Gå til hovedindhold
Du er her:

Om Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

PPR skal være med til at understøtte at børn og unge trives og har mulighed for at deltage i trygge og udviklende læringsmiljøer med plads til mangfoldighed.

Det samlede arbejde i PPR

PPR tilbyder vejledning, rådgivning og praksisnære forløb i dagtilbud og på skoler.

PPRs samarbejde med dagtilbud og skoler, børn og forældre er organiseret ud fra en antagelse om det, som giver den bedst mulige støtte.

Alle skoler og dagtilbud har et tværfagligt PPR-team tilknyttet, som de har mulighed for at rådgive sig med.

Vi lægger vægt på:

 • Nær tilstedeværelse på skoler og i dagtilbud, med et godt lokalt kendskab
 • Tværfaglighed i løsningen af opgaver
 • Let tilgængelighed for samarbejdspartnere
 • Tidlig indsats

Vi arbejder med at understøtte:

 • Læringsmiljøet, herunder hvordan der gives mulighed for deltagelse for alle børn
 • Kommunikationen med og om børnene/gruppen/klassen
 • Sammenhænge i indsatsen i skolen/dagtilbuddet

Der er i PPR ansat følgende faggrupper:

 • Specialpædagogiske konsulenter og specialpædagoger

  I specialpædagogisk team er vi optagede af at medvirke til at skabe nye deltagelsesmuligheder for børn i begyndende mistrivsel. Vi er fokuserede på at se børnene/barnet som en del af en kontekst, der kan ændres i overensstemmelse med børnenes/barnets behov.

  I specialpædagogisk team er vi med til at understøtte dagtilbud i arbejdet med at skabe inkluderende læringsfællesskaber. Vi arbejder i feltet mellem det specialiserede og det almene.

  Vi arbejder med tidlige, forebyggende indsatser i barnets daglige læringsmiljø, og støtter her i at have blik for læringsforudsætninger og deltagelsesmuligheder, med udgangspunkt i den hverdag og de relationer barnet møder.

  Det er en forudsætning for vores arbejde at der er et tæt samarbejde med børnenes/barnets daglige pædagogiske team, og at vi i fællesskab finder muligheder for at styrke læringsmiljøet ud fra børnenes/barnets behov.

  Vi har tillige et fokus på at skabe et trygt og tillidsfuldt samarbejde med forældre.

  Vi har en specialiseret viden omkring tilgange, metoder og redskaber i arbejdet med at skabe inkluderende læringsfællesskaber.

  Hvordan får man hjælp af det specialpædagogiske team?

  Når der opstår bekymring for et barn eller et miljø er det dagtilbudslederen, der henvender sig til det tværfaglige team i PPR.

  Hvis det vurderes at der er behov for en specialpædagogisk støtte vil en specialpædagogisk konsulent være med til at afklare, hvilken støtte, der er behov for.

  Indsatsen vil altid tage udgangspunkt i at være rådgivende omkring det pædagogiske team i dagtilbuddet tæt på barnet/ børnene.

  Efter en periode vil man vurdere, om der fortsat behov for specialpædagogisk støtte.

 • Psykologer

  Alle dagtilbud og skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune har en psykolog tilknyttet, der kan inddrages i arbejdet med børnegrupper/klasser eller bestemte børn/unge.

  I psykologteamet arbejder vi med børn og unge i deres daglige læringssammenhæng: i dagtilbuddet eller i skolen.

  Vores arbejde foregår således i samarbejde med barnets/børnenes dagtilbud eller skole, og det er gennem tæt dialog med det daglige pædagogiske team/lærerteam, der kender barnet og børnegruppen godt, at vi yder støtte.

  Vi har specialiseret viden om børns psykologiske, sociale og faglige udviklingsprocesser.

  Vores opgave er forskellig afhængigt af hvornår i et forløb, vi bliver inviteret ind:

  Forebyggende og foregribende indsatser

  Her er vi gerne sparringspartnere i arbejdet omkring læringsmiljøet, rådgiver og superviserer pædagog- og lærerteams omkring barnets/børnenes deltagelsesmuligheder og det, som man kan integreres i en hverdag.

