Gå til hovedindhold
MENU
MENU
Du er her:

Alle skal have mulighed for at udnytte egne ressourcer uanset handicap og livssituation og leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. For borgere med nedsat funktionsevne som følge af handicap, sindslidelse eller sociale problemer har kommunen derfor en række tilbud om støtte i hverdagen.

FAQ

 • Socialpædagogisk støtte, §85

  Hvis du har betydelig nedsat funktionsevne som følge af et handicap, sindslidelse eller særlige sociale problemer og har brug for støtte til udvikling eller vedligeholdelse af færdigheder, kan du få tilbudt socialpædagogisk støtte.

  Støtten udmåles individuelt ud fra en vurdering af dit behov, funktionsniveau og udviklingsmuligheder. Der kan ydes socialpædagogisk støtte indenfor såvel personlige som praktiske områder, alt efter hvad dit individuelle behov peger på.

  Typiske områder er:

  • støtte til at få overblik og struktur i hverdagen
  • støtte til at forstå post og økonomi
  • støtte til at mestre eget handicap i form af støttende samtaler eller ved at motivere til behandling eller andre relevante tiltag
  • støtte til indkøb, madlavning, ernæring
  • støtte til oprydning, rengøring og tøjvask
  • støtte til opbygning eller vedligeholdelse af sociale netværk for at imødegå ensomhed samt støtte til at indgå i fritidsaktiviteter

  Udgangspunktet for den socialpædagogiske støtte er hjælp til selvhjælp, hvor formålet er at udvikle dine personlige færdigheder og dermed give mulighed for at du kan komme til at fungere i hverdagen og leve et så selvstændigt liv som muligt på egne præmisser.

  Et vigtigt kriterium for støtten er derfor, at du selv er aktivt medvirkende i aktiviteterne, og at der er et udviklingspotentiale. Hvis det ikke er tilfældet, kan det være at du skal have en anden form for hjælp.

  Støtte kan bevilges uanset boform, så længe kriteriet for betydeligt nedsat funktionsevne samt rimeligt behov i forhold til Lyngby-Taarbæk Kommunes kvalitetsstandard er opfyldt.

  Da socialpædagogisk støtte som udgangspunkt er midlertidig, og der arbejdes med udvikling af færdigheder, foretages der jævnligt opfølgning for at vurdere behovet. Der er derfor tæt kommunikation mellem dig som borger, støttepersonen og rådgiveren fra Center for Social Indsats. Kontaktoplysninger ses på siden. 

  Lyngby-Taarbæk Kommune anvender som udgangspunkt egne leverandører til at udføre støtten, således at det er pædagogisk personale fra kommunens bosteder og andre tilbud, som leverer støtten til den målgruppe af borgere, de har speciale indenfor.

  Ansøg om socialpædagogisk støtte

  Ønsker du at ansøge om socialpædagogisk støtte skal du kontakte Center for Social Indsats skriftligt i et brev, på mail, telefonisk eller personligt.

 • Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, §96

  Har du et omfattende hjælpebehov og kan du fungere som arbejdsleder for hjælpere, du selv har ansat, kan en BPA-ordning måske være en mulighed for dig.

  For at være berettiget til en BPA-ordning skal du som udgangspunkt:

  • være over 18 år og have en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • have et omfattende hjælpebehov
  • have behov for overvågning og ledsagelse
  • kunne være arbejdsleder for dine hjælpere

  Du behøver ikke opfylde samtlige ovennævnte betingelser, men de vil indgå i den samlede vurdering af, om du kan få en BPA-ordning. Du skal dog altid kunne fungere som arbejdsleder for dine handicaphjælpere.

  I forbindelse med behandlingen af ansøgningen foretages et hjemmebesøg hos dig, besøger en eller flere medarbejdere fra kommunen dig i dit hjem, alt afhængig af hvilken hjælp, du søger der søges.

  Ansøg om en BPA-ordning

  Ønsker du at ansøge en BPA-ordning skal du kontakte Center for Social Indsats skriftligt i et brev, på mail, telefonisk eller personligt. Se kontaktoplysninger på siden.

 • Ledsageordning, §97

  Er du mellem 12 og 67 år og har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der betyder, at du ikke kan færdes alene uden for hjemmet, kan du søge om en ledsageordning i op til 15 timer om måneden.

  Ledsageordningen kan bevilliges hvis du f.eks. er svært bevægelseshæmmet, færdes i kørestol, er blind, er stærkt svagtseende, er udviklingshæmmet eller har en hjerneskade.

