Gå til hovedindhold
Du er her:

Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort – og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget - må du ikke bygge, udstykke eller ændre på ejendomme, der er omfattet af forslaget.

Eksisterende lovlig bebyggelse kan fortsætte som hidtil.

Den midlertidige retsvirkning gælder, indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, dog højst et år efter at planforslaget blev offentliggjort.

Du kan læse mere om de midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslag  i planlovens paragraf 17 på Retsinformation.dk.

Hvis lokalplanforslaget er ledsaget af et forslag til kommuneplantillæg skal der jf. planloven oplyses om følgende:

Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser.  Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 
Forbud kan endvidere ikke nedlægges, hvis bebyggelsen eller anvendelsen allerede er tilladt eller i øvrigt er lovligt etableret, herunder efter anden lovgivning.