Gå til hovedindhold
Du er her:

Kolonihaver

I Lyngby-Taarbæk Kommune ligger der 8 haveforeninger, som tilsammen omfatter 365 kolonihaver. Haverne er kun for beboere i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Som borger i kommunen har du mulighed for at leje en af kommunens kolonihaver. Opskrivning til kolonihaverne sker enten via Kolonihaveforbundet eller via haveforeningernes bestyrelse. Nedenfor er en oversigt over haveforeningerne, hvor du kan finde deres kontaktinformationer.

Haveforeninger

 • Bredely

  Adresse: Bredely, Bredebovej 4, 2800 Kgs. Lyngby

  "Bredely" er kommunens ældste haveforening, oprettet i 1938. Den fejrede således i 1988 50 års jubilæum.  Foreningens beliggenhed er et eksempel på kolonihavers placering i en bydelspark, som består af skov og fodboldbane, ældreboliger og indkøbscenter.  Foreningen består af 37 haver omgivet af lave ligusterhække samt fælles opholdsarealer. I haverne har lejerne selv opført huse på op til 20 m² til dagophold.  Der er særlige traditioner med kompostering af haveaffaldet i foreningen. Kompostmesteren sørger for at foreningens kompost hele tiden er under nedbrydning. Der gødes, vandes og stikkes om. Før komposten er klar til brug sorteres sten og grenrester fra, så det ikke kommer ud i haverne.

  Samlet areal: 14.500 m²

  Havestørrelse: 350 m²

  Antal haver: 37 stk.

  Huse: Ja

  Haverne er varige

  Kontakt og opskrivning til venteliste ved at kontakte Vibeke Lenskjold: formanden@hf-bredely.dk  

 • Ermelund

  Adresse: Firskovvej 1, 2800 Kgs. Lyngby

  Arealet er fredet og udgør en del af Ermelundskilen, der strækker sig fra kanalen ved Lyngby Sø til Dyrehaven. Der hvor kolonihaverne ligger, var der tidligere en kanal i tilknytning til fæstningsanlægget omkring København.  I hver have er der opført et havehus af samme type. Der må ikke opføres drivhuse, men der er givet tilladelse til en terrasseoverdækning af bestemt type. Haverne er omgivet af ligusterhække og er orienteret nord-syd. Der er en fællesbygning med toilet til møder og sammenkomster.

  Du skal have folkeregisteradresse i Lyngby-Taarbæk Kommune for at få en have.

  Samlet areal: 9.000 m²

  Havestørrelse: 200 m²

  Antal haver: 44 stk.

  Huse: Ja

  Haverne er varige.

  Se nærmere omkring kontakt og opskrivning til venteliste via foreningens hjemmeside hfermelund.dk.

 • Fuglsang

  Adresse: Virumvej 32, 2830 Virum

  Haveforeningen ligger på det trekantede areal, hvor Virumvej og Fuglsangvej støder sammen. Mod Virumvej står en række poppeltræer, der giver området sin egen karakter.  Grusstier fører gennem arealet, der mod Fuglsangvej er afgrænset af et tjørnehegn klippet på de nederste 2 meter. Haverne er omgivet af avnbøghække 1,2 meter høje.  Arealet er udformet med små fællesarealer med bænke og papirkurve. Endvidere er der en mindre plads til cykel- og bilparkering.  Der er udført kloakering til fælles toiletbygning, og der er opført ensartede huse, der er orienteret ens, og dermed skaber sammenhæng i området.

  Samlet areal: 5.685 m²

  Havestørrelse: 130 m²

  Antal haver: 26 stk.

  Huse: Ja

  Haverne er varige.

  Opskrivning til venteliste sker via Kolonihaveforbundet.

 • Lundtoftegård

  Adresse: Nymøllevej 135, 2800 Kgs. Lyngby

  Haveforeningen ligger tæt ved Mølleåen mellem Helsingørmotorvejen og et parcelhuskvarter. Foreningen ligger på en tidligere mark tilhørende en af de mange bevarede gårde i Lundtofte.