  En ledsager følger dig til selvvalgte aktiviteter og hjælper dig til at kunne deltage aktivt i kultur- og samfundsliv. Det kan eksempelvis være ledsagelse til teater, biograf, museum, foredrag eller cafébesøg

  Ledsageren følger med dig og hjælper dig med kørestol og andre ganghjælpemidler samt f.eks. billetter, overtøj og mad.

  Du har mulighed for at spare timer sammen inden for en periode på 6 måneder. Har du fået bevilliget ledsageordningen inden du fylder 67 år, kan du fortsat benytte ordningen, efter du er fyldt 67 år.

  Lønnen til din ledsager afholdes af Lyngby Taarbæk Kommune. Hvis du ønsker at tage din ledsager med i biografen, til koncert eller lignende, skal du selv dække omkostningerne. Det gælder også udgifter til ledsagers transport. Der er dog mulighed for at søge om et årligt tilskud til dækning af din ledsagers udgifter.

  Ansøg om ledsageordning

  Du ansøger om ledsageordning via linket øverst på denne side.

  Det er Center for Social Indsats, der visiterer til ledsageordning.

 • Økonomisk støtte til merudgifter, §100

  Er du mellem 18 og 65 år og har et handicap, der betyder, at du i din dagligdag har merudgifter som følge heraf, så kan du ansøge om økonomisk dækning af de nødvendige merudgifter. Formålet med den økonomiske støtte er, at personer med fysisk eller psykisk handicap kan leve et så almindeligt liv som muligt som andre ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation.

  Merudgifterne kan f.eks. være udgifter til:

  • fritidsaktiviteter
  • særlige kurser
  • kost, hygiejne og tøj
  • ekstra hjælp til børnepasning
  • hjælp til rengøring, snerydning osv.
  • medicin
  • transport

  Tilskud til merudgifter gives kun til personer, der har store merudgifter på baggrund af deres handicap. For at være berettiget til støtte skal du have en varig nedsat funktionsevne, som har indgribende konsekvenser i din dagligdag. Med indgribende menes bl.a., at du som følge af dit handicap ofte har behov for betydelige hjælpeforanstaltninger for at opnå en normal tilværelse. Tilskuddet bevilges kun, hvis udgifterne ikke kan dækkes efter anden lovgivning.

  Dine indtægter i øvrigt har ikke betydning for tildelingen. Dog kan du ikke få dækket merudgifter, hvis du har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 - medmindre du har fået bevilget en hjælpeordning efter servicelovens § 96.

  Ansøg om økonomisk støtte til merudgifter, §100

  Du ansøger om økonomisk støtte til merudgifter, §100 via linket øverst på denne side.

 • Ydelseskatalog §85

  LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

  Center for Social Indsats

  Udvikling og Jura Journalnr. : 27.36.12-G01-8-16

  Dato : 24. maj 2016

  Skrevet af : KRISP

  Ydelseskatalog
  For udflugter og fællesrejser i Danmark og i udlandet med socialpædagogisk bistand efterserviceloven § 85 i 2016.

  Nedenfor følger Lyngby-Taarbæks ydelsesniveau efter serviceloven § 85 i forbindelse med kortvarige ferieophold og endagsudflugter både i Danmark og udlandet i 2016.

  Mål med indsatsen:

  Målet er at:

  • At borgeren kan holde ferie og kommer på udflugter, som er tilpasset borgerens ønsker og behov
  • At udflugter og ferien er tilrettelagt ud fra borgerens ønsker og præmisser

  Målgruppen:

  Målgruppen vil være borgere, der bor i botilbud efter servicelovens § 107 og § 108 samt boliger
  efter almenboliglovens § 105, og borgere der bor i egen bolig med socialpædagogisk støtte efter serviceloven § 85.

  Kriterier for tildeling af indsatsen:

  • Borgeren har økonomi til betaling for egen ferieafholdelse og udflugt.
  • Ferien og udflugten skal matche borgerens behov for hjælpemidler og handicapvenlighed.

  Indhold:

  Udflugter og fællesferier kan afholdes på forskellig vis afhængig af borgerens behov og økonomi, samt botilbuddets ramme. Tilbuddet kan for at sikre en økonomisk rentabel ferie stille krav om, at et minimum af borgere deltager for at fællesferien gennemføres eller at en ferie lægges på et bestemt tidspunkt af hensyn til personaleressourcerne. Tilbuddet dækker alle udgifter til det ledsagende personale.

  Eksempler på ferieophold og udflugter:

  • Op til 7 dages fælles ferieophold i Danmark eller udlandet
  • Endagstur til fx Tivoli eller Zoologisk have.

