Gå til hovedindhold
Du er her:

Dækning af merudgifter til barn med nedsat funktionsevne, Barnets lov § 86

Som forældre til et barn med nedsat funktionsevne kan du søge om at få dækket de ekstra forsørgelsesudgifter, du kan have på grund af dit barns nedsatte funktionsevne.

Lyngby-Taarbæk Kommune er forpligtet til at dække nødvendige merudgifter til at forsørge et barn under 18 år med nedsat funktionsevne. Barnet skal forsørges i hjemmet. Merudgifterne skal være en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

FAQ

 • Hvordan søges der om merudgifter?

  Du kan via linket øverst på siden sende ansøgningen digitalt via Borger.dk.

  Du er også velkommen til at henvende dig til Center for Social indsats og få udleveret og efterfølgende udfylde samt aflevere et skema der. 

  Når du udfylder ansøgningen, er det vigtigt, at du giver tilladelse til at kommunen indhenter relevant information, fx fra dit barns læge, daginstitution eller skole. I ansøgningsskemaet finder du et felt, hvor du kan give tilladelse.

 • Hvad er en merudgift?

  En merudgift betyder, at en familie har ekstra økonomiske udgifter, som er nødvendige på grund af et barns nedsatte funktionsevne. Dækning af merudgifter skal kompensere for barnets nedsatte funktionsevne og medvirke til, at familien kan leve så normalt som muligt.

  En merudgift kan f.eks. være en ekstra udgift til:

  • Særlig kost/diætkost
  • Egenbetaling af tilskudsberettiget medicin
  • Beklædning
  • Ekstra vask
  • Aktiviteter i fritiden
  • Handicaprettede kurser til forældre eller andre pårørende
 • Hvem kan søge om merudgifter?

  Forældre kan søge om dækning af merudgifter til børn og unge under 18 år med:

  • En betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • En indgribende kronisk lidelse
  • En indgribende langvarig lidelse kan søge om dækning af merudgifter

  Bemærk, I kun kan få dækket merudgifterne, hvis de overstiger et årligt mindstebeløb på 5.044 kr. (2020).

  Det er et krav, at jeres barn bor hjemme og bliver forsørget af jer som forældre, og at udgiften er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktion.

 • Beregning af merudgifter

  Lyngby-Taarbæk Kommune giver hjælpen som et månedligt beløb. For at kunne få økonomisk hjælp skal du have merudgifter for mindst 5.044 kr. (2020).

  Sammen med din sagsbehandler laver du et overslag over samtlige merudgifter på et år. Der kan være tale om udgifter, som du kan dokumentere og udgifter du og sagsbehandleren må anslå. Derefter udarbejder sagsbehandleren en oversigt over de udgifter, som du kan få hjælp til. De årlige udgifter bliver lagt sammen og fordelt på årets måneder.

  Du får derefter udbetalt et fast månedligt standardbeløb. Lyngby-Taarbæk Kommune kan regulere beløb, hvis du i løbet af året får ekstraudgifter.

  Beløbet er skattefrit og uafhængigt af familiens indtægter.

 • Sagsbehandlingsfrist

  Lyngby-Taarbæk Kommune har fastsat frister for hvor lang tid der må gå, fra borger har ansøgt mundtligt eller skriftligt om hjælp, til der træffes af afgørelse.

 • Ansøgningsproces

  Når Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget din ansøgning, får du et kvitteringsbrev. Vi sender brevet til din e-boks, hvis du har oprettet en. Hvis ikke, modtager du kvitteringsbrevet med almindelig post.

  Afhængig af sagens karakter kan du blive indkaldt til en personlig samtale. Det vil typisk være tilfældet for familier, der søger for første gang.

  Mangler der oplysninger til behandling af ansøgningen, eller vurderer sagsbehandleren, at du har behov for råd og vejledning i forbindelse med din ansøgning, vil du blive kontaktet telefonisk af samme sagsbehandler.

  For at kunne behandle din sag skal sagsbehandleren have oplysninger om de ekstra udgifter, du forventer af få det kommende år på grund af dit barns handicap. Hvis du før har fået bevilget dækning af merudgifter, skal du dokumentere ekstraudgifterne.

  Sagsbehandleren sender afgørelsen til din e-boks.

  Udbetaling af merudgifter sker som en månedlig ydelse til din NemKonto.

 • Ændring af forhold

  Du har pligt til at oplyse Lyngby-Taarbæk Kommune, hvis der sker ændringer i forholdene omkring dit barn.

 • Opfølgningssamtale

  Lyngby-Taarbæk Kommune afholder opfølgningssamtale minimum en gang årligt, hvor familien og sagsbehandleren gennemgår de merudgifter, I har haft i årets løb. Derudover gennemgår I de forventede merudgifter for det følgende år, som vil danne grundlag for bevillingen det kommende år.

  Det er vigtigt, at du bidrager aktivt med at beskrive og dokumentere dine udgifter forud for opfølgningssamtalen. Du kan opbevare din dokumentation i en mappe, som du får udleveret eller tilsendt i forbindelse med din ansøgning.

  Vi sender et brev til dig, inden vi igangsætter opfølgningen af din sag. Herefter indkalder vi dig til en samtale i Center for Social Indsats, eller du bliver kontaktet telefonisk af en sagsbehandler.

  Efter samtalen modtager du en afgørelse om det kommende års beregning af dine merudgifter. Dette vil blive udbetalt som en månedlig ydelse til din NemKonto.

 • Klagevejledning

  Hvis du ønsker at klage over Lyngby-Taarbæk Kommunes afgørelse, skal du sende din klage til Lyngby-Taarbæk kommune inden fire uger. Derefter har Lyngby-Taarbæk kommune har fire uger til at genvurdere din sag. Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune fastholder afgørelsen, sender Lyngby-Taarbæk Kommune klagen videre til Ankestyrelsen sammen med papirerne i din sag.

  Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, som er truffet af Lyngby-Taarbæk Kommunes Børne- og Ungdomsudvalget, skal du indbringe din sag for Ankestyrelsen inden fire uger efter, at du har fået meddelelse om afgørelsen.