Gå til hovedindhold
Du er her:
Grafik: Mange menneske-silhuetter og en kæmpe lyspære

Spørgsmål fra KMB

Spørgsmål fra KMB

Se hvilke spørgsmål vores kommunalbestyrelse stiller og læs svarene fra forvaltningen.

År

Spørgsmål

Emne: Ungdoms- og studieboliger status udlejning

Hvor stor en andel af nyere opførte ungdomsboliger og studieboliger er udlejet. Om muligt ønskes alderssammensætning også oplyst.

Forvaltningen har set på fire ejendomme, der er taget i brug inden for de seneste år:

 1. Lundtoftevej 162: 493 studie- og ungdomsboliger, heraf 465 udlejet, svarende til 94%.
 2. Nordvej 259: 312 studie- og ungdomsboliger, heraf 301 udlejet, svarende til 96%.
 3. Lyngby Hovedgade 63: 160 studie- og ungdomsboliger, heraf 148 udlejet, svarende til 93%.
 4. Skovbrynet 2: 639 studie- og ungdomsboliger samt 147 andre boliger. 656 boliger er udlejet/beboet, svarende til 83%. Der kan ikke trækkes tal alene for, hvor står en del af studie- og ungdomsboligerne, der er udlejet.

Tabellerne neden for viser endvidere alderssammensætningen for de enkelte adresser. Vær opmærksom på, at Skovbrynet 2 også indeholder andre boligtyper, blandt andet seniorboliger.

Se dette kort der viser, hvor i kommunen, adresserne befinder sig - PDF er ikke webtilgængelig.

Lundtoftevej 162 A-H

Udlejet eller ikke benyttet?

Antal enheder

Procent

Udlejet

465

94 %

Ikke benyttet

28

6 %

I alt

493

100 %

Aldersfordeling

Antal borgere

Procent

Under 18 år

0

0

18-29 år

491

94 %

30+ år

34

6 %

I alt

525

100 %

Nordvej 259 A-F

Udlejet eller ikke benyttet?

Antal enheder

Procent

Udlejet

301

96 %

Ikke benyttet

11

4 %

I alt

312

100 %

Aldersfordeling

Antal borgere

Procent

Under 18 år

0

0

18-29 år

299

95 %

30+ år

15

5 %

I alt

314

100 %

Lyngby Hovedgade 63

Udlejet eller ikke benyttet?

Antal enheder

Procent

Udlejet

148

93 %

Ikke benyttet

12

7 %

I alt

160

100 %

Aldersfordeling

Antal borgere

Procent

Under 18 år

1

0,5 %

18-29 år

174

92,5 %

30+ år

13

7 %

I alt

188

100 %

Skovbrynet 2-24

Udlejet eller ikke benyttet?

Antal enheder

Procent

Udlejet

656

83 %

Ikke benyttet

130

17 %

I alt

786

100 %

Aldersfordeling

Antal borgere

Procent

Under 18 år

32

4 %

18-29 år

543

72 %

30+ år

183

24 %

I alt

758

100 %

Spørgsmål

Emne: Klimavenlig asfalt

Jeg har set på sociale medier, at kommunen annoncerer, at vi får lagt klimavenlig asfalt på omfartsvejen i sommerperioden. Der bliver varslet om risiko for kødannelser m.v.

 1. Hvad betyder klimavenlig asfalt?
 2. Hvad indebærer det konkret?
 3. Eller menes der støjsvag?

Klimavenlig asfalt (KVS) er et nyt produkt inden for belægningstyper. Asfalten er udviklet således, at den reducerer vejens rullemodstand. CO2-udledningen mindskes igennem trafikanternes mindre forbrug af brændstof.

Ud over førnævnte egenskaber vedrørende rullemodstand har KVS også støjdæmpende egenskaber samt en bedre levetid end støjreduceret asfalt (SRS). Den forventede levetid for KVS er mere end 16 år, hvor SRS har en levetid på ca. 10 år.

