Gå til hovedindhold
Du er her:

Kystsikring i Taarbæk

Lyngby-Taarbæk Kommune undersøger muligheden for en fælles kystbeskyttelsesløsning, der kan nedbringe risikoen for oversvømmelse i takt med forventede vandstandsstigninger. Taarbæk Borgerforening er medinitiativtager og repræsenteret i Styregruppen

Baggrund

Lyngby-Taarbæk Kommunes kyststrækning er i dag beskyttet af lokale og ukoordinerede løsninger, der er usikre i forhold til fremtidens stormfloder.

En analyse af stormfloder og forventede havvandstigninger i hovedstadsområdet vurderer, at det kan svare sig at påbegynde en udbygning af kystsikringen i Taarbæk nu. 

Formål

Skitseprojektet, initieret i 2021, sigter mod at udvikle en bæredygtig og realiserbar kystsikring, der kan mindske erosions- og oversvømmelsesrisiko, samtidig med at områdets rekreative værdi og Taarbæks unikke miljø bevares. Støttet af Realdania og Miljøministeriet, involverer projektet tæt samarbejde med borgere, lokale aktører og eksperter.

Parallelt med skitseprojektet er muligheden for en midlertidig løsning med et stormflodsberedskab blevet undersøgt. Men budgetanvendelse til en løsning, som er vurderet sårbar og uhensigtsmæssig, har der ikke været politisk opbakning til.

Skitseprojekt og justeringer

I foråret 2023 præsenteredes tre forslag til kystsikringsløsninger, der også omfattede beskyttelse af området bag Taarbæk Havn og Jollehavnen samt forbedringer af rekreative områder. 

Efter juridisk rådgivning og teknisk vurdering af udsathed, blev fokus indsnævret specifikt til at se på beskyttelse af oversvømmelsestruede ejendomme alene, og holde forbedring af de rekreative anlæg udenfor det fælles kystbeskyttelsesprojekt. 

Kommunalbestyrelsen besluttede derfor august 2023 i første omgang at se nærmere på strækningen fra umiddelbart nord for havnen til Bellevue. Samtidig blev det understreget, at en forudsætning for kommunens fortsatte engagement i projektet er, at den endelige løsning nyder bred opbakning blandt de berørte ejendomsejere.

Dialogmøder og videre forløb

Dialogmøder med ejendomsejere har afsløret en variation af interesser og forslag, herunder behov for yderligere undersøgelse af mobile løsninger, undersøiske rev og offshore bølgebrydere. Samtidig har møder afsløret en præference for at starte med et projekt med en kortere tidshorisont end de 50 år, som skitseforslagene tager udgangspunkt i. 

Dialogen og undersøgelserne fortsætter i forsommeren 2024 med henblik på netop at finde frem til en bredt støttet løsning. En tredje runde med ejerne af de oversvømmelsestruede ejendomme planlægges med det formål at danne grundlag for en politisk beslutning om kommunens fremtidige rolle i et eventuelt kommunalt fællesprojekt i henhold til Kystbeskyttelsesloven. 

Læs mere om borgerinddragelsen, skitseprojektet og stormflodberedskab mm. i menuen.

Vidste du…?

Udarbejdelsen af skitseprojektet sker i regi af Bæredygtighedsstrategien, hvor kystsikringen af Taarbæk er udpeget som et Fyrtårnsprojekt.

Læs mere om Lyngby-Taarbæk Kommunes Bæredygtighedsstrategi

Bombegrunden i Taarbæk
Bombegrunden i Taarbæk