  Botilbuddet sørger for at:

  • Indhente tilbud
  • Udarbejde budget til ferie og udflugt
  • Aflægge regnskab efter ferien.

  Ledsager til ferie:

  En medarbejder, som borgeren kender, tager som udgangspunkt med borgeren på ferie eller på udflugt.

  Hyppighed:

  Fra endagsudflugt op til 7 dages ferie om året.

  Egenbetaling:

  Borgeren betaler for egen udflugt og ferie, herunder udgifter til transport, ophold, kost, aktiviteter, forsikringer m.m.

  Krav til leverandøren:

  • Under hele ferien, skal forholdene være handicapvenlige i en sådan grad, at opholdet inkl. transport imødekommer borgerens behov for hjælpemidler.
  • Ferien skal tilrettelægges efter borgerens ønsker og behov dog under hensynstagen til, hvad der er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for medarbejderne.
  • Der skal være kendte medarbejdere til rådighed, som ledsagere på ferie Ferien skal være planlagt og kendt for borgeren minimum 4 uger før ferieafholdelse.
  • Endagsture skal være planlagt og kendt for borgeren minimum 1 uge før afholdelse

  Opfølgning på indsatsen:

  Notater og evaluering efter endt rejse dokumenteres i Bostedsystemet.

  Udarbejdet dato: Maj 2016.

 • Ydelseskatalog for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse

  Ydelseskatalog for rejser i Danmark og i udlandet med tilkøbt ledsagelse efter serviceloven § 85

  Nedenfor følger mulighed for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse efter serviceloven § 85 i forbindelse med ferier i Danmark og udlandet, udover den ferie, som følger af Lyngby-Taarbæks ydelsesniveau på 1-7 dage. Borgeren vil således fortsat få betalt denne ferie. Dette ydelseskatalog dækker alene mulighed for tilkøb af ferie herudover.

  Mål med indsatsen:

  Målet er at: 

  • At borgeren kan holde ferie og kommer på udflugter, som er tilpasset borgerens ønsker og behov
  • At udflugter og ferien kan tilrettelægges ud fra borgerens ønsker og præmisser

  Målgruppen:

  Målgruppen vil være borgere, der bor i botilbud efter servicelovens § 107 og § 108 samt boliger efter almenboliglovens § 105.

  Indhold:

  Enkelt og fællesferier kan afholdes på forskellig vis afhængig af borgerens behov og økonomi. Borgeren dækker alle rejseudgifter og løn til det ledsagende personale, samt egne udgifter (kost, logi, transport, entrebilletter m.v.) Borgeren tegner forsikringer for sig selv og ledsageren.

  Ledsager til ferie:

  • En medarbejder, som borgeren kender, tager som udgangspunkt med borgeren på ferie.
  • Medarbejderen skal være ansat i det døgntilbud, der tilbyder den socialpædagogiske ledsagelse som tilkøb.

  Hyppighed:

  Det enkelte botilbud fastsætter omfanget af ferien ud fra, hvad der er personalemæssigt forsvarligt. Ferien skal dog indeholde mindst en overnatning.

  Krav til leverandøren:

  • Under hele ferien, skal forholdene være handicapvenlige i en sådan grad, at opholdet inkl. transport imødekommer borgerens behov for hjælpemidler.
  • Ferien skal tilrettelægges efter borgerens ønsker og behov dog under hensynstagen til, hvad der er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for medarbejderne.
  • Der skal være kendte medarbejdere til rådighed, som ledsagere på ferie, og de skal være ansat i det botilbud, der tilbyder den socialpædagogiske ledsagelse som tilkøb.
  • Muligheden for tilkøb kan kun anvendes, hvis botilbuddet sikrer, at ferien kan gennemføres personalemæssigt forsvarligt.
  • Personalet skal derudover være dækket af en arbejdsgiverforsikring og være omfattet af de løn- og ansættelsesvilkår, der følger af deres ansættelsesforhold.
  • Ferien skal være planlagt og være søgt minimum 4 uger før ferieafholdelse. Opfølgning på indsatsen: Notater og evaluering efter endt rejse dokumenteres i Bostedsystemet.

  Udarbejdet dato: November 2017

  Godkendt dato: 5. december 2017

 • Sagsbehandlingsfrister

  Lyngby-Taarbæk Kommune har fastsat frister for hvor lang tid der må gå, fra borger har ansøgt mundtligt eller skriftligt om hjælp, til der træffes af afgørelse.

  Se link til siden med sagsbehandlingsfrister længere nede på siden.