Gå til hovedindhold
Du er her:

Uenigheder mellem lejer og udlejer

Her kan du læse, hvad du kan gøre, hvis I bliver uenige om lejeforhold mv. 

Hvis du bor privat, kan du kontakte Huslejenævnet.

Hvis du bor i almennyttigt boligbyggeri, kan du kontakte Beboerklagenævnet.

Lyngby-Taarbæk Kommune yder sekretariatsbistand for både Huslejenævnet og Beboerklagenævnet.

Du kan evt. orientere dig på lejeloven.dk og læse mere om dine rettigheder og forpligtelser.

Huslejenævnet

 • Hvad er Huslejenævnet ?

  I privat boligbyggeri er det Huslejenævnet, der afgør sager mellem lejere og udlejere. Begge parter kan indbringe en sag for Huslejenævnet, hvis der opstår uenigheder.

  Du kan evt. orientere dig på lejeloven.dk og læse mere om dine rettigheder og forpligtelser.

 • Hvad kan Huslejenævnet hjælpe med ?

  Huslejenævnet kan fx hjælpe med uenigheder om:

  • Lejeforhøjelser
  • Lejens størrelse
  • Indflytningssyn
  • Fraflytningssyn
  • Afregning af depositum
  • Manglende vedligeholdelse
  • Forbrugsregnskaber
  • A conto-betalinger
  • Udlejers iværksættelse af forbedringer
  • Lejers ret til at udføre forbedringer
  • Fællesantenne, elektroniske kommunikationstjenester mv.

   

 • Hvilke sager behandler Huslejenævnet ikke?
  • Erhvervslejemål. Det gælder også kælderrum og/eller garager på en selvstændig kontrakt
  • Opsigelse og udsættelse fra boligen
  • Bytte eller fremleje
  • Erstatning
  • Refusion af lejers udlæg for arbejder, som lejer har fået udført og betalt
  • Inkasso af et tilgodehavende – heller ikke selvom afgørelsen klart siger, at du har penge til gode.

   

 • Hvordan indbringer du en sag for Huslejenævnet ?

  Du skal skrive til huslejenævnet, og her skal du uddybe, hvilke forhold du klager over. Huslejenævnet skal også have en kopi af lejekontrakten. Hvis der findes andre bilag til sagen fx breve, vil det være en god idé at vedlægge kopier af disse. Fotos skal navngives, så Huslejenævnet kan forstå, hvad du vil vise.

  Du skal også indbetale et gebyr. Dette skal du betale, når du får en kvittering for sagens indbringelse. Her vil der stå vejledning om, hvad du skal betale og hvordan.

 • Hvad koster det at indbringe en sag for Huslejenævnet ?

  Det koster 357 kr. at indbringe en sag for Huslejenævnet (pr. 1. januar 2024).

  Du skal afvente betaling af gebyret, til du får en kvittering for sagens indbringelse.

  Du får ikke gebyret tilbage, heller ikke hvis du får medhold, eller hvis sagen opgives undervejs.

  Huslejenævnet kan idømme udlejeren et gebyr, hvis udlejeren taber sagen. Gebyret er på 6.827 kr. (pr. 1. januar 2024).

 • Hvordan foregår sagsbehandlingen ?

  Sagen indbringes

  Når du skriver til Huslejenævnet, bliver sagen gennemgået af en juridisk sekretær i kommunen. Kan sagen behandles af Huslejenævnet, får du en kvittering for sagens indbringelse og oplysning om betaling af gebyr.

  Den anden part i sagen får besked om, at du har indbragt en sag for Huslejenævnet.

  Partshøring

  Lejeren kommenterer udlejerens påstande og oplysninger.

  Udlejeren kommenterer lejerens påstande og oplysninger.

  Alt dit materiale sendes i høring hos modparten.

  Parterne har altid to ugers høringsfrist. Du kan evt. få længere frister, hvis der er behov for det, og i forbindelse med helligdage og ferietid.

  Hvis en af parterne ikke svarer, kan Huslejenævnet fortolke og afgøre sagen på den måde, der er mest gunstig for modparten .

  Afgørelse

  Når din sag har været igennem partshøring, bliver den behandlet på næste møde i Huslejenævnet. Huslejenævnet holder møde ca. 1 gang om måneden.

  Hvis det er nødvendigt, tager Huslejenævnet ud og besigtiger forholdene. Huslejenævnet kan også vælge at indkalde parterne til møde.

  Hvor længe vare det?

  Sagsbehandlingstiden afhænger af sagernes karakter. De fleste sager bliver afgjort efter et halvt års forberedelse.

  Du får normalt afgørelsen tilsendt en til to uger efter, at den er behandlet på mødet i Huslejenævnet.

  Vil du give en anden fuldmagt til sagen?

  Der er to modparter; lejer og udlejer. Begge kan være repræsenteret på forskellig vis.

  Hvis der er to udlejere eller to lejere på lejekontrakten, har de nødvendigt procesfællesskab. Det betyder, at man er nødt til at optræde samlet, fx ved en fuldmagt. Én udlejer eller lejer kan ikke agere alene omkring et økonomisk mellemværende.

  Hvordan sluttes sagen?

  Vi sender afgørelsen ud til begge parter samtidigt og denne gælder fra modtagelsen. Den administrative afgørelse gælder, selvom sagen indbringes for domstolene.

  Hvad er konsekvensen bagefter?

  Huslejenævnet kan ikke gennemtvinge afgørelsens indhold. Det betyder fx, at hvis behovet alene er inkasso, så kan nævnet kun konstatere, at der er et krav, men ikke sende det til inkasso.

  Afgørelsernes ordlyd handler om det, parterne var uenige om. Bagefter kan parterne få brug for at foretage en konsekvensberegning.