  Vi vejleder og underviser pædagog/lærerteams i specifikke tematikker, der kan styrke arbejdet omkring børnene, eksempelvis børns udvikling, arbejdet omkring børn i udfordringer, ængstelige børn og børn med opmærksomhedsudfordringer.

  Indgribende/individfokuserede indsatser

  Her er vi med til at kvalificere blikket for barnet/børnene gennem test, observationer, samtale med forældre og børn samt vurderinger, der konkret er med til at pege på behov for yderligere tiltag og støtte.

  Som psykologer udarbejder vi tillige PPV (Pædagogisk-Psykologiske Vurdering).

  En PPV udarbejdes i forbindelse med indstilling til en mere vidtgående indsats for at forebygge eller undgå mistrivsel. En PPV beskriver barnets udfordringer, ressourcer og behov i forhold til læring og trivsel. Vurderingen er gældende i op til et år, hvor det skal udarbejdes aktuel PPV, såfremt der er er behov. En PPV skal altid indeholde et forældre- og et barneperspektiv.

  Hvordan får man hjælp af det psykologfaglige team?

  Når der opstår bekymring for et barn eller et miljø er det dagtilbudslederen eller skolelederen, der henvender sig til det tværfaglige team i PPR.

  Er du forælder, skal du derfor henvende dig til dit barns skole eller dagtilbud.

 • Flersprogskonsulenter

  I Flersprogsteamet arbejder vi med to- eller flersprogede børn i alderen 0-6 år i og uden for dagtilbud. Vores mål er at give børnene de bedste muligheder for at udvikle deres samlede sproglige kompetencer samt at understøtte deres trivsel og deltagelsesmuligheder.

  Flersprogsteamet bistår dagtilbud og forældre i at understøtte barnets samlede sproglige kompetencer gennem rådgivning og vejledning. Vi arbejder med at understøtte en inkluderende praksis med øje for barnets læringsmiljø og dets læringsforudsætninger.

  Vi har specialiseret viden om intersprog, modersmål, kulturmøder, læringsmiljøer, flygtninge, traumatisering og udvidet forældresamarbejde.

  Flersprogsteamet observerer i dagtilbuddet, gennemfører sprogvurdering af børn med flere sprog og tilbyder hjælp til handleplaner og opfølgning heraf.

  Vi holder oplæg for personale og forældre fx om, hvordan forældre kan understøtte barnets sprogudvikling.

  Vi har en særlig funktion i forhold til børn uden for dagtilbud samt børn med flygtningebaggrund.

  Flersprogsteamet har to årlige forløb på ’Sprogskolen’, hvor vi tilbyder intensive sprogstimuleringsforløb for visiterede børn i alderen 4-6 år.

  Hvordan får man hjælp af flersprogsteamet?

  Når der opstår bekymring for et barn eller et miljø, er det dagtilbudslederen eller skolelederen, der henvender sig til det tværfaglige team i PPR.

  Her kan man specifikt bede om bistand fra flersprogsteamet.

  Flersprogsteamet er ikke tilknyttet bestemte dagtilbud, men yder bistand til de dagtilbud, der har behov.

  Efter en periode vil man i den konkrete sag vurdere, om der fortsat er behov for bistand fra Tosprogsteamet.

  Flersprogsteamet har tilknyttet en flersprogskoordinator, der arbejder på skoleområdet.

 • Logopæder

  I logopæd-teamet arbejder vi med sprog og kommunikation. Vores mål er at give børn og unge de bedst mulige rammer i dagtilbud, skole og hjem for at udvikle deres fulde sproglige og kommunikative potentiale.

  Logopædteamet arbejder på at bistå forældre, pædagoger og lærere med at afhjælpe og kompensere for børns sproglige og kommunikative vanskeligheder.

  Logopæderne kan vurdere om barnet har vanskeligheder med udtale, sprog eller kommunikation og hjælper med at indkredse relevante indsatser, som bedst muligt understøtter barnets udvikling. 

