Gå til hovedindhold
Du er her:

Privatlivspolitik

Læs om hvorfor og hvordan kommunen indsamler og behandler dine personoplysninger

Sådan behandler kommunen dine personoplysninger

Lyngby-Taarbæk Kommune har fokus på at beskytte de personoplysninger om dig, som kommunen behandler.

Her kan du læse om, hvorfor og hvordan kommunen indsamler og behandler dine personoplysninger. Du får blandt andet også information om dine rettigheder, hvem kommunen videregiver dine oplysninger til, samt hvor du kan henvende dig, hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage over kommunens behandling af dine oplysninger.

Via menuen kan du også læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores fagområder.

Hvem skal jeg kontakte?

Om behandlingen af dine personoplysninger

 • Formål og lovgrundlag

  Lyngby-Taarbæk Kommune behandler personoplysninger om dig af hensyn til de opgaver, kommunen skal løse som kommunal myndighed. Det kan være for at levere en service til dig, som du har ret til at modtage efter fx servicelovgivningen eller sundhedsloven. Det kan også være, at kommunen er retligt forpligtet til at behandle dine personoplysninger, eller kommunen kan have indgået en aftale med dig, som indebærer, at kommunen skal bruge dine oplysninger for at kunne leve op til aftalen.

  Den type af oplysninger, kommunen indhenter om dig, vil afhænge af formålet med den myndighedsopgave, kommunen skal løse. Kommunen indsamler kun de oplysninger, som er nødvendige for at løse kommunens opgaver.

  Kommunens behandling af dine personoplysninger sker således på baggrund af, at kommunen er retligt forpligtet til at behandle dine oplysninger eller fordi behandlingen i øvrigt må betegnes som nødvendig for kommunens myndighedsudøvelse.

  Vi behandler også personoplysninger til brug for udarbejdelse af ledelsesinformation for at kunne evaluere kommunens drift.

  Det kan også være, at kommunen tidligere har indhentet samtykke fra dig, til brug for kommunens behandling af dine oplysninger.

  Det er EU’s databeskyttelsesforordning (2016/679/EU) art. 6 stk. 1, litra a, litra c eller litra e samt forordningens art. 9, stk. 2, litra a, litra f eller litra g, som danner lovgrundlag for kommunens indsamling og øvrig behandling af dine personoplysninger.

  Hvis kommunen indsamler eller viderebehandler dine oplysninger til statistiske formål, sker det inden for rammerne af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 eller forordningens art. 9, stk. 2, jf. databeskyttelsesloven § 10.

 • Kommunens indsamling af dine personoplysninger

  Kommunen indsamler dine personoplysninger på forskellige måder.

  Ofte vil du selv fremsende oplysningerne til kommunen, fx hvis du sender kommunen et brev eller en mail, hvor dit navn, adresse og andre former for personoplysninger indgår. Det kan også ske ved, at du har ringet til kommunen, givet kommunen oplysninger på et møde eller benyttet dig af en af kommunens selvbetjeningsløsninger på kommunens hjemmeside.

  I andre tilfælde modtager kommunen oplysninger om dig fra andre. Du kan fx optræde som en såkaldt bisidder i en sag, hvis du er pårørende til den person, som sagen drejer sig om, eller du kan være part i en sag, som andre rejser, som fx en nabotvist i en hegnssag.

  Kommunen kan også have brug for at indhente oplysninger fra andre myndigheder, domstole og registre. Fx kan kommunen indhente oplysninger om dig fra Folkeregistret, kommunen kan indhente indkomstoplysninger fra SKAT og oplysninger om din ejendom fra BBR-registret og Tinglysningsretten. 

  Du har altid ret til at få at vide, hvilke oplysninger kommunen indhenter om dig fra andre.

 • Hvem er modtagere af dine personlysninger

  I visse tilfælde videregiver kommunen dine oplysninger. Det kan være til andre offentlige myndigheder, andre kommuner, regioner, rådgivere, revisorer, advokater m.v.

  I nogle tilfælde vil kommunen, for at leve op til forvaltningslovens eller offentlighedslovens regler om aktindsigt, videregive oplysninger om dig.

  I nogle tilfælde anvender kommunen databehandlere, som hjælper kommunen med at behandle dine personoplysninger på en god og sikker måde. Det kan bl.a. være ved opbevaring af personoplysninger eller hvis kommunen indgår aftale med en advokatvirksomhed om bistand i en konkret sag.

 • Overførsel til tredjelande

  Enkelte af kommunens databehandlere befinder sig uden for EU/EØS (tredjelande) eller anvender underdatabehandlere, som befinder sig i tredjelande.

  Det kan derfor ske, at kommunen deler dine personlige oplysninger med modtagere i disse tredjelande.