  Økonomiske mellemværender kan tillægges renter efter bestemmelserne i Renteloven. Den almindelige forældelsesfrist er tre år.

  Klagevejledning

  Selve afgørelsen indeholder klagevejledning.

 • Kun for udlejere. Hvordan får du forhåndsgodkendt en husleje ?

  Hvis du er enkeltejer – dvs. hvis du ikke ejer andre udlejede ejerboliger –  kan du få forhåndsgodkendt huslejen i din ejer- eller andelsbolig, inden du lejer den ud. Husk at vedlægge dokumentation til at identificere lejevilkårene.

  Gebyret er pr. 1. januar 2024: 596 kr.

 • Kun for udlejere. Huslejenævnet bruger normtal

  Huslejenævnet har vedtaget at følge satserne for administrationshonorar i Københavns Kommune.

  I 2023 er det: 3.600 kr. + moms

  Huslejenævnet benytter ikke andre faste normtal.

Beboerklagenævnet

 • Hvad er Beboerklagenævnet ?

  I almennyttigt boligbyggeri er det Beboerklagenævnet, der behandler en række forskellige sager mellem lejere i almene boliger og boligselskabet.

 • Hvad kan Beboerklagenævnet hjælpe med

  I almennyttigt boligbyggeri er det Beboerklagenævnet, der behandler en række forskellige sager mellem lejere i almene boliger og boligselskabet.

  Det kan fx være sager om:

  • Depositum
  • Fraflytning
  • Forbrugsregnskaber
  • Husorden
  • Ret til bytte, fremleje og overtagelse
  • Ventelister
  • Formkrav ved varslinger
  • Fællesantenne
  • Råderet
  • Mangler ved indflytning
  • Manglende vedligeholdelse af lejemålet
  • Beboerdemokratiske beslutninger

   

 • Hvordan indbringer du en sag for Beboerklagenævnet ?

  Du skal skrive til Beboerklagenævnet, hvor du uddyber, hvilke forhold du klager over. Beboerklagenævnet skal også have en kopi af lejekontrakten. Hvis der findes andre bilag til sagen, fx breve, vil det være en god idé at vedlægge kopier af disse. Fotos skal navngives, så Beboerklagenævnet kan forstå, hvad du vil vise.

  Du skal også indbetale et gebyr. Dette skal du betale, når du får en kvittering for sagens indbringelse. Her vil der stå vejledning om, hvad du skal betale og hvordan.

 • Hvad koster det at indbringe en sag for Beboerklagenævnet ?

  Det koster 167 kr. at indbringe en sag for Beboerklagenævnet (pr. 1. januar 2024).

  Du skal afvente betaling af gebyret, til du får en kvittering for sagens indbringelse.

  Du får ikke gebyret tilbage, heller ikke hvis du får medhold, eller hvis sagen opgives undervejs.

 • Hvordan foregår sagsbehandlingen ?

  Beboerklagenævnet har en juridisk sekretær, der forbereder sagerne til møderne, som afholdes ca. 1 gang om måneden. Sagsbehandlingstiden afhænger af sagernes karakter. De fleste sager er afgjorte efter ½ års forberedelse.

  Hvis det er nødvendigt, tager nævnet ud og besigtiger. Nævnet kan også vælge at indkalde parterne til møde. Sagsbehandling følger Forvaltningslovens bestemmelser. Alt dit materiale sendes i høring hos modparten, se nedenfor.

  Parterne har altid to ugers høringsfrist. Du kan evt. få forlænget fristen, hvor der kan være behov eller i forbindelse med helligdage/ferietid.

  Hvis en part ikke svarer, kan nævnet fortolke og afgøre sagen på den for modparten gunstigste måde.

  Vil du give fuldmagt til sagen?

  Der er to modparter: lejeren og boligselskabet. Begge kan være repræsenteret på forskellig vis.

  Hvis der er to lejere i lejekontrakten, har de nødvendigt procesfællesskab. Det betyder, at man er nødt til at optræde samlet; fx ved en fuldmagt. En af lejerne kan ikke agere alene omkring et økonomisk mellemværende.

  Hvordan slutter sagen?

  Vi sender afgørelsen ud til begge parter samtidigt. Den gælder fra modtagelsen. Den administrative afgørelse gælder, selv om sagen indbringes for domstolene.

  Hvad er konsekvensen bagefter?

  Beboerklagenævnet kan ikke gennemtvinge afgørelsens indhold.

  Afgørelsernes ordlyd handler om det, parterne var uenige om. Bagefter kan parterne få brug for at foretage en konsekvensberegning.

  Økonomiske mellemværender kan tillægges renter efter bestemmelserne i Renteloven. Den almindelige forældelsesfrist er tre år.

  Klagevejledning

  Selve afgørelsen indeholder klagevejledning.

Har du brug for rådgivning ?

 • Lejer/udlejerforening

  Har du brug for rådgivning til at vurdere din sag, kan du prøve en lejerforening eller udlejerforening.

 • Advokatvagten

  Du kan få rådgivning hos advokatvagten. Advokatvagten er et gratis tilbud til alle borgere, der har brug for personlig, juridisk rådgivning.

Mere information

Klagevejledning

Begge parter kan for at opnå anderledes resultat indbringe sagen for Boligretten, Lyngby Ret, Lyngby Hovedgade 96, 2800 Lyngby. Fristen herfor er senest fire uger efter, at der er givet besked om afgørelsen.

Aktindsigt

Sagsbehandlingen følger forvaltningslovens bestemmelser.  Det betyder, at alt dit materiale sendes i høring hos modparten.

Andre (fx ejendomsmæglere) vil måske have interesse i at se en sag og kan få materiale tilsendt.