuden allerede planlagt en række aftenarrangementer i biblioteksrummet frem til januar 2022.

Stadsarkivet
Åbningstiden på Stadsarkivet er i dag tirsdag – torsdag kl. 10.00 – 14.00 samt lørdag fra kl. 10 - 14. I denne tid er der offentlig adgang til at besøge udstillingen. Stadsarkivet benyttes til en lang række aktiviteter udover den almindelige åbningstid, herunder kommunale vielser. Et muligt opholdsrum vil derfor skulle deles med de øvrige brugere af Stadsarkivet.

Oprettelse af et særskilt kommunalt tilbud
Oprettelse af et opholdsrum som et nyt kommunalt tilbud må forventes at have en betydelig udgift. En belysning af udgifterne og forudsætningerne for oprettelsen af et sådant tilbud vil kræve en større analyse, som ligger udenfor rammen af politikerspørgsmål.

Spørgsmål

Emne: Status på håndtering af telefonhenvendelser til Vagtcentralen

Der ønskes en status for håndtering af telefonhenvendelser til Vagtcentralen.

Vagtcentralen har i dag en telefonløsning uden en velkomsthilsen med meddelelse til borgerne om, at de har ringet til Vagtcentralen. Der er heller ingen kø-funktion, og det kan være uklart, om der er en kø, eller om telefonen ikke besvares. Vagtcentralen ønsker at levere god service til borgerne, når de henvender sig, og Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har derfor i samarbejde med hjemmeplejen set på mulige løsninger.

Etablering af ny løsning til telefonhenvendelser i Vagtcentralen
CSO har indgået en aftale med TDC Erhverv om installering og ibrugtagning af en ny telefonløsning fredag den 10. september 2021. Vagtcentralen beholder det nuværende telefonnummer. Med denne aftale vil der fortsat være to arbejdsstationer. De medarbejdere, der er på arbejde, vil melde sig ind og ud af modtagergruppen, så der er fleksibilitet i forhold til, om der er en eller to medarbejdere på arbejde.

Ved opkald til Vagtcentralen vil borgeren høre følgende besked: ”Du har ringet til Vagtcentralen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er i øjeblikket ventetid på at komme til at tale med en medarbejder. Du er nu nummer XX i køen”. Beskeden efterfølges af musik, og borgerne vil løbende få at vide hvilket nummer i køen, de har. Vagtcentralen har én telefonindgang, og vi kan derfor ikke helt undgå kø på spidsbelastede tidspunkter, men vurderer at informationen om hvilket nummer, man har i køen, vil opleves som en forbedring.

Sideløbende med etableringen af den ny telefonløsning, vil CSO på kommunens hjemmeside og i det Grønne Område orientere borgerne om i hvilke situationer, man kan få hjælp hos Vagtcentralen og i hvilke situationer, man skal ringe til fx 112.

Sikkerhed, support og statistik
TDC Erhverv vil stå for supporten og har 24 timers vagttelefon. Hvis der skulle ske nedbrud, kan TDC Erhverv omstille telefonen til en mobiltelefon i en periode, således at det altid er muligt at kontakte Vagtcentralen.

Den nye løsning giver også en mulighed for at trække statistik på, hvornår og hvor mange telefoniske henvendelser Vagtcentralen får i løbet af døgnets 24 timer.