Gå til hovedindhold
Du er her:

Lokalplan - Klagevejledning og -mulighed

Læs om dine muligheder for at klage over en beslutning om en lokalplan

Når kommunalbestyrelsen beslutter noget omkring en lokalplan, har du mulighed for at klage.

Du kan klage over retlige spørgsmål. Dvs. hvis du mener, at loven ikke giver kommunalbestyrelsen mulighed for at træffe en bestemt beslutning.

Du klager via Klageportalen.

Læs mere om dine mulighederne for at klage, og hvordan du gør, herunder.

 

Klagevejledning

 • Hvem kan klage?
  • Enhver, der har retlig interesse i sagens udfald
  • Ministeren
  • En nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er at beskytte natur og miljø eller at varetage væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af, 
   • at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og
   • at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer
 • Hvordan klager du?

  Du kan klage til Planklagenævnet via Klageportalen.

  Gebyr

  Klager du som privatperson, skal du betale et gebyr på 900 kr.

  Klager du som virksomhed eller organisation, er gebyret på 1.800 kr.

  Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

  Planklagenævnet begynder at behandle din klage, når gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold.

  Frist

  Du skal indgive klagen, inden klagefristen udløber.

  Din klage anses for indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen, dvs. når du har godkendt klagen og betalt gebyret/bestilt en faktura i Klageportalen.

  Klager via Klageportalen

  Planklagenævnet afviser som udgangspunkt klager, der modtages uden om Klageportalen.

  Ønsker du at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning til

  • Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Udvikling, Plan og Byggesag, Lyngby Rådhus, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby

   eller
  • via mail: udviklingplanbyggesag@ltk.dk

  Kommunen videresender din ansøgning til Planklagenævnet, som afgør om den kan imødekommes.

 • Hvad kan du klage over?

  Du kan klage over retlige spørgsmål.

  Retlige spørgsmål er fx:

  • Om love og planer er rigtigt fortolket
  • Om høring af offentligheden, herunder høringsperioder mv., har været korrekt gennemført
  • Om der er uoverensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan
  • Om et byggeprojekt mv. er lokalplanpligtigt
  • Om de almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebehandling mv. er fulgt

  Du kan ikke klage, fordi du mener, at en beslutning er uhensigtsmæssig eller urimelig.

 • Fristen for at klage

  Fristen for at klage udløber fire uger efter den dato, hvor planen blev offentliggjort på kommunens hjemmeside.

  Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

 • Miljøvurdering af planen

  I forbindelse med et planforslag beslutter kommunalbestyrelsen, om der skal foretages en miljøvurdering af planen. 

  Du har mulighed for at klage over, at der ikke er foretaget en miljøvurdering i forbindelse med planforslaget.

  Hvis der er udarbejdet en miljørapport i forbindelse med planforslaget, kan du klage over retlige spørgsmål i rapporten. Det kan du læse mere om i § 48 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Vil du vide mere om reglerne for klageadgang?