Med levetid mener man, at det er den tid førend, at der skal udlægges ny belægning, såsom det arbejde der udføres nu. I driftsperioden vil der altid forekomme reparationer frem til ny belægning udlægges.

De kommende uger vil forvaltningen og dens asfaltentreprenør udskifte belægningen på Lyngby Omfartsvej.

Spørgsmål

Emne: Udgift til ekstern juridisk vurdering

Hvad har kommunen haft af udgift til ekstern juridisk vurdering fra Horten ifm. sag om udstykning af Furesøvej 7?

Forvaltningen kan oplyse, at udgiften er ca. 185.000 kr. inkl. moms.

Spørgsmål

Emne: Tømning af rendestensbrønde - udbud

Forvaltningen har i en meddelelse til Økonomiudvalgets møde den 16. Juni 2022 oplyst, at Forsyningen har udbudt tømning af rendestensbrønde til ekstern leverance, idet Forsyningen oplyser, at det er billigere for Forsyningen at købe ydelsen eksternt end at levere den selv.

Jeg vil på den baggrund gerne have oplyst, om forvaltningen har overvejet at foretage udbud sammen med Forsyningen for at realisere mulige synergigevinster.

Forvaltningen ser pt. på et fælles udbud af tømning af rendestensbrønde med en række kommuner i Nordsjælland. Forvaltningen hører gerne, om Forsyningen kan se fordele i at indgå i et sådant fælles udbud.

Hidtil har der ikke været samarbejde mellem kommune og Forsyningen om udbud. Det kan i den sammenhæng oplyses, at der gælder et andet udbudsdirektiv for Forsyningens kerneforretning – og dermed andre og mere fleksible udbudsregler - end for kommunen.

Spørgsmål

Emne: Gasforbrug på drivhusene

Jeg vil gerne have en opgørelse over det årlige gasforbrug for drivhuset på Sophienholm og drivhuset i Den Gamle Have.

Forvaltningen kan for så vidt angår ”Den Gamle Have” oplyse, at området (Nybrovej 457 – 461) indeholder 2 mindre udlejningsboliger, forpagtningen ”Den Gamle Have” samt drivhuset, hvor sidstnævnte hører direkte under kommunens Arealdrift. Der er opsat én gasmåler for området, som dækker gasforbrug på de to lejeboliger samt drivhuset (forpagtningen af ”Den Gamle Have” har ikke varmekilde).

For så vidt angår drivhuset, er der oprindelig ikke opsat – og er nu meget vanskelig at opsætte - særskilt måler.

Det samlede gasforbrug betales af kommunen, dog således at de to lejere betaler et månedligt vederlag på 500 kr. for varme (kontraktbestemt).

Udgiften til gas er for hele året 2021 opgjort til at have være ca. 184.000 kr. (ekskl. moms). I 2022 er der foreløbig betalt 99.600 kr. (ekskl. moms) dækkende 1. kvartal 2022 inklusive slutafregning 2021. Et estimat for hele 2022 – baseret på de aktuelle priser sammenholdt med tidligere års forbrug – tilsiger en samlet udgift på anslået 288.000 kr. (ekskl. moms).

For så vidt angår væksthuset på Sophienholm kan forvaltningen oplyse, at der heller ikke dér er foretaget en adskillelse mellem forbruget af gas til opvarmning af hovedbygning (udstilling + cafeteria), staldbygning, portnerbolig, tjenestebolig samt orangeri. Der henvises til tidligere spørgsmål/svar vedr. dette emne.

I forhold til lejer af cafeteriet gælder, at denne afregner et fast beløb på 5.000 kr. månedligt til varme og vand. Udgiften til gas udgjorde i 2021
283.000 kr. (ekskl. moms). I 2022 er der foreløbig betalt godt 106.000 kr.
(ekskl. moms) dækkende 1. kvartal 2022 inkl. slutafregning 2021. Baseret på de aktuelle priser sammenholdt med tidligere års forbrug estimeres for 2022 en samlet udgift på anslået 407.000 kr. (ekskl. moms).