  Den fælles parkeringsplads er omkranset med ege- og bøgeplantninger. Langs med grusgangene er græsrabatter med æbletræer, og hækkene er liguster.  Alle haver indeholder hus af ens type. Der må ikke plantes træer i haverne - dog undtaget dværgstammede frugttræer, og der må ikke opføres drivhuse.

  Haveforeningen er i besiddelse af fællesbygning med toilet til møder og sammenkomster.

  Samlet areal: 14.500 m²

  Havestørrelse: 200 m²

  Antal haver: 41 stk.

  Huse: Ja

  Opskrivning til venteliste sker via Kolonihaveforbundet

 • Lundtoftehaverne

  Adresse: Lundtoftevej 173, 2800 Kgs. Lyngby

  Lundtofte Kirke og Lundtofte Skole er naboer mod syd og nord.  Omkring haveforeningen er plantet avnbøg, fyr og akacie mod Lundtoftevej og et hasselhegn mod haverne på Danmarksvej.  Haveforeningen er delt op af grusgange, der på centrale steder er beplantet med paradisæbler.  I midten af området er opført fælles toiletbygning. Der er opsat bænke og flagstang.  Haverne er omgivet af avnbøgehække. 

  Samlet areal: 16.735 m²

  Havestørrelse: 240 m²

  Antal haver: 51 stk.

  Huse: Ja

  Haverne er varige.

  Opskrivning til venteliste sker via Kolonihaveforbundet.

 • Lyngen

  Adresse: Lundtoftevej 89, 2800 Kgs. Lyngby

  Foreningen er oprettet i 1950 nord for haveforeningen "Stadion". Haverne og de skærmende beplantninger er indrettet som ved "Stadion" med ligusterhække, grusgange og gamle træer.  Det er kun tilladt at plante træer og buske i den bagerste tredjedel af haverne – det samme gælder placering af flagstang og huse. Husenes tage skal have rejsning. Den øvrige del af haven er beregnet til grøntsagsdyrkning på det lysåbne areal. Hækkene må ifølge overenskomsten ikke overstige 1,4 meter.

  Samlet areal: 24.000 m²

  Havestørrelse: 400 m²

  Antal haver: 49 stk.

  Huse: Ja

  Haverne er varige.

  Kontakt og opskrivning til venteliste via website: hflyngen.dk

 • Stadion

  Adresse: Lundtoftevej 53A, 2800 Kgs. Lyngby

  Haveforeningen ligger ved Lyngby Stadion deraf navnet. Den er med sine 85 haver den største haveforening i kommunen.  Lejerne har selv opført huse i haverne på indtil 20 m², der ikke må overstige 3 meter i højden. Kommunalbestyrelsen kræver, at husene skal have et passende udseende.  Hele foreningens område er omgivet af randbeplantning, der sammen med naboforeningen "Lyngens" beplantning er en grøn oase tæt på Lyngby Centrum. Der er som i de øvrige foreninger et godt fællesskab.

  Samlet areal: 28.000 m²

  Havestørrelse: 400 m²

  Antal haver: 85 stk.

  Huse: Ja

  Haverne er varige.

  Kontakt og opskrivning til venteliste via website: hf-stadion.dk

 • Virumgård

  Adresse: Irismarken 3, 2830 Virum

  Foreningen er omgivet af S-toget, den gamle politi station og de beplantede skråninger ved boldbanerne på Virumgård.  Haverne fremstår ensartede med huse af samme type og hække af bøg. Der er opført fælles toiletbygning af samme type som havehusene.  En offentlig sti er ført igennem området, hvorfor de frodige haver er til glæde for de forbipasserende.

  Samlet areal: 7.560 m²

  Havestørrelse: 160 m²

  Antal haver: 32 stk.

  Huse: Ja

  Haverne er varige.