  Hvis kommunen overfører oplysninger til lande uden for EU/EØS, vil kommunen bestræbe sig på at sikre, at der er et gyldigt overførselsgrundlag – det vil sige, at kommunen sikrer, at der er de fornødne garantier for, at dine personoplysninger behandles forsvarligt og sikkert.

 • Tidsrummet for oplysningernes opbevaring

  Hvor længe kommunen opbevarer dine personoplysninger afhænger af, hvor lang tid kommunen har brug for dine personoplysninger for at kunne varetage kommunens myndighedsopgaver.

  Når kommunen ikke har brug for dine oplysninger længere, arkiveres den sag som dine oplysninger indgår i. Afhængende af arkivloven, vil sagen efter en vis periode enten blive slettet eller blive overført til Rigsarkivet.

Dine rettigheder, når kommunen behandler dine personoplysninger

 • Indsigt, samtykke, sletning m.m.

  Du har forskellige rettigheder, når kommunen behandler dine personoplysninger:

  Retten til indsigt

  Du har ret til indsigt i kommunens behandling af dine personoplysninger.

  Dette betyder, at du har ret til at få en kopi af de oplysninger, kommunen behandler om dig samt supplerende oplysninger om kommunens behandling.

  Retten til at trække et samtykke tilbage

  Hvis kommunens behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af et samtykke fra dig, har du altid ret til at trække dit samtykke tilbage.

  Når du kalder dit samtykke tilbage, stopper kommunen med at behandle dine personoplysninger til det angivne formål.

  Retten til at få forkerte oplysninger berigtiget

  Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig rettet eller suppleret, således at kommunen ikke behandler oplysninger om dig, som er forældede eller på anden måde mangelfulde.

  Retten til at få oplysninger slettet

  Som offentlig myndighed vil kommunen i mange tilfælde være forpligtet til at behandle oplysninger om dig, f.eks. fordi det fremgår direkte af lovgivningen, eller hvis det er nødvendigt for kommunens myndighedsudøvelse.

  Dette indebærer, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke kan slette oplysninger om dig, hvis andre regler gør, at de ikke kan slettes. Dette kan fx være regler om journaliserings- eller notatpligt eller arkivloven.

  I særlige tilfælde, f.eks. hvis dine oplysninger er blevet journaliseret på en forkert sag, har du dog ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for kommunens almindelige generelle sletning.

  Retten til indsigelse

  Du har ret til at gøre indsigelse mod kommunens behandling af dine personoplysninger, f.eks. fordi du mener, at kommunens behandling af dine oplysninger ikke er lovlig.

  Du har i visse tilfælde også mulighed for at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling, hvis der foreligger nogle hensyn til din særlige situation, som gør, at Lyngby-Taarbæk Kommune bør stoppe med at behandle de pågældende personoplysninger om dig.

  Retten til at få behandlingen begrænset

  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset.

  Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må kommunen kun behandle dine personoplysninger i nogle særlige situationer.

 • Indsigtsret

Databeskyttelsesrådgiveren

 • Rådgiverens rolle

  Hvis du har spørgsmål til hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune passer på dine persondata, kan du henvende dig til vores databeskyttelsesrådgiver.

  Databeskyttelsesrådgiverens vigtigste opgave er, at følge med i om kommunen passer godt nok på de personoplysninger, som kommunen har om borgerne. Databeskyttelsesrådgiveren skal således understøtte, at kommunen overholder reglerne i den såkaldte databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslov.

  Læs mere om databeskyttelsesrådgiverens opgaver

  Vejledning om databeskyttelsesrådgivere (pdf). Vejledningen er udarbejdet af Justitsministeriet, Datatilsynet, Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

 • Skriv til rådgiveren

  Benyt kontaktmulighederne i den røde kontaktboks her på siden.

  Digital Post beskytter dine oplysninger

  Brug en digital postkasse, som kræver login med MitID, når du blandt andet skal sende personfølsomme oplysninger. Der findes forskellige digitale postkasser (med MitID-login), som du kan benytte dig af, fx:

  Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger) 

  Følsomme personoplysninger er udtrykkelig afgrænset i databeskyttelsesforordningen, og adgangen til at behandle sådanne oplysninger er snævrere end ved almindelige personoplysninger. 

  Følsomme oplysninger er oplysninger om:

  • Race og etnisk oprindelse
  • Politisk overbevisning
  • Religiøs eller filosofisk overbevisning
  • Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
  • Genetiske data
  • Biometriske data med henblik på entydig identifikation
  • Helbredsoplysninger
  • Seksuelle forhold eller seksuel orientering.

  Kun de oplysninger, der er nævnt ovenfor, er følsomme personoplysninger.

 • Ring til rådgiveren

  Se telefonnummeret i kontaktboksen her på siden, hvor også der står åbningstider.

  Det er muligt at lægge en telefonbesked.