Forvaltningen er i gang med særskilt at undersøge mulighederne for genforhandling af erhvervskontrakten vedr. lejer af cafeteriet.

Spørgsmål

Emne: Benyttelse af klubhuset på stadion efter istandsættelse

I den fremtidige løsning for stadion skal klubhuset i hjørnet istandsættes og bl.a. indeholde en café. Kommunen skal så leje det på en kortere kontrakt og stadig stille det til rådighed for boldklubben, men hvad med de andre folkeoplysende foreninger m.v. der i dag benytter huset, vil de også kunne benytte det i fremtiden?

Kommunen stiller på nuværende tidspunkt dele af klubhuset, herunder omklædning og kontorlokaler, til rådighed for den folkeoplysende forening Lyngby Boldklub af 1921 (amatørklubben). Derudover stilles lokaler vederlagsfrit til rådighed for den folkeoplysende forening FOF, som flere gange ugentligt anvender et kælderlokale med motionsmaskiner og måtter til et ”Fit for Fight” hold.

Lyngby Stadion & Venner har som del af købstilbuddet underskrevet lejekontrakt om kommunens leje af lokaler i det eksisterende klubhus og tilbud en leje for klubhuset. Den tilbudte leje er fastsat på baggrund af, at Lyngby Stadion & Venner foretager en gennemgribende renovering af klubhuset for cirka DKK 9.000.000. Der skal indgås et tillæg til lejekontrakten vedrørende renoveringen og fastsættelsen af lejen indtil, at renoveringen er gennemført. Lejekontrakten kan af kommunen bringes til ophør med 3 måneders varsel.

Af lejekontrakten fremgår det at:

 • Lejemålet skal anvendes til idræts- og foreningsaktiviteter, herunder til omklædningsrum, kontor, administration og cafe i tilknytning til idræts- og foreningsaktivitet, og må ikke uden Udlejers forudgående skriftlige godkendelse anvendes til andet formål.
 • Udlejer er bekendt med og acceptere, at Lejer er berettiget til helt eller delvist at stille Lejemålet til tredjemands rådighed og anvendelse, herunder til frivillige organisationer og institutioner, uden Udlejers godkendelse.

Kommunen forventer at stille lejemålet til rådighed for amatørdelen af Lyngby Boldklub. Kommunen forventer ikke at stille klubhuset til rådighed for andre folkeoplysende foreninger mv.

FOF er i december 2021 informeret om at deres fremtidige muligheder for at anvende klubhuset formentlig vil bero på en aftale med den nye ejer.

Spørgsmål

Emne: Samarbejde mellem kommunen og privatskoler
 1. Hvordan foregår det løbende samarbejde mellem privatskolerne og Lyngby-Taarbæk Kommune, og hvordan understøttes den løbende dialog?
 2. Hvorfor er privatskolerne i den forbindelse ikke en del af de faste dialogmøder på skoleområdet?
 3. Får privatskolerne også tilbudt oplæg om alkohol og misbrug, som eksempelvis teaterforestillingen act on it?
 4. På samme måde som politiet kommer ud på skolerne og holder oplæg om alkohol, er der lignende oplæg målrettet privatskolerne?

Svar på 1. Hvordan foregår det løbende samarbejde mellem privatskolerne og Lyngby-Taarbæk Kommune, og hvordan understøttes den løbende dialog?

Dialogen mellem forvaltning og privatskolerne foregår typisk på baggrund af konkrete henvendelser fx ift. understøttende funktioner. Privatskolerne betjenes af PPR, ligesom privatskolerne har mulighed for at få sparring af fx kommunens læsekonsulent. Denne mulighed for samarbejde om konkrete elever sker efter behov. Der er erfaring med, at dette samarbejde fungerer tilfredsstillende.