  Kontakt og opskrivning til venteliste via virumgaard@virumgaard.dk

 • Nyttehaverne i Pipers Park

  Adresse: Ulrikkenborg Allé 12, 2800 Kgs. Lyngby

  Er du beboer i området omkring Pipers Park, har du mulighed for at blive skrevet op på kommunens venteliste til en nyttehave i Pipers Park.

  Der er 10 nyttehaver i parken, som i øjeblikket alle er udlejet.

  Lejen for en have er 500 kr. om året.

  Opskrivning på ventelisten via mail til Ejendomskontoret .

Vedligeholdelse af grønne arealer i kolonihaverne

Haveejerne vedligeholder selv den største part af arealerne. Kommunens Arealdrift foretager beskæring af skærmende beplantninger, solitære træer på området og snerydning på offentlige fortove. Hvis du har spørgsmål omkring Arealdrifts vedligeholdelsesforpligtigelser, kan du kontakte arealdrift@ltk.dk.

Baggrund for kolonihaver i Lyngby-Taarbæk Kommune

Små dyrkningshaver kendes allerede fra det 14. århundrede, hvor kålhaver og humlehaver fandtes uden for købstædernes bymure. Et cirkulære fra 1826 udsendt af Frederik den VI omhandler sådanne haver, og ved en del købstæder oprettedes haver under fattigvæsenet. Det var dog først i 1884, at de første egentlige kolonihaver blev anlagt af vognmand (senere landstingsmand) Jørgen Berthelsen, Ålborg. Formålet var en slags fattighjælp til selvhjælp mod lediggang og for at fremme ædrueligheden.Kolonihavebevægelsen har altså bestået i mere end 100 år og udviklede sig til en sund fritidsbeskæftigelse for folk fra flere samfundslag. Der blev rift om haverne lige fra begyndelsen, og der opstod spekulation i priser på haver og bygninger. Derfor dannedes i 1908 Kolonihaveforbundet for Danmark for at modvirke spekulation og for at øge antallet af haver. Antallet af haver i Danmark var i 1940-erne på ca. 100.000, men er nu faldet til knap 50.000.I Lov om Kommuneplanlægning fra 1977 indgår planlægning af kolonihaver på lige fod med en bys øvrige funktioner. Kommuneplanen for Lyngby-Taarbæk Kommune, vedtaget i 1980, omhandler også forholdene for kolonihaver. I hver bydel er der behov for bydelspark, hvori kan placeres flere fritidsaktiviteter, herunder koloni- og dyrkningshaver.Det er målet at indrette 1 have pr. 10. etagebolig inden for kommunens grænser. I dag findes 1 have for ca. hver 30. bolig.

Kolonihaver i Lyngby-Taarbæk Kommune

Den ældste haveforening i Lyngby-Taarbæk Kommune hed haveforeningen "Toftebæk", og den blev oprettet omkring 1936 og nedlagt i 1970 for at give plads til Lyngby Storcenter. Den ældste haveforening blev oprettet i Brede og hedder "Bredely". I perioden indtil 1950 blev oprettet yderligere 3 kolonihaveområder, hvoraf "Stadion" er den største inden for kommunen med 85 haver.I 1970-erne blev der anlagt nye kolonihaveforeninger forskellige steder i kommunen specielt for pensionister. Derudover blev anlagt et stort kolonihaveområde i Ballerup 15 km fra Lyngby, hvor priserne for jord var lavere. Endvidere findes 2 arealer med mindre dyrkningshaver inden for kommunegrænsen.Fælles for alle haverne i Lyngby-Taarbæk Kommune er bl.a., at de er forsynet med vandhane i skellet til 2 haver. Grusgange fører frem til haverne, de er omgivet af hække - ofte af liguster. Havernes størrelse varierer fra 130 til 400 m², og der findes ofte fællesfaciliteter med fælles forsamlingshuse. I de nyere haver er indlagt kloak til et fælles toilet. Den fælles flagstang er næsten obligatorisk, og i de fleste haver findes huse på 12-20 m² enten selvbyggede eller af ensartet type.