Gå til hovedindhold
Du er her:

Bolig med støtte og botilbud

Hvis du har en betydelig nedsat funktionsevne, sindslidelse eller sociale problemer og har brug for et særligt botilbud, så kan du blive visiteret til et midlertidigt eller længerevarende botilbud.

Et botilbud har tilknyttet personale, som hjælper og støtter beboerne efter behov. Hvilke botilbud, du har mulighed for at søge, afhænger af dit støttebehov, som vurderes af sagsbehandlere i Lyngby-Taarbæk Kommune.

I Lyngby-Taarbæk Kommune findes flere botilbud og bofællesskaber til mennesker med en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hvis ingen af disse matcher dine særlige behov eller hvis der ikke er ledig plads og du ikke kan vente, har du mulighed for at søge og blive visiteret til et botilbud i en anden kommune.

FAQ

 • Slotsvænget

  Slotsvænget er en række socialpsykiatriske tilbud i Lyngby-Taarbæk kommune til mennesker med sindslidelser.

  Læs mere om Slotsvænget.

 • Christian X´s Allé

  Bostedet Chr. X´s Allé henvender sig til voksne med autisme spektrumsforstyrrelse som den primære funktionsnedsættelse.

  Autisme er en udviklingsforstyrrelse som særligt rammer det kommunikative, det sociale, og adfærdsmæssige område.

  Målgruppen på Chr. X´s Allé omfatter ikke beboere med fysiske/somatiske handicap, blindhed eller døvhed. Borgerne på Chrx´s Allé er mellem 18 og 48 år.

  Der er i alt 10 huse på Chrx´s Allé – hvoraf de 8 af husene er beboet af borgere. Endvidere er der to aflastnings- lejligheder til brug for eksterne borgere. Endelig er der et kulturhus for beboerne samt et hus, hvor ledelse og administration holder til.

  Vores botilbud

  Christian X´s Allé består endvidere af 2 opgangsfællesskaber, Åbrinken med 12 lejligheder efter Almen boliglovens §105 med Servicelovens §85 støtte og Caroline Amalievej med 8 lejligheder efter Almen boliglovens §105 med Servicelovens §85 støtte, samt et tilbud med døgndækning Seniorhuset med 10 boliger, ligeledes efter Almen boliglovens §105 med Servicelovens §83 støtte.

  • Åbrinken
  • Caroline Amalievej
  • Seniorhuset

  Du kan læse mere om vores bosteder her

 • Støttecenter Magneten

  Støttecenter Magneten er et kommunalt netværkstilbud til udviklingshæmmede voksne borgere.

  Støttecenter Magneten er beliggende centralt i Lyngby bymidte i en rummelig, ældre villa med have.

  Vores målsætning

  Målsætningen er overordnet set ”at skabe rammer for et sammenhængende liv med en positiv egenidentitet i lokalområdet.”

  Vi arbejder med sociale processer, der har til formål at give udviklingshæmmede borgere bedre levevilkår, udviklingsmuligheder og større livskvalitet.

  ”Normalisering” sigter ikke kun på at etablere nye og mindre bo- og levemiljøer i lokalområdet hvor det almindelige liv leves, men lige så væsentligt er det, at der gives plads til, at de udviklingshæmmede borgere selv kan være med til at bestemme og forme deres tilværelse.

  De udviklingshæmmede borgere skal opleve at have ansvar og muligheder, for at opleve sig selv som en del af lokalsamfundet.

  Sådan arbejder vi

  Støttecenter Magneten arbejder ud fra en metode, der er holistisk, dynamisk og praktisk orienteret:

  • Vi tager udgangspunkt i Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik
  • Vi samarbejder med de voksne udviklingshæmmede i alle aspekter af dagliglivet. Det være sig: rengøring, indkøb, madlavning, administration af privat økonomi, opbygning og/eller vedligeholdelse af socialt netværk, integration i nabolaget.
  • Arbejdet foregår i et samarbejde med borgeren.

  Denne arbejdsform ligestiller samarbejdsparterne på en måde, der medvirker til at opbygge en ansvarlighed overfor den daglige tilværelse.

  At udføre et praktisk stykke arbejde, se resultater af sine handlinger, og at opleve succes, har en positiv udviklings- og indlæringseffekt.

  Borgeren får herved støtte til indsigt i det miljø, som han/hun lever i og i et passende tempo.

  Fritids- og aktivitetstilbud

  Støttecenter Magneten har et fritids- og aktivitetstilbud med 50 pladser beliggende centralt i Lyngby bymidte i en rummelig, ældre villa med have.

  Tilbuddet har åbent mandag til torsdag. Tilbuddet er målrettet borgere, der er visiteret hertil.

  Stueetagen har en fleksibel indretning. Det er muligt at komme ind med kørestol eller rolator via trappelift. 1. sal er indrettet med kontorer og mødelokaler. Herudover er der køkken og toiletter.

  Målgruppen i støttecentret er de voksne udviklingshæmmede, der modtager eller har modtaget hjemmevejledning og som fortsat har brug for at indgå i og få udbytte af sociale relationer og aktiviteter med de øvrige brugere/medlemmer.

  Støttecentret understøtter hjemmevejledningen ved at have tilbud om hjælp til kontakt til det offentlige netværk, vejledning i kost og hygiejne, samt tilbud om at deltage i fællesklubbens aktiviteter m.v.