Derudover informerer forvaltningen privatskolerne om nye tiltag og ændringer på forvaltningsniveau, som har betydning for privatskolernes virke. Fx blev der afholdt et infomøde (virtuelt pga. Covid-19) med privatskolerne om den nye organisering af de understøttende funktioner i den distriktsbaserede samarbejdsmodel.

Forvaltningen tilbyder også privatskolerne at deltage i det lokale pædagogiske kursusudbud. Privatskolerne har ikke benyttet sig af tilbuddet. Privatskolerne benytter mod betaling kommunens idrætsfaciliteter til fx idrætsundervisning.

Tidligere har privatskolerne haft deres eget SSP-netværk, men nu er privatskolerne en del af det samlede kommunale SSP-netværk sammen med de andre skolers SSP-repræsentanter. Det er frivilligt at deltage i SSP netværkets møder.

Frem til 2017 blev der derudover afholdt ét årligt møde mellem kommunens folkeskoler og privatskoler i forbindelse med et ordinært skoleledermøde. Disse møder afholdes ikke længere.

Svar på 2. Hvorfor er privatskolerne i den forbindelse ikke en del af de faste dialogmøder på skoleområdet?

Kommunerne er, jf. Folkeskolelovens § 46a, forpligtet på at afholde dialogmøder mellem skoleudvalget og skolebestyrelser. Retningslinjerne for, hvem der inviteres til dialogmøderne, er indskrevet i Lyngby-Taarbæk Kommunes styrelsesvedtægt for de kommunale skoler. Styrelsesvedtægten er godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2020. De emner, der typisk drøftes på skoledialogmøderne, er ofte mest af relevans for kommunale skoler. Det kan fx være drøftelser omkring kommunale strategier, politikker mv., som kun de kommunale skoler er forpligtede på.

Der er derudover etableret dialogmøder mellem skoleledere på kommunale skoler og skoleudvalget. Dette er iværksat og lokalpolitisk besluttet senest i januar 2022. Dato for møderne fastlægges hvert år. I 2022 blev dette besluttet på skoleudvalgsmødet d. 12. januar.

Lyngby-Taarbæk Kommunes SSP- konsulenter inviterer sig selv til bilaterale dialogmøder mellem skoler og kommunens SSP-konsulenter én gang om året. Privatskolerne har ikke benyttet sig af tilbuddet. SSP genoptager tilbuddet til alle skoler inklusive privatskolerne fra skoleåret 22/23. Det er frivilligt, om privatskolerne vil tage imod tilbuddet.

Svar på 3. Får privatskolerne også tilbudt oplæg om alkohol- og misbrug, som eksempelvis teaterforestillingen act on it?

Lyngby-Taarbæk Kommunes Sundhedsstrategi blev politisk godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet d. 28. maj 2020. Forestillingerne omkring Act on it er besluttet som en del af handleplanen for Sundhedsstrategien 2020-2022. Der er afsat økonomi til oplæg Act on it - Alkohol på otte almenskoler.

SSP har i forbindelse med SSP netværksmøderne tilbudt at formidle kontakten mellem foredragsholder og privatskolerne, så privatskolerne kan arrangere foredragene på egen hånd, så længe nuværende handleplan gælder.

Undervisningen af folkeskolernes ældste klasser om fx konsekvenserne ved hash bliver i skoleåret 2022/2023 varetaget af SSP-konsulenterne. Dette er ligeledes en del af handleplan 2020-2022 for Sundhedsstrategien, men er blevet forsinket pga. Covid-19. Privatskolerne bruger Lyngby-Taarbæk Kommunes SSP-konsulenter til faglig sparring ind i fx problematikker med hash. Der er ikke i handleplanen for Sundhedsstrategien afsat ressourcer til undervisning omkring dette på privatskolerne.

Svar på 4. På samme måde som politiet kommer ud på skolerne og holder oplæg om alkohol, er der lignende oplæg målrettet privatskolerne?