  Vi har højt specialiseret viden indenfor fonologi (udtale), sproglige forsinkelser, udviklingsmæssige sprogforstyrrelser, stammen og løbsk tale, artikulation, stemme, verbal dyspraksi, hørelse, ASK (alternativ supplerende kommunikation) samt sproglig og lydlig opmærksomhed.

  Hvordan får man hjælp af logopædisk team?

  Når der opstår bekymring for et barn eller et miljø, er det dagtilbudslederen eller skolelederen, der henvender sig til det tværfaglige team i PPR. Er du forælder, skal du derfor henvende dig til dit barns skole eller dagtilbud.

  Logopædisk bistand gives primært til de voksne, som barnet er sammen med i hverdagen. Logopæden vejleder lærere, pædagoger og forældre i, hvordan de bedst muligt kan arbejde med barnets vanskeligheder og læringsmiljøet omkring barnet. I særlige tilfælde kan logopæden vurdere, at det er mest hensigtsmæssigt med direkte undervisning til barnet.

  Et forløb i logopædteamet starter med en vurdering. Herefter planlægges indsatsen, som afvikles i en aftalt periode. Endelig evalueres indsatsen, og der træffes beslutning om, hvorvidt der fortsat er behov for logopædisk bistand.

  Særlige logopædiske forløb/Særlige logopædiske indsatser

  Logopæden kan efter individuel vurdering vælge at henvise børn til forløb i følgende tilbud:

  • Sproggruppe
  • Udtaleteam
  • Stemmeteam
  • Stammeteam
 • Fysioterapeuter, motorikvejleder og ergoterapeuter

  I Motorikhuset arbejder teamet med at støtte børns trivsel og deltagelse i hverdagen i deres dagtilbud eller skole.

  Motorik-teamet understøtter dagtilbud og skoler i arbejdet med børn, der har vanskeligheder inden for de områder, der knytter sig til kroppen.

  Vi er et team bestående af flere relevante fagpersoner, der supplerer hinanden; fysioterapeuter, ergoterapeut samt motorisk vejleder.

  Vi arbejder med tidlige indsatser i barnets daglige miljø, altid med afsæt i barnets og familiens forudsætninger og med fokus på deltagelsesmuligheder.

  Vi er specialiseret i at stimulere barnets kropslige muligheder for deltagelse i daglig aktivitet, herunder fx hjælp til vanskeligheder med grov- og finmotorik, sanseintegration, og andre behov relateret til barnets aktuelle udviklingstrin.

  Hvordan får man hjælp af Motorikteamet?

  Når der opstår bekymring omkring et barn, vil det ofte være dagtilbudslederen eller skolelederen, der henvender sig til det tværfaglige team i PPR.

  Her kan man specifikt bede om bistand fra Motorikhuset.

  Motorikhuset er ikke tilknyttet bestemte dagtilbud, men yder bistand sammen med de dagtilbud og skoler i hele kommunen, der har behov.

  Indsatsen fra Motorikhuset er midlertidig, og efter en periode vil teamet vurdere, om der fortsat er behov for bistand og i givet fald hvilken.

  Det særlige ved Motorikhuset

  Vi har som det eneste tilbud under PPR andre adgange til at tilbyde behandling end henvendelser gennem dagtilbud og skoler.

  Det har vi, fordi vi også arbejder efter Sundhedsloven, hvor vi blandt andet får henvendelser direkte fra Sundhedsplejen og direkte fra hospitaler, når vi skal overtage genoptræning i forbindelse med et barns indlæggelsesforløb. Vi tilbyder fra Motorikhuset konkrete undersøgelses- og genoptræningsforløb, ligesom vi arbejder i hjemmet med at understøtte forældre i genoptræningen af deres barn.

  Åbent hus

  Mandage og torsdage fra 8:30 til 10:30 (sidste indskrivning er kl. 10:20) er der ’Åbent hus’ i Motorikhuset, hvor forældre og barn kan møde op uden tidsbestilling med henblik på at få råd og vejledning fra fysio- og ergoterapeut vedrørende deres barn og få en faglig vurdering af eventuelle bekymringer omring barnets udvikling. Åbent hus kan være godt besøgt og vi forsøger at betjene så mange som muligt inden for det angivne tidsrum.