  En gang om året i sommerferieperioden gennemføres et dagskoleophold på en uge for målgruppen, finansieret af donationer fra private organisationer og virksomheder og hvor Støttecenter Magneten stiller personale til rådighed.

  Støtte og hjemmevejledning

  Støttecenter Magneten yder støtte til socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85 til udviklingshæmmede borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune, der bor i egen bolig.

  Beskæftigelsestilbud

  Stadscaféen på Biblioteket er et tilbud til 10 udviklingshæmmede i alderen 18-45 år efter Serviceloven § 103. Støttecenter Magneten driver denne i samarbejde med Stadscaféen.

  Arbejdet består af lettere madlavning, indkøb, servering og rengøring. Medarbejderne/borgerne er forpligtet til at gennemføre et hygiejnekursus. Det forventes at de er velsoignerede og har sociale kompetencer.

  Åbningstiden er tirsdag til lørdag i dagtimerne.

 • Hvis du bor i Lyngby-Taarbæk Kommune og ønsker et botilbud

  Hvis du bor i Lyngby-Taarbæk Kommune og ønsker et botilbud, skal du kontakte Center for Social Indsats, som kan give dig råd og vejledning og vurdere, om du er berettiget til et botilbud ud fra en konkret individuel vurdering.

 • Hvis du IKKE bor i Lyngby-Taarbæk Kommune og ønsker et botilbud

  Hvis du ikke bor i kommunen, men ønsker at bo i et af Lyngby-Taarbæk Kommunes botilbud, skal du kontakte din egen kommune. Det er en god idé at være i god tid med ansøgning om et botilbud, da der ofte er ventetid.

 • Ydelseskatalog §85

  LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

  Center for Social Indsats

  Udvikling og Jura Journalnr. : 27.36.12-G01-8-16

  Dato : 24. maj 2016

  Skrevet af : KRISP

  Ydelseskatalog
  For udflugter og fællesrejser i Danmark og i udlandet med socialpædagogisk bistand efter serviceloven § 85 i 2016.

  Nedenfor følger Lyngby-Taarbæks ydelsesniveau efter serviceloven § 85 i forbindelse med kortvarige ferieophold og endagsudflugter både i Danmark og udlandet i 2016.

  Mål med indsatsen:

  Målet er at:

  • At borgeren kan holde ferie og kommer på udflugter, som er tilpasset borgerens ønsker og behov
  • At udflugter og ferien er tilrettelagt ud fra borgerens ønsker og præmisser

  Målgruppen:

  Målgruppen vil være borgere, der bor i botilbud efter servicelovens § 107 og § 108 samt boliger
  efter almenboliglovens § 105, og borgere der bor i egen bolig med socialpædagogisk støtte efter serviceloven § 85.

  Kriterier for tildeling af indsatsen:

  • Borgeren har økonomi til betaling for egen ferieafholdelse og udflugt.
  • Ferien og udflugten skal matche borgerens behov for hjælpemidler og handicapvenlighed.

  Indhold:

  Udflugter og fællesferier kan afholdes på forskellig vis afhængig af borgerens behov og økonomi, samt botilbuddets ramme. Tilbuddet kan for at sikre en økonomisk rentabel ferie stille krav om, at et minimum af borgere deltager for at fællesferien gennemføres eller at en ferie lægges på et bestemt tidspunkt af hensyn til personaleressourcerne. Tilbuddet dækker alle udgifter til det ledsagende personale.

  Eksempler på ferieophold og udflugter:

  • Op til 7 dages fælles ferieophold i Danmark eller udlandet
  • Endagstur til fx Tivoli eller Zoologisk have.

  Botilbuddet sørger for at:

  • Indhente tilbud
  • Udarbejde budget til ferie og udflugt
  • Aflægge regnskab efter ferien.

  Ledsager til ferie:

  • En medarbejder, som borgeren kender, tager som udgangspunkt med borgeren på ferie eller på udflugt.

  Hyppighed:

  • Fra endagsudflugt op til 7 dages ferie om året.

  Egenbetaling:

  • Borgeren betaler for egen udflugt og ferie, herunder udgifter til transport, ophold, kost, aktiviteter, forsikringer m.m.
  • Krav til leverandøren:
  • Under hele ferien, skal forholdene være handicapvenlige i en sådan grad, at opholdet inkl. transport imødekommer borgerens behov for hjælpemidler.
  • Ferien skal tilrettelægges efter borgerens ønsker og behov dog under hensynstagen til, hvad der er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for medarbejderne.
  • Der skal være kendte medarbejdere til rådighed, som ledsagere på ferie Ferien skal være planlagt og kendt for borgeren minimum 4 uger før ferieafholdelse.
  • Endagsture skal være planlagt og kendt for borgeren minimum 1 uge før afholdelse

  Opfølgning på indsatsen:

  Notater og evaluering efter endt rejse dokumenteres i Bostedsystemet.

  Udarbejdet dato: Maj 2016.
   

 • Sagsbehandlingsfrist

  Lyngby-Taarbæk Kommune har fastsat frister for hvor lang tid der må gå, fra borger har ansøgt mundtligt eller skriftligt om hjælp, til der træffes af afgørelse.

  Se link til siden med sagsbehandlingsfrister længere nede på siden.