Hvis en skole ønsker besøg af Politiet, skal de henvende sig til den lokale områdebetjent, der vurderer henvendelsen. Politiet deltager ikke i drøftelser om alkohol på skolerne. Det er ofte lokale medarbejdere (lærere og pædagoger), som også indgår i SSP netværket, der deltager på skolernes møder om alkohol. SSP-konsulenterne understøtter og sparrer med privatskolernes SSP-medarbejdere i SSP-netværket.

Spørgsmål

Emne: Genanvendelse af væksthuse

Kan I se en mulighed for, at vi kan integrere disse i nogle af de initiativer, der er i gang omkring haver sammen med Novozymes, bag ved Stadsarkivet, på Dyrehavegårds jorder eller andre steder?

Udover den åbenlyse tanke om at genanvendelse er mere værd for miljøet end skrotning, så er der også en særlig værdi i den kulturhistoriske værdi ved disse væksthuse.

https://www.facebook.com/soren.ejlersen/posts/pfbid0rtaU5tNiGAxo4HTEZ2gLNbK1u3qGt8Gz3RuGKPF64dkzFKUnu2S19jbR7RG9riTDl?comment_id=525702428931428&notif_id=1652634828822228&notif_t=comment_mention&ref=notif

Kan vi være med at redde dem og sikre et nyt hjem til dem her i kommunen??

Kommentar tilføjet af webmaster i Lyngby-Taarbæk Kommune

I spørgsmål indgår et link til et opslag på Facebook. Af ukendte årsager fejler linket og må derfor henvise til spørgsmålsstilleren, Michael M. Jørgensen, mjoeg@ltk.dk, hvis der er spørgsmål hertil.

Forvaltningen har taget kontakt til initiativtageren til opslaget på Facebook med henblik på en videre afklaring af et eventuelt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune.

Forvaltningen fik oplyst, at der har været stor interesse for opslaget på Facebook, og at de derfor allerede var meget langt i processen med enkelte virksomheder i forhold til at få væksthusene afsat. Det vil sige, at hvis Lyngby-Taarbæk Kommune skulle indgå i et samarbejde, skulle vi allerede nu være klar med henholdsvis et areal, en byggetilladelse samt et beløb i størrelsesordenen 1-2 mio. kr.

På den baggrund vurderede forvaltningen, at det ikke var relevant at gå videre med henvendelsen.

Spørgsmål

Emne: Tillæg til sygeplejersker i driften

Hvor mange tillæg til sygeplejersker i driften gives til hhv. administrative opgaver og borgerrettede opgaver, og er tillæg for administrative opgaver højere?

Svar på spørgsmål

Tillæggene i nedenstående skema stammer fra Forhåndsaftale, om udmøntning af Lokal Løn gældende for sygeplejersker ansat under Center for Sundhed og Omsorg i Lyngby-Taarbæk Kommune indgået mellem Dansk Sygeplejeråd og Lyngby-Taarbæk Kommune gældende fra 1. september 2018.

Der er medtaget funktionstillæg der kan gives til sygeplejersker ansat direkte i driften. Derfor er uddannelsessygeplejersker, visitationssygeplejersker og demenskoordinator ikke med i nedenstående.

Funktionstillæg vedr. tillidsrepræsentantrollen er ikke medtaget.

Kvalifikationsløn, som kan ydes udover grundløn og funktionsløn, er ikke medtaget i dette svar. Kvalifikationsløn er baseret på eksempelvis anden relevant uddannelse samt en konkret vurdering af, hvordan den ansatte fungerer i jobbet.

Tillæggende varierer i størrelse. Det højeste tillæg for en borgerrettet funktion ligger på 30.000 kr årligt i 06-niveau. Det er tillæg i forbindelse med nattjeneste på Vagtcentralen. Det højeste tillæg på en administrativ opgave ligger på 10.000 kr årligt i 06-niveau.

Borgerrettede opgaver

 • Demenskontaktsygeplejerske
 • Tillæg for ansættelse på gerontopsykiatrisk afsnit
 • Tillæg for ansættelse på specialafdelinger på plejecentre, psykiatriafsnit, demensafsnit og midlertidige pladser
 • Specialistfunktion indenfor sår, kontinens, psykiatri/geriatri
 • Tillæg for ansættelse på plejecenter
 • Tillæg for ansættelse i Mobilt Akut Team- særlige akutkompetencer
 • Tillæg for ansættelse på Trænings-og rehabiliteringscenterets døgnafsnit
 • Tillæg for ansættelse på sygeplejeklinikken
 • Tillæg for ansættelse som natsygeplejerske ved Vagtcentralen
 • Tillæg for ansættelse som aftensygeplejerske
 • Tillæg som ansvarshavende weekend- og helligdage
 • Tillæg for at tage en aften/nattevagt som normalt ansat i dagvagt

Administrative opgaver

 • Tillæg for ”fordeler”funktion
 • Tillæg for ambassadørfunktion på elektronisk omsorgssystem
 • Praktikvejleder tillæg
 • Klinisk vejleder tillæg
 • UTH sagsbehandler tillæg

Spørgsmål

Emne: Supplerende svar til tidligere spørgsmål: Ny Moske er åbnet i Lundtofteparken 63

Der er ikke stillet yderligere spørgsmål, men forvaltningen ønsker at supplere med en status, se under svar.

Som opfølgning på svar af 9. februar 2022 til Claus Bøgh Svenningsen, kommer forvaltningen her med en status for sagen.

Lundtoftevej 63 er et lejemål i Lundtofteparkens Center. Lejemålet har tidligere været anvendt til solcenter, men i december 2021 indgik ejeren (almennyttig boligforening) en lejeaftale med Foreningen Lyngby Kulturcenter.

Forvaltningen vurderer, at der er tale om en anvendelse, der kan rummes inden for den eksisterende kommuneplansramme, og at det er i overensstemmelse med almindelig praksis at muliggøre anvendelse af lokaler til foreningsformål i mindre bydelscentre.

Indretningen til kulturcenter kræver dog en byggetilladelse, da der er tale om en væsentlig ændring. Der vil derfor skulle ske en lovliggørelse af lejemålet i forhold til Byggeloven. Forvaltningen har modtaget en byggeansøgning og forventer at kunne meddele en byggetilladelse til lovliggørelse af anvendelsen.

Spørgsmål

Emne: Data fra almennyttige boliger vedr. etniske beboere

Der ønskes data for de respektive almennyttige boligselskaber i Lyngby-Taarbæk:

 1. Andelen af beboere med anden etnisk baggrund
 2. Andelen af beboere udenfor beskæftigelse
 3. Andelen af beboere dømt for kriminalitet

Kommunen har ikke data/dokumenter, som kan belyse de stillede spørgsmål.

Spørgsmål

Emne: Parkering på stikvej til Engelsborgskolen

Der er et stort ønske fra Engelsborgskolen om at gøre stikvejen hen mod porten bilfri. Det har den været hidtil, men for nogle uger siden kom disse skilte op, se billedet under svaret, som vel betyder at nu må biler gerne parkere der døgnet rundt på nær i tidsrummet 7.30-8.30?

Som det fremgår af billedet, se under svaret, er skolens mindste elever sommetider uden for porten. Skyldes dels, at det går ned ad bakke på strækningen mod porten og ikke alle når at bremse. Samt at bygningen Trækronen jo ligger på stikvejen og derfor mistolker eleverne at de ikke kan være der. Det kan potentielt give nogle farlige situationer.

Forvaltningen er tidligere blevet gjort opmærksom på, at forældrene benytter stikvejen om morgenen til afsætning af elever. Stikvejen har ikke tidligere været skiltet, så det har ikke været muligt at håndhæve, at stikvejen skal være bilfri.

I forbindelse med ombygning af krydset Gl. Bagsværdvej/Chr. X´s Alle til minirundkørsel er der opsat standsningsforbud i tidsrummet kl. 7.30 – 8.30 på stikvejen for at undgå at forældre afsætter elever på stikvejen i dette tidsrum. Dette er dog ikke koordineret med Engelsborgskolen.

Forvaltningen har nu været i dialog med Engelsborgskolen. De ønsker et indkørselsforbud, således at det fremadrettet ikke er tilladt at køre ind ad stikvejen i bil. Forvaltningen arbejder videre med forslag fra Engelsborgskolen og vil få ændret skiltningen på stikvejen i samarbejde med skolen.

Port på stikvej til Engelsborgskolen - set fra skolen - og viser børn, der leger på stikvejen
Port på stikvej til Engelsborgskolen - set fra skolen - og viser børn, der leger på stikvejen
Port på stikvej til Engelsborgskolen, der viser skilt med standsning forbudt mellem 7.30 og 8.30
Port på stikvej til Engelsborgskolen, der viser skilt med standsning forbudt mellem 7.30 og 8.30

Spørgsmål

Emne: Træer med gul markering på Frederiksdalsvej

En borger har konstateret, at der er malet gule pletter på træer langs Frederiksdalsvej på strækningen fra Geels Plads til Kongevejen. Kan forvaltningen gøre rede for, om de gule pletter er udtryk for, at træer skal fældes, og i givet fald begrunde dette?

Træerne er markeret til fældning. Det skyldes 3 grunde:

 1. Sikring af lys på vejbanen og cykelsti. Flere steder står lygtepæle inde i trækronerne. Det er ikke muligt ved beskæring at sikre vejbelysningen. Dette burde have været løst, da man satte nye lygtepæle.
 2. Bestandspleje. Nogle steder står træerne uhensigtsmæssigt tæt og træerne kan derfor ikke udvikle sig harmonisk, men strækker sig efter lys udover vejbanen, hvilket er uhensigtsmæssigt.
 3. Sikkerhed. Mange af træerne har en dårlig kronestruktur og store sår som følge af tidligere beskæringer eller påkørsler. Endvidere har nogle af dem dårlig vækst. I forhold til råd og sikkerhed er rødeg en dårlig træart, som vejtræ, da det har en dårlig resistens mod råd.

Når fældningen er sket vurderes en mere hensigtsmæssig placering af de træer, som plantes til erstatning for de fældede træer. Endvidere påbegyndes skift til stilkeg, som er en hjemmehørende robust træart, der egner sig bedre som vejtræ. Denne træart vil fremadrettet være den, der udskiftes til på denne vejstrækning. Dette arbejde forventes udført ultimo 2022.

Spørgsmål

Emne: Påtænkt reorganisering af planlægningsopgaven i hjemmeplejen

Følgende ønskes belyst i det omgang det kan lade sig gøre:

 1. Det ønskes oplyst om hvilke skriftlige instruktioner , der ligger til grund for udførelsen af arbejdet som planlægger.
 2. Det ønske oplyst hvilken oplæring, der er sket i forbindelse med varetagelsen af jobfunktionen.
 3. Det ønskes oplyst, hvilke retningslinjer, overenskomster, lovregler, interne regler og politikker hver enkelt planlægger er gjort bekendt med.
 4. Stillingsopslaget for den planlægningskonsulent, der blev ansat sidste år, ønskes fremsendt.

Svar på spørgsmål 1

Der er en række skriftlige instrukser for planlæggernes arbejde, ligesom der i forbindelse med Hjemmeplejens Kvalitetshandleplan yderligere er udarbejdet en lokal manual for planlæggerne, som danner grundlag for arbejdet med ruteplanlægning.

Disse instrukser og manual er vedhæftet svaret. Vagtplanlægning foregår ud fra gældende overenskomster, arbejdstid aftaler og lovgivning. Liste over disse fremgår i svar på spørgsmål 3.
 

Svar på spørgsmål 2

Hovedansvaret for oplæring/kompetenceudvikling i funktionen som planlægger ligger hos den enkelte afdelingsleder som ansvarlig for såvel personaleledelse og faglig ledelse. Oplæring/kompetenceudvikling af planlæggerne sker på forskellig vis, herunder sidemandsoplæring af en anden planlægger, afdelingsleders faglige ledelse og sparring som for øvrige medarbejdergrupper, fælles planlæggermøder samt kurser. Efter Covid 19 pandemiens start er møderækken med de fælles planlæggermøder ikke blev genplanlagt systematisk, men der er afholdt møder, når relevante emner er dukket op.

I september 2020 blev afholdt et 2 dages kursus af KMD i forbindelse med indførelsen af nyt vagtplansystem, hvor alle planlæggere, der på daværende tidspunkt var ansat, deltog. Der blev arrangeret et kursus i overenskomst ved FOA den 17.-18. november 2021. Planlæggerne deltog 1-2 dage på dette kursus.

Planlæggere ansat efter kurserne er sidemandsoplært af systemadministratorer og planlæggerkollega. Der har været fokus på, at sidemandsoplæringen blev udført af samme planlægger for at sikre ensretning. I forløbet med sidemandsoplæring introduceres man til overenskomster, arbejdstidsaftaler og instrukser. Det skal dertil siges, at det er en løbende proces at få overenskomst, regler, instrukser mm til at ligge på rygraden, da det er yderst komplekst materiale.
 

Svar på spørgsmål 3

Instrukser for ruteplanlægning - PDF-filerne er ikke webtilgængelige jf. Lov om webtilgængelighed, og vil blive udskiftet så snart de er blevet opmærket - forventes opdateret senest fredag den 22. april 2022.

Materiale for vagtplanlægning

Svar på spørgsmål 4

Der har ikke været et stillingsopslag, da stillingen som planlægningskonsulent er en midlertidig stilling. Ansættelsen er tidsbegrænset til 12 måneder.

Det fremgår af kommunens retningslinjer for rekruttering, som er aftalt i Hovedudvalget, at opslag af stillinger kan undlades ved kortere vikariater, ferieafløsning eller anden kortvarig beskæftigelse i op til 12 måneder. Hvis en midlertidig stilling gøres varig, skal stillingen altid i offentligt opslag, og proceduren ved besættelse af almindelige faste stillinger følges.

Spørgsmål

Emne: Indsamling af pap i plastikposer

Kan forvaltningen oplyse, om svaret på spørgsmål af 28. marts 2022 vedrørende indsamling af pap kan bruges til estimere effekten af en obligatorisk ordning vs. en frivillige ordning med mulighed for indsamling af pap i plastikposer?

Forvaltningen har i svaret på spørgsmål af 28. marts 2022 estimeret den ekstra CO2-udledning ved produktion af affaldsspande og har på baggrund af to undersøgelser estimeret en mulig potentiel CO2-besparelse ved en obligatorisk ordning. Det er anført i svaret, at der ikke tale om et fuldstændigt regnskab, samt at der er væsentlig usikkerhed forbundet med at vurdere en mulig reduktion af udledning. Der er bl.a. ikke taget højde for udledning ved ekstra kørsel og stop ved obligatorisk indsamling.

De to undersøgelser fra hhv. Rødovre og Sydsjælland tager ikke udgangspunkt i en frivillig ordning med mulighed for indsamling af pap i plastikposer og kan således ikke bruges til at estimere forskellen på de to mulige ordninger, der pt. drøftes i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det må alt andet lige forventes, at muligheden for at indsamle pap i plastikposer vil øge papindsamling i en frivillig ordning, idet der bliver et alternativ til de husstande, som ikke ønsker en særskilt beholder.

Dagsordener og referater

Følg med i sagerne, der behandles på vores udvalg